ACORD din 28 martie 2023între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1090 din 4 decembrie 2023 Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 352 din 28 noiembrie 2023, publicată în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 4 decembrie 2023.

  Guvernul României și Guvernul Republicii India, denumite în continuare părți,
  luând în considerare bunele relații existente între cele două state,
  dorind să îmbunătățească și să întărească relațiile bilaterale existente, prin cooperarea în domeniul apărării între cele două state,
  dorind să promoveze cooperarea în domeniul apărării între state bazată pe principiul egalității, pe beneficiul reciproc și pe respect pentru suveranitatea fiecăruia,
  dorind să implementeze prezentul acord în conformitate cu politicile naționale și internaționale ale statelor lor într-o manieră care să nu contravină legislației interne și nici angajamentelor asumate de statele lor la nivel internațional,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1

  Scop
  Scopul prezentului acord este de a îmbunătăți cooperarea în domeniul apărării, prin schimb de experiență și cunoștințe în acest domeniu, în interesul ambelor părți.


  Articolul 2

  Autoritățile competente ale părților(1) Ministerele Apărării ale părților sunt autoritățile competente pentru aplicarea prezentului acord.(2) Ministerul Economiei este autoritatea competentă a părții române pentru implementarea art. 3 alin. (1) lit. b) și c).


  Articolul 3

  Domenii de cooperare(1) Părțile convin, în continuare, să coopereze în conformitate cu legislația, reglementările și politicile naționale, în următoarele domenii:
  a) promovarea contactelor bilaterale în domeniul militar prin pregătire, sport, schimburi culturale, schimb de informații și experiență;
  b) promovarea cooperării în domenii specifice ce vor fi convenite, inclusiv în domenii precum mentenanța produselor destinate apărării, precum și proiecte bilaterale legate de echipamente și componente pentru apărare;
  c) promovarea cooperării între industria de apărare publică și privată a părților în diverse domenii de interes reciproc, inclusiv transferul de tehnologie, asistență tehnică, instruire și producție în comun;
  d) promovarea cooperării în domeniul medicinei, științei, tehnologiei și cercetării și dezvoltării militare; și
  e) cooperarea în orice domeniu de interes reciproc.
  (2) Activități specifice de cooperare în domeniile prevăzute în prezentul articol sunt stabilite de comun acord de către părți.


  Articolul 4

  Managementul cooperării
  Pentru a monitoriza, administra și implementa prezentul acord, părțile convin să stabilească un comitet mixt privind cooperarea în domeniul apărării format din reprezentanți ai tuturor organismelor responsabile. Comitetul mixt se întâlnește periodic, alternativ în România și India.


  Articolul 5

  Aspecte financiare
  Pentru implementarea prezentului acord și a oricărei activități derulate în aplicarea acestuia, fiecare parte își suportă propriile cheltuieli cât timp se află pe teritoriul părții gazdă, cu excepția situației când părțile convin altfel. Aranjamente financiare specifice sunt negociate ca parte a oricărei înțelegeri de implementare, care se poate încheia conform prezentului acord.


  Articolul 6

  Aspecte legale(1) Personalul părții care trimite va respecta legile și regulamentele statului gazdă pe durata prezenței sale pe teritoriul acestuia.(2) Autoritățile părții care trimite au dreptul să își exercite jurisdicția penală și disciplinară asupra propriului personal care deține cetățenia statului părții care trimite, pe durata prezenței pe teritoriul statului părții care primește.(3) Compensația în materie civilă pentru daune sau prejudicii aduse patrimoniului suferite de partea care primește, cauzate de acțiuni sau inacțiuni ale membrilor personalului părții care trimite, este soluționată prin consultări între autoritățile competente ale părților.


  Articolul 7

  Protecția informațiilor clasificate(1) Ambele părți respectă următoarele reguli până la intrarea în vigoare a unui acord separat privind protecția informațiilor clasificate.(2) Părțile se angajează să protejeze informațiile sau materialele clasificate în conformitate cu legislația aplicată de către cele două părți în timpul schimbului acestora, pe durata implementării prezentului acord, și să asigure nedivulgarea către nicio terță parte.(3) Toate informațiile și materialele clasificate primesc următoarele niveluri de clasificare:
  RomâniaRepublica India
  Echivalent
  în limba engleză
  STRICT SECRET DE IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂTOP SECRETTOP SECRET
  STRICT SECRETSECRETSECRET
  SECRETCONFIDENTIALCONFIDENTIAL
  SECRET DE SERVICIURESTRICTEDRESTRICTED
  (4) În ceea ce privește informațiile clasificate transmise în conformitate cu prezentul acord, fiecare parte asigură următoarele:
  a) primitorul nu va transmite, direct sau indirect, informațiile clasificate generate sau schimbate între părți pe timpul aplicării prezentului acord către guverne, autorități, companii sau persoane din alte state, denumite în continuare, împreună, terțe părți, cu excepția aprobării scrise prealabile a părții trimițătoare;
  b) primitorul nu transmite sau nu folosește informațiile clasificate în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul acord, atunci când accesul la informații clasificate este limitat la o anumită categorie de personal desemnat cu aplicarea Acordului, conform legilor și reglementărilor naționale ale statelor părților;
  c) primitorul nu acordă un nivel de clasificare mai mic decât cel acordat informațiilor clasificate primite, fără consimțământul prealabil al părții trimițătoare;
  d) fiecare parte transmite notificări scrise pentru toate informațiile sau materialele clasificate primite;
  e) în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, părțile convin să asigure un nivel de protecție adecvat, efectiv și nediscriminatoriu pentru invenții, software, tehnologii, documentații, date, materiale furnizate, precum și oricărui alt element ce implică respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, potrivit legislațiilor naționale și tratatelor internaționale în vigoare.
  (5) Părțile investighează toate cazurile în care este cunoscut sau există suspiciuni că informații sau materiale clasificate primite sau generate în baza acestui acord au fost pierdute sau dezvăluite unor persoane neautorizate. Fiecare parte va notifica prompt și va informa cealaltă parte despre toate detaliile privind astfel de incidente, despre rezultatul final al investigației și măsurile corective întreprinse pentru prevenirea altor incidente asemănătoare.(6) Prevederile privind responsabilitățile părților pentru folosirea informațiilor clasificate și prevenirea dezvăluirii se aplică și după ieșirea din vigoare a prezentului acord.


  Articolul 8

  Soluționarea disputelor
  Orice dispute care rezultă din sau sunt în legătură cu interpretarea sau aplicarea acestui acord sunt soluționate numai prin consultări și negocieri între părți. Acestea nu se supun niciunui tribunal național sau internațional sau unei terțe părți pentru soluționare.


  Articolul 9

  Prevederi finale(1) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp și intră în vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.(2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimțământul părților. Intrarea în vigoare a amendamentelor se face în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol.(3) Oricare parte poate notifica oricând celeilalte părți intenția de a pune capăt valabilității acestui acord. Încetarea valabilității produce efecte după împlinirea unui termen de 6 (șase) luni de la data primirii unei astfel de notificări.(4) Ieșirea din vigoare a prezentului acord nu prejudiciază drepturile și obligațiile ce rezultă din acesta și nici îndeplinirea oricărei solicitări făcute în aplicarea prezentului acord înainte de sau la data încetării valabilității.

  Semnat la New Delhi la 28 martie 2023, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, hindi și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de interpretare sau implementare, textul în limba engleză prevalează.
  Pentru Guvernul României
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale
  Pentru Guvernul Republicii India
  Shri Giridhar Aramane,
  secretar pentru apărare

  -----