ORDIN nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 6.424 din 19 decembrie 2022
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE Nr. 20.129 din 16 ianuarie 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.257 din 22 decembrie 2022
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 3.976 din 29 decembrie 2022
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 25 din 10 ianuarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 26 ianuarie 2023
  În conformitate cu prevederile art. 9, art. 23 alin. (1^1), art. 27 alin. (1) și ale art. 28 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (1) și al art. 13 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4 și al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,
  în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) și al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 2 lit. k) și ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 pct. 4, 66 și 113, art. 7 și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza Planului național de redresare și reziliență (PNRR) al României, în calitate de stat membru conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență - pilonul VI Politici pentru noua generație, componenta C15 Educație, reforma R2 Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, jalonul 453 „Adoptarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive și de calitate pentru educație timpurie“,
  ministrul educației, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse, ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul sănătății și ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emit prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației exercită atribuții și responsabilități pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie, denumit în continuare Program-cadru. (2) Se înființează Comitetul Intersectorial pentru Educație Timpurie (CIET), cu atribuții privind elaborarea și operaționalizarea măsurilor din Programul-cadru și din Planul operațional de implementare a măsurilor, parte integrantă din prezentul ordin. (3) CIET se constituie din membrii Comitetului Național de Sprijin pentru Educație Timpurie (CNSET), constituit în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate (ETIC-ID 128215) și aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3.450/2020 și din alți membri desemnați de ministerele implicate. Componența nominală a CIET se aprobă prin ordin al ministrului educației, în baza nominalizărilor primite de la ministerele implicate.
  (la 08-12-2023, Alineatul (3), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )
  (4) CIET se întrunește trimestrial și elaborează anual planurile operaționale de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, precum și un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie.
  (la 08-12-2023, Alineatul (4), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )
  (5) Regulamentul de organizare și funcționare al CIET se aprobă prin hotărâre de către membrii acestuia, în termen de 10 zile de la emiterea prezentului ordin. Secretariatul CIET este asigurat de Ministerul Educației.


  Articolul 2

  Elaborarea, operaționalizarea și revizuirea Planului operațional se realizează prin raportare la următoarele componente:
  a) acces la educație;
  b) formare și condiții de lucru pentru resursa umană din educația timpurie;
  c) curriculum;
  d) guvernanță și finanțare;
  e) sisteme de monitorizare și evaluare.


  Articolul 3
  (1) Se aprobă Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Obiectivele stabilite pentru educația timpurie în cadrul Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie sunt următoarele:
  a) revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie;
  b) crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii;
  c) creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie;
  d) servicii de educație timpurie de calitate;
  e) conștientizarea importanței educației timpurii, la nivelul societății.

  (la 08-12-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )


  Articolul 4

  Se aprobă Planul operațional de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 08-12-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )


  Articolul 5

  Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán


  Anexa nr. 1

  PROGRAM-CADRU INTERSECTORIAL
  pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației colaborează pentru elaborarea și implementarea măsurilor din Planul național pentru redresare și reziliență al României care privesc dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie.


  Articolul 2

  Pentru implementarea măsurilor din Planul național pentru redresare și reziliență al României care privesc domeniul educației timpurii se elaborează Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie.


  Capitolul II Măsuri organizatorice privind elaborarea și implementarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

  Articolul 3
  (1) Ministerele menționate la art. 1 nominalizează un grup de lucru din care fac parte 1-2 persoane (cu rol de decizie/de execuție), cu atribuții privind elaborarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, precum și a Planului operațional multianual 2022-2026 de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie.(2) Secretariatul acestui grup de lucru este asigurat de către reprezentanții Ministerului Educației.(3) Ulterior constituirii Comitetului intersectorial pentru educație timpurie (CIET), care are atribuții de elaborare a planurilor operaționale anuale de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, precum și de monitorizare și raportare a stadiului realizării acestora, activitatea grupului de lucru încetează.


  Capitolul III Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

  Articolul 4

  Programul-cadru se încadrează în contextul mai larg al Recomandării Consiliului Uniunii Europene din 2019 privind sistemele de calitate de educație timpurie, care include și un cadru general de calitate organizat pe cinci componente, respectiv: (i) acces la educație, (ii) formare și condiții de lucru pentru resursa umană din ET, (iii) curriculum, (iv) guvernanță și finanțare, (v) sisteme de monitorizare și evaluare.


  Articolul 5

  Programul-cadru se adresează nevoilor multiple ale copilului, ține cont de nevoia de furnizare integrată a serviciilor de educație timpurie din perspectiva diferitelor sectoare (sănătate, nutriție, educație, asistență și protecție socială) și evidențiază o abordare convergentă a profesioniștilor din aceste sectoare pentru a răspunde nevoilor multiple ale copilului și familiei.


  Articolul 6

  Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educație timpurie este elaborat pe baza următoarelor documente:
  a) capitolul IV.1. Educația timpurie din proiectul România Educată, care reprezintă strategia și viziunea de țară cu orizont 2030 a României pentru educația timpurie;
  b) reforma 2 - Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituțională și de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor un loc garantat în serviciile de educație timpurie și rate crescute de acces și participare și investițiile 1-3 aferente acesteia, destinate educației timpurii din Programul național de redresare și reziliență (PNRR);
  c) prioritatea: 5. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară, obiectiv specific: ESO4.6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) din Programul educație și ocupare (PEO).


  Articolul 7

  Proiectul România Educată constituie cadrul strategic al României pentru educație, cu orizont 2030, în cadrul căruia este prezentată viziunea privind educația timpurie și care vizează implementarea de obiective și măsuri care pot fi finanțate prin programe de investiții cu fonduri naționale și europene.


  Articolul 8

  Obiectivele stabilite pentru educația timpurie, în cadrul proiectului România Educată, asumate și în cadrul prezentului program-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie, sunt următoarele:I. revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie;II. crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii;III. creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie;IV. servicii de educație timpurie de calitate;V. conștientizarea importanței educației timpurii la nivelul societății.


  Articolul 9
  (1) Mecanismul european de redresare și reziliență (MRR) sprijină îmbunătățirea calității și a accesului la educația și îngrijirea timpurie. În cadrul Programului național de redresare și reziliență (PNRR), România s-a angajat să asigure un program-cadru revizuit, integrat și interesectorial pentru educația timpurie, prin reforma 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituțională și de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor un loc garantat în serviciile de educație timpurie și rate crescute de acces și participare, respectiv:
  a) 19% rată de cuprindere a copiilor sub 3 ani;
  b) 91% rată de cuprindere a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani.
  (2) Prezentul program-cadru intersectorial este operaționalizat prin planuri operaționale anuale de implementare în care se regăsește contribuția fiecărui domeniu, în acord cu legislația în vigoare, cu țintele asumate prin Programul de guvernare sau în cadrul diferitelor programe de reformă specifice. Aceste planuri anuale vor defini termenele și responsabilitățile și vor clarifica aspectele tehnice ale cooperării interinstituționale.


  Articolul 10
  (1) Colaborarea intersectorială și interinstituțională în vederea dezvoltării sistemului de educație timpurie pentru copiii de la naștere la 6 ani reprezintă un demers obligatoriu și fundamental pentru fiecare autoritate cu atribuții în domeniu, pe palierul de responsabilitate specific.(2) Responsabilitățile specifice fiecărei autorități publice centrale implicate în dezvoltarea sistemului de educație timpurie pentru copiii de la naștere la 6 ani sunt următoarele:
  a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației:– construcția și echiparea celor 119 creșe (elaborare ghid specific și lansare apel, monitorizarea stadiului derulării proiectelor);– actualizarea Normativului privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.487/2022);– transmitere informații relevante privind înființarea serviciilor complementare, prin rețeaua specifică;
  b) Ministerul Sănătății:– consultare privind elaborarea Normativului de dotare minimală a grupelor de educație timpurie antepreșcolară și revizuirea Normativului de dotare minimală a grupelor de învățământ preșcolar;– transmitere informații relevante privind înființarea serviciilor complementare, prin rețeaua specifică;– comunicare și activități în parteneriat cu Ministerul Educației în proiecte derulate la nivel național, inclusiv cele cu finanțare europeană (Joc, respect și bucurie - proiect național de promovare a educației pentru valori și proiectul Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - ID 122607);
  c) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:– comunicare și activități în parteneriat cu Ministerul Educației în proiecte derulate la nivel național, inclusiv cele cu finanțare europeană (proiectul Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - ID 122607);
  d) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse:– comunicare și activități în parteneriat cu Ministerul Educației în proiecte derulate la nivel național (Joc, respect și bucurie - proiect național de promovare a educației pentru valori);– punct de vedere cu privire la Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.604/2022);
  e) Ministerul Educației– participare la revizuirea Normelor pentru construirea și echiparea serviciilor de educație timpurie (Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.487/2022);– reglementarea serviciilor de educație timpurie complementare;– elaborarea de materiale de promovare cu privire la finanțarea prin PNRR a înființării serviciilor complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient raportat la cerere;– transmitere informații relevante privind înființarea serviciilor complementare, prin rețeaua specifică;– elaborarea și promovarea Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani, în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient raportat la cerere;– elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului pentru înființarea serviciilor complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient raportat la cerere;– evaluare aplicații și atribuire granturi;– monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor;– dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor;– elaborarea unei analize de nevoi la nivel național cu privire la situația ocupației de educator-puericultor;– organizarea a 2 sesiuni de consultare cu universitățile de profil (pedagogie, psihologie, științele educației) și cu liceele pedagogice pentru dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor;– elaborarea și promovarea prin ordin al ministrului a Programului național de formare continuă a educatorilor-puericultori din creșe, prin CCD de la nivel județean (având ca bază cursul de formare continuă și formatorii din cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC);– formarea personalului din creșe și grădinițe în vederea abordării coerente și unitare a curriculumului pentru educația timpurie;– elaborarea și implementarea, la nivel național, a Programului educațional național de educație pentru valori „Joc, respect și bucurie“;– organizarea de activități specifice privind drepturile copiilor în fiecare unitate școlară cu creșă, grădiniță sau servicii complementare;– organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, în fiecare unitate de învățământ, pentru părinții copiilor care frecventează creșele, grădinițele sau serviciile complementare;– organizarea de cursuri de educație parentală în fiecare unitate de învățământ pentru părinții copiilor care frecventează programul de educație timpurie;– organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din fiecare unitate de educație (creșe, grădinițe sau serviciile complementare);– realizarea unui ghid electronic privind includerea unor elemente ȘTIAM în educația preșcolară;– elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului în vederea realizării celor două programe de formare și a formării formatorilor, la nivel național, pentru monitorizarea serviciilor de educație timpurie și pentru aplicarea unitară a curriculumului pentru educație timpurie;– derularea celor două programe de formare la nivel național;– elaborarea și publicarea Ghidului aplicantului pentru cele 42 de granturi alocate;– evaluarea aplicațiilor și atribuirea granturilor;– monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor; întâlniri periodice de consultare cu MMSS, MTFEȘ și MS, îndeosebi pentru programul de formare privind monitorizarea serviciilor de educație timpurie;– lansarea și derularea Campaniei de conștientizare a importanței educației timpurii (2 cartoline și 1 spot TV) în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC;– organizarea de activități de intervenție la nivelul comunității, în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - cod SMIS2014+: 122607 (proiect al MMSS, în care ME și MS sunt parteneri).


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 11

  Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației implică în mod activ instituțiile aflate în subordinea acestora sau în coordonare în procesul de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie.


  Articolul 12

  Ministerele implicate, instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora asigură:
  a) coerența și complementaritatea între politicile în materie de educație timpurie ale Uniunii Europene, politicile naționale și prezentul program-cadru;
  b) monitorizarea punerii în aplicare a Programului-cadru și propunerea oricăror ajustări necesare pe baza evaluărilor;
  c) consultarea cu părțile interesate relevante, pe parcursul implementării Programului-cadru;
  d) respectarea tuturor dispozițiilor juridice relevante privind protecția datelor cu caracter personal și, după caz, introducerea unor mecanisme care să asigure confidențialitatea și siguranța acestor date.


  Articolul 13

  Activitatea CIET poate continua și după finalizarea celor două programe cu finanțare europeană (PNRR și PEO), în funcție de rezultatele rapoartelor anuale și de nevoile identificate de cele cinci ministere și de autoritățile administrației publice locale implicate în dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate în educația timpurie.


  Articolul 14

  Abrevierile utilizate în prezentul program-cadru sunt:
  ȘTIAM - știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică;
  ETIC - educație timpurie incluzivă și de calitate;
  CIET - Comitetul intersectorial pentru educație timpurie;
  CCD - casa corpului didactic;
  PNRR - Programul național de redresare și reziliență;
  PEO - Programul educație și ocupare;
  MRR - Mecanismul european de redresare și reziliență;
  MMSS - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale;
  MFTEȘ - Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
  MS - Ministerul Sănătății;
  MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

  (la 08-12-2023, ANEXA a fost modificată de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )


  Anexa nr. 2

  PLAN OPERAȚIONAL
  de implementare a măsurilor din Programul-cadru intersectorial pentru dezvoltarea
  serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie 2022-2026

  Obiectivul 1 din Proiectul „România Educată“: Revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie

  Nr.
  crt.
  MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili
  012345
  1.Reforma 2 din Planul național de redresare și reziliență (PNRR) - Sistem de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

  Iulie 2026Ministerul Educației (ME)

  1.1. Revizuirea Normelor pentru construirea și echiparea serviciilor de educație timpurie
  Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară
  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.487/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor
  pentru grădinițe de copii, indicativ
  NP 011-2022“
  Realizat în septembrie 2022ME, Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA)

  1.2. Elaborarea Normativului de dotare minimală a grupelor de educație timpurie antepreșcolară și revizuirea Normativului de dotare minimală a grupelor din învățământul preșcolar
  Realizat în august 2022ME, MS

  1.3. Reglementarea serviciilor de educație timpurie complementare, conform art. 30 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare
  Decembrie 2022ME

  Obiectivul 2 din Proiectul „România Educată“: Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de educație timpurie (standard și complementare), pentru copiii de la naștere la 6 ani, în vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, în câmpul muncii

  Nr.
  crt.

  Măsura

  Acțiuni

  Rezultate

  Termen

  Responsabili

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  R2 - I1 din PNRR - Construirea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 110 creșe

  Decembrie 2025

  MDLPA

  1.1. Decizie cu privire la criteriile care vor fi trecute în ghidul aplicantului

  Criteriile se regăsesc în Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.254/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623/24 iunie 2022

  Realizat în iunie 2022

  MDLPA  1.2. Elaborarea și publicarea ghidului aplicantului pentru construirea și echiparea celor 110 creșe

  Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.254/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01,
  PNRR/2022/C15/02, componenta 15 - Educație, investiția 1 - Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe
  În perioada 30 iunie-30 iulie 2022 a fost deschis apelul de proiecte pentru construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe PNRR/2022/C15.

  Realizat în iunie 2022

  MDLPA  1.3. Evaluarea aplicațiilor și atribuirea granturilor

  În perioada 3 august-1 septembrie 2022 au fost evaluate cele 228 de cereri de finanțare depuse în cadrul celor două operațiuni ale apelului de proiecte. La data de 1 septembrie 2022 a fost publicată pe site-ul MDLPA lista celor 64 de cereri de finanțare aprobate în cadrul Operațiunii 1, iar la data de 9.09.2022 a fost publicată lista celor 60 de cereri de finanțare aprobate în cadrul Operațiunii 1 din cadrul apelului de proiecte.
  https://www.mdlpa.ro/pages/pnrr
  Au fost semnate 119 contracte de finanțare pentru construirea, operaționalizarea și echiparea a 119 creșe.

  Realizat în iunie/septembrie 2022

  MDLPA  1.4. Monitorizarea modului de derulare/ implementare a activităților de către beneficiarii granturilor

  Conform prevederilor contractuale, MDLPA realizează, trimestrial, monitorizarea stadiului de implementare a proiectelor. De asemenea, suplimentar, fiecare cerere de transfer este însoțită de un raport de progres care trebuie să conțină informații la zi privind stadiul de realizare a obiectivelor proiectului. Termenul de finalizare a celor 119 creșe pentru care MDLPA a semnat contracte de finanțare este 31 decembrie 2025.

  În curs de realizare noiembrie 2022-noiembrie 2025 (trimestrial)

  MDLPA

  2.

  R2 - I2 din PNRR - Înființarea, echiparea și operaționalizarea unui număr de 412 servicii complementare pentru grupurile dezavantajate  Iulie 2024

  ME  2.1. Elaborarea de materiale de promovare cu privire la finanțarea prin PNRR a înființării celor 412 servicii complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere


  Decembrie 2022

  ME  2.2. Derularea unei campanii de informare cu privire la finanțarea prin PNRR a înființării celor 412 servicii complementare prin organizarea de webinarii, întâlniri zonale între administrațiile publice locale și inspectoratele școlare județene, transmiterea de informații relevante prin rețelele MDLPA, MS etc.


  Ianuarie-februarie 2023

  ME, MDLPA, MS  2.3. Elaborarea și promovarea hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor complementare pentru copiii de la naștere la 6 ani, în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere


  Decembrie 2022

  ME, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTEȘ), MS  2.4. Elaborarea și publicarea ghidului aplicantului pentru înființarea celor 412 servicii complementare în comunitățile izolate/dezavantajate și, după caz, în comunitățile în care numărul locurilor în creșe și grădinițe este insuficient, raportat la cerere


  Ianuarie 2023

  ME  2.5. Evaluare aplicații și atribuire granturi


  Martie-iunie 2023

  ME  2.6. Monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor


  Iunie 2023-mai 2024

  ME și instituțiile subordonate

  Obiectivul 3 din Proiectul „România Educată“: Creșterea numerică și calitativă a angajaților din serviciile de educație timpurie

  Nr.
  crt.
  MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili și/sau parteneri
  012345
  1.Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația educator/profesor de educație timpurie, ca opțiune pentru acoperirea necesarului de resursă umană calificată1.1. Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor
  Iulie 2023ME


  1.2. Elaborarea unei analize de nevoi la nivel național cu privire la situația ocupației de educator-puericultor
  Ianuarie-martie 2023ME


  1.3. Organizarea a două sesiuni de consultare cu universitățile de profil (pedagogie, psihologie, științele educației) și cu liceele pedagogice pentru dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru ocupația de educator-puericultor
  Ianuarie-martie 2023ME
  2.Dezvoltarea unui cadru național de formare continuă a întregului personal din unitățile de educație timpurie, cu prioritate la nivel antepreșcolar, pentru implementarea noului curriculum de educație timpurie

  Decembrie 2025ME


  2.1. Elaborarea și promovarea prin ordin al ministrului a Programului național de formare continuă a educatorilor-puericultori din creșe, prin casa corpului didactic (CCD) de la nivel județean (având ca bază cursul de formare continuă și formatorii din cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC)
  Februarie 2023ME


  2.2. Formarea personalului din creșe și grădinițe în vederea abordării coerente și unitare a curriculumului pentru educația timpurie
  Decembrie 2025ME

  Obiectivul 4 din Proiectul „România Educată“: Servicii de educație timpurie de calitate
  Nr. crt.MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili și/sau parteneri
  012345
  1.Centrarea unei părți a curriculumului pe dezvoltarea de valori în rândul copiilor

  Decembrie 2022ME


  1.1. Elaborarea și implementarea, la nivel național, a Programului educațional național de educație pentru valori Joc, respect și bucurie
  Octombrie 2022
  ME
  Parteneriate locale cu instituții subordonate sau aflate în coordonarea MS, MFTEȘ


  1.2. Organizarea de activități specifice privind drepturile copiilor în fiecare unitate școlară cu creșă, grădiniță sau servicii complementare


  ME
  Parteneriate cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului/serviciile publice de asistență socială/ direcțiile de asistență socială DGASPC/SPAS/DAS
  2.Promovarea conștientizării metodelor pozitive de interacțiune cu copiii și disciplina pozitivă, nonviolentă2.1. Organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, în fiecare unitate de învățământ, pentru părinții copiilor care frecventează creșele, grădinițele sau serviciile complementare
  August 2026ME, parteneriate cu DGASPC/SPAS/DAS sau organizații neguvernamentale (ONG)


  2.2. Organizarea de cursuri de educație parentală în fiecare unitate de învățământ pentru părinții copiilor care frecventează programul de educație timpurie

  ME, parteneriate cu DGASPC/SPAS/DAS sau ONG


  2.3. Organizarea de cursuri de disciplină pozitivă, metode pozitive de interacțiune cu copiii, nonviolentă, pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din fiecare unitate de educație (creșe, grădinițe sau serviciile complementare)

  ME, parteneriate cu DGASPC/SPAS/DAS sau ONG
  3.Includerea unor elemente de știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică (ȘTIAM) în educația preșcolară3.1. Realizarea unui ghid electronic privind includerea unor elemente ȘTIAM în educația preșcolară
  Martie 2023ME
  4.R2 - I3 din PNRR - Dezvoltarea unui program-cadru de formare continuă a profesioniștilor care lucrează în serviciile de educație timpurie

  4.1. Elaborarea și publicarea ghidului aplicantului în vederea realizării celor două programe de formare și a formării formatorilor, la nivel național, pentru monitorizarea serviciilor de educație timpurie și pentru aplicarea unitară a curriculumului pentru educație timpurie
  Februarie 2023ME


  4.2. Derularea celor două programe de formare la nivel național
  Iunie 2024ME


  4.3. Elaborarea și publicarea ghidului aplicantului pentru cele 42 de granturi alocate
  August 2024ME


  4.4. Evaluarea aplicațiilor și atribuirea granturilor
  Noiembrie 2024ME


  4.5. Monitorizarea derulării activităților de către beneficiarii granturilor; întâlniri periodice de consultare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), MFTEȘ și MS, îndeosebi pentru programul de formare privind monitorizarea serviciilor de educație timpurie
  Decembrie 2024-decembrie 2025ME

  Obiectivul 5 din Proiectul „România Educată“: Conștientizarea importanței educației timpurii, la nivelul societății

  Nr.
  crt.
  MăsuraAcțiuniRezultateTermenResponsabili și/sau parteneri
  012345
  1.Organizarea de programe de educație parentală și de campanii de conștientizare a importanței educației timpurii1.1. Lansarea și derularea Campaniei de conștientizare a importanței educației timpurii (2 cartoline și 1 spot TV) în cadrul proiectului necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC
  Ianuarie-februarie 2023ME
  2.
  Dezvoltarea de programe de mobilizare a comunității pentru soluționarea problemelor unor membri ai acesteia (outreach programs) și de comunicare cu familiile aflate în situații socio-economice dificile
  Pe termen mediu, depistarea și intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale
  2.1. Organizarea de activități de intervenție la nivelul comunității, în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale - cod SMIS2014+: 122607 (proiect al MMSS, în care ME și MS sunt parteneri)
  Septembrie 2022-iunie 2023MMSS, ME, MS

  (la 08-12-2023, Actul a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 5.407 din 17 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023 )

  ------