ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 2021privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 14 decembrie 2021
  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,
  ținând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României,
  luând în considerare dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și prevederile:
  a) Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
  b) Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic,
  având în vedere Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR,
  luând în considerare nevoile financiare ridicate pe care le presupune implementarea în România a reformelor majore având ca scop dezvoltarea unei economii solide, sustenabile și reziliente, precum și a unui sistem financiar și de protecție socială bazat pe structuri sociale și economice puternice, care să stimuleze sectorul investițiilor grav afectat de pandemia de COVID-19,
  fiind necesară stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru perioada 2021-2026, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție,
  având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor europene din cadrul mecanismului în corelare directă cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor publice cu scopul de a avea un impact de durată asupra productivității și a rezilienței economice, sociale și instituționale,
  luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane și ținte asociate investițiilor-cheie și reformelor majore aferente celor șase piloni principali stabiliți prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021,
  ținând cont că lipsa reglementării unitare a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor alocate României, și de faptul că elementele menționate vizează interesul public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


  Capitolul I Obiectul reglementării. Definiții

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, denumit în continuare MRR, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) acord de împrumut - angajament juridic încheiat între România, prin Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, și Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană, denumită în continuare CE, în temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect împrumutul acordat României potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  b) acord privind contribuția financiară - angajament juridic individual, în sensul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul financiar, încheiat în temeiul art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, încheiat de România, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, cu CE, cuprinzând contribuția financiară nerambursabilă acordată României, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  c) acord de finanțare încheiat cu coordonatorii de reformă/investiție - angajament juridic încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare, între MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, și coordonatorii de reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor și a țintelor aferente reformelor și/sau investițiilor ce fac obiectul acordului cuprinzând informațiile prevăzute în mecanismul de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  d) acord de implementare - angajament juridic prin care coordonatorul de reforme și/sau investiții încredințează agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale gestionarea investițiilor aferente PNRR, respectiv intermediarilor financiari și administratorilor de scheme de ajutor de stat/de minimis responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, după caz, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor și a țintelor investițiilor ce fac obiectul acordului de implementare, cuprinzând informațiile prevăzute în acordul/decizia de finanțare încheiat/ă între coordonatorul de reforme și/sau investiții și coordonatorul național;
  (la 17-06-2022, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  e) acord de tip operațional - acordul încheiat între România, prin MIPE cu CE, ca urmare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  f) acord de contribuție - instrumentul juridic prin care CE și România, prin MIPE, stabilesc condițiile garanției Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1.017;
  g) activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfășurată de coordonatorul național al PNRR/coordonatorii de reformă și/sau investiții în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stabilirii existenței unei nereguli;
  h) activitatea de stabilire a creanțelor bugetare - activitatea prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată rezultată din neregula ori neregula gravă constatată, prin emiterea unui titlu de creanță;
  i) activitatea de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli - exercitarea funcției administrative de către autoritățile competente în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în vederea stingerii creanțelor bugetare rezultate din nereguli;
  j) agenție de implementare a proiectelor - instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, instituție publică finanțată din venituri proprii sau finanțată parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sau entitate aflată în subordine/coordonare/sub autoritatea ministerelor sau agenției de dezvoltare regională, care are rolul de a implementa investițiile din cadrul PNRR, în numele coordonatorului de reforme și/sau investiții;
  (la 17-06-2022, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  j^1) structură de implementare - Compania Națională de Investiții (CNI), precum și Institutul Național al Patrimoniului în calitate de entitate responsabilă cu implementarea obiectivelor de investiții din cadrul C-11 «Turism și cultură» (Ruta bisericilor de lemn, Ruta mănăstirilor din zona Moldovei);
  (la 17-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  j^2) în cazul componentei 9, agențiile de dezvoltare regională și Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale pot avea rolul de agenții de implementare;
  (la 17-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  j^3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pot avea rolul de agenții de implementare;
  (la 17-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  k) aranjamente operaționale pentru investițiile specifice locale - anexă a acordului de implementare încheiat între coordonatorul de reformă și/sau investiții care încredințează agențiilor de dezvoltare regională gestiunea unei investiții din cadrul PNRR, care dimensionează alocarea și responsabilitatea implementării jaloanelor și țintelor, la nivel local, astfel încât să fie asigurată atingerea la nivelul PNRR a jaloanelor și țintelor asumate;
  l) beneficiari - entități de drept public sau privat care, în baza unui raport juridic stabilit cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu agențiile de implementare, cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează și derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizații nonguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;
  (la 17-06-2022, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  m) cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului;
  n) cerere de transfer de fonduri - cerere depusă de responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare la coordonatorii de investiții/ reforme pentru transferul de sume în baza convențiilor de finanțare destinat plăților efectuate către beneficiari;
  (la 17-06-2022, Litera n) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  o) compartimentul pentru România din cadrul Programului InvestEU - compartimentul înființat în baza acordului de contribuție, care vizează disfuncționalitățile specifice pieței sau situațiile de investiții insuficiente în România, în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică ale PNRR;
  p) coordonatori de reforme și/sau investiții - ministerele/instituțiile/ agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a investițiilor specifice locale, componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a investițiilor specifice locale, respectiv Secretariatul General al Guvernului, în calitate de responsabil de implementare de reforme și/sau investițiilor sau de componente aferente reformelor și/sau investițiilor, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, prevăzute în anexă;
  q) conflictul de interese - are înțelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 17-06-2022, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  r) constatări cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare - constatările formulate în actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene, cele din actele de control emise de Departamentul pentru lupta antifraudă, denumit în continuare DLAF, cele din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, denumită în continuare Autoritatea de audit/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, cele din rapoartele de control ale Autorității Naționale pentru Achiziții Publice, precum și constatările formulate de coordonatorul național al PNRR/coordonatorii de reformă și/sau investiții rezultate în urma activității proprii de verificare administrativă și/sau la fața locului, care se referă la sumele transferate coordonatorilor de reforme și/sau investiții, beneficiarilor și care au fost realizate cu încălcarea prevederilor legislației aplicabile și ale acordurilor/contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare;
  s) contract de finanțare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile/structurile de implementare și beneficiari, pentru finanțarea implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;
  (la 17-06-2022, Litera s) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  t) convenție de finanțare -angajament legal în baza căruia coordonatorul de reforme și/sau investiții transferă/notifică, după caz, potrivit art. 23 alin. (8), fondurile în conturile deschise la Trezoreria Statului corespunzătoare ale agențiilor/structurilor de implementare responsabile de implementarea investițiilor, precum și responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale și în care se prevăd sumele aferente creditelor de angajament și creditelor bugetare, aprobate pentru anul curent, aferente investițiilor încredințate;
  (la 17-06-2022, Litera t) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  u) creanțe bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave - sumele de recuperat ca urmare a constatării de nereguli/nereguli grave în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
  v) debitor - persoana juridică în sarcina căreia se stabilește o creanță bugetară rezultată din nereguli, în vederea recuperării acesteia;
  w) decizie/ordin de finanțare - act unilateral intern al coordonatorului național/coordonatorului de reforme și/sau investiții prin care se asigură asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR;
  (la 17-06-2022, Litera w) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  x) decizia de reziliere/revocare a contractului/deciziei/ ordinului de finanțare - actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii/revocării contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, după caz, în condițiile stabilite prin clauzele acestuia;
  (la 17-06-2022, Litera x) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  y) decizia de suspendare a acordului/contractului/deciziei/ordinului de finanțare - actul administrativ emis de către coordonatorul național/coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, prin care sunt suspendate plățile aferente reformelor/investițiilor/proiectelor ca urmare a deciziei CE de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate de România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
  z) dublă finanțare - finanțarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și art. 191 din Regulamentul financiar;
  aa) finanțare publică națională - orice contribuție din fonduri publice naționale, constând în credite de angajament și credite bugetare, destinată finanțării cheltuielilor necesare implementării unor reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul PNRR, cu scopul atingerii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;
  (la 17-06-2022, Litera aa) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  bb) garanție reciprocă - acord încheiat în numele și în contul statului de către România, prin MF cu CE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru constituirea garanției în favoarea Uniunii Europene necesare acoperirii cuantumului datoriei contingente prevăzută în cadrul acordului de contribuție;
  cc) ghid specific - act administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, cuprinzând regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR;
  dd) nereguli grave - fraudă, corupție și conflicte de interese în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism sau o încălcare gravă a unei obligații prevăzute în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare;
  ee) instrument financiar - formă de sprijin financiar care se acordă de către coordonatorul de reforme și/sau investiții prin intermediul CE sau unei entități juridice, cu rol de partener de implementare, prin care sunt furnizate beneficiarilor produsele financiare de tipul împrumuturilor, garanțiilor și contragaranțiilor, influxurilor de capital, de cvasicapital sau investițiilor de tip mezanin;
  ff) intermediari financiari - are înțelesul potrivit art. 2 din Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  gg) investiție - o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli de capital în active corporale și necorporale, pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice și/sau realizarea de cheltuieli pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli așa cum sunt descrise în cadrul PNRR;
  hh) investiție specifică locală - o acțiune sau un grup de acțiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli de capital în active corporale și necorporale, pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice și/sau realizarea de cheltuieli pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare și dezvoltare și alte tipuri de cheltuieli așa cum sunt descrise în cadrul componentelor „C12 - Sănătate“; „C13 - Reforme Sociale“; „C15 - Educație“ din PNRR, cu impact asupra dezvoltării locale;
  ii) neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile acordurilor de finanțare/contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a coordonatorilor de reformă/investiții, a responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale, a beneficiarului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;
  jj) parteneriat - formă de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților;
  jj^1) protocol de implementare a reformelor - angajament juridic încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții și instituția publică finanțată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, prin care sunt stabilite condiții specifice necesare atingerii jaloanelor și țintelor aferente reformelor ce fac obiectul protocolului;
  (la 17-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  kk) partener de implementare - o instituție financiară cu care România încheie un contract de finanțare pentru implementarea instrumentelor financiare prevăzute în cadrul PNRR, altele decât cele care se implementează prin compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU;
  ll) responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale - agențiile de dezvoltare regională organizate în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se poate încredința în baza prezentei ordonanțe de urgență gestionarea investiției aferente PNRR, pentru categoriile de investiții din cadrul componentelor: «C12 - Sănătate»; «C13 - Reforme sociale»; «C15 - Educație»;
  (la 17-06-2022, Litera ll) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  mm) sistem ARACHNE - instrument informatic integrat dezvoltat de CE, conceput pentru a ajuta autoritățile naționale în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor europene;
  nn) sistem informatic de management al PNRR - sistem informatic care asigură colectarea, stocarea și gestionarea datelor, precum și monitorizarea progresului în realizarea jaloanelor și țintelor și care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține toate drepturile asupra acestuia, inclusiv codul sursă, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 17-06-2022, Litera nn) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  oo) sistemul prevenție, denumit în continuare PREVENT - Sistemul informatic ce are înțelesul prevăzut la art. 2 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
  pp) sumă plătită necuvenit - plata nedatorată, așa cum este aceasta prevăzută la art. 1.341 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acordată unui coordonator de reformă/investiție sau unui beneficiar sau realizată în numele unui coordonator de reformă/investiție care provine din fonduri europene și/sau fonduri publice aferente acestora;
  qq) tablou de bord - platformă de informare, în timp real, cu privire la stadiul de implementare a fiecărei măsuri, investiții, componente de reformă, reforme și care va prezenta informații exportate din sistemul informatic.
  rr) declarație de conformitate - document prin care se certifică de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, agențiile/structurile de implementare, după caz, în urma verificărilor efectuate potrivit atribuțiilor ce le revin, legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate/incluse în solicitările de fonduri.
  (la 17-06-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Capitolul II Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

  Articolul 3

  Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt:
  a) MIPE, în calitate de coordonator național pentru elaborarea, negocierea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv instituție care exercită funcția de vicepreședinte al Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, precum și pe cea de președinte al Comitetului de monitorizare PNRR, asigurând inclusiv secretariatul tehnic pentru Comitetul de monitorizare PNRR;
  b) Comitetul interministerial de coordonare a PNRR, în calitate de organism responsabil cu examinarea progresului în implementarea investițiilor și reformelor, inițierea măsurilor necesare în cazul constatării unor întârzieri majore sau în cazul necesității reevaluării unor obiective sau analizării situațiilor de modificare/înlocuire/eliminare a unor jaloane sau ținte atinse anterior, precum și cu analizarea delimitărilor de finanțare între PNRR și celelalte surse de finanțare, inclusiv naționale, fără a aduce atingere principiului ireversibilității reformelor și investițiilor incluse în cadrul planului stabilit prin Regulamentul (UE) 241/2021;
  c) Comitetul de monitorizare a PNRR, în calitate de organism cu rol de informare a membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR, la contribuția PNRR la îndeplinirea obiectivelor strategiilor și programelor naționale, precum și a strategiilor Uniunii Europene, cu rol consultativ în scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea PNRR, precum și în scopul dezbaterii altor aspecte care reies din procesul de implementare efectivă;
  d) Comitetul Interministerial pentru Achiziții Publice, stabilit în conformitate cu Decizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice, cu modificările ulterioare, în calitate de organism strategic, cu rol de a urmări îndeaproape progresul procedurilor de achiziții publice legate de implementarea reformelor și investițiilor, potrivit procedurilor stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare, propunând măsuri pentru deblocarea problemelor și atingerea obiectivelor stabilite;
  e) instituțiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor stabilite în cadrul PNRR, denumite în cele ce urmează coordonatori de reforme și/sau investiții, cu care MIPE încheie acorduri de finanțare, ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv investițiile specifice locale, componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor, respectiv Secretariatul General al Guvernului, în calitate de responsabil de implementare de reforme și/sau investiții sau de componente aferente reformelor și/sau investițiilor, inclusiv investiții specifice locale, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor;
  f) MF, în calitate de instituție responsabilă cu primirea de la CE a fondurilor europene, alocate României pentru implementarea PNRR, cu administrarea/utilizarea acestora potrivit prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu reglementarea controlului financiar preventiv;
  g) DLAF, în calitate de instituție responsabilă pentru asigurarea, sprijinirea și coordonarea, după caz, a îndeplinirii obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă -DLAF, cu modificările ulterioare;
  h) Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare ANI, în calitate de instituție cu competențe în domeniul prevenirii, constatării și combaterii conflictului de interese;
  i) Oficiul European de Luptă Antifraudă, denumit în continuare OLAF, în calitate de instituție a Uniunii Europene care are competența de a detecta, investiga și stopa utilizarea frauduloasă a fondurilor Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 241/2021;
  j) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, în calitate de instituție responsabilă pentru verificarea și controlul aplicării unitare a dispozițiilor legale și procedurale în domeniul achizițiilor publice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  k) Parchetul European, denumit în continuare EPPO, în calitate de organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  l) Direcția Națională Anticorupție, denumită în continuare DNA, în calitate de instituție responsabilă pentru desfășurarea urmăririi penale pentru infracțiuni de corupție și asimilate cu acestea, respectiv pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  m) Consiliul Concurenței, în calitate de instituție responsabilă cu asigurarea respectării reglementărilor din domeniul ajutorului de stat/de minimis și concurenței în ceea ce privește reformele și investițiile finanțate prin PNRR și în virtutea rolului de autoritate națională de contact în raporturile dintre CE și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  n) Compania Națională de Investiții, denumită în continuare CNI, în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, care va avea rolul de agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR, în numele beneficiarilor;
  o) Curtea de Conturi, prin Autoritatea de Audit, în condițiile art. 12 și 13 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca autoritate de audit pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.
  p) Comisia Națională de Strategie și Prognoză în calitate de instituție responsabilă cu realizarea analizei impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme și/sau investiții pun la dispoziția acesteia toate datele necesare.
  (la 17-06-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Articolul 4

  Coordonarea generală a implementării PNRR este asigurată de către:
  a) prim-ministrul, în calitate de coordonator al procesului de negociere pentru aprobarea/modificarea PNRR, precum și în calitate de președinte al Comitetului interministerial de coordonare a PNRR;
  b) MIPE, care va îndeplini rolul de coordonator național și punct unic de contact în relația cu CE, responsabil cu monitorizarea și punerea în aplicare a PNRR;
  c) Comitetul interministerial de coordonare a PNRR, care va avea atribuții generale în conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. b).


  Articolul 5
  (1) În exercitarea rolului de coordonator național, prevăzut la art. 3 lit. a), MIPE, prin structura de specialitate, îndeplinește următoarele funcții:
  a) programare și gestionare plan, care vizează întocmirea rapoartelor de progres și a stadiului de îndeplinire a țintelor și jaloanelor, inclusiv urmărirea stadiului de implementare a reformelor și necesitatea modificărilor;
  b) evaluare și selecție, care vizează urmărirea în procedurile de evaluare și selecție, în special a îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul reformelor și investițiilor din PNRR în privința respectării termenelor de realizare, a țintelor și jaloanelor de îndeplinit, principiului „de a nu prejudicia în mod semnificativ“, obiectivelor asumate cu privire la indicatorii din domeniul climei și în domeniul digital, a nivelului de maturitate, precum și a altor criterii stabilite prin procedurile operaționale/de sistem;
  c) autorizare și plată, care vizează verificarea sumelor plătite de coordonatorii de reforme și/sau investiții/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare/structurile de implementare, verificarea prin eșantion a procedurilor de achiziție realizate de către beneficiari;
  (la 17-06-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  d) monitorizare tehnică a stadiului de realizare a proiectelor/reformelor;
  e) control și recuperare, inclusiv în ceea ce privește primul nivel de verificare, administrativ, a existenței unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale fraudei și conflictului de interese care vor fi raportate către DLAF/DNA/OLAF, respectiv către ANI, cu mențiunea că în cazul conflictului de interese la nivelul procedurilor de achiziție derulate de beneficiarii privați, constatarea și recuperarea să fie efectuate de către MIPE, iar în cazul dublei finanțări, constatarea și recuperarea să fie efectuate de către MIPE/coordonatorii de reforme și/sau investiții, după caz;
  f) întocmire și transmitere a cererilor de plată;
  g) întocmire a declarației de gestiune;
  h) prevenție, care vizează evaluarea riscurilor de fraudă și corupție, verificarea ex-ante a procedurilor de achiziție ale beneficiarilor privați cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor publice, evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanțare, a conflictului de interese potrivit Notei de orientare a Comisiei privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului financiar, inclusiv ARACHNE.
  (la 17-06-2022, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (2) În exercitarea rolului de coordonator național, prevăzut la art. 3 lit. a), MIPE îndeplinește următoarele atribuții specifice:
  a) inițierea, elaborarea și propunerea de modificări ale legislației privind stabilirea cadrului instituțional și procedural de coordonare, implementare și control ale fondurilor europene și ale reformelor stabilite în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, în colaborare cu MF, după caz;
  b) avizarea de către reprezentantul legal a proiectelor de acte normative inițiate de coordonatorii de reformă pentru implementarea măsurilor de reformă prevăzute în cadrul PNRR, precum și a oricăror alte acte normative care pot avea un impact direct/indirect asupra asigurării ireversibilității reformelor și investițiilor incluse în cadrul planului.
  (3) În exercitarea rolului de coordonator național, prevăzut la art. 3 lit. a), MIPE, prin structura de specialitate, îndeplinește următoarele atribuții specifice:
  a) coordonarea elaborării/modificării PNRR și a acordului privind contribuția financiară, inclusiv a descrierii sistemului de gestionare și control al PNRR, în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  b) asigurarea derulării procesului de consultare publică cu toți partenerii sociali, pentru crearea unui cadru transparent de luare a deciziilor pentru elaborarea/aprobarea/implementarea/modificarea PNRR;
  c) asigurarea rolului de punct unic de contact în relația cu CE pe parcursul modificării și implementării PNRR, inclusiv în ceea ce privește elaborarea și transmiterea cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  d) semnarea acordului privind contribuția financiară cu CE, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  e) semnarea acordurilor de tip operațional aferente fondurilor europene cu CE, în conformitate cu art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  f) negocierea, în numele Guvernului României, în colaborare cu MF și sub coordonarea prim-ministrului, a modificărilor aferente PNRR, la propunerea sa și/sau a coordonatorilor de reformă și/sau investiție și/sau a Comitetului interministerial de coordonare a PNRR;
  g) monitorizarea și sprijinirea, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, a dezvoltării capacității administrative a coordonatorilor de reformă;
  h) coordonarea metodologică a coordonatorilor de reformă în vederea îndeplinirii reformelor și/sau investițiilor, respectiv a jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  i) dezvoltarea, administrarea și operarea, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a sistemului informatic care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu contribuția structurilor care coordonează și implementează PNRR, deținând în condițiile legii toate drepturile asupra aplicațiilor informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, inclusiv codurile sursă;
  j) asigurarea monitorizării continue a stadiilor de îndeplinire pentru fiecare reformă/investiție/jalon/țintă, pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  k) administrarea tabloului de bord aferent PNRR;
  l) raportarea stadiului îndeplinirii jaloanelor/țintelor, stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, precum și prin acordurile de tip operațional aferente PNRR, potrivit art. 27 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, este realizată în corelare cu obligațiile României din cadrul Semestrului European, pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  m) asigurarea verificării legalității și regularității cheltuielilor, inclusiv prin eșantion;
  n) asigurarea prevenirii, detectării și corectării conflictului de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări la nivelul reformelor și/sau investițiilor, respectiv al proiectelor finanțate în cadrul PNRR;
  o) coordonarea componentei de comunicare în cadrul PNRR și elaborarea Manualului de identitate vizuală PNRR;
  p) asigurarea verificării și controlului concordanței reformelor și investițiilor din PNRR cu inițiativele UE, cu strategiile și programele naționale, prin elaborarea de rapoarte periodice privind contribuția PNRR la îndeplinirea acestora;
  q) asigurarea elaborării și transmiterii cererilor de plată în relația cu CE, potrivit art. 13 alin. (1) și art. 24 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
  r) elaborarea declarației de gestiune, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. c) subpunctul i) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, pe baza declarațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  s) propunerea de măsuri de remediere, inclusiv de înlocuire a jaloanelor și țintelor, care nu mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau parțial, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, ca urmare a unor circumstanțe obiective, cu aprobarea Comitetului interministerial de coordonare a PNRR;
  t) asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului interministerial de coordonare a PNRR;
  u) asigurarea funcționării și conducerii Comitetului de monitorizare a PNRR.
  v) monitorizarea tehnică a stadiului de realizare a reformelor și/sau investițiilor și de întocmire a rapoartelor de progres în cadrul PNRR, în baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  w) semnarea acordurilor de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, luând în considerare obligațiile ce rezultă din implementarea reformelor și/sau investițiilor incluse în cadrul PNRR și în baza sumelor aprobate potrivit art. 5alin. (3^1);
  (la 17-06-2022, Litera w) din Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  x) verificarea modalității de evaluare și selecție a proiectelor finanțate în PNRR, cu excepția celor individualizate în cadrul PNRR;
  (la 17-06-2022, Litera x) din Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  y) emiterea de avize consultative cu privire la schemele de ajutor de stat/de minimis în ceea ce privește respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență;
  z) emiterea de avize pentru ghidurile specifice elaborate pentru lansarea apelurilor de proiecte în cadrul PNRR, cu verificarea respectării prevederilor incluse în Plan în ceea ce privește termenele, țintele, jaloanele, principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ“ și a obiectivelor asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital;
  aa) realizarea de verificări privind legalitatea și regularitatea cheltuielilor, în cadrul cărora MIPE utilizează rezultatele verificărilor controlului financiar preventiv propriu la nivelul fiecărui beneficiar, respectiv ale controlului financiar preventiv delegat, unde este cazul;
  bb) realizarea de verificări privind evitarea dublei finanțări, inclusiv evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanțare;
  cc) realizarea de verificări privind achizițiile publice, pe baza unei analize de risc, prin eșantionare, potrivit prevederilor procedurale ale structurii de specialitate din cadrul MIPE;
  dd) realizarea de verificări ex-ante a procedurilor de achiziție derulate de beneficiarii privați cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor publice;
  ee) realizarea de verificări privind prevenirea și detectarea conflictului de interese la nivelul entităților implicate în execuția bugetară a fondurilor aferente PNRR;
  ff) asigură centralizarea și transmiterea către MF a estimărilor trimestriale de solicitări de fonduri ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții;
  gg) se asigură de respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat/de minimis, sesizând furnizorul/administratorul de schemă/Consiliul Concurenței în cazul identificării vreunei situații potențiale de neconcordanță cu prevederile în domeniul ajutorului de stat/de minimis, astfel încât furnizorul/administratorul de schemă/Consiliul Concurenței, după caz, să exercite atribuțiile legale de control, stabilire de măsuri de remediere și, dacă este cazul, de stopare și recuperare, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  hh) control, constând în verificarea, din punct de vedere administrativ, a aspectelor ce pot reprezenta elemente constitutive ale unei nereguli grave, care vor fi raportate către DLAF/ EPPO/DNA/OLAF/ANI. În cazul situațiilor de dublă finanțare și al unui potențial conflict de interese în procedurile de achiziție derulate de beneficiarii privați, verificarea și constatarea se realizează de către structura de specialitate din cadrul MIPE;
  ii) întocmirea și transmiterea cererilor de plată, a declarației de gestiune, pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  jj) evaluarea riscurilor, inclusiv pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;
  kk) dezvoltarea și asigurarea mentenanței sistemului informatic de management al PNRR, precum și administrarea produselor tehnologice aferente acestora, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, potrivit competențelor;
  ll) arhivarea corespunzătoare a datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice și asigurarea accesului neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale;
  mm) transmiterea către MF a unor raportări centralizate privind cheltuielile efectuate în cadrul împrumutului pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, respectiv îndeplinirea jaloanelor și țintelor aferente, cheltuieli certificate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, în vederea utilizării sumelor aferente prefinanțării acordate din împrumut, potrivit art. 13 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, precum și a efectuării tragerilor din împrumut.
  (3^1) Distribuția bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR se aprobă, la propunerea MIPE, prin hotărâre a Guvernului, pentru fiecare coordonator de reforme și investiții, după următoarea structură: componenta, reforma/ investiția, instituția responsabilă, sume PNRR alocate din asistență financiară nerambursabilă/rambursabilă.
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3^2) La propunerea MIPE și în baza acordului exprimat de Comisia Europeană, bugetul componentelor poate fi modificat prin realocarea de sume între acestea, prin hotărâre a Guvernului, fără a depăși valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile și rambursabile a PNRR.
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3^3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții pot decide realocarea de sume între reformele și investițiile din cadrul unei componente, aflate în responsabilitatea lor, în limita sumelor alocate, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor, fără a afecta contribuția la cheltuielile climatice și care sprijină tranziția digitală.
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3^4) Sumele cuprinse în acordurile de finanțare reprezintă valoarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile din cadrul asistenței financiare nerambursabile și, respectiv, fonduri din împrumut rambursabil din cadrul sumelor aferente componentei de împrumut a PNRR, aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit prevederilor alin. (3^1).
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3^5) Coordonatorii de reforme și/sau investiții fundamentează solicitarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, cu ocazia legilor bugetare anuale și a legilor de rectificare, pe baza acordului de finanțare, la care se adaugă TVA și finanțare publică națională din bugetul de stat prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, după caz, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1).
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3^6) Repartizarea și utilizarea sumelor incluse în solicitările de fonduri transmise de coordonatorii de reforme și/sau investiții se realizează cu prioritate din fondurile europene aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile cuprinse în acordul de finanțare și acordul de împrumut încheiate cu Comisia Europeană, până la epuizarea cuantumului acesteia.
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (4) În realizarea rolului de coordonator de investiții finanțate din instrumente financiare, pe lângă atribuțiile de coordonator de reforme și/sau investiții, MIPE îndeplinește și următoarele atribuții:
  a) semnarea acordului de contribuție, respectiv a contractelor de finanțare pentru instrumentele financiare pe care le gestionează în cadrul PNRR;
  b) realizarea plăților în baza acordului de contribuție și a contractelor de finanțare pentru instrumentele financiare pe care le gestionează în cadrul PNRR.
  (5) MF îndeplinește următoarele atribuții:
  a) participarea, împreună cu MIPE, la negocierea privind modificarea PNRR;
  b) semnarea acordului de împrumut cu CE, în conformitate cu art. 15 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, luând în considerare prevederile legislației privind datoria publică și asigurarea formalităților legale potrivit legislației pentru intrarea în vigoare a acestuia;
  c) semnarea garanției reciproce în favoarea Uniunii Europene pentru instrumentele financiare aferente PNRR, care se implementează prin compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU;
  d) deschiderea conturilor pentru primirea fondurilor europene de la CE la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului precum și administrarea/utilizarea acestora, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;
  e) asigurarea tragerii și utilizării sumelor din împrumut, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică și prevederile acordului de împrumut;
  f) rambursarea împrumutului și plata costului de finanțare, care cuprinde dobânda și alte taxe, a costului de administrare a lichidității, a costului serviciilor pentru cheltuielile de regie, precum și a altor costuri aferente împrumutului;
  g) asigurarea raportării către Eurostat a progresului implementării PNRR din punct de vedere financiar.
  (la 17-06-2022, Litera g) din Alineatul (5) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (5^1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză realizează analiza impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme și/sau investiții pun la dispoziția acesteia toate datele necesare.
  (la 17-06-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (6) Autoritatea de Audit are în principal următoarele atribuții în legătură cu implementarea PNRR:
  a) realizarea unei strategii de audit, aprobată potrivit pct. 503 din anexa la Hotărârea Curții de Conturi a României nr. 155/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, care va prezenta metodologia de audit, inclusiv metoda de eșantionare, analiza de risc, calendarul și resursele alocate;
  b) realizarea auditurilor de sistem, cu următoarele obiective:(i) obținerea unei asigurări rezonabile că sistemele de implementare și monitorizare ale PNRR asigură date complete, corecte și de încredere pentru indicatorii definiți în plan, cu scopul de a evalua dacă sunt implementate și funcționează controale eficace pentru colectarea, prelucrarea, agregarea și raportarea datelor aferente PNRR și dacă datele agregate se reconciliază cu datele sursă;(ii) obținerea unei asigurări rezonabile că sistemul de control intern asigură că fondurile au fost gestionate în concordanță cu toate regulile aplicabile și că sistemul este capabil să prevină, să detecteze și să corecteze cazurile de conflict de interese, corupție, fraudă, dublă finanțare;
  c) realizarea testelor de fond, pe baza analizei de risc și luând în considerare rezultatele auditului de sistem, cu scopul obținerii unei asigurări rezonabile cu privire la corectitudinea jaloanelor și țintelor declarate la nivel de investiție și la nivel de reformă, ireversibilitatea acestora, precum și la existența unei piste de audit suficiente pentru a confirma realizarea etapelor și obiectivelor;
  d) realizarea rezumatului auditurilor care însoțesc cererile de plată transmise Comisiei Europene.
  (7) Toate entitățile implicate în activitățile legate de gestionarea fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență fac obiectul auditului de sistem și al testelor de fond efectuate de către Autoritatea de Audit, prin structura de specialitate constituită în acest sens.(8) ANAP are în principal următoarele atribuții în ceea ce privește implementarea PNRR:
  a) verificarea, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 98/2017 privind funcția de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, a conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale, respectiv al concesiunilor de servicii sau lucrări:(i) documentației de atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, a anunțului de tip erată, precum și a propunerilor de răspuns ale autorității contractante/entității contractante/beneficiarilor privați care intră sub incidența art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 250 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;(ii) deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor/ solicitărilor de participare și de atribuire a contractului;
  b) acordarea de consiliere metodologică în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în domeniu;
  c) elaborarea de instrumente operaționale în scopul aplicării unitare a legislației din domeniul achizițiilor publice.
  (9) Coordonatorul național al PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și ANAP cooperează continuu în vederea identificării riscurilor de încălcare a prevederilor legale în materia achizițiilor publice și în vederea elaborării de instrucțiuni și recomandări specifice potrivit recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit realizate de entitățile europene și naționale, pentru o mai bună îndrumare a autorităților contractante;(10) Coordonatorul național al PNRR și/sau alte entități care au responsabilități în implementarea PNRR pot încheia protocoale de colaborare pentru îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor și funcțiilor în cadrul sistemului de management și control.(11) În scopul de a se asigura că normele europene și cele naționale privind concurența și ajutorul de stat au fost respectate în elaborarea, respectiv implementarea măsurilor de sprijin finanțate prin PNRR, coordonatorul național, precum și coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sunt sprijiniți de Consiliul Concurenței.
  (la 17-06-2022, Alineatul (11) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (12) Consiliul Concurenței are, în principal, următoarele atribuții în legătură cu implementarea PNRR:
  a) participă alături de coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale la elaborarea măsurilor de ajutor de stat/de minimis din PNRR;
  b) asigură asistența de specialitate la implementarea măsurilor de ajutor de stat/de minimis și a proiectelor care instituie măsurile respective din PNRR la solicitarea autorităților publice și altor inițiatori sau furnizori în domeniul ajutorului de stat;
  b^1) verifică conformitatea reglementărilor, politicilor și măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naționale și europene din domeniul concurenței și al ajutorului de stat;
  (la 17-06-2022, Alineatul (12) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  c) avizează proiectele de notificări de scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, precum și măsurile de ajutor de stat exceptate de la obligația de notificare și măsurile de ajutor de minimis din PNRR;
  d) asigură dialogul cu CE în ceea ce privește problematica ajutorului de stat;
  e) transmite Comisiei Europene notificările și informările privind posibile măsuri de ajutor de stat în sistemul State Aid Notification Interactive - SANI;
  f) participă la elaborarea de răspunsuri, explicații, formulări de poziții sau alte acte legate de potențialele ajutoare de stat din PNRR cu consultarea inițiatorului, furnizorului sau beneficiarului ajutorului de stat, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles;
  g) asigură administrarea și actualizarea funcționalităților Registrului ajutoarelor de stat din România - RegAS, precum și a procedurilor asociate funcționării acestuia, din perspectiva regulilor din domeniul ajutorului de stat;
  h) validează informațiile referitoare la măsurile de ajutor încărcate în RegAS de furnizorii sau administratorii acestora, prin confruntarea informației electronice cu formatul documentar al acestora;
  i) monitorizează, la nivel național, ajutoarele de stat și de minimis;
  j) adoptă decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  k) avizează respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat în cazul intenției de atribuire directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice necesare a fi încheiate/modificate pentru implementarea investițiilor din PNRR;
  l) organizează și pregătește reuniunile Consiliului interministerial pentru aplicarea politicii în domeniul de ajutor de stat și asigură asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat în cadrul grupurilor de lucru interinstituționale la care participă sau pe care le convoacă.


  Articolul 6
  (1) Ministerele/Instituțiile/Agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, a componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor, respectiv Secretariatul General al Guvernului, în calitate de responsabil de implementare de reforme și/sau investiții sau de componente aferente reformelor și/sau investițiilor, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, au următoarele atribuții principale cu privire la implementarea reformelor și investițiilor:
  a) contribuie la elaborarea și modificarea componentelor PNRR și se asigură de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează acestea;
  b) asigură implementarea activităților prevăzute în cadrul acordurilor de finanțare și raportează către MIPE progresul în cadrul acestora;
  c) realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat, realizând schemele și notificările aferente și încheie contractele de implementare a schemelor cu administratorii acestora, după caz;
  d) lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și asigură monitorizarea acestora;
  e) încheie contracte de finanțare cu beneficiarii de fonduri selectați ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și asigură monitorizarea acestora;
  f) elaborează și monitorizează aranjamentele operaționale pentru investițiile specifice locale;
  g) adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  h) elaborează și adoptă proceduri proprii de verificare și control, adaptate la specificul intervențiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și a etapelor contractuale;
  i) verifică dosarul proiectului/investiției, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaționale;
  j) asigură recuperarea de la beneficiari a sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți;
  k) asigură respectarea instrucțiunilor coordonatorului național și utilizarea formularelor elaborate de acesta în scopul implementării PNRR;
  l) centralizează plățile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor, care se transmit trimestrial la MIPE;
  m) monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
  n) urmăresc îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres;
  o) asigură colectarea, transmiterea și stocarea, prin intermediul sistemului informatic de management al PNRR, a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, precum și toate informațiile referitoare la proiecte, investiții sau reforme, la condițiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordurile de finanțare semnate cu MIPE;
  (la 17-06-2022, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  p) transmit coordonatorului național situații privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;
  q) transmit MF, centralizat, solicitările de fonduri prevăzute la art. 19 alin. (3), precum și spre informare coordonatorului național;
  r) îndeplinesc și alte atribuții necesare pentru asigurarea implementării reformelor și investițiilor care fac obiectul finanțării din PNRR, stabilite prin Comitetul Interministerial de Coordonare, prin aranjamentele operaționale aprobate de CE sau prin normele de aplicare, procedurile și ghidurile aferente sistemului de management și control;
  s) asigură colectarea/introducerea datelor și documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii;
  t) asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/acordurilor de implementare/convențiilor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice și asigură accesul neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale;
  u) se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică;
  v) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE și aprobat prin ordin al ministrului;
  w) abrogată;
  (la 17-06-2022, Litera w) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  x) încheie acorduri de implementare/convenții de finanțare cu instituțiile/unitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate pentru implementarea investițiilor;
  y) încheie acorduri de implementare/convenții de finanțare cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale.
  z) realizarea de verificări ex-ante a procedurilor de achiziții publice;
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) pot încredința responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale gestionarea investiției aferente PNRR cu impact asupra dezvoltării locale din domeniile prevăzute la art. 2 lit. ll). În calitate de responsabil de implementare a investiților specifice locale, agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcțiile și atribuțiile specifice conform acordurilor de implementare încheiate.
  (la 17-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții pot încredința agențiilor de implementare responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții și acestea, care prevede inclusiv aspectele privind angajarea și/sau lichidarea și/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investițiilor ce fac obiectul respectivului angajament, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
  (la 17-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (4) Coordonatorii de reforme și/sau investiții responsabili pentru componenta 12 - Sănătate, domeniile dezvoltării infrastructurii medicale prespitalicești și dezvoltării infrastructurii publice spitalicești, componenta 13 - Reforme sociale, domeniile dezvoltării/reabilitării și modernizării de infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în risc de separare față de familie și persoane vârstnice vulnerabile și dependente și componenta 15 - Educație, domeniile dezvoltării consorțiilor regionale și dotării campusurilor profesionale integrate, asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ tehnic și profesional, digitalizarea universităților și asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere), pot încredința agențiilor pentru dezvoltare regională responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții cu fiecare dintre agențiile pentru dezvoltare regională, după caz, și care prevede inclusiv aspectele privind angajarea și/sau lichidarea și/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investițiilor vizate.
  (la 17-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (5) La nivelul ministerelor/instituțiilor/agențiilor responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor și/sau investițiilor specifice locale, a componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor și/sau investițiilor specifice locale, al responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale, respectiv la nivelul Secretariatului General al Guvernului în calitate de responsabil de implementare de reforme și/sau investiții sau de componente aferente reformelor și/sau investițiilor, al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și al entităților responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor se organizează, după caz, structuri de specialitate, prin suplimentarea numărului total de posturi aprobate pentru instituțiile responsabile.(6) Numărul persoanelor din structurile de specialitate poate fi suplimentat cu personal în afara organigramei angajat pe perioada implementării PNRR, în cazul în care au fost prevăzute cheltuieli salariale în sprijinul implementării reformei și/sau investiției, în alocarea bugetară prevăzută în PNRR.(7) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (6) se realizează pe baza unui regulament-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Capitolul III Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

  Articolul 7

  Fondurile europene aferente PNRR se alocă și se derulează în baza acordului privind contribuția financiară și a acordului de împrumut, încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, cu cele ale PNRR, precum și, după caz, cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Articolele III-VI din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 prevăd:
  Articolul III
  Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, la titlurile 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, respectiv 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor/investițiilor/ reformelor aferente Mecanismului de redresare și reziliență și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte/investiții/reforme noi, aferente Mecanismului de redresare și reziliență. Sumele prevăzute pe total la alineatul bugetar „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlurilor 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, precum și sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.

  Articolul IV
  Se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite de angajament și de credite bugetare în cadrul titlurilor 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, de la beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale la alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale și invers, pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a reformelor și/sau investițiilor.

  Articolul V
  (1) Sumele aferente investiției 2 „Instrumente financiare pentru sectorul privat“ din componenta 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare“ pentru care (MIPE) are calitatea de coordonator de investiții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MIPE, de la o subdiviziune bugetară distinctă din titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“.

  (2) Pentru asigurarea sumelor de la alin. (1), prin excepție de la art. 22 alin. (10) din Legea bugetului de stat pe 2021 nr. 317/2021, pentru anul 2022, sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pot fi diminuate.
  Articolul VI
  (1) În bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții se cuprind, la poziții distincte de transferuri din bugetul de stat, sume în procent de maximum 3% din valoarea investițiilor cuprinse în PNRR pentru care agențiile de dezvoltare regională au calitatea de responsabili de implementare a investițiilor specifice locale/agenții de implementare și se virează în conturi distincte de disponibilități deschise la Trezoreria Statului.
  (2) În anul 2022, până la aprobarea legilor de rectificare bugetară, se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli agențiilor de dezvoltare regională pentru asigurarea sumelor prevăzute la alin. (1).
  (3) Cuantumul procentului prevăzut la alin. (1) se stabilește de către coordonatorul de reforme și/sau investiții prin acordul de implementare, fundamentat pe baza complexității investițiilor incluse în acesta.


  Articolul 8

  MIPE coordonează implementarea și gestionarea fondurilor europene, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare potrivit Regulamentului financiar și, în acest sens, colaborează cu MF, respectiv cu toți coordonatorii de reforme și/sau investiții, în vederea asigurării unui management eficient al acestora, precum și cu alte entități implicate pentru implementarea/auditarea/ controlul fondurilor aferente PNRR.


  Articolul 9
  (1) În bugetele beneficiarilor instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate în cadrul Planului național de redresare și reziliență cu respectarea prevederilor art. 14. Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022, eventualele sume din fonduri europene, finanțare publică națională și TVA, după caz, primite pe baza cererilor de transfer, nejustificate, existente la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, după caz, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație, potrivit prevederilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.
  (2) În bugetele beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de redresare și reziliență, iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă și/sau de investiții și/sau de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14.


  Articolul 10
  (1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de redresare și reziliență, iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă și/sau de investiții sau de la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14 . (2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.(3) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, la partea de cheltuieli, credite de angajament și credite bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aferente Mecanismului de redresare și reziliență, iar la partea de venituri, sumele stabilite prin contractele de finanțare, care urmează a fi primite de la coordonatorii de reformă și/sau de investiții sau de la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, cu evidențierea pe indicatori distincți și cu respectarea prevederilor art. 14. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cazul sumelor pentru care Ministerul Educației are calitatea de coordonator de reformă/investiții, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor la partea de cheltuieli, sursa 01 «Buget de stat».
  (la 17-06-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (5) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se repartizează de către Ministerul Educației pe inspectorate școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.
  (la 17-06-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Articolul 11

  În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat, precum și partenerii acestuia cuprind în bugetele prevăzute la art. 9 și 10, după caz, sumele aferente finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ decizia/ordinul de finanțare.


  Articolul 12

  Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt responsabili de recuperarea sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, având obligația recuperării sumelor plătite beneficiarilor, în conformitate cu prevederile contractelor/ deciziilor/ ordinelor de finanțare.


  Articolul 13
  (1) În bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, se cuprind:
  a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională și TVA aferentă acestora pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare, și pentru agențiile de implementare/structurile de implementare, așa cum sunt definite la art. 2 lit. j) și j^1);
  (la 17-06-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru entități de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;
  c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau ale bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli, în cadrul PNRR, inclusiv obligațiile bugetare accesorii ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari.
  d) în bugetul MADR, în calitate de agenție de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) care se transferă AFIR, în calitate de agenție de implementare, se cuprind la poziții distincte de transferuri;
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  e) în bugetul AFIR, în calitate de agenție de implementare, cuprinde, pe baza convenției de finanțare, la subdiviziuni distincte de venituri și cheltuieli sumele prevăzute la lit. d) la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul MADR;
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  f) se autorizează AFIR să majoreze bugetul de venituri și cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la partea de venituri, precum și creditele de angajament și creditele bugetare la titlurile distincte din clasificația bugetară, referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din împrumut, în limita sumelor prevăzute la lit. e);
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  g) în bugetul MADR, în calitate de agenție de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), se cuprind credite de angajament pe baza cărora se încheie convenție de finanțare (sau acord de implementare) cu AFIR, în calitate de agenție de implementare;
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  h) în bugetul AFIR, în calitate de agenție de implementare, pe baza convenției de finanțare, se cuprind sumele prevăzute la lit. a) și b).
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (2) În bugetul de stat, prin bugetul MF - Acțiuni generale, se cuprind sumele necesare plății dobânzii negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene din conturile administrate de MF.(3) În cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, și se cuprind în bugetul propriu al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.(4) În cazul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și se cuprind în bugetul propriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.
  (la 17-06-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (5) Prin excepție de la alin. (1), ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu rol de agenție de implementare, cuprind în bugetele proprii, pe baza acordului de implementare, următoarele:
  a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională și TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;
  b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru entități de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare.
  (la 17-06-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (6) Sumele prevăzute la alin. (1) se cuprind și în bugetul agențiilor de implementare reprezentate de instituția publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii.
  (la 17-06-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, în limita acordurilor de implementare, de la subdiviziuni distincte, și se cuprind în bugetul propriu al agențiilor de implementare la partea de venituri, la subdiviziuni distincte.
  (la 17-06-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (8) În cazul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se cuprind în bugetul propriu al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.
  (la 17-06-2022, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a reformelor și/sau investițiilor/proiectelor aferente PNRR se includ la titlurile distincte din clasificația bugetară, referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, finanțate din asistența financiară nerambursabilă și respectiv din împrumut. (2) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 9 și 10 se includ în buget de către beneficiari sau de către structura de implementare, după caz, pe baza contractelor de finanțare, încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții sau responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz.
  (la 17-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (1) și (2), sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură, și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.


  Articolul 15
  (1) Sumele în lei aferente reformelor și/sau investițiilor/ investițiilor specifice locale finanțate în cadrul PNRR se gestionează de către:
  a) coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și beneficiarii instituții publice, întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare prin conturi deschise la Trezoreria Statului;
  b) alte categorii de beneficiari decât cei menționați la lit. a), care pot opta pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului sau la instituții de credit.
  (2) Sumele necesare realizării reformelor și/sau investițiilor finanțate în cadrul PNRR, existente în conturile coordonatorilor de reforme și/sau investiții, responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale și beneficiarilor nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția situațiilor în care executarea silită privește creanțe bugetare stabilite în cadrul PNRR.


  Articolul 16
  (1) Eventualele sume din fonduri europene, finanțare publică națională și TVA, după caz, primite pe baza cererilor de transfer, nejustificate, existente la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, după caz, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgență.(2) Sumele primite potrivit art. 13 alin. (3) și neutilizate până la sfârșitul anului se restituie de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la bugetul de stat, respectiv Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în contul din care au fost încasate.(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează MF să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare și de credite de angajament, în cadrul aceluiași titlu, potrivit art. 14 alin. (1), între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, la solicitarea acestora, în funcție de stadiul implementării jaloanelor și țintelor, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri în cadrul PNRR.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru asigurarea sumelor necesare plății dobânzii negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene din conturile administrate de Ministerul Finanțelor, prevăzute la art. 13 alin. (2).
  (la 17-06-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (5) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene administrate de Ministerul Finanțelor, prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilități.
  (la 17-06-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (6) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunii prevăzute la alin. (5) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul PNRR.
  (la 17-06-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (7) Sumele primite potrivit art. 13 alin. (3)-(8) și neutilizate până la sfârșitul anului se restituie de către agențiile de implementare a proiectelor/structurile de implementare la bugetul de stat, respectiv în contul din care au fost încasate.
  (la 17-06-2022, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Capitolul IV Utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi

  Articolul 17
  (1) La atingerea jaloanelor și a țintelor stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, MIPE transmite Comisiei bianual câte o cerere de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. (2) MIPE verifică îndeplinirea reformelor și/sau a investițiilor asumate, respectiv dacă sunt îndepliniți toți indicatorii sau dacă sunt îndepliniți indicatorii parțial, cu afectarea sau neafectarea funcționalității reformei.(3) Fiecare cerere de plată este însoțită de:
  a) o declarație de management prin care se oferă asigurări că fondurile au fost utilizate pentru scopul propus, că informațiile transmise împreună cu cererea de plată sunt complete și precise și că sistemele de control aplicate asigură garanțiile necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în special normele privind prevenirea conflictelor de interese, fraudă, corupție și dublă finanțare, din cadrul mecanismului și din cadrul altor programe ale Uniunii Europene, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
  b) un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv vulnerabilitățile identificate și orice măsuri corective luate.


  Articolul 18
  (1) Sumele estimate a fi utilizate, trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR se comunică MIPE de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, defalcat pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și respectiv din asistență financiară rambursabilă, pentru toți beneficiarii indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora.(2) Termenele și documentele întocmite potrivit alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Secţiunea 1 Utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă

  Articolul 19
  (1) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și cu Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, prefinanțarea în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă se primește după încheierea acordului privind contribuția financiară și tranșele se încasează după aprobarea de către Comisia Europeana a cererilor de plată.(2) La nivelul sumelor estimate a fi utilizate trimestrial din asistența financiară nerambursabilă, pe baza situației centralizate de MIPE potrivit estimărilor de fonduri primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții prevăzute la art. 18 alin. (1), MF efectuează schimbul valutar și asigură cu prioritate transferul sumelor respective într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF.(3) În primele 15 zile lucrătoare de la finele fiecărui trimestru, MF primește solicitările de fonduri, de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, pentru toți beneficiarii indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrul anterior aferente asistenței financiare nerambursabile, din contul distinct de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2), codificat cu codul de identificare fiscală al MF astfel:
  a) în cazul beneficiarilor, alții decât cei finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale prevăzuți la art. 9 alin. (1), într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
  b) în cazul beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, într-un cont distinct de venituri al bugetelor din care aceștia sunt finanțați, codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții.
  (4) Solicitările de fonduri, centralizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, prevăzute la alin. (3) se transmit spre informare și la MIPE.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru ultimul trimestru al anului bugetar, solicitările de fonduri se trimit la MF în primele cinci zile lucrătoare ale anului următor și se distribuie în contul distinct de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. 3 lit. a) sau în contul distinct de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale prevăzut la alin. (3) lit. b), după caz, codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, până în data de 12 a primei luni a anului următor, cu data de 31 decembrie a anului de referință.(6) Eventualele sume rămase nedistribuite în urma operațiunii de la alin. (5) la finele anului bugetar în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2), codificat cu codul de identificare fiscală al MF, se transferă de către MF într-un cont de disponibil distinct deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului, cu data de 31 decembrie a anului de referință. Sumele astfel transferate se virează în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2) pe baza estimărilor primite potrivit art. 18 alin. (1) aferente primului trimestru al anului în curs.(7) În cazul în care solicitările de fonduri se transmit după termenul menționat pentru efectuarea transferului, sumele aferente trimestrului IV al anului anterior se vor transfera de către MF în primul trimestru al anului curent în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, prevăzute la alin. (5).


  Secţiunea a 2-a Utilizarea sumelor din împrumut

  Articolul 20
  (1) Tragerea sumelor în cadrul împrumutului se efectuează de către MF, potrivit Regulamentului (UE) nr. 241/2021, Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și astfel cum se stabilește prin acordul de împrumut. (2) În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și Regulamentul (UE) nr. 241/2021, MF primește o prefinanțare în cuantum de 13% din împrumut, după intrarea în vigoare a actului normativ de aprobare a Acordului de împrumut.(3) Cu sumele disponibilizate de CE, potrivit alin. (1) și (2), se alimentează contul în valută al MF deschis la Banca Națională a României pentru acest scop.(4) Sumele împrumutului disponibile în contul prevăzut la alin. (3) se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
  a) prefinanțarea prevăzută la alin. (2), pe baza cheltuielilor efectuate în cadrul împrumutului pentru reformele și investițiile prevăzute în PNRR, raportate periodic MF de către MIPE și certificate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv de către responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale pentru toți beneficiarii;
  b) sumele din tragerile efectuate din împrumut potrivit alin. (1), inclusiv sumele deduse în contul prefinanțării, pe baza îndeplinirii jaloanelor și țintelor asociate împrumutului în cadrul PNRR.
  (5) Responsabilitatea privind informațiile cuprinse în raportările periodice prevăzute la alin. (4) revine în totalitate coordonatorilor de reforme și/sau investiții. (6) În scopul asigurării creditelor bugetare și de angajament necesare efectuării plăților de dobânzi negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile prevăzute la alin. (3), se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare și de credite de angajament, în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, între titlul 30 «Dobânzi» și titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR
  (la 17-06-2022, Articolul 20 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Articolul 21
  (1) Prefinanțarea prevăzută la art. 20 alin. (2) se deduce din tragerile ulterioare din împrumut, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau astfel cum se stabilește prin Acordul de împrumut, până când va fi lichidată în totalitate.(2) Sumele din prefinanțare care nu au fost compensate, potrivit alin. (1), până la data de 31 decembrie 2026 și/sau pentru care CE solicită recuperarea vor fi restituite Comisiei, la cererea acesteia. Restituirea se va efectua de MF din soldul neutilizat, rămas în contul prevăzut la art. 20 alin. (3), și în completare prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de România, prin MF, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale.


  Articolul 22
  Rambursarea împrumutului, inclusiv rambursarea anticipată la solicitarea Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, se efectuează prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de România, prin MF, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale, iar costurile aferente împrumutului se suportă de MF din bugetul de stat, în conformitate cu legislația privind datoria publică.


  Capitolul V Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investițiilor, inclusiv la nivelul investițiilor specifice locale aferente Mecanismului de redresare și reziliență

  Articolul 23
  (1) Reformele, investițiile și proiectele implementate în cadrul măsurilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate din fonduri europene aferente PNRR, pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării reformelor și/sau investițiilor, inclusiv pentru investițiile specifice locale, se stabilesc având în vedere acordurile de finanțare încheiate și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții, respectiv în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite care are în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor, astfel cum sunt detaliate în anexă.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării reformelor și/sau investițiilor de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții se reflectă în anexă la bugetul acesteia.(5) Ordonatorii de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții efectuează la nivel de reformă și/sau investiție angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata în baza creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate în buget potrivit art. 13 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3), pentru responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și ceilalți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/partenerilor/responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale pentru operațiunile gestionate în cadrul investițiilor.(6) Ordonatorii de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții efectuează la nivel de reformă/investiție angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament prevăzute la alin. (3) și (4) și operațiunile din faza de lichidare constând în verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1).(7) Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice, cu includerea în documentele achiziției aferente a unei condiții suspensive referitoare la aprobarea finanțării proiectului din PNRR. (8) Sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b), aferente investițiilor specifice locale, se transferă de către coordonatorii de reformă și/sau investiții de la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare în conturile de disponibil ale responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale deschise la Trezoreria Statului, la termenele și pe baza cererilor de transfer de fonduri, respectiv a altor documente prevăzute în convențiile de finanțare.(9) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de responsabili de implementarea investițiilor specifice locale, stabilite la art. 6 alin. (4), încheie contracte de finanțare cu beneficiarii, în limita sumelor aferente creditelor de angajament, și efectuează plăți în limita sumelor aferente creditelor bugetare cuprinse în convențiile de finanțare. Agențiile pentru dezvoltare regională vor semna acorduri de implementare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții și vor răspunde pentru implementarea jaloanelor și țintelor pe care și le asumă prin contract. De asemenea, agențiile pentru dezvoltare regională se vor asigura că investițiile prevăzute în fiecare componentă se implementează în toate județele corespondente fiecărei agenții pentru dezvoltare regională, pe baza unei strategii și unui plan de investiții aprobate de Guvernul României prin hotărâre a Guvernului, care include angajamentele asumate pe fiecare componentă și planurile de implementare corespunzătoare acestora gestionate de ministerele de linie care vor monitoriza implementarea.(10) În baza convențiilor de finanțare încheiate cu coordonatorii de reformă și/sau investiții, agențiile pentru dezvoltare regională întocmesc și transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții lunar sau ori de câte ori este nevoie cereri de transfer de fonduri în vederea efectuării plăților către beneficiari.(11) La întocmirea cererilor prevăzute la alin. (10), agențiile pentru dezvoltare regională au obligația de a lua în considerare gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.(12) Agențiile pentru dezvoltare regională fundamentează, justifică și utilizează în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate sumele transferate potrivit alin. (8) și au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/partenerilor pentru operațiunile gestionate în cadrul investițiilor.(13) Prevederile alin. (8)-(12) se aplică în mod similar și instituțiilor/unităților prevăzute la art. 6 alin. (3) și (4).


  Articolul 24
  (1) În cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, pot încheia contracte/emite decizii/ordine de finanțare cu clauză rezolutorie, de a cărei îndeplinire va depinde finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare pentru reformele și investițiile care sunt finanțate parțial în cadrul PNRR, diferența până la valoarea totală urmând a fi asigurată din fonduri proprii și/sau finanțare publică națională, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.(4) Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, sau cărora li s-au emis decizii/ordine de finanțare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.(5) Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, vor suporta din bugetul propriu sumele necesare plății sancțiunilor, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării, dar și sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea țintelor/jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz.


  Capitolul VI Instrumente financiare

  Articolul 25
  (1) Instrumentele financiare din cadrul PNRR se utilizează în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării, egalității de tratament și subsidiarității, precum și în conformitate cu obiectivele lor. Instrumentele financiare din cadrul PNRR pot fi implementate în cadrul compartimentului pentru România din cadrul Programului InvestEU sau prin încredințarea sarcinilor de implementare către un partener de implementare.(2) România, prin MIPE, negociază și semnează și, după caz, modifică acordul de contribuție pentru instituirea instrumentelor financiare implementate în cadrul compartimentului pentru România din cadrul Programului InvestEU aferente PNRR, cu consultarea prealabilă a MF.(3) Acordul de contribuție se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MIPE, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) MIPE negociază și semnează contractele de finanțare pentru instrumentele financiare din cadrul PNRR implementate prin încredințarea sarcinilor de implementare către un partener de implementare. Contractele de finanțare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(4^1) Contractele de finanțare semnate între partenerul de implementare și intermediarii financiari includ etapele intermediare și mecanismul de verificare prevăzute în acordul de tip operațional aferent investiției respective.
  (la 17-06-2022, Articolul 25 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (4^2) În vederea implementării jaloanelor/țintelor din PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții, care au calitatea de autorități ale administrației publice centrale, în domeniul lor de competență pot încheia cu organizații internaționale de profil contracte de stat - acorduri de asistență tehnică, în condițiile legii. Acordurile se aprobă prin hotărâri ale Guvernului și intră în vigoare la data intrării în vigoare a acestora.
  (la 02-09-2022, Articolul 25 din Capitolul VI a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 30 august 2022 )
  (4^3) Sumele necesare obținerii asistenței tehnice cu organizații internaționale de profil se asigură din bugetele alocate cu această destinație fiecărui coordonator de reforme și/sau investiții în PNRR.
  (la 02-09-2022, Articolul 25 din Capitolul VI a fost completat de Articolul III din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 30 august 2022 )
  (5) Garanția reciprocă se încheie potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare. (6) Pentru implementarea instrumentelor financiare, MIPE va deschide conturi în valută la Banca Națională a României sau va utiliza conturile în euro deschise la băncile comerciale, după caz.


  Articolul 26
  (1) În baza contractelor de finanțare încheiate conform art. 5 alin. (3) pentru instrumentele financiare se vor înființa comitete de investiții aferente instrumentelor financiare prevăzute în PNRR, compuse din 5-7 membri care vor fi numiți prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului finanțelor.(2) Comitetele de investiții își vor desfășura activitățile în conformitate cu reguli interne prevăzute în contractele de finanțare.


  Capitolul VII Proiecte implementate în parteneriat

  Articolul 27

  Proiectele finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România.


  Articolul 28
  (1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 27, entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. (2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, stabilesc, prin ghidurile specifice proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, categoriile de activități care nu pot fi realizate de către partenerii entități din sectorul privat în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), cheltuielile efectuate de partenerul/partenerii de drept privat vor fi recuperate, după caz, potrivit procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul 29
  (1) Înregistrarea fiscală a partenerilor, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se poate realiza prin depunerea unei declarații de înregistrare fiscală la organul fiscal competent fie direct sau prin intermediul unui împuternicit, fie la solicitarea plătitorului de venit (ordonatorul de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții), în condițiile prevăzute de art. 82 și art. 86 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Pe baza declarației de înregistrare fiscală depuse, organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală. În cazul depunerii declarației de înregistrare fiscală de către un împuternicit, desemnarea împuternicitului se face în condițiile art. 18 din legea sus-menționată. (2) După eliberarea certificatului de înregistrare fiscală de către organul fiscal competent, partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, se adresează Trezoreriei Municipiului București în vederea deschiderii conturilor, prin intermediul liderului de parteneriat care are calitatea de împuternicit. Operațiunile de deschidere, gestionare a conturilor și efectuare a plăților se realizează de către partenerii, persoane juridice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, doar prin intermediul liderului de parteneriat, care are calitatea de împuternicit. Contul de disponibil se deschide de către Trezoreria Municipiului București pe numele partenerului și se codifică cu codul alocat potrivit certificatului de înregistrare fiscală emis potrivit prevederilor alin. (1).(3) Elementele minimale cu privire la forma și conținutul împuternicirii prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin instrucțiuni emise de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, și aprobate de către reprezentantul legal.


  Capitolul VIII Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor

  Articolul 30
  (1) Verificarea legalității și regularității cheltuielilor se va realiza prin mecanismele existente la nivel național, controlul financiar preventiv propriu, controlul financiar preventiv delegat, precum și prin mecanismul de verificare ex-post stabilit la nivelul structurii de specialitate din cadrul MIPE.(2) Controlul financiar preventiv al fondurilor europene derulate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență se exercită asupra tuturor operațiunilor, potrivit reglementărilor legale în domeniu, respectiv prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.(3) În scopul verificării legalității și regularității cheltuielilor pentru care coordonatorii de reforme și/sau investiții efectuează plăți către beneficiari, MIPE se va baza și pe organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu la beneficiar, respectiv pe controlul financiar preventiv delegat, unde este cazul.(4) Structura de specialitate din cadrul MIPE va efectua verificarea prin eșantion a cheltuielilor efectuate de beneficiarii publici, pe baza informațiilor și documentelor încărcate de beneficiari în sistemul informatic. În cazul beneficiarilor privați, verificările vor fi realizate asupra tuturor cheltuielilor.(5) La nivelul structurii de specialitate din MIPE este asigurată verificarea respectării regulilor privind ajutorul de stat, fiind sesizat Consiliul Concurenței în cazul identificării vreunei abateri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 31
  (1) MIPE și coordonatorii de reforme și/sau investiții au obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR.(2) Activitatea de detectare a aspectelor ce pot reprezenta elemente constitutive ale neregulilor grave se realizează la nivelul structurii de specialitate din cadrul MIPE.(3) Activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv activitatea de stabilire a creanțelor bugetare se realizează la nivelul structurii de specialitate din cadrul MIPE/la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, după caz.(4) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare și de stabilire a creanțelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanțe. (5) Titlurile de creanță se comunică debitorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.(6) Abrogat.
  (la 17-06-2022, Alineatul (6) din Articolul 31 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (7) Creanțele bugetare sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.(8) În cazul identificării unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale neregulilor grave, structura de specialitate din cadrul MIPE va sesiza, după caz, ANI, DLAF/OLAF, EPPO/DNA.(9) MIPE are obligația de a nu include temporar, total sau parțial, în cererile de plată în relația cu Comisia Europeană sumele care fac obiectul unor suspiciuni de nereguli grave, până la finalizarea procedurilor de verificare efectuate de către structura de control a DG MRR din cadrul MIPE, finalizarea investigațiilor ANI, DLAF/OLAF, DNA/EPPO, respectiv decizia definitivă a instanței judecătorești, după caz, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene prevăd altfel.(10) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonatori de reforme/investiții sau în bugetele agențiilor de dezvoltare regională responsabile de implementarea investițiilor specifice locale se cuprind sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de transfer, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. Pentru beneficiarii, alții decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, și pentru beneficiarii privați, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor plătite prin cereri de transfer, inclusiv al sumei solicitate prin cererea curentă.(11) În cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, coordonatorii de reforme/investiții/agențiile de dezvoltare regională responsabile de implementarea investițiilor specifice locale au obligația de a suspenda plata tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.(12) Prevederile alin. (12) nu aduc atingere dreptului coordonatorilor de reforme/investiții/agențiilor de dezvoltare regională responsabile de implementarea investițiilor specifice locale de a lua măsuri privind suspendarea plăților către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractelor de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora.(13) Sumele care fac obiectul unor suspiciuni de nereguli grave confirmate prin decizia definitivă a instanței de judecată vor fi recuperate de la beneficiari.(14) În cazul identificării unor situații de conflict de interese la nivelul procedurilor de achiziție derulate de beneficiarii privați, constatarea neregulii și stabilirea creanței bugetare vor fi realizate de către compartimentul control al structurii de specialitate din cadrul MIPE.(15) În baza actelor de control finale emise de DLAF și a rapoartelor de inspecție emise de OLAF, structura de specialitate din cadrul MIPE efectuează verificările necesare stabilirii creanței bugetare și emiterii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, în acord cu recomandările formulate în cadrul acestora.(16) În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, coordonatorii de reforme și/sau investiții vor emite, în cazul în care întreaga valoare a finanțării din fonduri europene este afectată, decizii de reziliere/revocare a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în care vor fi individualizate sumele de restituit în moneda națională, sau, în cazul afectării parțiale a finanțării din fonduri europene, va fi emis proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Sumele afectate nu vor fi incluse în cereri de plată către Comisie.(17) MIPE este responsabil de urmărirea recuperării creanțelor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, după data la care creanța devine exigibilă și până cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a oricăror sume din fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care au fost recuperate de la beneficiari ca urmare a unor titluri de creanță.
  (la 17-06-2022, Alineatul (17) din Articolul 31 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (18) Dreptul de a stabili creanța bugetară se prescrie conform dispozițiilor art. 110 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 32
  (1) Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin:
  a) încasare;
  b) compensare, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  c) executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  d) anulare;
  e) prescripție;
  f) alte modalități prevăzute de lege, cu excepția eșalonărilor la plată acordate potrivit legii.
  (2) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii/revocării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, coordonatorul național al PNRR/coordonatorii de reformă și/sau investiții transmit titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care:
  a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute în Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă emitentul titlului de creanță dispune aceste măsuri; și
  b) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin încasare se efectuează în conturile indicate în titlul de creanță, în moneda stabilită în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare.(4) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silită, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectuează în lei, în conturile indicate de organele fiscale competente, urmând ca sumele rezultate din aceste recuperări să se vireze de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate debitorului.(5) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată, până la data stingerii acesteia.(6) În vederea încasării de la debitor a dobânzii, autoritatea emitentă a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanței bugetare are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite un proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului.
  (la 17-06-2022, Alineatul (6) din Articolul 32 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (7) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate.(8) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli.(9) Sumele din fonduri europene nerambursabile, rămase neutilizate în conturile MF, la data închiderii Planului național de redresare și reziliență, se virează la bugetul de stat.(10) Constituie titlu executoriu, după caz:
  a) procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, de la data la care creanța bugetară este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut în procesul-verbal, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, decizia de reziliere/revocare a contractului/deciziei/ordinului de finanțare;
  b) hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă.


  Articolul 33
  (1) Împotriva titlului de creanță debitorul poate formula contestație în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, sub sancțiunea decăderii. (2) Titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva acestora și deciziile de soluționare a contestațiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată potrivit prevederilor legale în vigoare se comunică electronic.(3) Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii.(4) Contestația administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.(7) Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 34
  (1) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, precum și a Acordului privind contribuția financiară, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorilor de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene și finanțare publică națională în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.(2) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară, respectiv de împrumut, acordurile de finanțare și/sau contractele de finanțare asociate jaloanelor și țintelor respective continuă a fi finanțate din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăților și/sau acordurilor privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut.(3) În situația în care CE suspendă plățile și/sau acordurile privind contribuția financiară, respectiv de împrumut, ca urmare a îndeplinirii parțiale a jaloanelor și țintelor aferente uneia sau mai multor tranșe de plată stabilite potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, acordurile de finanțare și/sau contractele/ deciziile/ordinele de finanțare asociate jaloanelor și țintelor respective continuă a fi finanțate din bugetul de stat pentru o perioadă de maximum 6 luni, calculată de la data comunicării deciziei CE de suspendare plăților și/sau acordurilor privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut.(4) În situația în care CE dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile/acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut, coordonatorul național suspendă parțial acordurile de finanțare încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții aflate în derulare pentru jaloanele și țintele respective, până la identificarea de noi surse de finanțare.(5) În situația în care CE dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, coordonatorii de reforme și/sau investiții suspendă parțial activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare, sau solicită încetarea, cu acordul părților, cu restituirea sumelor plătite, după caz.


  Articolul 35
  (1) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 vor fi disponibile CE, ECA, AA, OLAF, EPPO, DLAF și DNA fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă, sau prin solicitarea directă de la toate entitățile implicate în implementarea PNRR, în acest sens urmând ca dispozițiile legale, deciziile de finanțare, respectiv contractele de finanțare (în funcție de nivelul de relaționare) să prevadă obligații exprese în acest sens pentru actorii implicați. Astfel, accesul la documente și informații și accesul la fața locului al reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF și DNA vor fi garantate, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, precum și beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din fonduri europene aferente PNRR au obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv timp de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost realizată ultima plată.
  (la 17-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  (3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, precum și beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență au obligația păstrării evidenței informațiilor despre ajutoarele acordate/ primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, potrivit art. 42 și 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) În sensul alin. (1), se vor menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la reformele/investițiile finanțate, precum și evidențele și documentele în format electronic ale acestora. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului.(5) Evidențele și documentele menționate la alin. (2) se păstrează fie pe hârtie, în original sau sub formă de copii certificate pentru conformitate cu originalul, fie în format electronic pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele juridice aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalele și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, originalele pe suport hârtie nu sunt necesare.(6) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, precum și beneficiarii au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații.(7) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (6), beneficiarii sunt obligați să restituie suma încasată în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă.(8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarii sunt obligați să restituie întreaga sumă încasată în cadrul proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.(9) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, pot evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență.


  Capitolul IX Decizia de reziliere/revocare a contractului/ deciziei/ordinului de finanțare

  Articolul 36
  (1) Rezilierea/Revocarea contractului/deciziei/ ordinului de finanțare poate interveni în situația identificării unui caz de nereguli, dublă finanțare ori nereguli grave.(2) În cadrul deciziei de reziliere/revocare vor fi individualizate sumele de restituit exprimate în moneda națională și contul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata.(3) Decizia de reziliere/revocare a contractului/deciziei/ordinului de finanțare constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ-fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul X Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 37
  (1) Sumele aferente plăților realizate de beneficiari pentru finanțarea cheltuielilor deja efectuate în cadrul reformelor/investițiilor, în scopul realizării țintelor și jaloanelor incluse în cadrul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, considerate eligibile în cadrul PNRR în condițiile art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și aprobate în contractele/deciziile/ordinele de finanțare, se recuperează din fonduri europene pentru asistența financiară nerambursabilă și se utilizează sumele din împrumut potrivit art. 20 alin. (4) lit. a) pentru asistența financiară rambursabilă, după caz.(2) Pentru recuperarea din fonduri europene și transferul sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au suportat din surse proprii cheltuielile respective, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau de investiții în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Sumele pentru care au fost primite cererile de transfer distincte sunt centralizate și cuprinse în situațiile întocmite de MIPE și comunicate MF potrivit art. 19 alin. (2), în scopul efectuării schimbului valutar și al alimentării contului distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, prevăzut la același alineat sau în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz.(3) Pentru recuperarea din fonduri europene a sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au efectuat cheltuieli finanțate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligația de a transmite solicitări distincte coordonatorilor de reforme și/sau de investiții în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. (4) Pe baza cererilor de transfer prevăzute la alin. (2) coordonatorii de reforme și/sau de investiții virează dintr-o subdiviziune distinctă de cheltuieli bugetare sumele cuvenite către beneficiari, la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare în bugetele acestora. Sumele astfel virate se cuprind în solicitările de fonduri întocmite de coordonatorii de reforme și/sau investiții care se transmit MF potrivit art. 19 alin. (3) sau în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz. Prevederile art. 19 alin. (3) și (5) cu privire la distribuirea sumelor în conturile de venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și, respectiv, prevederile art. 20 alin. (4) lit. a) cu privire la utilizarea sumelor din prefinanțarea din împrumut se aplică în mod corespunzător. (5) Pe baza solicitărilor distincte prevăzute la alin. (3), coordonatorii de reforme și/sau de investiții transmit solicitări de fonduri centralizate către MF iar acesta:
  a) virează sumele aferente fondurilor europene nerambursabile într-un cont distinct de venituri în bugetele din care a fost asigurată sursa de finanțare a cheltuielilor, codificat cu codurile de identificare fiscală ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții;
  b) utilizează sumele aferente împrumutului pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și/sau refinanțarea datoriei publice.


  Articolul 38
  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele/instituțiile/unitățile cu rol în gestionarea și/sau implementarea fondurilor europene își modifică și/sau completează reglementările interne referitoare la organizarea și funcționarea acestora. (2) În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme metodologice de aplicare a acesteia care cuprind și măsurile pentru gestionarea financiară a fondurilor alocate prin Planul național de redresare și reziliență și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) Pentru gestionarea financiară distinctă a fondurilor alocate prin PNRR, prin instrucțiuni aprobate de ministrul finanțelor, întocmite la solicitarea instituțiilor publice sau altor categorii de persoane juridice, poate fi avizată și dispusă deschiderea la Trezoreria Statului și a altor conturi de disponibilități decât cele aprobate în normele metodologice prevăzute la alin. (2).
  (la 17-06-2022, Articolul 38 din Capitolul X a fost completat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )


  Articolul 39

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2021, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3^2) și litera b^1) a alineatului (4) se abrogă. 2. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se abrogă. 3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, MIPE încheie, în termen de maximum 90 de zile, acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau investițiilor sau emite decizii/ordine de finanțare, în limita bugetelor aprobate pentru fiecare domeniu al reformelor și/sau investițiilor cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, prevăzute în PNRR.4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Pentru verificarea în vederea asigurării elaborării și implementării măsurilor de ajutor de stat de minimis din PNRR și alte fonduri europene, precum și a conformității reglementărilor și politicilor prevăzute în PNRR cu regulile din domeniul ajutorului de stat naționale și europene, funcționează în cadrul Consiliului Concurenței o structură de specialitate.
  (la 17-06-2022, Alineatul (3^1) din Punctul 4. , Articolul 39 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  5. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (3^1), care derulează activități în vederea asigurării conformității reglementărilor, politicilor și măsurilor finanțate din PNRR și alte programe cu finanțare europeană cu regulile naționale și europene din domeniul ajutorului de stat, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  (la 17-06-2022, Alineatul (4^1) din Punctul 5. , Articolul 39 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  5^1. La articolul 4, după alineatul (4^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^2)-(4^4), cu următorul cuprins:(4^2) De drepturile prevăzute la alin. (4^1) beneficiază și personalul din cadrul Consiliului Concurenței care exercită în timpul unei luni, în baza fișei postului, atribuții privind verificarea conformității reglementărilor, politicilor și măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naționale și europene din domeniul concurenței, precum și atribuții de reprezentare în fața instanțelor naționale sau alte atribuții suport sau specifice implementării PNRR.(4^3) În vederea aplicării prevederilor alin. (3^1), (4^1) și (4^2), prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate autonomă, elaborează propriile criterii de acordare a majorării salariilor de bază, aprobate prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.(4^4) Personalul de specialitate din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care derulează activități în vederea realizării analizei impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor, în baza nominalizării prin act administrativ emis de conducătorul instituției/în cadrul unei structuri de specialitate, după caz, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.
  (la 17-06-2022, Articolul 39 din Capitolul X a fost completat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) La nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, agențiilor/structurilor de implementare se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, unități ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern, în funcție de forma de organizare aleasă pentru unitate. Dimensionarea personalului se face cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate. Personalul care desfășoară activități în cadrul autorităților publice cu rol în gestionarea și/sau implementarea fondurilor europene, inclusiv în cadrul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, beneficiază de prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 17-06-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Punctul 6. , Articolul 39 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )
  7. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă. 8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) La nivelul beneficiarilor de fonduri din PNRR se pot constitui unități de implementare și monitorizare a proiectelor, prin decizie a conducătorului unității în cadrul căreia funcționează unitatea de implementare și monitorizare. Dimensionarea personalului necesar gestionării proiectelor aferente PNRR are loc în funcție de evoluția etapelor de implementare a acestora cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate. Personalul care desfășoară activități în cadrul unităților de implementare și monitorizare a proiectelor, din cadrul beneficiarilor instituții publice, beneficiază de majorarea prevăzută la art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  9. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă. 10. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) MIPE, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură dezvoltarea unui sistem informatic de management al PNRR care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține, în condițiile legii, toate drepturile asupra aplicațiilor informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, inclusiv codurile sursă ale acestora.(2) Pentru derularea activităților aferente implementării proiectelor (lansare apeluri de proiecte, depunere aplicații, evaluare, contractare și implementare), Serviciul de Telecomunicații Speciale va dezvolta sistemul informatic pentru coordonatorii de reformă și investiții la o dată care să permită atingerea jaloanelor și țintelor de către respectivii coordonatori de reformă și investiții.(3) MIPE este administratorul operațional al sistemului informatic prevăzut la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale este administratorul tehnic al acestuia, asigurând dezvoltarea și mentenanța, și Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, asigură securitatea cibernetică a sistemului pe toate componentele sale (infrastructură, hardware, software de bază, aplicație specifică).(4) Cheltuielile privind achiziția de echipamente și licențe necesare, dezvoltarea, administrarea tehnică și mentenanța sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se suportă din Planul național de redresare și reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale. (5) Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, asigură securitatea cibernetică a sistemului IT.(6) MIPE, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuternicește Serviciul de Telecomunicații Speciale să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul sistemului informatic prevăzut la alin. (1), în vederea stocării datelor și desfășurării operațiunilor necesare administrării sistemului informatic, potrivit prevederilor alin. (3).(7) Limitele împuternicirii menționate la alin. (6), precum și responsabilitățile utilizatorilor sistemului informatic menționat la alin. (1) se stabilesc de MIPE și Serviciul de Telecomunicații Speciale, de comun acord, prin protocol.
  11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Măsurile privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul PNRR vor fi reglementate în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurilor de aprobare a PNRR la nivel european.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Florin-Claudiu Roman
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul economiei,
  Terente Ciui,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea

  București, 13 decembrie 2021.
  Nr. 124.

  ANEXĂ

  LISTA
  coordonatorilor de reforme și/sau investiții

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  Ministerul Finanțelor
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  Ministerul Energiei
  Ministerul Culturii
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  Ministerul Sănătății
  Ministerul Justiției
  Ministerul Afacerilor Interne
  Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
  Ministerul Educației
  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  Secretariatul General al Guvernului
  Agenția Națională a Funcționarilor Publici
  Agenția Națională pentru Achiziții Publice
  Agenția Naționale de Integritate
  (la 17-06-2022, ANEXA a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 178 din 9 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022 )

  ----