LEGE nr. 183 din 17 octombrie 2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi care au comandat materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c) şi e) au obligaţia de a imprima pe acestea următoarele date:
  a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianţei electorale din care acesta face parte sau a alianţei politice, după caz;
  b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
  c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);
  d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi e)."
  2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Înainte de difuzarea materialelor de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. b), mass-media audiovizuală are obligaţia să comunice datele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c).
  (3^2) În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora."
  3. La articolul 42, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Curtea de Conturi poate controla legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către competitorii electorali în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului finanţării campaniei electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă.
  (2^2) În cazul efectuării de către Curtea de Conturi a controlului prevăzut la alin. (2^1), termenele pentru rambursarea cheltuielilor electorale prevăzute la art. 48 se prelungesc cu 30 de zile."
  4. La articolul 48, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(11) Nu se rambursează:
  a) sumele de bani care depăşesc plafoanele stabilite conform art. 37;
  b) sumele de bani care provin din alte surse de finanţare decât cele prevăzute de prezenta lege;
  c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2)."
  5. La articolul 48, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
  "(13) Eventualele neconcordanţe şi/sau erori din documentele justificative pot fi corectate de competitorul electoral până la finalizarea controlului Autorităţii Electorale Permanente. În cazul în care erorile nu sunt corectate din proprie iniţiativă sau la cererea autorităţii de control, suma conţinută în documentul justificativ respectiv nu va mai fi validată şi rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 17 octombrie 2016.
  Nr. 183.
  -------