ORDONANTA nr. 53 din 28 august 1997
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 30 august 1997  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, şi cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul I va avea următorul cuprins:
  "Dispoziţii generale"
  2. Capitolul I va avea următorul titlu:
  "Creanta bugetară. Modalităţi de realizare"
  3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume care reprezintă resurse financiare publice, potrivit Legii privind finanţele publice nr. 72/1996, sunt creanţe bugetare care se executa potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe."
  4. După articolul 6 se introduce un nou articol 6^1, care va avea următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - Plata obligaţiilor bugetare se face în lei, dacă legea nu prevede altfel."
  5. Articolul 8 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Plata obligaţiilor bugetare se face distinct, pentru fiecare suma datorată în parte, în contul bugetar corespunzător, în ordinea vechimii acestora, astfel:
  a) obligaţiile de plată restante în ordinea scadentei şi majorările de întârziere aferente acestora, datorate potrivit legii;
  b) obligaţiile de plată curente datorate pentru primul termen de plată imediat următor;
  c) obligaţiile de plată cu termene de plată viitoare."
  6. Articolul 10 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Exercitarea căilor de atac la organele competente, de către plătitori, cu privire la stabilirea obligaţiilor bugetare, nu suspenda obligaţia acestora de plată.
  Cu toate acestea, Ministerul Finanţelor, la cererea plătitorului, poate dispune, ţinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea obligaţiei de plată până la soluţionarea primei cai de atac."
  7. După alineatul 2 al articolului 11 se introduce alineatul 3, care va avea următorul cuprins:
  "Societăţile bancare sunt obligate sa vireze sumele reprezentând creanţe bugetare care au fost debitate din contul plătitorului, în contul bugetar corespunzător, în termenul prevăzut de dispoziţiile legale aplicabile în materie."
  8. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Prevederile alin. 1 se aplică şi persoanelor care, potrivit legii, îşi asuma obligaţia de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act, încheiat în forma autentică."
  9. Capitolul IV va avea următorul titlu:
  "Majorări de întârziere şi penalităţi"
  10. După articolul 13 alineatul 2 se introduce un alineat care va avea următorul cuprins:
  "Când o obligaţie bugetară se stinge prin compensare, majorările de întârziere pentru neplata acestei obligaţii se calculează până la data la care compensarea a devenit posibila, potrivit legii."
  11. Articolul 13 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu rata medie a dobânzii practicate pe piaţa interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 de puncte procentuale."
  12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1, care va avea următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - Nevărsarea de către plătitorii obligaţiilor bugetare a sumelor calculate şi reţinute la sursa de către aceştia, potrivit legii, se penalizeaza după cum urmează:
  - cu 10% din suma reţinută şi nevarsata până la 30 de zile;
  - cu 20% din suma reţinută şi nevarsata mai mult de 30 de zile.
  Penalitatea prevăzută la alineatul precedent se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeaşi suma reţinută şi nevarsata, iar aceasta nu inlatura obligarea la plata majorărilor de întârziere, conform legii."
  13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - În cazul în care societăţile bancare nu respecta obligaţiile prevăzute la art. 11 alin. 3, majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen, prevăzute la art. 13, sunt suportate de către acestea."
  14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de majorări, penalităţi şi amenzi de orice fel, stabilite potrivit legii. De asemenea, nu se datorează majorări de întârziere la sumele reţinute prin poprire pe salariu şi pe pensia debitorului, din suma datorată."
  15. După articolul 16 alin. 1 se introduce un alineat, care va avea următorul cuprins:
  "Pentru motive temeinice, înfiinţarea măsurilor de asigurare poate fi cerută şi în cazul în care creanţele bugetare urmează a se stabili în alt mod decât cel prevăzut la alin. 1, dispoziţiile Codului de procedura civilă privind ordonanţa preşedinţială fiind aplicabile."
  16. Articolul 16 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Pentru acţiunile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se datorează depunerea de cauţiuni."
  17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Împotriva actelor de aplicare a măsurilor asiguratorii, cel interesat poate face contestaţie la instanţa judecătorească competenţa, dacă legea nu prevede altfel."
  18. Articolul 24 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Pentru creanţele bugetare administrate de către Ministerul Finanţelor, precum şi pentru cele gestionate de către instituţiile publice, constând în venituri stabilite prin lege, care constituie resurse ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, după caz, sunt abilitate sa aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită prevăzută de prezenta ordonanţă, organele de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile subordonate acestora, unităţile subordonate Direcţiei generale a vamilor numai pentru creanţele determinate în vama, care sunt denumite în continuare organe de executare.
  Creanţele trezoreriei statului, astfel cum sunt definite de reglementările legale în materie, se executa silit de către organele de specialitate competente sa gestioneze bugetul trezoreriei statului.
  Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de instituţiile publice, provenite din veniturile extrabugetare, precum şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale, se executa prin împuterniciţi proprii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  În cazul în care instituţiile publice transmit spre executare silită organelor prevăzute la alin. 1, debite reprezentând venituri extrabugetare, sumele realizate astfel se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz."
  19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Titlurile executorii, astfel cum sunt definite de reglementările legale în vigoare, emise de organele competente, care privesc creanţe bugetare, se transmit în termen de 30 de zile de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 24, în a căror rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul debitorul ori unde acesta este luat în evidenta fiscală."
  20. Articolul 27 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a carei raza teritorială se găsesc bunurile urmaribile, coordonarea întregii executări revenind organului în a cărui raza teritorială îşi are sediul sau domiciliul sau unde este luat în evidenta fiscală debitorul, după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei măsuri de executare asupra terţului poprit, indiferent de locul unde îşi are sediul sau domiciliul.
  Atunci când organul de executare coordonator constata ca exista pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executarea silită a bunurilor şi veniturilor urmaribile ale debitorului, poate proceda la indisponibilizarea acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile."
  21. Articolul 35 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) să între în orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;"
  22. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - Cheltuielile de executare silită a creanţelor bugetare se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau al instituţiilor publice, după caz."
  23. Articolul 42 alineatul 5 va avea următorul cuprins:
  "Poprirea se considera înfiinţată la data la care terţul poprit, prin înştiinţarea trimisa organului de executare, confirma ca datorează sume de bani debitorului, sau la data expirării termenului prevăzut la alineatul precedent."
  24. Articolul 42 alineatul 7 va avea următorul cuprins:
  "În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit va anunta în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinta prevăzute la art. 71."
  25. Articolul 43 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate, la data sesizării societăţii bancare, potrivit alin. 1, sumele existente, precum şi cele provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii şi până la achitarea integrală a obligaţiilor bugetare, societatea bancară nu va face nici o plata care ar diminua suma supusă indisponibilizarii, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale."
  26. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo suma de bani debitorului urmărit sau nu respecta dispoziţiile art. 42 alin. 6 şi 7 şi ale art. 43, precum şi în cazul în care invoca alte neregularităţi în legătură cu drepturile şi obligaţiile părţilor privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a carei raza teritorială se afla domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.
  Judecata se face cu precădere.
  Instanţa poate aplica o amenda civilă de la 50.000 lei la 1.000.000 lei terţului poprit, în cazul în care acesta nu respecta obligaţiile ce-i revin, potrivit legii, privind efectuarea instiintarilor, reţinerilor, precum şi pentru neîndeplinirea oricărei alte obligaţii ce-i revine în legătură cu poprirea."
  27. După articolul 48 alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume în lei sau în valută, acestea se ridica şi vor fi depuse, cel mai târziu a doua zi, la unităţile specializate."
  28. Articolul 52 va avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - O dată cu aplicarea sechestrului, organul de executare face şi evaluarea bunurilor sechestrate.
  Dacă evaluarea bunurilor sechestrate necesita cunoştinţe de specialitate, organele de executare, după stabilirea unei valori estimative, pot utiliza pentru aceasta servicii prestate de organe sau persoane specializate, care nu se supun reglementărilor privind achiziţiile publice. Despre aceasta va face menţiune în procesul-verbal de sechestru.
  În cazul prevăzut la alin. 2, evaluarea se va face după întocmirea procesului-verbal de sechestru, documentul prin care se efectuează evaluarea constituind anexa la procesul-verbal de sechestru. O copie a acestui document se va comunică debitorului."
  29. Articolul 53 alineatul 2 se abroga.
  30. Articolul 58 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Organul de executare va întocmi un proces-verbal de identificare a bunului supus executării, dispoziţiile art. 46 şi 47 aplicându-se în mod corespunzător."
  31. Articolul 59 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Organele de executare au obligaţia ca, de îndată ce au întocmit procesul-verbal de identificare a imobilului, sa comunice debitorului o somaţie care va cuprinde toate datele de identificare a bunului, menţiunea ca s-a luat măsura înscrierii somaţiei în evidentele de publicitate imobiliară, precum şi aceea ca, dacă nu se face plata sumei datorate în termen de 5 zile, se va proceda la executarea silită a imobilului."
  32. Articolul 63 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "După comunicarea somaţiei şi în tot cursul executării silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv."
  33. Articolul 65 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  "Cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru ţinerea licitaţiei, organul de executare este obligat sa aducă la cunoştinţa celor interesaţi, prin anunţuri în ziare de larga circulaţie, prin afişarea anunţurilor de vânzare pe imobilul scos la vânzare, la sediul sau şi al consiliului local în a carei raza teritorială este situat imobilul, precum şi la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, dacă acesta este altul decât cel unde se afla imobilul. Când se considera necesar, publicitatea vânzării se poate face şi prin orice alte mijloace de informare. Totodată, despre data, ora şi locul licitaţiei va fi înştiinţat debitorul şi administratorul-sechestru."
  34. Articolul 70 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Dacă suma ce reprezintă atât creanta bugetară, cat şi cheltuielile de executare, este mai mica decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 87, sau se restituie, la cerere, debitorului."
  35. Articolul 71 alineatul 1 partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "În cazul în care executarea silită, de competenţa organelor prevăzute la art. 24, a fost pornită de mai mulţi creditori sau când, până la eliberarea şi distribuirea sumei rezultate din executare, au depus şi alţi creditori titlurile lor, aceste organe vor proceda la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferinta, dacă legea nu prevede altfel."
  36. Articolul 73 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume."
  37. Articolul 74 va avea următorul cuprins:
  "Art. 74. - Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu înştiinţarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile."
  38. Articolul 82 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "La cererea temeinic justificată a debitorilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, alte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi consiliile locale şi judeţene pot acorda:
  a) amânări şi eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare;
  b) scutiri şi reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii;
  c) amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere."
  39. După articolul 82 alineatul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:
  "Pentru creanţele bugetelor locale şi judeţene, după caz, înlesnirile la plata pot fi acordate, în condiţiile prezentei ordonanţe, numai de către consiliile locale ori judeţene."
  40. Articolul 82 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  "Prin ordin al ministrului finanţelor se vor stabili procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata privind creanţele bugetare administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi consiliile locale şi judeţene vor stabili, cu avizul Ministerului Finanţelor, procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor privind plata creanţelor bugetare pe care le administrează."
  41. Articolul 82 alineatul 5 va avea următorul cuprins:
  "Înlesnirile la plata pot fi acordate atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor, organul de executare poate cere debitorului sa constituie garanţii corespunzătoare, potrivit legii."
  42. Articolul 86 litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) cele de rambursat de la bugetul de stat;"
  43. Articolul 87 alineatul 1 liniuţa 1 va avea următorul cuprins:
  "- cu obligaţii bugetare restante, începând cu cele mai vechi, din anii precedenti;"
  44. Articolul 87 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "În sensul alineatului precedent, prin obligaţii bugetare din anii precedenti se înţelege debitul, precum şi majorările de întârziere aferente, a căror plata se face în condiţiile art. 8,"
  45. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
  "Art. 90. - Rambursarea sumelor provenind din taxa pe valoarea adăugată şi restituirea sumelor provenind din accize se fac conform prevederilor legale aplicabile în materie. Organele fiscale competente vor efectua, potrivit art. 86 şi 87, compensări cu obligaţii bugetare mai vechi provenite din taxa pe valoarea adăugată sau accize, după caz. Dacă, după efectuarea acestei compensări mai rămân sume de rambursat din taxa pe valoarea adăugată sau de restituit din accize, după caz, organul fiscal competent va proceda la compensarea cu alte obligaţii bugetare, potrivit art. 87.
  Sumele rămase după efectuarea compensării prevăzute de alin. 1 se restituie, la cererea plătitorilor."
  46. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
  "Art. 91. - Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor privind obligaţiile bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data încheierii anului financiar în care a luat naştere dreptul la compensare sau la restituire."
  47. Articolul 93 alineatul 2 litera e) se abroga.
  48. Articolul 93 alineatul 2 litera f) va avea următorul cuprins:
  "f) când, potrivit legii, debitorul, persoana juridică, îşi încetează existenta şi au rămas neachitate obligaţii bugetare."
  48. Articolul 98 litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului de a cere executarea silită pentru creanţele bugetare provenind din amenzi ori reprezentând alte creanţe bugetare decât cele prevăzute la lit. a), precum şi pentru majorările de întârziere aferente."
  49. Articolul 99 litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) pe data întocmirii, în condiţiile prezentei ordonanţe, a actului de constatare a insolvabilitatii debitorului."
  50. Articolul 100 litera f) se abroga.
  51. Articolul 103 va avea următorul cuprins:
  "Art. 103. - Cererile prevăzute la art. 102 se vor inainta instanţelor judecătoreşti numai cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sunt scutite de consemnarea vreunei cauţiuni."
  52. Articolul 104 va avea următorul cuprins:
  "Art. 104. - În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe bugetare, cat şi pentru titluri ce se executa în condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, de către organele de executare prevăzute de aceasta."
  53. Articolul 106 alineatul 2 se abroga.
  54. Articolul 108 va avea următorul cuprins:
  "Art. 108. - Creanţele bugetare, altele decât cele pentru care executarea silită se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor prevăzute la art. 24, se executa prin împuterniciţi proprii ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ai organelor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi ai instituţiilor publice, după caz."
  55. După articolul 108 se introduce articolul 108^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 108^1. - Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, organele administraţiei publice centrale sau locale, precum şi instituţiile publice, pot constitui începând cu 1 ianuarie 1998, fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, după caz, prin reţinerea unei cote de 3% din sumele încasate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, prin executare silită potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."
  56. După articolul 110 se introduce articolul 110^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 110^1. - Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită vor fi utilizate de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, după caz, pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar necesare desfăşurării activităţii organelor de executare silită.
  Lista bunurilor de natura celor menţionate la alineatul precedent va fi aprobată de Ministerul Finanţelor sau de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz, iar procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru instituţiile publice."


  Articolul 2

  Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, cu actualizarea şi renumerotarea corespunzătoare a articolelor.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ---------------