ORDONANŢĂ nr. 38 din 29 ianuarie 2004
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(4) Institutul naţional înfiinţat potrivit alin. (1) face parte de drept din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes naţional şi i se recunoaşte capacitatea de a desfăşura activitate de cercetare-dezvoltare."
  2. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Evaluarea şi atestarea capacităţii unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 lit. b) şi c) se realizează, după caz, de către Academia Română şi academiile de ramură, respectiv de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Pentru celelalte unităţi şi instituţii prevăzute la art. 7 şi 8, evaluarea şi atestarea se realizează de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condiţiile art. 44. Academia Română şi academiile de ramură comunică, iar Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi Colegiul consultativ propun autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare validarea atestării unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 şi 8 şi, după caz, neacordarea ori retragerea atestării, care trebuie să se realizeze la un interval maxim de 3 ani.
  (2) Evaluarea şi acreditarea unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7 ca unităţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin Colegiul consultativ. Reevaluarea şi reacreditarea unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se efectuează periodic, la un interval maxim de 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 7.
  (3) Institutele naţionale sunt acreditate pe baza evaluării Colegiului consultativ, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  (4) Criteriile, standardele şi metodologiile de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, de Academia Română sau academiile de ramură pentru unităţile prevăzute la art. 7 lit. b), respectiv de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior pentru instituţiile prevăzute la art. 7 lit. c), până la data de 1 iulie 2004 şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Criteriile, standardele şi metodologiile de acreditare a unităţilor componente ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare de interes naţional se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare până la data de 1 iulie 2004 şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului."
  3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Atribuţiile Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu atribuţiile stabilite la art. 33 alin. (1) şi (4).
  (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale organismelor de evaluare, atestare şi acreditare ale Academiei Române şi academiilor de ramură, respectiv ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, se stabilesc conform legislaţiei specifice a acestora."
  4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 36 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) se aplică la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4).
  (3) După intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4) şi (5), unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare existente, inclusiv structurile subordonate acestora, pot solicita atestarea capacităţii lor sau acreditarea, autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau, după caz, Academiei Române şi academiilor de ramură, respectiv Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, conform prevederilor prezentei ordonanţe."
  5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Programele cuprinse în Planul naţional, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evaluează şi se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
  (3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul consultativ."
  6. Alineatul (3) al articolului 44 va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Colegiului consultativ şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în funcţie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unităţile bugetare."
  7. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare ale institutelor respective, avizate de organul administraţiei publice centrale sub coordonarea căruia funcţionează şi aprobate de autoritatea de stat pentru cer cetare-dezvoltare."
  8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:
  "(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, susţine logistic şi financiar, în sistem de cofinanţare, constituirea şi dezvoltarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic. Susţinerea financiară se realizează prin Programul pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic şi inovare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare până la data de 1 martie 2004 şi aprobat prin hotărâre a Guvernului."
  9. Articolul 88 se abrogă.
  10. Punctul 16 din anexă va avea următorul cuprins:
  "16. Program-nucleu de cercetare-dezvoltare - program propriu al institutelor naţionale, care este finanţat direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Gheorghe Popa,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 ianuarie 2004.
  Nr. 38.
  -------------