HOTĂRÂRE nr. 156 din 10 aprilie 2013pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înființa, desființa și reorganiza birouri, servicii și direcții, după caz, în condițiile prevăzute de lege.(2) În activitatea de conducere și reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat și secretarul general.(3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncți. Secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți și eliberați din funcție în condițiile legii.(4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat și secretarul general a structurilor din aparatul central și a instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul ministerului se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(5) În baza și în executarea ordinelor și instrucțiunilor emise de ministru, secretarii de stat și secretarul general emit dispoziții în domeniul de competență, obligatorii pentru toate instituțiile și structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale și cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate.
  2. Articolul 1^1 se abrogă.3. Articolul 2 se abrogă.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) În subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcționează unități, instituții și structuri, prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ministrul stabilește structura organizatorică a unităților, instituțiilor și structurilor din subordinea/din cadrul ministerului și aparatului central, precum și a organelor și unităților centrale de specialitate, unităților teritoriale și altor componente constituite în condițiile legii ca instituții civile ori militare, cu excepția situației când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior. În cadrul acestor structuri organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot înființa, desființa, reorganiza, disloca și redisloca structuri, unități, institute, ateliere de reparații sau de producție similare, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcție, direcție operativă, direcție generală, batalion inclusiv, în limita posturilor și a fondului de salarii, aprobate.
  5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Numărul posturilor, pe timp de pace și mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 și 4*).
  Notă *) Anexele nr. 3 și 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.
  6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  7. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având conținutul prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Administrația Națională face parte din structurile aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.


  Articolul III

  Alineatul (1) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice.


  Articolul IV

  Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 39/2007 privind funcționarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ansamblului se asigură din venituri proprii și sume acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.(2) Veniturile proprii prevăzute la alin. (1) provin din desfășurarea de spectacole și concerte folclorice, precum și din participarea ansamblului la organizarea de festivaluri artistice ori acțiuni de protocol.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului Ministerului Afacerilor Interne pentru această activitate, finanțată în condițiile alin. (1), se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.


  Articolul V

  Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea

  București, 10 aprilie 2013.
  Nr. 156.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  Structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne

  ┌────────────────┐
  │ MINISTRU │
  └────────┬───────┘

  ┌--------------------------------┐ │ ┌─────────────────┐
  | CENTRUL NAȚIONAL DE CONDUCERE ├───────────┼─────────┤ CABINET │
  | A ACȚIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ | │ │ MINISTRU │
  └--------------------------------┘ │ └─────────────────┘

  ┌--------------------------------┐ │
  | COLEGIUL MINISTERULUI ├──┐ │ ┌─────────────────┐
  └--------------------------------┘ │ │ │ DIRECȚIA │
  ┌────────────────────────────────┐ ├────────┼─────────┤ AUDIT PUBLIC │
  │CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│ │ │ │ INTERN*) │
  │ (la nivel direcție generală) ├──┘ │ └─────────────────┘
  └────────────────────────────────┘ │

  ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ │ │ │ │ ┌-------------│-------------┐
  ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │ ┌────────┴───────┐ | ┌──────────┴────────┐ |
  │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌─────────┴────────────┐ │SECRETAR DE STAT│ | │SECRETAR DE STAT**)│ |
  └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │ SECRETAR GENERAL │ └────────┬───────┘ | └──────────┬────────┘ |
  ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ └─────────┬────────────┘ ┌──────┴─────┐ |┌────────────┴────────────┐|
  │ CABINET │ │ CABINET │ │ │ │ CABINET │ |│CABINET SECRETAR DE STAT│|
  │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌────────┐ ┌──┴─────┐ ┌────────┐ │ SECRETAR │ |└────────────┬────────────┘|
  └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ DE STAT │ | ┌──────┴──────┐ |
  ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │GENERAL ├─┤GENERAL ├─┤GENERAL │ └────────────┘ |┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐|
  │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│|
  └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └────────┘ └────────┘ └────────┘ |│ DE STAT │ │ DE STAT │|
  │ |└───────────┘ └───────────┘|
  │ └---------------------------┘

  ┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────┴┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
  │┌───┴────┐┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌─────┴────┐
  ││DIRECȚIA││DIRECȚIA││ DIRECȚIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECȚIA││DIRECȚIA││DIRECȚIA││DIREC-││DIRECȚIA││DIRECȚIA││UNITATEA││Centrul de│
  ││GENERALĂ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ȚIA ││ȚIA ││ȚIA ││ PENTRU ││AFACERI ││SCHENGEN││ȚIA ││SECRETA-││INFOR- ││ DE ││coordonare│
  ││ MANA- ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││GENE- ││COMUNI- ││EUROPENE││ ││MEDI- ││ RIAT ││MARE ȘI ││POLITICI││a protec- │
  ││ GEMENT ││ GEMENT ││ÎNDRUMAREA ││ RALĂ ││RALĂ ││RALĂ ││CAȚII ȘI││ ȘI ││ ││CALĂ ││GENERAL ││RELAȚII ││PUBLICE ││ ției în- │
  ││ OPERA- ││RESURSE ││ ȘI ││LOGIS-││FINAN-││JURI- ││ TEHNO- ││RELAȚII ││ ││ ││ ȘI ││PUBLICE ││ (la ││frastruc- │
  ││ ȚIONAL ││ UMANE ││ CONTROLUL ││ TICĂ ││CIARĂ ││DICĂ ││ LOGIA ││INTERNA-││ ││ ││PROTOCOL││ ││ nivel ││ turilor │
  ││ ││ ││INSTITUȚIEI││ ││ ││ ││ INFOR- ││ȚIONALE ││ ││ ││ ││ ││ direc- ││ critice │
  ││ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││ MAȚIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ție) ││(la nivel │
  ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu) │
  │└────────┘└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘
  ┌┴-------------------------------------------------------┐
  | Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/ | *) Are în subordine structuri teritoriale.
  |în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne| **) Conduce Departamentul de Informație și Protecție Internă și este
  | (Anexa nr. 2) | ordonator terțiar de credite în finanțarea directă a ordonatorului
  └--------------------------------------------------------┘ principal de credite.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/
  în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  A. Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  1. Departamentul de Informații și Protecție Internă2. Direcția audit public intern - structuri teritoriale3. Direcția Generală Anticorupție4. Agenția Națională Antidrog - la nivel de direcție5. Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcție6. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale7. Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale8. Instituția Prefectului - 429. Direcția Generală de Pașapoarte10. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor11. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență12. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date13. Inspectoratul General pentru Imigrări14. Arhivele Naționale15. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"16. Institutul de Studii pentru Ordine Publică17. Poliția Română18. Jandarmeria Română19. Poliția de Frontieră Română20. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne21. Centrul Național SIS - la nivel de direcție22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcție23. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne24. Clubul Sportiv "Dinamo" București25. Structuri subordonate unor unități centrale
  B. Unități, instituții și structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne– Societatea Comercială COMICEX - S.A.

  ----------