ORDIN nr. 3.033 din 18 ianuarie 2010
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2010  În baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi a Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de ordine şi securitate publică pot organiza studii universitare de masterat pentru programele de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu durata de 90 de credite şi începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2009-2010. Pentru aceste studii de masterat se poate organiza, numai pe locuri cu taxă, o a treia sesiune de admitere până la finalizarea primului semestru al anului universitar."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de ordine şi securitate publică vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 18 ianuarie 2010.
  Nr. 3.033.
  _________