INSTRUCŢIUNI din 14 aprilie 2009
privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 18 mai 2009
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică pentru realizarea obiectivelor de investiţii, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţiile şi reţelele de telecomunicaţii existente, finanţate, total sau parţial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Prin excepţie de la prevederile art. 1, prezentele instrucţiuni nu se aplică:
  a) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii aflate în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data aprobării documentaţiilor tehnico-economice pentru acestea;
  b) obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie publică, în condiţiile legii, caz în care se aplică actele normative în vigoare la data iniţierii procedurii.


  Articolul 3

  În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investiţiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaţi, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecinţelor pozitive şi negative ale investiţiei;
  b) detalii de execuţie: documentaţiile tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare, precum şi piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii;
  c) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii: documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţiile, instalaţiile şi elementele de infrastructură existente;
  d) documentaţie tehnică (D.T.): documentaţia tehnico-economică distinctă prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi echiparea construcţiilor, inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz;
  e) investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii;
  f) lucrări de intervenţii: lucrările la construcţiile existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor;
  g) studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;
  h) studiu de prefezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice;
  i) unitate beneficiară: unitatea militară din structura Serviciului de Telecomunicaţii Speciale care iniţiază şi/sau este responsabilă cu derularea lucrărilor la obiectivele de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii, după caz;
  j) zile: zile calendaristice.


  Capitolul II Avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii


  Secţiunea 1 Reguli şi competenţe de avizare


  Articolul 4

  La nivelul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii se face de către Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare.


  Articolul 5

  În sensul prezentelor instrucţiuni, Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare are următoarele atribuţii principale:
  a) analizează şi avizează notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării unor obiective de investiţii şi/sau lucrări de intervenţii;
  b) analizează şi avizează temele de proiectare pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii;
  c) analizează şi avizează studiile de prefezabilitate şi fezabilitate aferente obiectivelor noi de investiţii, indiferent de competenţa de aprobare;
  d) analizează şi avizează documentaţiile de avizare aferente lucrărilor de intervenţii, indiferent de competenţa de aprobare;
  e) analizează şi avizează documentaţiile tehnico-economice pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum şi modificări ale soluţiilor tehnice şi/sau indicatorilor tehnico-economici.


  Articolul 6

  (1) Transmiterea spre avizare a documentaţiilor tehnico-economice şi a celorlalte documente prevăzute în prezentele instrucţiuni se face de către unitatea beneficiară.
  (2) Documentaţiile tehnico-economice transmise spre avizare vor fi însoţite de o notă de susţinere a investiţiei care va cuprinde, fără a se limita la acestea, informaţii privind:
  a) denumirea investiţiei;
  b) beneficiarul investiţiei;
  c) amplasamentul;
  d) valoarea totală estimată a investiţiei, cu detalierea valorii lucrărilor de construcţii-montaj;
  e) principalele caracteristici tehnice ale investiţiei şi durata de realizare a acesteia;
  f) conţinutul documentaţiei transmise spre avizare;
  g) principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;
  h) sursa de finanţare;
  i) alte informaţii necesare susţinerii investiţiei.
  (3) Nota de susţinere a investiţiei se semnează de şeful unităţii beneficiare.


  Articolul 7

  (1) Înainte de a fi supuse avizului Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare se supun avizului consultativ al structurii de monitorizare organizate conform prevederilor Normelor privind monitorizarea achiziţiilor publice şi obiectivelor de investiţii în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale*).
  ------------- Notă *) Normele privind monitorizarea achiziţiilor publice şi obiectivelor de investiţii în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, aprobate prin Ordinul directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. S-16/2009, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au caracter clasificat, potrivit legii.
  (2) Avizul structurii de monitorizare se referă la respectarea conţinutului-cadru al studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate şi al documentaţiilor de avizare, precum şi a Metodologiei de întocmire a devizului general şi se dă pe Nota de susţinere a investiţiei, întocmită în condiţiile art. 6 alin. (2).
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentaţiilor tehnico-economice prin care se modifică indicatorii tehnico-economici.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), se supune avizului consultativ al structurii de monitorizare devizul general actualizat sau studiul de fezabilitate, după caz.


  Articolul 8

  (1) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:
  a) studiu de fezabilitate;
  b) documentaţia tehnică (D.T.) necesară pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  c) proiect tehnic;
  d) detalii de execuţie.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv extinderi, ale căror documentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, unitatea beneficiară are obligaţia de a elabora un studiu de prefezabilitate, anterior elaborării studiului de fezabilitate.
  (3) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru intervenţii la construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, se elaborează în următoarele faze:
  a) expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic;
  b) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;
  c) documentaţia tehnică (D.T.) necesară pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  d) proiect tehnic;
  e) detalii de execuţie.


  Articolul 9

  (1) Întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice în fazele studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii se fac prin parcurgerea etapelor şi respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.
  (2) Pentru lucrările de intervenţii, etapele de întocmire şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice şi regulile de respectat sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.


  Articolul 10

  Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare emite avizul care certifică necesitatea şi oportunitatea obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare, cerinţele unităţii beneficiare şi nivelul resurselor bugetare ce pot fi disponibilizate pentru realizarea acestora.


  Secţiunea a 2-a Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice


  Articolul 11

  Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum şi documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii se pot întocmi de către unităţile beneficiare sau acestea pot contracta servicii de proiectare cu operatori economici de specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 12

  Documentaţia tehnică (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.


  Articolul 13

  Se interzice ordonatorilor de credite să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii, dacă nu au fost parcurse etapele şi nu au fost obţinute avizele prevăzute la fazele anterioare.


  Articolul 14

  (1) Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii sunt prezentate în anexele nr. 3-6, după cum urmează:
  a) conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate - anexa nr. 3 la prezentele instrucţiuni;
  b) conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate - anexa nr. 4 la prezentele instrucţiuni;
  c) conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii la construcţiile existente şi instalaţiile aferente - anexa nr. 5 la prezentele instrucţiuni;
  d) conţinutul-cadru al proiectului tehnic - anexa nr. 6 la prezentele instrucţiuni.
  (2) Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Pentru obiectivele de construcţii cu caracter militar modul de întocmire a documentaţiei tehnice (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii este cel prevăzut prin procedurile întocmite în condiţiile art. 43 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Formularele F1-F6 din structura proiectului tehnic sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008.


  Articolul 15

  Notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii se întocmesc de unităţile beneficiare şi vor cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 la prezentele instrucţiuni.


  Articolul 16

  Temele de proiectare care stau la baza elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, respectiv a documentaţiilor de avizare pentru lucrările de intervenţii se întocmesc de unitatea beneficiară şi se structurează conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele instrucţiuni.


  Articolul 17

  (1) În aplicarea art. 14 alin. (1) lit. d) din prezentele instrucţiuni, proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât acesta să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
  (2) Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, dezvoltă documentaţia tehnică (D.T.), vizată spre neschimbare, cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire, şi se verifică pentru cerinţele de calitate de către verificatori de proiecte atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în condiţiile legii.
  (3) Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, urmărindu-se respectarea strictă a prevederilor acestuia, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în procesul de elaborare a proiectului tehnic se poate constata necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli şi/sau a valorii obiectivului de investiţii, estimate prin studiu de fezabilitate aprobat. În această situaţie, continuarea proiectului este permisă numai după modificarea devizului general şi, după caz, aprobarea noilor indicatori ai obiectivului de investiţii, în condiţiile prezentei instrucţiuni.
  (5) În cazul în care modificările intervenite în faza de proiect tehnic nu se înscriu în limitele autorizaţiei de construire, precum şi a avizelor/acordurilor/actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului acordate, unitatea beneficiară are obligaţia reluării procedurilor de autorizare a lucrărilor de construcţii în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Unităţile militare din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale au obligaţia ca la întocmirea devizului general pentru obiective de investiţii şi/sau lucrări de intervenţii să respecte metodologia prezentată în anexa nr. 9 la prezentele instrucţiuni.
  (2) Structura devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii este prezentată în anexa nr. 10 la prezentele instrucţiuni.
  (3) Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele instrucţiuni.


  Capitolul III Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii


  Articolul 19

  Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii avizate de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare se supun aprobării Consiliul director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.


  Articolul 20

  (1) După aprobarea de către Consiliul director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, documentaţiile tehnico-economice se restituie unităţilor beneficiare, însoţite de avizele emise de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare.
  (2) Pentru obiectivele de investiţii şi/sau lucrările de intervenţii aflate în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite, odată cu avizul se emite şi ordinul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Modelul ordinului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici este prezentat în anexa nr. 12 la prezentele instrucţiuni.
  (3) Pentru obiectivele de investiţii şi/sau lucrările de intervenţii aflate în competenţa de aprobare a celorlalţi ordonatori de credite, documentaţiile tehnico-economice se aprobă prin dispoziţie emisă de aceştia. Modelul dispoziţiei este prevăzut în anexa nr. 13 la prezentele instrucţiuni.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ordonatorii terţiari de credite au obligaţia de a obţine avizul ordonatorului principal de credite pe Nota de susţinere a investiţiei, întocmită în condiţiile art. 6.


  Articolul 21

  (1) Pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau lucrărilor de intervenţii care intră în competenţa de aprobare a Guvernului, obţinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului şi transmiterea acestuia spre aprobare se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea spre adoptare a proiectelor de acte normative în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale*).
  ------------ Notă *) Regulamentul privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea spre adoptare a proiectelor de acte normative în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aprobat prin Ordinul directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. S-24/2008, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are caracter clasificat, potrivit legii.
  (2) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, se supun spre avizare din punct de vedere tehnic, cu titlu gratuit, Inspectoratului de Stat în Construcţii.
  (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 22

  La întocmirea, avizarea şi prezentarea spre aprobare a documentaţiilor tehnico-economice care conţin informaţii clasificate, unităţile beneficiare au obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.


  Articolul 23

  Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică şi în cazul actualizării documentaţiilor tehnico-economice ca urmare a modificării soluţiilor tehnice sau introducerii unor obiecte noi şi/sau lucrări noi în structura obiectivelor de investiţii.


  Articolul 24

  Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.


  Anexa 1

  la instrucţiuni
  ETAPELE ŞI REGULILE
  de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor
  tehnico-economice la faza de studiu de prefezabilitate
  şi studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii
  I. Elaborarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei se întocmeşte de unitatea beneficiară şi trebuie să conţină informaţiile prevăzute în anexa nr. 8 la instrucţiuni. În situaţia în care obiectivul de investiţii presupune realizarea de lucrări complexe (construcţii, instalaţii, lucrări de telecomunicaţii etc.), nota de fundamentare se întocmeşte de un colectiv stabilit prin ordin de zi pe unitate al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, la propunerea şefului unităţii/unităţilor beneficiare.
  2. Unitatea beneficiară are obligaţia de a întocmi şi a înainta spre aprobare nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei, cu cel puţin 60 de zile înainte de data estimată sau prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare pentru includerea în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a cheltuielilor legate de proiectarea studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor fezabilitate, după caz.
  3. Termenul de 60 de zile se poate reduce în situaţia în care studiul de prefezabilitate şi/sau studiul de fezabilitate se realizează de unităţi din structura Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau în alte situaţii, aprobate de directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dar nu poate fi mai mic de 30 de zile.
  4. Tema de proiectare se întocmeşte în aceleaşi condiţii ca şi nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 8 la instrucţiuni.
  II. Avizarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi tema de proiectare se prezintă spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare de către şeful unităţii beneficiare.
  2. Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare analizează şi avizează necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi emite un aviz care se supune aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  3. Notele de fundamentare şi temele de proiectare incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare se restituie unităţii/unităţilor beneficiare, în vederea completării sau refacerii.
  III. Aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi tema de proiectare, însoţite de avizul emis de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare, se supun aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  2. Avizul Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare şi aprobarea Consiliului director se transmit unităţii beneficiare, prin grija secretarului Consiliului director, respectiv Sectorului independent secretariat, juridic şi contencios.
  IV. Prevederea fondurilor necesare realizării studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate în buget
  1. În situaţia în care studiile de prefezabilitate şi/sau fezabilitate urmează a fi realizate de către operatori economici, unitatea beneficiară are obligaţia de a solicita includerea fondurilor necesare în buget. În acest sens, unitatea beneficiară va transmite la Direcţia economică şi financiar-contabilă solicitarea privind fondurile necesare, însoţită de o copie a notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei.
  2. Propunerile privind alocarea de fonduri pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate se pot face şi cu ocazia întocmirii proiectului de buget pentru exerciţiul financiar următor, caz în care fondurile vor fi alocate numai după aprobarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru exerciţiul financiar la care se referă propunerile.
  3. Solicitările de fonduri se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
  4. Fondurile necesare realizării studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate se includ în Programul anual de investiţii la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", prin grija Direcţiei economice şi financiar-contabile.
  V. Contractarea serviciilor de proiectare a studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate
  1. Contractarea serviciilor de proiectare a studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate se face de către unitatea beneficiară, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice, în limita fondurilor bugetare alocate în acest scop.
  2. Studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate se pot întocmi şi de unitatea beneficiară în situaţia în care acestea se referă la lucrări de o complexitate redusă sau lucrări pentru care unitatea beneficiară dispune de expertiza necesară în vederea realizării acestora.
  3. În situaţia obiectivelor de investiţii, inclusiv extinderi, ale căror documentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, pentru care este necesară întocmirea unui studiu de prefezabilitate, trecerea la faza de contractare a studiului de fezabilitate se face numai după parcurgerea tuturor etapelor de avizare şi aprobare a studiului de prefezabilitate.
  VI. Recepţionarea studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate
  Recepţionarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate se face de către/prin grija unităţii beneficiare (autoritatea contractantă), aceasta având obligaţia de a verifica corectitudinea datelor înscrise în documente, respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 la instrucţiuni şi corespondenţa dintre datele înscrise în studii şi cele din tema de proiectare.
  VII. Obţinerea avizului consultativ din partea structurii de monitorizare constituite conform Normelor privind monitorizarea achiziţiilor publice şi obiectivelor de investiţii în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale*)
  ----------- Notă *) A se vedea nota de la pag. 7.
  1. Studiile de prefezabilitate şi sau/studiile de fezabilitate se înaintează la structura de monitorizare prin grija unităţii beneficiare, cu cel puţin 10 zile înainte de data transmiterii lor spre avizare la Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare.
  2. Concluziile şi observaţiile structurii de monitorizare se înscriu într-o notă de avizare, care se comunică unităţii beneficiare.
  3. Avizul structurii de monitorizare se dă pe nota de susţinere a investiţiei, întocmită în condiţiile art. 6 din instrucţiuni.
  VIII. Avizarea studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate
  1. Studiile de prefezabilitate şi/sau de fezabilitate se transmit spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, de regulă, până la data de 1 iunie a anului în curs, pentru obiectivele de investiţii care urmează a fi introduse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru anul următor.
  2. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate se transmit spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, oricând pe parcursul exerciţiului financiar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru introducerea în programul de investiţii a obiectivului de investiţii, caz în care introducerea în programul anual de investiţii se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi a regulilor privind selectarea, evaluarea şi prioritizarea investiţiilor.
  3. Studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate, însoţite de nota de susţinere a investiţiei, se prezintă Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare de către şeful unităţii beneficiare. Acestea trebuie însoţite de toate avizele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  4. Studiile de prefezabilitate şi/sau studiile de fezabilitate se avizează de către Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare în condiţiile art. 6 din instrucţiuni.
  5. Documentele incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare se restituie unităţii beneficiare, în vederea completării sau refacerii. Unitatea beneficiară are obligaţia refacerii sau completării documentaţiilor tehnico-economice în termenul stabilit de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare.
  IX. Aprobarea studiilor de prefezabilitate şi/sau studiilor de fezabilitate
  1. Documentaţiile tehnico-economice la faza de studiu de prefezabilitate şi studiu de fezabilitate, avizate de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare, se supun aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Prezentarea acestora în faţa Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se face de către şeful unităţii beneficiare.
  2. Odată cu aprobarea documentaţiilor tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate se stabilesc şi condiţiile în care valoarea obiectivului de investiţii va fi introdusă în programul anual de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  3. Documentaţiile tehnico-economice aprobate la faza de studiu de prefezabilitate stau la baza întocmirii studiilor de fezabilitate.
  X. Obţinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe
  În cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare intră în competenţa de aprobare a Guvernului, documentaţiile tehnico-economice, aprobate de Consiliul director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se înaintează, prin grija unităţii beneficiare, la Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe. Documentul de înaintare spre avizare se semnează de ordonatorul principal de credite.
  XI. Iniţierea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
  Se face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea spre adoptare a proiectelor de acte normative în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale*.)
  ----------- Notă *) A se vedea nota de la pag. 9.
  XII. Includerea obiectivelor de investiţii noi în programul anual de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
  1. Se face de către Direcţia economică şi financiar-contabilă, la propunerea unităţilor beneficiare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.
  2. Unităţile beneficiare au obligaţia de a respecta şi parcurge etapele de evaluare şi prioritizare prevăzute în Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005.


  Anexa 2

  la instrucţiuni
  ETAPELE ŞI REGULILE
  de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor
  tehnico-economice la faza de documentaţie de avizare
  pentru lucrările de intervenţii la construcţiile
  şi instalaţiile existente
  I. Elaborarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii se întocmeşte de unitatea beneficiară şi trebuie să conţină informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 la instrucţiuni.
  2. Unitatea beneficiară are obligaţia de a întocmi şi a înainta spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru transmiterea spre aprobare a documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii.
  3. Termenul de 30 de zile se poate reduce, în situaţii justificate, cu aprobarea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  4. Tema de proiectare se întocmeşte în aceleaşi condiţii ca şi nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţie şi va conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 8 la instrucţiuni.
  II. Avizarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi tema de proiectare se prezintă spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare de către şeful unităţii beneficiare.
  2. Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare analizează şi avizează necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi emite un aviz care se supune aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  3. Notele de fundamentare şi temele de proiectare incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare se restituie unităţii beneficiare, în vederea completării sau refacerii.
  III. Aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi temei de proiectare
  1. Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor de intervenţii şi tema de proiectare, însoţite de avizul emis de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare, se supun aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
  2. Avizul Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare şi aprobarea Consiliului director se transmit unităţii beneficiare, prin grija secretarului Consiliului director, respectiv a Sectorului independent secretariat, juridic şi contencios.
  IV. Elaborarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii
  1. Pentru lucrările de intervenţii care urmează să fie incluse în programul de investiţii pentru anul următor, documentaţia de avizare se elaborează de unitatea beneficiară, până data de 15 mai a anului în curs.
  2. Pentru lucrările de intervenţii nou-apărute, care nu au fost incluse în programul de investiţii pe anul în curs, documentaţia de avizare se elaborează, cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată sau stabilită de dispoziţiile legale în vigoare pentru modificarea programului anual de investiţii.
  3. Modificarea programului anual de investiţii se realizează cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
  V. Emiterea avizului cu privire la documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţii
  1. Documentaţiile de avizare pentru lucrări de intervenţii se transmit spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, de regulă, până la data de 1 iunie a anului în curs, pentru lucrările de intervenţii care urmează a fi introduse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru anul următor.
  2. Prin excepţie de la prevederile pct. 1, documentaţiile de avizare se transmit spre avizare Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, oricând pe parcursul exerciţiului financiar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru introducerea în programul de investiţii a obiectivului de investiţii, caz în care introducerea în programul anual de investiţii se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.
  3. Documentaţia de avizare se prezintă de şeful unităţii beneficiare. Aceasta trebuie însoţită de toate avizele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  4. Documentele incomplete sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare se restituie unităţii beneficiare, în vederea completării sau refacerii. Unitatea beneficiară are obligaţia refacerii sau completării documentaţiilor tehnico-economice în termenul stabilit de Consiliul tehnico-economic şi de înzestrare.
  VI. Aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii
  1. Documentaţiile de avizare pentru lucrările de intervenţii, însoţite de avizul Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare, se supun aprobării Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Prezentarea acestora în faţa Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se face de către şeful unităţii beneficiare.
  2. Documentaţia de avizare, aprobată de Consiliul director, stă la baza întocmirii documentaţiei de atribuire pentru contractarea lucrărilor de intervenţii.


  Anexa 3

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al studiului de prefezabilitate
  A. Piese scrise
  Date generale:
  1. denumirea obiectivului de investiţii;
  2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada şi numărul);
  3. titularul investiţiei;
  4. beneficiarul investiţiei;
  5. elaboratorul studiului.
  Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:
  1. necesitatea investiţiei:
  a) scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea investiţiei;
  b) tabele, hărţi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;
  c) deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;
  d) prognoze pe termen mediu şi lung;
  2. oportunitatea investiţiei:
  a) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale;
  b) actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz;
  c) acorduri internaţionale ale statului, care obligă partea română la realizarea investiţiei, după caz.
  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:
  1. scenarii propuse (minimum două);
  2. scenariul recomandat de către elaborator;
  3. avantajele scenariului recomandat.
  Sintagma scenarii tehnico-economice se referă la variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii, respectiv amplasamentele propuse şi/sau cele recomandate de cel care elaborează studiul, cu detalierea avantajelor fiecărui amplasament, precum şi variantele de rezolvare sau variantele de soluţii tehnice în funcţie de tipul lucrărilor (investiţii şi/sau intervenţii)
  Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie:
  Informaţii despre terenul din amplasament:
  1. situaţia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiţii;
  2. suprafaţa estimată a terenului;
  3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiţii privind:
  a) zona seismică de calcul şi perioada de colţ;
  b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenţională;
  c) nivelul maxim al apelor freatice;
  4. studiile topografice preliminare;
  5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.
  În cazul în care hărţile geologice şi/sau proiectele realizate în zonă conţin suficiente informaţii în baza cărora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiţii, aceste informaţii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate.
  Costul estimativ al investiţiei:
  1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice:
  a) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor de proiectare [studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, audit energetic, documentaţia tehnică (D.T.) necesară pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie], după caz;
  b) cheltuieli pentru activitatea de consultanţă şi asistenţă tehnică;
  c) cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;
  d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).
  2. Valoarea totală estimată a investiţiei.
  Avize şi acorduri de principiu, după caz:
  B. Piese desenate:
  1. plan de amplasare în zonă (1: 25.000 - 1: 5.000);
  2. plan general (1: 2000 - 1: 500); planul general poate fi prezentat şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.


  Anexa 4

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al studiului de fezabilitate
  A. Piese scrise
  Date generale:
  1. denumirea obiectivului de investiţii;
  2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
  3. titularul investiţiei;
  4. beneficiarul investiţiei;
  5. elaboratorul studiului.
  Informaţii generale privind proiectul:
  1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
  2. descrierea investiţiei:
  a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
  b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):
  - scenarii propuse (minimum două);
  - scenariul recomandat de către elaborator;
  - avantajele scenariului recomandat;
  c) descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
  3. date tehnice ale investiţiei:
  a) zona şi amplasamentul;
  b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat (va include atât categoriile de folosinţă a terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan);
  c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan (se identifică proprietarii şi suprafeţele de teren care aparţin fiecăruia dintre ei);
  d) studii de teren:
  - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;
  - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;
  - alte studii de specialitate necesare, după caz;
  e) caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
  f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
  - necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
  - soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
  g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;
  4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.
  Costurile estimative ale investiţiei:
  1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
  2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
  Analiza cost-beneficiu:
  1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă
  Odată ce a fost identificată nevoia unei investiţii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investiţii, obiectivele generale şi specifice ale acesteia se definesc astfel încât să existe coerenţă cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale, sectoriale, regionale şi/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse contribuie la atingerea rezultatelor acestor politici.
  Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu.
  Previziunile se realizează pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.
  2. Analiza opţiunilor
  Analiza opţiunilor se realizează parcurgându-se următoarele etape:
  - stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;
  - analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative, care se stabilesc pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice, şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile;
  - ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost.
  Metodologia recomandată pentru selectarea alternativei preferate este detaliată la pct. 3-6. În cazul în care în cadrul analizei opţiunilor se utilizează metodologia celui mai scăzut cost, trebuie realizaţi următorii paşi adiţionali:
  - analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);
  - dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor, se ajustează metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate;
  - pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor, impactul extern identificat trebuie evaluat în expresie monetară.
  Analiza opţiunilor astfel realizată asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.
  3. Analiza financiară
  Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară ale investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia.
  a) Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:
  1. estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei, precum şi a implicaţiilor acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;
  2. definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară;
  3. verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor.
  b) Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară, după cum urmează:
  1. valoarea financiară actuală netă;
  2. rata internă de rentabilitate financiară;
  3. raportul cost/beneficiu;
  4. fluxul de numerar cumulat.
  4. Analiza economică
  Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice.
  Pentru alternativa selectată, beneficiile investiţiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor economice.
  Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară, la care sunt introduse două tipuri de corecţii:
  a) corecţia fiscală şi corecţia economică ale preţurilor; şi
  b) monetizarea externalităţilor.
  Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar.
  Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economică pentru investiţie:
  a) valoarea economică actuală netă;
  b) rata internă de rentabilitate economică;
  c) raportul cost/beneficiu.
  5. Analiza de senzitivitate
  Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică.
  Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. În cazul investiţiilor publice majore, analizele trebuie să aibă în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă.
  Pentru realizarea analizei de senzitivitate se parcurg paşii următori:
  a) identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi prin calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică;
  b) calculul valorilor de comutare (modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat, exprimată sub forma valorii financiare actuale nete sau valorii economice actuale nete, să fie egală cu zero).
  6. Analiza de risc
  Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori.
  Sursele de finanţare a investiţiei:
  Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
  1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
  2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
  1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
  (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),
  din care:
  - construcţii-montaj (C+M);
  2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
  - anul I;
  - anul II;
  3. durata de realizare (luni);
  4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
  5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
  Avize şi acorduri de principiu
  1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
  2. certificatul de urbanism;
  3. avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
  4. acordul de mediu, după caz;
  5. alte avize şi acorduri de principiu specifice.
  B. Piese desenate:
  1. planul de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000);
  2. planul general (1:2.000-1:500); planul general poate fi prezentat şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare;
  3. planurile şi secţiunile generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planurile de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
  4. planurile speciale, profilurile longitudinale, profilurile transversale, după caz.


  Anexa 5

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii
  A. Piese scrise
  Date generale:
  1. denumirea obiectivului de investiţii;
  2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
  3. titularul investiţiei;
  4. beneficiarul investiţiei;
  5. elaboratorul documentaţiei.
  Descrierea investiţiei:
  1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
  - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;
  - valoarea de inventar a construcţiei;
  - actul doveditor al forţei majore, după caz;
  2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:
  - prezentarea a cel puţin două opţiuni;
  - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.
  Pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă (lucrări de mică amploare şi dificultate, cu durata scurtă de execuţie), care se execută la construcţii sau instalaţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă în principal în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei.
  Date tehnice ale investiţiei:
  1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca fiind necesar a fi efectuate în urma realizării lucrărilor de bază;
  2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;
  3. consumuri de utilităţi:
  a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz, în situaţia executării unor lucrări de modernizare;
  b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.
  Durata de realizare şi etapele principale:
  - graficul de realizare a investiţiei:
  Costurile estimative ale investiţiei:
  1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;
  2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
  Indicatori de apreciere a eficienţei economice:
  - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.
  Sursele de finanţare a investiţiei
  Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.
  Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
  1. numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie;
  2. numărul de locuri de muncă create în faza de operare.
  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
  1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
  (în preţuri - luna, anul, 1 euro =..... lei),
  din care:
  - construcţii-montaj (C+M);
  2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
  - anul I;
  - anul II;
  3. durata de realizare (luni);
  4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
  5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
  Avize şi acorduri de principiu:
  1. certificatul de urbanism;
  2. avizele de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
  3. acordul de mediu, după caz;
  4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.
  B. Piese desenate:
  1. planul de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000);
  2. planul general (1:2.000-1:500); planul general poate fi prezentat şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare;
  3. planurile şi secţiunile generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planurile de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
  4. planurile speciale, profilurile longitudinale, profilurile transversale, după caz.
  NOTĂ:
  Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se detaliază şi se aprobă prin liste separate de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.


  Anexa 6

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al proiectului tehnic
  A. Părţile scrise
  1. Date generale:
  - denumirea obiectivului de investiţii;
  - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
  - titularul investiţiei;
  - beneficiarul investiţiei;
  - elaboratorul proiectului.
  2. Descrierea generală a lucrărilor
  2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
  a) amplasamentul;
  b) topografia;
  c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
  d) geologia, seismicitatea;
  e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
  f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
  g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
  h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
  i) trasarea lucrărilor;
  j) antemăsurătoarea.
  2.2. Memorii tehnice pe specialităţi
  3. Caietele de sarcini
  Caietele de sarcini sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă al lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
  Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.
  3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini:
  a) caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic;
  b) caietele de sarcini reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
  c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
  d) caietele de sarcini detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
  e) caietele de sarcini împreună cu planşele trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesare execuţiei lucrărilor;
  f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti - pentru fiecare categorie de lucrare;
  g) caietele de sarcini stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
  h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
  i) caietele de sarcini prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
  j) caietele de sarcini prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
  3.2. Tipuri de caiete de sarcini
  3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
  a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
  b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
  c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
  d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
  3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi:
  a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii;
  b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.
  3.3. Conţinutul caietelor de sarcini
  Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
  a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
  b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
  c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
  d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
  e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
  f) standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
  g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
  4. Listele cu cantităţile de lucrări
  Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
  a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
  b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
  c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
  d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
  e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
  f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3).
  Formularele F1 - F5 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008.
  Formularele F1 - F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
  5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
  Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
  B. Piesele desenate
  Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini, şi care, de regulă, se compun din:
  1. Planşe generale
  Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:
  - planşa de încadrare în zonă;
  - planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
  - planşele topografice principale;
  - planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;
  - planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;
  - planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumului pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;
  - planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;
  - planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
  2. Planşele principale ale obiectelor
  Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.
  Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.
  Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:
  2.1. Planşe de arhitectură
  Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.
  2.2 Planşe de structură
  Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
  - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
  - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
  - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.
  2.3. Planşe de instalaţii
  Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
  2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice
  Cuprind, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii de montaj, şi anume:
  - planşe de ansamblu;
  - scheme ale fluxului tehnologic;
  - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
  - scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
  - planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
  - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
  - liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.
  2.5. Planşe de dotări
  Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:
  - piese de mobilier;
  - elemente de inventar gospodăresc;
  - dotări PSI;
  - dotări necesare securităţii muncii;
  - alte dotări necesare în funcţie de specific.
  NOTĂ:
  La elaborarea proiectelor, materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.
  Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.
  Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi daţi în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).


  Anexa 7

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea
  obiectivelor de investiţii/lucrărilor de intervenţii
  a) amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, nr. şi/sau alte date de identificare);
  b) scopul realizării obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii;
  c) necesitatea, oportunitatea şi eficienţa lucrărilor solicitate;
  d) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului pe care urmează a fi amplasată investiţia;
  e) posibilităţile de asigurare a utilităţilor (energie electrică, termică, gaze, apă, canal etc.);
  f) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zonă seismică, natura terenului, nivelul hidrostatic al apelor freatice) pentru construcţii, în funcţie de existenţa acestor date;
  g) necesarul de spaţii şi amenajări anexe;
  h) principalele utilaje ce vor intra în dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii de hidrofor, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, puţuri, boilere, pompe, bazine cu apă etc.);
  i) eficienţa soluţiilor propuse/adoptate;
  j) elementele funcţionale necesare;
  k) numărul de persoane ce urmează să îşi desfăşoare activitatea în noile spaţii;
  l) destinaţiile spaţiilor;
  m) nivelul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace fixe;
  n) data de introducere în buget a valorii estimate a studiilor de prefezabilitate/studiilor de fezabilitate sau a obiectivelor de investiţii noi, după caz;
  o) detalii privind valoarea estimată a investiţiei/lucrărilor de intervenţii;
  p) orice alte elemente care pot duce la o analiză economică/tehnică pertinentă.


  Anexa 8

  la instrucţiuni
  CONŢINUTUL - CADRU
  al Temei de proiectare pentru obiective de
  investiţii/lucrări de intervenţii
  1. Date generale:
  a) denumirea lucrărilor de intervenţii sau a obiectivului;
  b) ordonatorul principal, secundar sau terţiar de credite, beneficiar al investiţiei;
  c) autoritatea contractantă;
  d) amplasamentul (judeţ, localitate, stradă, număr şi/sau alte date de identificare);
  2. Date tehnice:
  a) suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză şi avizare numai solicitările la care terenul pe care se amplasează investiţia este deţinut de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în condiţiile legii;
  b) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice);
  c) categoria de importanţă a construcţiei;
  d) caracteristicile principale ale construcţiilor (aria construită, aria desfăşurată, număr de niveluri şi înălţimea acestora);
  e) necesarul de spaţii şi pentru amenajarea construcţiilor;
  f) principalele utilaje din dotarea construcţiilor (centrale termice, instalaţii hidrofor, boilere, ascensoare, platforme, instalaţii de stingere a incendiului, pompe, puţuri, bazine cu apă etc.);
  g) utilităţi necesare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, agent termic etc.), modul de asigurare şi soluţia avută în vedere;
  h) soluţia de învelitoare propusă;
  i) căile de acces şi de comunicaţii propuse;
  j) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
  k) topografia terenului.
  3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei


  Anexa 9

  la instrucţiuni
  METODOLOGIE 14/04/2009


  Anexa 10

  la instrucţiuni
                               DEVIZ GENERAL
               privind cheltuielile necesare realizării .............*)


      În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/euro din data de .............
    Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)
    Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro
    1234567
    CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
    1.1Obţinerea terenului          
    1.2Amenajarea terenului          
    1.3Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială          
    TOTAL CAPITOL 1          
    CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
    TOTAL CAPITOL 2          
    CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
    3.1Studii de teren          
    3.2Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii          
    3.3Proiectare şi inginerie          
    3.4Organizarea procedurilor de achiziţie          
    3.5Consultanţă          
    3.6Asistenţă tehnică          
    TOTAL CAPITOL 3          
    CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
    4.1Construcţii şi instalaţii          
    4.2Montaj utilaje tehnologice          
    4.3Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj          
    4.4Utilaje fără montaj şi echipamente de transport          
    4.5Dotări          
    4.6Active necorporale          
    TOTAL CAPITOL 4          
    CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
    5.1Organizare de şantier          
    5.1.1.Lucrări de construcţii
    5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului
    5.2Comisioane, cote, taxe, costul creditului          
    5.3Cheltuieli diverse şi neprevăzute          
    TOTAL CAPITOL 5          
    CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
    6.1Pregătirea personalului de exploatare          
    6.2Probe tehnologice şi teste          
    TOTAL CAPITOL 6          
    TOTAL GENERAL          
    Din care C + M          

  ------------
      *) Se înscrie denumirea obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţie

  NOTĂ:
  În cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale, valoarea cheltuielilor aferente se va evidenţia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro.


  Anexa 11

  la instrucţiuni
                                  DEVIZUL
                     obiectului ..................*)


      În mii lei/mii euro la cursul .......... lei/euro din data de ........
    Nr. crt.Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieliValoare (fără TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)
    Mii leiMii euroMii leiMii leiMii euro
    1234567
    I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
    1Terasamente          
    2Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)          
    3Izolaţii          
    4Instalaţii electrice          
    5Instalaţii sanitare          
    6Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet          
    7Instalaţii de alimentare cu gaze naturale          
    8Instalaţii de telecomunicaţii          
    .................................          
    TOTAL I          
    II. - MONTAJ
    ...Montaj utilaje şi echipamente tehnologice          
    TOTAL II          
    III. - PROCURARE
    ...Utilaje şi echipamente tehnologice          
    ...Utilaje şi echipamente de transport          
    ...Dotări          
    TOTAL III          
    TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)          

  ----------
      *) Se înscrie denumirea obiectului.


  Anexa 12

  la instrucţiuni
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE NIVEL DE SECRETIZARE
  ORDIN
  Nr. .... din ......
  pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ........./(denumirea obiectivului)/................./documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii la ...../(denumirea obiectivului)/......
  Pentru aplicarea prevederilor:
  - art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 0119/2002,
  având în vedere:
  - Avizul nr. ...... al Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare;
  - Hotărârea nr. ..... a Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emite următorul ordin:
  Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza ....../(SF sau DA)/.................... pentru obiectivul de investiţii "......./(denumirea obiectivului) /....................", elaborată de ....../(unitatea beneficiară)/......................., cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezentul ordin.
  Art. 2. - Finanţarea obiectivului/lucrărilor de intervenţii se va face din fondurile ...../(sursa de finanţare)/......., aprobate potrivit legii.
  Art. 3. - Valoarea prevăzută în anexa la prezentul ordin se va actualiza potrivit evoluţiei viitoare a preţurilor, pe baza indicelui preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.
  Ordonator principal de credite,
  .........
  (gradul)
  ..........
  (numele)

  Anexă

  la ordin
                       PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
             ai obiectivului de investiţii ................../lucrărilor
                                        (denumirea obiectivului)
                         de intervenţii la .....................
                                         (denumirea obiectivului)
    Denumirea indicatoruluiU.M.Valoarea - lei - (fără TVA)Valoarea - lei - (cu TVA)
    TOTAL din care: construcţii-montaj (C+M)      
     
    Capacităţi tehnice  
    Durata de realizare a investiţiei  


  Anexa 13

  la instrucţiuni
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
  NIVEL DE SECRETIZARE
  DISPOZIŢIE
  Nr. ..... din ......
  pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ......(denumirea obiectivului)/................/documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţii la ......./(denumirea obiectivului)/...................
  Pentru aplicarea prevederilor:
  - art. 42 şi 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 0119/2002,
  având în vedere:
  - Avizul nr. ........ al Consiliului tehnico-economic şi de înzestrare;
  - Hotărârea nr. ....... a Consiliului director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Şeful U.M. ......... emite următoarea dispoziţie:
  Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza ....../(SF sau DA)/........................ pentru obiectivul de investiţii "........./(denumirea obiectivului)/................", elaborată de ....../ (unitatea beneficiară)/............, cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei la prezentul ordin.
  Art. 2. - Finanţarea obiectivului/lucrărilor de intervenţii se va face din fondurile ..../(sursa de finanţare)/......, aprobate potrivit legii.
  Art. 3. - Valoarea prevăzută în anexa la prezenta dispoziţie se va actualiza potrivit evoluţiei viitoare a preţurilor, pe baza indicelui preţurilor de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.
  Şeful U.M. .....
  .........
  (gradul)
  ........
  (numele)

  Anexă

  la dispoziţie

                     PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
      ai obiectivului de investiţii ................../lucrărilor de intervenţii
                               (denumirea obiectivului)
                           la ...........................
                              (denumirea obiectivului)
    Denumirea indicatoruluiU.M.Valoarea - lei - (fără TVA)Valoarea - lei - (cu TVA)
    TOTAL din care: construcţii-montaj (C+M)      
     
    Capacităţi tehnice  
    Durata de realizare a investiţiei  


  Notă:
  În cazul în care competenţa de aprobare revine ordonatorilor terţiari de credite, baza legală se va completa cu numărul notei de susţinere a investiţiei, întocmită în condiţiile art. 6 alin. (2) din instrucţiuni.
  -------