HOTĂRÂRE nr. 85 din 29 ianuarie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 10 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 695/1998 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de către Regia Naţională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenţilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 19 octombrie 1998.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 ianuarie 2004.
  Nr. 85.


  Anexa
  REGULAMENT
  de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de
  fond forestier proprietate publică, către agenţii economici

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Masa lemnoasă pe picior sau fasonată, care se valorifică anual, potrivit legii, din fondul forestier proprietate publică, se vinde agenţilor economici în condiţii specifice economiei de piaţă, prin licitaţie sau prin negociere directă.
  (2) Licitaţiile sau negocierile directe se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor prezentului regulament.


  Articolul 2

  (1) Masa lemnoasă pe picior care face obiectul recoltării anuale este pusă în valoare, estimată cantitativ şi calitativ de către personalul silvic autorizat, indiferent de natura resursei sau a proprietăţii.
  (2) Masa lemnoasă pusă în valoare este constituită din produsele principale, produsele secundare, produsele accidentale şi produsele de igienă.
  (3) Cu 15 zile înaintea anunţării primei licitaţii, fiecare organizator este obligat să întocmească lista de partizi pentru anul de producţie următor, la nivelul cotei de tăiere aprobate. Această listă de partizi va fi inclusă în caietul de sarcini al licitaţiei respective.
  (4) Cu 15 zile înaintea anunţării fiecărei licitaţii de masă lemnoasă pe picior, organizatorul este obligat să întocmească lista partizilor care se scot la licitaţia respectivă, prin gruparea partizilor din lista de partizi întocmită în condiţiile prevăzute la alin. (3).
  (5) Lista de partizi întocmită în condiţiile prevăzute la alin. (3) se poate modifica în cursul anului de producţie, în funcţie de:
  a) precomptările determinate de apariţia produselor accidentale;
  b) precomptarea stocurilor de masă lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete la sfârşitul anului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) inaccesibilitatea masei lemnoase, determinată de forţa majoră constatată în condiţiile legii: distrugerea podurilor ori a platformei drumurilor auto de viituri, inundaţii, avalanşe, cutremure, incendii, avarii la construcţii hidrotehnice din zona de acces, căderi masive de zăpadă care nu permit realizarea de lucrări de deszăpezire;
  d) cererea pieţei lemnului: specii, sortimente şi altele asemenea, cu condiţia respectării regimului silvic.
  (6) Modificarea listei de partizi se poate realiza în cadrul volumului prevăzut în cota de tăiere aprobată pentru anul de producţie respectiv.


  Articolul 3

  (1) Au dreptul să participe la licitaţie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe picior numai agenţii economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale şi financiare necesare, precum şi de forţă de muncă specializată.
  (2) Atestarea agenţilor economici se realizează de către comisia de atestare, formată din 9 membri, în următoarea structură: 5 membri - specialişti în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, proprietarilor de păduri şi 4 membri - specialişti în exploatări forestiere, propuşi de Asociaţia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR, de asociaţiile profesionale sau patronale din domeniul exploatării şi prelucrării lemnului, cu reprezentare naţională.
  (3) Comisia de atestare se numeşte în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
  (4) Comisia de atestare funcţionează pentru o perioadă de 2 ani.
  (5) Prin ordinul prevăzut la alin. (3) se aprobă şi criteriile de atestare, şi regulamentul de funcţionare al comisiei de atestare.


  Articolul 4

  (1) Agenţii economici care desfăşoară activitate de industrializare a lemnului, dar nu sunt atestaţi şi pentru activitatea de exploatări forestiere, pot participa la licitaţie sau la negociere directă, în condiţiile prezentului regulament, dacă fac dovada că dispun de mijloacele financiare necesare.
  (2) Pentru exploatarea masei lemnoase contractate de agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), aceştia încheie contracte pentru prestări de servicii cu agenţi economici atestaţi pentru exploatări forestiere.
  (3) Contractele prevăzute la alin. (2) vor avea prevederi prin care se împuternicesc agenţi economici atestaţi pentru exploatări forestiere, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să reprezinte titularul de contract în relaţia cu deţinătorul fondului forestier şi cu organele statului pentru controlul regimului silvic. Aceşti agenţi economici poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor specifice din cadrul regimului silvic.
  (4) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are dreptul să exploateze masa lemnoasă pentru nevoile proprii, în conformitate cu prevederile actului normativ care aprobă volumul maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual. Exploatarea masei lemnoase se va face în regie proprie sau prin agenţi economici atestaţi.


  Capitolul II Licitaţiile


  Articolul 5

  Deţinătorii de fond forestier proprietate publică, care valorifică masă lemnoasă conform prevederilor prezentului regulament, denumiţi în continuare organizatori, sunt:
  a) Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care poate delega atributul de organizator unităţilor din subordinea sa;
  b) ceilalţi deţinători legali de fond forestier proprietate publică: unităţi administrativ-teritoriale, unităţi militare, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi altele asemenea.


  Articolul 6

  (1) Forma de licitaţie care se utilizează este licitaţia publică deschisă cu preselecţie.
  (2) Licitaţiile pentru adjudecarea de masă lemnoasă pe termen lung din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, se desfăşoară în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Secţiunea 1 Pregătirea şi organizarea licitaţiilor


  Articolul 7

  (1) Pregătirea licitaţiilor de masă lemnoasă pe picior se face de către organizatori, prin:
  a) nominalizarea partizilor care se vor licita din lista de partizi a anului de producţie respectiv;
  b) întocmirea caietului de sarcini.
  (2) Caietul de sarcini cuprinde:
  a) lista partizilor care se scot la licitaţie;
  b) fişa tehnico-economică a fiecărei partizi; modelul de fişă tehnico-economică a partizii se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
  c) alte condiţii şi dispoziţii legale care trebuie cunoscute şi respectate de agentul economic care exploatează masă lemnoasă.
  (3) Caietul de sarcini în original este pus la dispoziţia solicitanţilor, care, la cerere, primesc copii conforme.


  Articolul 8

  (1) Licitaţiile de masă lemnoasă pe picior se organizează pentru partizi întregi, constituite conform instrucţiunilor în vigoare.
  (2) Licitaţia masei lemnoase fasonate în sortimente se desfăşoară pentru loturile constituite conform normelor tehnice şi înscrise în lista loturilor afişată, pentru care se ţine licitaţia.
  (3) În situaţia în care volumul pe piesă din sortimentele valoroase determină o valoare ridicată de pornire la licitaţie pentru lotul întreg, licitaţia se poate realiza şi pe piese individuale.
  (4) Pentru masa lemnoasă fasonată în sortimente se nominalizează locaţiile sau depozitele situate în zone accesibile mijloacelor de transport.


  Articolul 9

  (1) Organizatorii pregătesc licitaţiile în funcţie de condiţiile specifice, de structura masei lemnoase şi de perioadele de tăiere şi scoatere a lemnului, prevăzute de normele legale.
  (2) Licitaţiile principale pentru masa lemnoasă pe picior se organizează după cum urmează:
  a) în perioada 1-30 noiembrie, pentru minimum 40% din cota de masă lemnoasă a anului următor;
  b) în perioada 1-31 martie, pentru diferenţa până la 80% din cota anului curent;
  c) în luna august, pentru volumul de masă lemnoasă din rezerva de 20% rămas după efectuarea precomptărilor.
  (3) Pentru partizile rămase neadjudecate la licitaţiile organizate în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi care nu se pot exploata în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) se organizează licitaţii intermediare, respectându-se termenele prevăzute la art. 2 şi 11.
  (4) Pentru produsele accidentale apărute pe parcursul anului se organizează licitaţii, respectându-se termenele de valorificare stabilite prin normele tehnice şi realizându-se precomptările corespunzătoare.
  (5) Licitaţiile pentru masa lemnoasă fasonată se organizează pe tot parcursul anului, corelat cu volumul exploatat şi cu perioadele permise pentru stocarea fiecărei specii.


  Articolul 10

  Preţul de începere a licitaţiei se stabileşte de către organizator şi se exprimă:
  a) pentru masa lemnoasă pe picior - în lei/mc, volum fără coaja lemnului de lucru;
  b) pentru masa lemnoasă fasonată:
  - pentru sortimentele de lemn rotund - în lei/mc, volum fără coajă;
  - pentru celelalte sortimente de materiale lemnoase - în lei/U.M. convenţională.


  Articolul 11

  (1) Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă pe picior se face de către organizator, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data ţinerii acesteia, cu excepţia licitaţiilor intermediare şi a celor pentru produse accidentale care se anunţă cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data ţinerii licitaţiei. Anunţul se face prin presă, în cel puţin două cotidiene, dintre care unul local, prin Internet, prin afişare la sediul organizatorului, precum şi prin orice alte mijloace de comunicare.
  (2) Anunţul publicitar va cuprinde:
  a) denumirea organizatorului licitaţiei, adresa sediului acestuia, numărul de telefon şi de fax;
  b) locul, data şi ora la care se va ţine preselecţia;
  c) locul, data şi ora ţinerii licitaţiei, precum şi felul în care se face oferta, şi anume prin strigare sau în plic închis;
  d) volumul de masă lemnoasă, total şi pe grupe de specii care se licitează.
  (3) Anunţurile afişate la sediul organizatorului şi prin Internet, în afara datelor din anunţul publicitar, vor mai cuprinde:
  a) lista partizilor care se licitează;
  b) preţul de începere a licitaţiei şi treapta de licitare pentru fiecare partidă.
  (4) Pentru masa lemnoasă fasonată se aplică prevederile alin. (2), iar anunţurile afişate la sediul organizatorului şi prin Internet vor cuprinde lista şi volumul fără coajă ale loturilor sau ale pieselor, pe grupe de specii, după caz, scoase la licitaţie, preţurile de pornire şi treptele de licitare.


  Articolul 12

  (1) Agenţilor economici care intenţionează să participe la licitaţie şi doresc informaţii privitoare la cantitatea şi calitatea masei lemnoase din partizile care urmează a fi licitate li se va pune la dispoziţie, la sediul organizatorului licitaţiei, documentaţia de punere în valoare.
  (2) În situaţia în care agenţii economici îşi manifestă intenţia de a viziona masa lemnoasă care se licitează, aceştia vor depune în scris o solicitare în acest sens la sediul organizatorului, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii licitaţiei.
  (3) Organizatorul va programa, în funcţie de solicitări, vizionarea masei lemnoase, în perioada dintre ultimul termen de depunere a solicitării de vizionare şi data preselecţiei.
  (4) Vizionarea se va programa, pentru toţi solicitanţii unei partizi sau ai unui lot, în aceeaşi zi.
  (5) În situaţia în care un solicitant îşi manifestă intenţia de a viziona mai multe partizi sau loturi, programarea se va realiza astfel încât să se asigure participarea acestuia la toate vizionările.
  (6) Programarea vizionărilor se va transmite prin mijloace operative: fax, telefon, e-mail şi altele asemenea, de către organizator, tuturor solicitanţilor.
  (7) În cazul în care, în urma unei vizionări, agentul economic constată, prin metodele stabilite prin normele tehnice, că masa lemnoasă nu corespunde cantitativ şi/sau calitativ, va înştiinţa despre aceasta, în scris, organizatorul.
  (8) Pentru participarea la licitaţie, agenţii economici vor depune, cu cel puţin 10 zile înainte de data ţinerii licitaţiei, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde:
  a) datele de identificare a agentului economic: denumire, sediu, adresă, telefon, fax, e-mail şi altele asemenea;
  b) numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselecţie, din registrul de corespondenţă al agentului economic;
  c) numele, în clar, al conducătorului agentului economic, semnătura şi ştampila acestuia;
  d) documentele de existenţă legală a firmei şi certificatul de bonitate financiară, atât pentru societăţile de prelucrare a lemnului, cât şi pentru cele de exploatare;
  e) atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop, numai pentru societăţile de exploatare;
  f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al agentului economic, numai pentru societăţile de exploatare.


  Articolul 13

  (1) Pentru admiterea la licitaţie sau la negociere directă a agenţilor economici, preselecţia acestora se organizează cu 5 zile calendaristice înainte de data ţinerii licitaţiilor principale şi cu 3 zile calendaristice înaintea licitaţiilor organizate pentru adjudecarea produselor accidentale sau a licitaţiilor intermediare.
  (2) Comisia de preselecţie formată din 5 membri se numeşte de către conducătorul organizatorului licitaţiei. Secretariatul comisiei se asigură de unul dintre membrii acesteia, desemnat de preşedinte.
  (3) Preselecţia se realizează prin analiza documentaţiilor depuse de solicitanţi.
  (4) În urma verificării documentaţiei şi a modului de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 3, comisia de preselecţie eliberează, după caz:
  a) confirmarea scrisă, în care se precizează cantitatea maximă de masă lemnoasă ce va putea fi adjudecată de agentul economic;
  b) comunicarea neadmiterii înscrierii agentului economic la licitaţie, datorită neîndeplinirii de către agentul economic a condiţiilor prevăzute la art. 3 şi/sau nerespectării prevederilor contractelor încheiate anterior, reziliate în condiţiile legii.
  (5) În cazul unităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, comisia de preselecţie organizată în cadrul unei unităţi va comunică în timp util tuturor celorlalte unităţi şi Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice denumirea agenţilor economici neadmişi la preselecţie şi motivele respingerii lor, în vederea respingerii acestora la preselecţiile organizate pentru licitaţiile de masă lemnoasă organizate de celelalte unităţi ale regiei, până la eliminarea motivelor care au determinat respingerea.
  (6) Cazierul tehnic de exploatare prevăzut la art. 12 alin. (8) lit. f) este documentul care se completează de către furnizorii de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi pentru care a existat contract de masă lemnoasă cu agentul economic respectiv, şi de către instituţiile cu atribuţii de control al regimului silvic, în cazul în care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni.
  (7) Formularul de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se pune la dispoziţie agenţilor economici de către comisia de atestare prevăzută la art. 3.
  (8) Fiecare agent economic atestat pentru activitatea de exploatare este obligat să pună la dispoziţie furnizorilor de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi, şi instituţiilor cu atribuţii de control al regimului silvic cazierul tehnic în vederea consemnării informaţiilor solicitate de formular.
  (9) Fiecare furnizor de masă lemnoasă pe picior este obligat să facă consemnările cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a încheiat contract de livrare de masă lemnoasă pe picior. Această obligaţie revine şi instituţiilor cu atribuţii de control cu ocazia efectuării inspecţiilor, în cazul în care reprezentanţii acestora au aplicat sancţiuni.
  (10) Punctajele acordate pentru sancţiunile penale şi contravenţionale aplicate agenţilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum şi numărul total de puncte prevăzut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitaţii pe o perioadă de un an se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al conducătorului autorităţii publice centrale sub autoritatea căreia îşi desfăşoară activitatea agenţii economici care exploatează masa lemnoasă şi al conducătorului autorităţii publice centrale cu atribuţii de control al regimului silvic.
  (11) În situaţia cumulării numărului total de puncte pentru abateri săvârşite prin nerespectarea regimului silvic stabilit în condiţiile prevăzute la alin. (10), consemnate în cazierul tehnic de exploatare, agentul economic este suspendat pentru participare la licitaţii pentru o perioadă de un an calendaristic, începând cu data de 1 ianuarie următoare datei acumulării numărului respectiv de puncte.


  Articolul 14

  (1) Agenţii economici admişi pentru licitaţie sau negociere directă, în urma preselecţiei, sunt obligaţi să achite anterior orei anunţate pentru începerea licitaţiei sau negocierii directe respective, în contul organizatorului, prin unul dintre instrumentele legale de plată, tariful de participare la licitaţie, stabilit de organizator pe baza cheltuielilor efective de organizare şi pregătire a licitaţiei, fără ca acest tarif să fie prohibitiv sau să constituie sursă de profit.
  (2) Agenţii economici admişi, în urma preselecţiei, pentru licitaţie sau negociere directă sunt obligaţi să facă dovada depunerii anterior datei ţinerii licitaţiei, în contul organizatorului, a garanţiei de 5% din valoarea de începere a licitaţiei pentru partizile, loturile sau piesele pentru care sunt înscrişi, prin unul dintre instrumentele bancare legale. Dovada respectivă se depune la secretariatul comisiei de licitaţie anterior orei de începere a şedinţei de licitaţie/negociere directă. Prezentarea dovezii de depunere a garanţiei în timpul şedinţei de licitaţie/negociere directă nu dă dreptul agentului economic respectiv să participe la licitaţie/negociere.
  (3) Garanţia se restituie în termen de cel mult o zi lucrătoare agentului economic care nu câştigă licitaţia sau celui cu care nu se convine prin negociere directă.
  (4) Garanţia nu se restituie în cazul agentului economic care câştigă licitaţia sau agentului economic cu care s-a convenit prin negociere directă, în următoarele cazuri:
  a) în cazul agenţilor economici care încheie contractele în termen, valoarea garanţiei se va lua în calcul la plata primei facturi;
  b) în cazul agenţilor economici care nu încheie contractele în termen, garanţia încasată de organizator rămâne la acesta, constituindu-se ca venit.


  Articolul 15

  (1) Comisia de licitaţie se numeşte de conducătorul organizatorului şi va fi formată din 5-9 membri.
  (2) Prin decizia de numire a comisiei se stabileşte şi persoana care îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei.


  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea licitaţiilor


  Articolul 16

  (1) Licitaţiile se desfăşoară la locul, data şi la ora comunicate prin anunţul publicitar.
  (2) Licitaţiile se desfăşoară în sistemul clasic, cu participarea comisiei de licitaţie şi a licitatorilor în aceeaşi sală.
  (3) Cu ocazia fiecărei şedinţe de licitaţie se încheie proces-verbal de licitaţie, în care se consemnează obligatoriu: membrii comisiei de licitaţie prezenţi, licitatorii pentru fiecare partidă, lot sau, după caz, piesă, reprezentanţii oficiali ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, funcţia, numărul şi data împuternicirii, preţul de pornire la licitaţie, treapta de licitare, ofertele făcute de licitatori, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei.
  (4) Şedinţele de licitaţie se deschid prin prezentarea membrilor prezenţi ai comisiei de licitaţie. Comisia de licitaţie este legal întrunită dacă sunt prezente cel puţin trei pătrimi din numărul de membri ai acesteia.


  Articolul 17

  (1) Licitaţia cu strigare începe prin anunţarea partizii, lotului sau, după caz, a piesei de către preşedintele comisiei de licitaţie, a preţului de începere a licitaţiei stabilit şi a treptei de licitare, de maximum 5% din preţul de începere a licitaţiei rotunjit, în plus, la mii lei.
  (2) Licitarea se face prin anunţarea verbală a fiecărei oferte de către reprezentanţii împuterniciţi ai agenţilor economici participanţi, într-un interval de timp stabilit de comisia de licitaţie, pentru fiecare strigare, dar care nu poate fi mai mare de două minute.
  (3) Este declarat câştigător al licitaţiei agentul economic care a oferit cel mai mare preţ.


  Articolul 18

  (1) Licitaţia cu ofertă scrisă se face prin prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. Plicul cu oferta scrisă se introduce în alt plic care se depune de către reprezentantul agentului economic la organizatorul licitaţiei, cu cel puţin o zi lucrătoare anterior datei anunţate pentru ţinerea licitaţiei. Plicurile depuse se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului.
  (2) Licitaţia cu ofertă scrisă începe prin prezentarea participanţilor, a numerelor de înregistrare ale plicurilor sigilate, conţinând ofertele agenţilor economici atestaţi şi admişi la licitaţie. Participanţii la licitaţie au dreptul să verifice dacă toate plicurile sunt sigilate şi nedesfăcute.
  (3) Comisia de licitaţie deschide plicurile depuse de agenţii economici ofertanţi, în prezenţa participanţilor, comunică tuturor participanţilor şi înregistrează în procesul-verbal preţurile oferite pentru fiecare partidă.
  (4) Este declarat câştigător al licitaţiei agentul economic care a oferit preţul cel mai mare.


  Articolul 19

  (1) La sfârşitul şedinţei de licitaţie se comunică participanţilor şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de licitaţie data la care se poate semna contractul de vânzare-cumpărare al masei lemnoase cu agentul economic câştigător.
  (2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi şi se semnează şi se ştampilează de reprezentanţii agenţilor economici, inclusiv cu obiecţiuni, dacă este cazul. Pentru agenţii economici ai căror reprezentanţi refuză să semneze, secretarul comisiei de licitaţie va consemna motivele de refuz prezentate.


  Articolul 20

  (1) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a agentului economic care a câştigat licitaţia, atrage anularea licitaţiei pentru masa lemnoasă respectivă.
  (2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a organizatorului, se sancţionează potrivit dreptului comun. Totodată acesta va restitui agentului economic garanţia depusă.


  Articolul 21

  (1) Licitaţia nu poate avea loc dacă se prezintă un singur ofertant. În asemenea situaţii se va organiza o nouă licitaţie, în condiţiile prevăzute la art. 11. Dacă la a doua licitaţie se prezintă tot un singur cumpărător, partida se vinde prin negociere directă, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.
  (2) Pentru masa lemnoasă fasonată, în vederea evitării deprecierii, negocierea directă se poate desfăşura la sfârşitul primei licitaţii dacă se prezintă un singur ofertant.


  Articolul 22

  (1) Masa lemnoasă pe picior care nu se vinde după două licitaţii şi nici prin negociere, din lipsă de cumpărători, se poate exploata de către organizator prin prestări de servicii de către agenţi economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră, angajaţi în condiţiile legii, sau în regie proprie, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
  (2) Masa lemnoasă fasonată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se valorifică conform prevederilor prezentului regulament, cu excepţia lemnului de foc destinat nevoilor locale.


  Capitolul III Negocierea directă


  Articolul 23

  (1) Masa lemnoasă care nu a fost valorificată prin licitaţie în condiţiile prevăzute la art. 21 se vinde prin negociere directă. Şedinţa de negociere directă se poate organiza după încheierea celei de-a doua licitaţii în situaţiile prevăzute de art. 21 alin. (1) sau după încheierea primei licitaţii în situaţiile prevăzute de art. 21 alin. (2).
  (2) Tot prin negociere directă se vinde şi masa lemnoasă constituită din produsele prevăzute la art. 25 alin. (1) şi (2).


  Articolul 24

  (1) Vânzarea masei lemnoase prin negociere directă se realizează de către comisia constituită conform prevederilor art. 15.
  (2) În cazul în care la negocierea directă nu se obţine pentru partida respectivă cel puţin preţul de începere a licitaţiei, aceasta se va exploata în conformitate cu prevederile art. 22.
  (3) Cu ocazia negocierii directe, comisia de licitaţie încheie un proces-verbal în care se consemnează denumirea agentului economic participant, datele de identificare a reprezentantului acestuia, partizile/loturile şi volumul de masă lemnoasă negociat, preţul pe partizi/loturi la care a fost negociată masa lemnoasă şi data limită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.


  Articolul 25

  (1) Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafaţa de pădure unde este constituită partida contractată cu un agent economic, se pun în valoare cu prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare, şi se contractează cu agentul economic care exploatează partida respectivă, la preţul stabilit prin negociere, în funcţie de specie, de structura dimensională şi de calitatea lemnului.
  (2) Produsele accidentale, altele decât cele menţionate la alin. (1), produsele de igienă care prezintă pericol de depreciere a lemnului şi de infestare a pădurilor, precum şi produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgenţă, a aprobărilor legale de defrişare emise cu scopul realizării unor obiective sau lucrări de interes naţional, clasificate astfel de lege, anunţate la licitaţie conform art. 10, se vor vinde prin negociere directă agenţilor economici interesaţi, dacă după primul anunţ nu se înscriu la licitaţie cel puţin 2 agenţi economici.
  (3) În caz de lipsă de cerere, exploatarea produselor prezentate la alin. (2) se asigură în regim de urgenţă de către deţinătorii de pădure, proprietate publică, în conformitate cu prevederile art. 22.


  Articolul 26

  Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva valorifică, prin licitaţie sau negociere, sortimente de material lemnos (lemn pentru celuloză şi sortimente de lemn mărunt), stabilite pe baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea să se facă în cadrul graficelor de fasonare.


  Articolul 27

  Prevederile art. 20 se aplică în mod corespunzător şi în cazul negocierilor.


  Capitolul IV Răspunderi şi sancţiuni


  Articolul 28

  Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) modificarea listei de partizi după alte criterii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (4);
  b) neincluderea în caietul de sarcini al licitaţiei a informaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau refuzul de a pune la dispoziţie solicitanţilor caietul de sarcini;
  c) admiterea la licitaţie a persoanelor juridice care nu îndeplinesc una sau mai multe condiţii prevăzute de prezentul regulament pentru a fi admise la licitaţie;
  d) necomunicarea rezultatelor preselecţiei, prevăzută de art. 13 alin. (4) şi (5);
  e) nerezolvarea, din motive imputabile, a contestaţiilor în termenul prevăzut de prezentul regulament;
  f) neasigurarea de către organizatori a condiţiilor prevăzute pentru vizionarea partizilor sau a loturilor licitate;
  g) necompletarea sau completarea incorectă a cazierului tehnic de exploatare;
  h) modificarea de către organizator a datei, locului şi/sau a orei de începere a licitaţiei, după comunicarea prin anunţul publicitar;
  i) neîntocmirea sau întocmirea incorectă ori incompletă, din eroare, a procesului-verbal de licitaţie prevăzut la art. 16 alin. (3) şi/sau a procesului-verbal de negociere prevăzut la art. 24 alin. (3);
  j) acceptarea şi înregistrarea în cazul licitaţiilor cu oferta scrisă în plic închis, de către organizatori, a plicurilor cu oferte scrise, nesigilate sau desfăcute;
  k) refuzul neîntemeiat de a semna procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiei sau de negociere;
  l) neprezentarea de către agentul economic a cazierului tehnic de exploatare, pentru completare, reprezentantului furnizorului de masă lemnoasă sau reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii de control al regimului silvic.


  Articolul 29

  (1) Faptele prevăzute la art. 28 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), d), e), f) şi k);
  b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g), h), i), j) şi l).
  (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 30

  Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator şi au dreptul şi obligaţia să constate contravenţiile prevăzute la art. 28 şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 29:
  a) personalul silvic de control, special abilitat;
  b) ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi;
  c) personalul care exercită controlul financiar al statului, inclusiv organele de control ale Gărzii Financiare, pentru contravenţiile prevăzute la art. 28 lit. c), h), i) şi j).


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 31

  (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie sau negociere va avea loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii directe.
  (2) Autorizaţiile de exploatare se eliberează la începerea exploatării într-o partidă pentru întreaga partidă.
  (3) Predarea spre exploatare se face pe postate delimitate exploatabile într-o lună, conform eşalonării. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar.
  (4) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de natura celor prevăzute în art. 45 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, titularii autorizaţiilor de exploatare vor depune la emitentul autorizaţiei de exploatare, anticipat emiterii acesteia, o garanţie echivalentă cu 5% din valoarea lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase, într-un cont special. Acest cont este purtător de dobândă, iar restituirea, după caz, a sumei şi a dobânzilor aferente se va face numai după reprimirea parchetelor respective.


  Articolul 32

  Actele de punere în valoare, caietele de sarcini, lista de partizi, precum şi contractele prevăzute de prezentul regulament se întocmesc în conformitate cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cu celelalte reglementări în vigoare.


  Articolul 33

  (1) Deţinătorii de fond forestier proprietate publică pot scoate la vânzare şi partizi pentru care nu sunt asigurate condiţiile corespunzătoare pentru transportul masei lemnoase exploatate ca urmare a stării drumurilor auto forestiere şi pentru care, prin contract, se convine ca lucrările de întreţinere şi reparaţie a acestora să fie executate de agentul economic cumpărător şi să fie plătite prin compensare cu valoarea masei lemnoase contractate în urma licitaţiilor/negocierilor, la preţurile stabilite prin deviz pentru repararea şi/sau întreţinerea drumurilor forestiere, întocmit de o persoană fizică independentă autorizată sau o persoană juridică autorizată.
  (2) Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete până la sfârşitul anului, constituie cu prioritate resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria şi, în funcţie de volumul neexploatat, se va reeşalona la tăiere, prin act adiţional la contractul respectiv.
  (3) Prin reeşalonare se va avea în vedere să nu se depăşească termenul de exploatare de 15 aprilie din anul de producţie respectiv, în zona de câmpie, şi 30 aprilie din anul de producţie respectiv, în zona de munte.


  Articolul 34

  (1) Agenţii economici participanţi la preselecţie sau la licitaţie, care consideră că au fost respinşi din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederilor prezentului regulament, pot face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris, pe loc, şi se adresează spre soluţionare organizatorului licitaţiei. Conducătorul organizatorului licitaţiei este obligat să ia măsuri pentru soluţionarea contestaţiei, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii ei, în cazul preselecţiei, şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitaţiei.
  (2) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii, dispunând totodată măsuri de sancţionare corespunzătoare împotriva celor vinovaţi.
  --------------