LEGE nr. 31 din 5 martie 2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 15 martie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 25 septembrie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins:
  "Adunările publice - mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni şi altele asemenea -, ce urmează să se desfăşoare în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber, se pot organiza numai după declararea prealabilă prevăzută de prezenta lege."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2 - Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3 - Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate."
  4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4 - Primarul municipiului, oraşului sau comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia locală sunt obligate să asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2."
  5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6 - Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativteritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7 - Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexă."
  7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8 - Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.
  În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora."
  8. Litera a) a articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "a) propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;"
  9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10 - Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:
  a) deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la încălcarea prevederilor art. 2;
  b) în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar-gospodăreşti de amploare.
  În termen de două zile, primarul este obligat să comunice organizatorilor decizia de interzicere, care poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare."
  10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12 - Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:
  a) să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte;
  b) să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
  c) să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;
  d) să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
  e) să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
  f) să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora limită stabilită;
  g) să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;
  h) să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie;
  i) să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute la art. 2; după restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;
  j) să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.
  În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane."
  11. Litera c) a articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "c) să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice, obiecte de natura celor prevăzute la art. 12 alin. 1 lit. g) şi j);"
  12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19 - Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia, la solicitarea comandantului forţelor de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică la locul adunării publice.
  Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc sau au comis o faptă ilegală."
  13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20 - Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Pentru executarea dispersării se lasă la dispoziţie participanţilor un timp corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora şi cu căile de afluire.
  Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori acestea se află într-un pericol iminent."
  14. La articolul 26 alineatul 1, literele e) şi g) se abrogă.
  15. Alineatul 2 al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "Contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), f), h), i), j) şi k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei."
  16. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27 - Contravenţiile prevăzute la art. 26 se constată de poliţişti, ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi, precum şi de primari sau de împuterniciţii acestora, anume desemnaţi."
  17. După articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 28^1 - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani introducerea sau portul, de către persoanele participante în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritantlacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte.
  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercită atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice."


  Articolul II

  Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 5 martie 2004.
  Nr. 31.
  -------