ACORD din 31 august 1983
Între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Capului Verde privind transporturile aeriene civile
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 14 februarie 1984  Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Capului Verde,
  animate de dorinţa comună de a contribui la dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul transportului aerian, şi
  dorind să încheie un acord în scopul înfiinţării de servicii aeriene civile regulate între şi dincolo de teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Republicii Capului Verde,

  Articolul 1

  Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantă din prezentul acord, termenii următori, în afară de cazul cînd din context nu rezultă altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
  a) convenţie înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Socialistă România şi Republica Capului Verde sînt părţi, inclusiv anexele şi amendamentele adoptate în baza art. 90 şi 94 din convenţie, în măsura în care aceste anexe şi amendamente au devenit aplicabile pentru ambele părţi contractante;
  b) părţi contractante înseamnă, pe de o parte, Guvernul Republicii Socialiste România iar pe de altă parte, Guvernul Republicii Capului Verde;
  c) autoritate aeronautică înseamnă, în ceea ce priveşte Republica Socialistă România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Republica Capului Verde, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor sau, în ambele cazuri, orice persoană sau, organ autorizat să îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de aceste autorităţi aeronautice;
  d) întreprindere aeriană desemnată înseamnă întreprinderea de transport aerian civil stabilită de fiecare parte contractantă pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
  e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escală necomercială au înţelesurile stabilite în art. 96 din convenţie.


  Articolul 2

  1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul înfiinţării şi exploatării de servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sînt denumite în continuare servicii convenite, respectiv rute specificate.
  2. Fiecărei întreprinderi aeriene desemnate i se vor acorda, pentru folosirea aeronavelor proprii, următoarele drepturi:
  a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celuilalt stat;
  b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
  c) de a îmbarca şi a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfă şi poştă, în condiţiile prevăzute în prezentul acord şi în anexa sa;
  d) de a îmbarca şi a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfă şi poştă în şi din puncte intermediare şi puncte mai departe aflate pe teritoriul altor state.
  3. Nici o prevedere a prezentului acord nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a efectua transport aerian civil de pasageri, marfă şi poştă contra plată, avînd punctul de origine al îmbarcării şi punctul de destinaţie al debarcării pe teritoriul celuilalt stat (cabotaj).


  Articolul 3

  1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Această desemnare va face obiectul unei notificări în scris între autorităţile aeronautice.
  2. Autoritatea aeronautică, care a primit din partea celeilalte autorităţi aeronautice notificarea pentru întreprinderea aeriană desemnată, va acorda fără întîrziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol, autorizaţia de exploatare necesară.
  3. Autoritatea aeronautică care acordă autorizaţia de exploatare va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să-i facă dovada că este în măsură să îndeplinească condiţiile prevăzute de legile şi regulamentele aplicate de către această autoritate aeronautică la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
  4. Fiecare parte contractantă va putea cere, pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord, să i se facă dovada că o parte preponderentă a proprietăţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparţin statului al cărui guvern este partea contractantă care a desemnat-o sau unor cetăţeni ai statului căruia îi aparţine acea întreprindere.
  5. Întreprinderea aeriană desemnată autorizată, potrivit paragrafului 2 al prezentului articol, va putea trece oricînd, din momentul primirii autorizaţiei de exploatare, la începerea exploatării serviciilor convenite.


  Articolul 4

  1. Fiecare parte contractantă are dreptul să pretindă acele condiţii pe care le va considera necesare în exploatarea serviciilor convenite, ori să suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau să revoce autorizaţia de exploatare acordată întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în cazul în care:
  a) se va constata că o parte preponderentă a proprietăţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu aparţin statului al cărui guvern este partea contractantă care a desemnat-o sau unor cetăţeni ai statului căruia îi aparţine acea întreprindere, sau
  b) întreprinderea aeriană desemnată nu s-a conformat legilor şi altor reglementări în vigoare ale celuilalt stat, sau
  c) întreprinderea aeriană desemnată nu exploatează serviciile convenite în condiţiile prevăzute de prezentul acord şi anexa sa.
  2. Fiecare parte contractantă va exercita dreptul de suspendare temporară a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autorizaţiei de exploatare, numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, în afară de cazul cînd aceste măsuri sînt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi de la alte reglementări în vigoare.


  Articolul 5

  1. Fiecare întreprindere aeriană desemnată se va bucura de posibilităţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
  2. În exploatarea serviciilor convenite, fiecare întreprindere aeriană desemnată va ţine seama de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta serviciile aeriene pe care aceasta din urmă întreprindere aeriană desemnată le asigură în întregime sau în parte pe aceeaşi rută.
  3. Exploatarea serviciilor convenite, efectuată de întreprinderea desemnată de fiecare parte contractantă, va fi organizată printr-o corelare raţională a capacităţii de transport cu satisfacerea deplină a cererii curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfă şi poştă cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat.
  4. Drepturile acordate fiecărei întreprinderi aeriene desemnate de fiecare parte contractantă de a îmbarca şi debarca pasageri, marfă şi poştă pe teritoriul celuilalt stat, cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul unor state terţe, vor fi exercitate potrivit principiilor generale de dezvoltare continuă a transporturilor aeriene internaţionale, astfel încît capacitatea de transport oferită pe parcursul fiecărui serviciu convenit să fie adaptată:
  a) cererii de transport aerian către şi din teritoriul fiecărui stat;
  b) cererii de transport aerian din cadrul regiunii traversate de linia aeriană deservită şi de întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă, ţinându-se seama de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile aeriene locale şi ale celorlalte state din acea regiune, şi ale celorlalte state din acea regiune, şi
  c) exigenţei unei exploatări economice a întregii linii aeriene.
  5. Capacitatea de transport de pasageri, marfă şi poştă care urmează să fie asigurată iniţial va fi convenită între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată va fi discutată periodic de aceste autorităţi aeronautice. Capacitatea de transport convenită iniţial, precum şi schimbările capacităţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementărilor în vigoare ale fiecărei părţi contractante.


  Articolul 6

  1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie să se pună de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecvenţa curselor aeriene, zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatării serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice, conform reglementărilor în vigoare ale fiecărei părţi contractante.
  2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbării ulterioare a orarelor, iar termenul de 60 (şaizeci) de zile, dacă autorităţile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.
  3. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor reuşi să cadă de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autorităţile aeronautice. Aceeaşi procedură este valabilă şi în situaţia cînd întreprinderile aeriene desemnate nu cad de acord privind schimbarea ulterioară a orarelor în vigoare. În aceasta din urmă situaţie, orarele existente vor rămîne în vigoare 6 luni de zile, perioadă de timp în care autorităţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
  4. La cererea uneia dintre autorităţile aeronautice, autoritatea aeronautică a celeilalte părţi contractante îi va furniza date statistice referitoare la folosirea capacităţii de transport ofertă de întreprinderea aeriană desemnată pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conţine, în măsura posibilului, informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.


  Articolul 7

  1. Întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă are dreptul să menţină pe teritoriul celuilalt stat o reprezentanţă cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian.
  2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numărului de persoane necesar reprezentanţelor lor, sub rezerva acordului autorităţilor aeronautice.
  3. Personalul reprezentanţelor va avea cetăţenia statului căruia îi aparţine întreprinderea aeriană desemnată; părţile contractante vor putea aproba excepţii.
  4. Organele competente ale fiecărei părţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionări a reprezentanţei întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în scopul exploatării serviciilor convenite.


  Articolul 8

  1. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de către fiecare stat pe teritoriul său.
  2. Legile şi alte reglementări care se aplică pe teritoriul fiecărui stat cu privire la intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi la exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cât ele se găsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă.


  Articolul 9

  1. Aeronavele întreprinderilor aeriene desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie să poarte însemnele proprii de naţionalitate şi de înmatriculare.
  2. Fiecare aeronavă folosită pentru serviciile convenite trebuie să posede la bord următoarele documente:
  a) certificatul de înmatriculare;
  b) certificatul de navigabilitate
  c) brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj;
  d) carnetul de drum al aeronavei;
  e) autorizaţia pentru staţia de radio a aeronavei;
  f) celelalte documente de bord prevăzute de reglementările fiecărei părţi contractante; despre existenţa unor asemenea documente va trebui să fie informată cealaltă parte contractantă.
  3. Fiecare parte contractantă recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj pe care le-a eliberat sau le-a validat cealaltă parte contractantă.
  4. Totuşi, fiecare parte contractantă îşi rezervă dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate sau au fost validate, în favoarea unor cetăţeni ai statului său, de către cealaltă parte contractantă sau de către orice alt stat.


  Articolul 10

  1. În cazul în care o aeronavă a întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantă ar suferi un accident sau s-ar afla în pericol pe teritoriul celuilalt stat, autoritatea aeronautică a statului pe al cărui teritoriu s-a produs accidentul sau a existat pericolul trebuie să ia următoarele măsuri:
  a) să acorde orice asistenţă care ar putea fi necesară echipajului şi pasagerilor;
  b) să informeze fără întîrziere cealaltă autoritate aeronautică cu privire la împrejurările şi cauzele producerii accidentului sau pericolului;
  c) să asigure securitatea aeronavei şi conţinutului acesteia, inclusiv a bagajelor, mărfii şi poştei;
  d) să efectueze o anchetă asupra împrejurărilor şi cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
  e) să acorde reprezentanţilor celeilalte părţi contractante, reprezentanţilor întreprinderii aeriene desemnate căreia îi aparţine aeronava în cauză şi expertului uzinei constructoare înlesnirile de a asista la anchetă ca observatori şi accesul la aeronavă;
  f) să elibereze aeronava şi conţinutul său de îndată ce acestea nu mai sînt necesare pentru anchetă;
  g) să comunice celeilalte autorităţi aeronautice rezultatele anchetei, iar la cererea acesteia, să-i remită o copie de pe întregul dosar al anchetei.
  2. Membrii echipajului aeronavei accidentate sau aflate în pericol şi întreprinderea aeriană desemnată, căreia îi aparţine aeronava în cauză, se vor conforma reglementărilor statului pe al cărui teritoriu s-a produs accidentul sau situaţia de pericol, îndeosebi în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor necesare anchetatorilor.


  Articolul 11

  1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, băuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzării lor către pasageri în timpul zborului, în cantităţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţie sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii să rămînă la bordul aeronavelor pînă în momentul reexportării lor.
  2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol:
  a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autorităţile acestuia şi destinate consumării la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care operează pe liniile aeriene internaţionale;
  b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentării aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale, îmbarcaţi pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci cînd aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost îmbarcaţi;
  c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
  3. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecărei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
  4. Încasările şi beneficiile întreprinderilor aeriene desemnate realizate pe teritoriul celuilalt stat, precum şi remuneraţiile primite de personalul reprezentanţelor întreprinderi aeriene desemnate, alţii decât rezidenţii statului pe teritoriul căruia se află reprezentanţa, vor fi scutite de impozite.
  5. Proprietatea întreprinderi desemnate de o parte contractantă va fi scutită de orice fel de taxe sau impozite pe teritoriul celuilalt stat.
  6. Sumele care reprezintă plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de impozite sau de oricare alte taxe.


  Articolul 12

  Taxele şi celelalte sume de plată pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv pe teritoriul Republicii Capului Verde, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi alte reglementări în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian străine care operează servicii aeriene internaţionale similare.


  Articolul 13

  Soldul dintre încasări şi cheltuieli realizat pe teritoriul celuilalt stat de întreprinderea aeriană desemnată va fi transferat conform prevederilor acordului de plăţi în vigoare între părţile contractante.
  În cazul în care prevederile acordului de plăţi nu vor fi aplicabile sau nu va exista un astfel de acord, plăţile vor fi efectuate în devize liber convertibile.
  Sumele respective vor fi liber transferate, fără a fi supuse la impuneri sau restricţii, pe bază de reciprocitate.


  Articolul 14

  Legile şi alte reglementări în vigoare în Republica Socialistă România, respectiv Republica Capului Verde, care se aplică pe teritoriile lor la intrarea, şederea şi ieşirea echipajelor aeronavelor, pasagerilor, mărfii şi poştei, cum ar fi cele privitoare la formalităţile de intrare, şedere, ieşire şi tranzit sau cele referitoare la vamă şi la măsuri sanitare, se vor aplica şi echipajelor aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, precum şi pasagerilor, mărfurilor şi poştei transportate cu aceste aeronave, pe timpul cât ele se găsesc pe teritoriile menţionate.


  Articolul 15

  Echipamentele obişnuite de bord şi articole sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor putea fi descărcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţămîntul autorităţilor vamale ale acestui din urmă stat.
  În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate pînă în momentul cînd vor fi reexportate sau pînă cînd vor primi altă destinaţie, în conformitate cu reglementările vamale.


  Articolul 16

  1. Tarifele care se vor aplica transportului aerian cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat vor fi stabilite, pe cât posibil, de comun acord de întreprinderile aeriene desemnate de părţile contractante la cuantumuri rezonabile. La stabilirea tarifelor se va ţine seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatării şi un beneficiu rezonabil, precum şi tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi rută. La realizarea tarifelor, întreprinderi aeriene desemnate vor ţine seama, măsura posibilului, şi de procedura de determinare a tarifelor practicată de uzanţele internaţionale.
  2. Tarifele convenite între întreprinderile aeriene desemnate vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autorităţilor aeronautice.
  3. Tarifele supuse aprobării, conform paragrafului 2 prezentului articol, vor fi considerate aprobate dacă nici una dintre autorităţile aeronautice nu a notificat celeilalte autorităţi aeronautice dezacordul privind aceste tarife în termen de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
  4. În cazul cînd întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea ajunge la o înţelegere asupra tarifelor sau în cazul cînd tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodată, aprobate de către autorităţile aeronautice.
  5. În cazul în care autorităţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, conform prevederilor paragrafului 4 al prezentului articol, diferendul urmează să fie soluţionat potrivit procedurii prevăzute în art. 18 al prezentului acord.
  6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rămîne în vigoare pînă în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiaşi proceduri. În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif şi în acest sens se angajează negocieri, potrivit paragrafelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rămîne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douăsprezece) luni de la data propusă pentru intrarea în vigoare a noului tarif.


  Articolul 17

  1. Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al părţilor. În acest scop, fiecare parte contractantă va examina cu atenţie şi în spirit favorabil orice propunere prezentată la cealaltă parte contractantă. Orice modificare sau completare convenită va intra în vigoare cînd părţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
  2. Anexa la acord va putea fi modificată sau completată şi de autorităţile aeronautice. Orice modificare sau completare adusă la anexa acordului va intra în vigoare după confirmarea reciprocă, printr-un schimb de note, pe cale diplomatică.
  3. Negocierile privind modificarea sau completarea acordului sau a anexei sale vor trebui să înceapă în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.


  Articolul 18

  Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autorităţile aeronautice. În cazul cînd autorităţile aeronautice nu reuşesc să ajungă la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomatică.


  Articolul 19

  1. Periodic, autorităţile aeronautice se vor consulta în scopul de a se asigura dacă prevederile prezentului acord se respectă şi se aduc la îndeplinire.
  2. Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanţă, prin negocieri între părţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilă ambelor părţi contractante.
  3. Prezentul acord şi anexa sa, precum şi eventualele modificări sau completări ale acestora, vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.


  Articolul 20

  1. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnării şi va intra în vigoare la data cînd părţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalităţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
  2. Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data intrării sale în vigoare şi se va prelungi de fiecare dată pentru perioade succesive de câte 5 (cinci) ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu îl va denunţa în scris cu 12 (douăsprezece) luni înainte de expirarea perioadei respective sau a perioadelor următoare. Denunţarea va fi comunicată simultan şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
  Încheiat la Bucureşti la 31 august 1983, în două exemplare originale în limba română şi în limba portugheză, fiecare avînd aceeaşi valabilitate.


  Anexa
  TABELELE DE RUTĂ
  I
  Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul Republicii Socialiste România:
  Puncte în Republica Socialistă România: Bucureşti.
  Puncte intermediare: se vor stabili ulterior.
  Puncte în Republica Capului Verde: Sal.
  Puncte mai departe: se vor stabili ulterior.
  Şi mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.
  II
  Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul Republicii Capului Verde;
  Puncte în Republica Capului Verde: Sal.
  Puncte intermediere: se vor stabili ulterior.
  Puncte în Republica Socialistă România: Bucureşti.
  Puncte mai departe: se vor stabili ulterior.
  Şi mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.
  ────────────────