LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 3 noiembrie 2016 Notă
  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020 și va avea următorul cuprins:
  Articolul 97
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.

  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de pct. 28 al articolul 43 din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 și va avea următorul cuprins:
  Articolul 97
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.

  Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică de articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 și va avea următorul cuprins:
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.

  Aplicarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prelungește de către articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 astfel:
  Articolul III
  Termenul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului II din actul normativ menționat mai sus, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prin dispozițiile prezentei legi se reglementează venitul minim de incluziune, beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.(2) Situația de dificultate este situația în care se află persoanele care, la un moment dat, pe parcursul vieții, din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de viață, și-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacități de integrare socială.


  Articolul 2

  Venitul minim de incluziune face parte din categoria beneficiilor de asistență socială selective definite la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, astfel cum acesta este definit de art. 54 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, pentru familiile și persoanele singure aflate în situația prevăzută la art. 1 alin. (2), precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.(2) Pentru a răspunde scopului prevăzut la alin. (1), venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare:
  a) ajutor de incluziune;
  b) ajutor pentru familia cu copii;
  c) abrogată.
  (la 01-10-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (3) În funcție de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este însoțit de alte măsuri de asistență socială complementare, acordate în bani și/sau în natură, după cum urmează:
  a) stimulente;
  b) facilități contributive;
  c) alte drepturi complementare.
  (4) Sumele aferente venitului minim de incluziune și măsurilor de asistență socială complementare prevăzute la alin. (3) se acordă din bugetul de stat și, după caz, din bugetele locale.


  Articolul 4

  Pentru situații de dificultate și pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială ale unuia sau mai multor membri din familie a căror nevoie identificată constituie o situație particulară și necesită intervenție individualizată, se pot acorda ajutoare de urgență și/sau ajutoare comunitare, precum și măsuri de facilitare a accesului pe piața muncii, a accesului la servicii de sănătate și educație, la servicii sociale și locuire, susținute din bugetul de stat, din bugetele locale sau fonduri externe.
  (la 01-01-2024, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 5
  (1) Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune și măsurile de asistență socială complementare, prevăzute la art. 3, precum și ajutoarele prevăzute la art. 4 se definesc astfel:
  a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. a), pentru asigurarea necesităților zilnice de viață;
  b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevăzut la art. 9 alin. (3) lit. c), care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani, în scopul prevenirii riscului de sărăcie a copilului și stimulării participării acestuia în sistemul de educație;
  c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piața muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
  d) facilități contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  e) alte drepturi complementare - transferuri financiare și/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială și prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situații deosebite, constând, după caz, în:(i) plata asigurării obligatorii a locuinței în condițiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;(ii) acordarea de ajutoare comunitare și de urgență destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depășirea unor situații de dificultate temporară și prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială;(iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea și susținerea frecventării cursurilor de învățământ, organizate în condițiile legii de către beneficiarii venitului minim de incluziune;(iv) măsuri de stimulare a ocupării prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte măsuri care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;(v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate în vederea depășirii situațiilor de dificultate..
  (2) Familiile și persoanele singure beneficiare de venit minim de incluziune, indiferent de componenta acestuia, fac parte din categoria consumatorilor vulnerabili definiți la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Articolul 5 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 6
  (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) persoană singură - este persoana aflată în una dintre următoarele situații:1. persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. persoana cu vârsta de peste 18 ani care locuiește împreună cu părinții săi sau cu alte persoane singure ori familii și care obține/nu obține propriile venituri din salarii și/sau alte activități;3. fiecare soț, în cazul soților despărțiți în fapt cu domicilii diferite, dacă această situație este dovedită prin verificare în teren;4. persoana vârstnică cu vârsta de cel puțin 65 de ani care nu are venituri proprii, nu are aparținători legali ori aceștia nu au suficiente venituri pentru plata contribuției lunare de întreținere și/sau nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  (la 01-01-2024, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  b) familie - constituie o familie persoanele aflate în una dintre următoarele situații:1. soț și soție, căsătoriți în condițiile legii, care locuiesc împreună;2. soț și soție cu copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care locuiesc împreună;3. bărbatul și femeia necăsătoriți care trăiesc și locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea în teren;4. bărbatul și femeia necăsătoriți care trăiesc și locuiesc împreună, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situație se confirmă la verificarea în teren;5. Abrogat.
  (la 01-01-2024, Punctul 5. din Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  6. părintele/părinții care locuiește/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriți aflați în întreținere, cu vârsta de peste 18 ani și care au certificat de persoană încadrată într-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/ă sau grav/ă;

  c) familie monoparentală - desemnează familia formată din persoana singură și copilul/copiii aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună;
  d) persoana singură din familia monoparentală - persoana care se află în una dintre următoarele situații:1. este necăsătorită;2. este văduvă;3. este divorțată;4. al cărei soț/soție este declarat/declarată decedat/decedată prin hotărâre judecătorească;5. al cărei soț/soție se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;6. al cărei soț/soție este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;7. nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la pct. 1-5;8. a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la pct. 1-5;
  e) persoane care locuiesc și gospodăresc împreună - persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:1. locuiesc împreună în același imobil/locuință și/sau, după caz, au domiciliul ori reședința comună, înscrisă în actele de identitate;2. contribuie împreună la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
  f) persoane fără domiciliu sau reședință și fără locuință, denumite în continuare persoane fără adăpost - persoanele care nu dețin o locuință principală sau, după caz, o locuință secundară, în condițiile legii, și care trăiesc în stradă sau în adăposturi improvizate ori în centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost;
  g) copil în întreținere - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile legii, precum și tânărul în vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, organizată potrivit legii. Sunt considerați în întreținere și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condițiile legii, sunt declarați persoane cu handicap grav sau accentuat;
  h) drept - termen utilizat pentru definirea oricăruia dintre beneficiile de asistență socială;
  i) condiții de eligibilitate - condițiile obligatorii prevăzute de lege pentru acordarea uneia sau mai multor componente ale venitului minim de incluziune;
  j) abrogată;
  (la 01-10-2022, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  k) abrogată;
  (la 01-10-2022, Litera k) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  l) abrogată;
  (la 01-10-2022, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  m) locuință de domiciliu sau de reședință - construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului/ajutoarelor financiare ori închiriată sau asupra căreia se exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  n) testarea mijloacelor de trai - evaluarea veniturilor bănești, a bunurilor și a veniturilor ce pot fi obținute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ori folosința familiei sau persoanei singure;
  o) venituri nete - reprezintă totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obligații legale de întreținere față de copii și/sau față de părinți și alte creanțe legale, cu excepția celor prevăzute la art. 10 alin. (2);
  p) venituri din activități agricole - veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
  q) vârsta școlară - vârsta de la care copilul este integrat în învățământul școlar obligatoriu;
  r) vârstă preșcolară - vârsta de la care copilul poate fi integrat în învățământul preșcolar, respectiv într-o unitate de educație timpurie: creșă sau grădiniță;
  s) venit net lunar ajustat - suma care revine fiecărui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, după aplicarea coeficienților de echivalență corespunzători dimensiunii familiei;
  t) coeficienți de echivalență - unitate de măsură utilizată la calculul venitului net lunar ajustat;
  u) verificare în teren - procedura de stabilire a veridicității informațiilor furnizate de solicitanți, la domiciliul/reședința acestora, în scopul stabilirii îndeplinirii condițiilor de acordare a dreptului;
  v) abrogată;
  (la 01-10-2022, Litera v) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  w) analiza de risc - reprezintă utilizarea sistematică a informațiilor disponibile pentru a diminua riscul de eroare și fraudă în acordarea beneficiilor de asistență socială, pentru identificarea pericolelor din perspectiva utilizării eficiente a fondurilor publice.
  x) evaluare - procesul prevăzut de art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  y) fișa de verificare - formularul standard utilizat pentru efectuarea verificării de teren, inclusiv pentru stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  z) plan de intervenție - planul elaborat în baza nevoilor/riscurilor/situațiilor de dificultate identificate ca urmare a verificării administrative și a verificării de teren ori evaluării, în scopul stabilirii măsurilor de asistență socială aplicabile pentru prevenirea sau combaterea riscului de excluziune socială, inclusiv drepturile prevăzute de prezenta lege;
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  aa) verificare administrativă - procedura de stabilire a veridicității informațiilor furnizate de solicitanți, în baza documentelor justificative și a informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale și locale/instituțiilor publice.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Părinții și copiii lor necăsătoriți în vârstă de peste 18 ani care nu frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii sau părinții și copiii lor necăsătoriți în vârstă de peste 26 de ani care frecventează o formă de învățământ organizată conform legii, care locuiesc și/sau gospodăresc împreună, constituie familii separate.(3) În înțelesul prezentei legi, persoana singură definită la alin. (1) lit. a), în calitatea sa de beneficiar al venitului minim de incluziune, se consideră membru de familie.(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. m) nu se consideră locuință de domiciliu sau de reședință serviciile sociale cu cazare prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, publice sau private, inclusiv cele înființate și administrate de cultele religioase cu scop monahal.
  (la 01-01-2024, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), serviciile sociale cu cazare se consideră locuință de reședință pentru persoanele vârstnice cu vârsta de cel puțin 65 de ani care sunt găzduite pentru o perioadă nedeterminată, nu au venituri proprii, nu au aparținători legali ori aceștia nu au suficiente venituri pentru plata contribuției lunare de întreținere și/sau nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
  (la 01-01-2024, Articolul 6 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 7
  (1) Beneficiază de reglementările prezentei legi familiile și persoanele singure, cetățeni români, care au domiciliul sau reședința în România.(2) Familiile și persoanele singure, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și fără locuință, denumite în continuare persoane fără adăpost, beneficiază de venit minim de incluziune numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(3) Beneficiază de venit minim de incluziune și familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, denumiți în continuare cetățeni străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;
  b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecție în condițiile legii;
  c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.


  Capitolul II Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune

  Secţiunea 1 Condiții generale

  Articolul 8
  (1) Cuantumul venitului minim de incluziune, prevăzut de prezenta lege, se stabilește în baza venitului net lunar ajustat, calculat prin aplicarea coeficienților de echivalență, corespunzători persoanei singure, respectiv dimensiunii familiei, la venitul net lunar al acesteia. (2) Dacă din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracțiuni în bani, acestea se rotunjesc la 1 leu în favoarea beneficiarului.(3) În funcție de încadrarea venitului net lunar ajustat al persoanei singure/familiei în limitele maxime prevăzute la art. 9 alin. (3), aceasta beneficiază de una sau ambele componente.
  (la 01-01-2024, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 9
  (1) Pot beneficia de venit minim de incluziune familia și persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege și ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 de lei inclusiv.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Coeficienții de echivalență corespunzători dimensiunii familiei, denumiți în continuare coeficienți de echivalență utilizați în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:
  a) 1 - pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;
  b) 0,5 - pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.
  (3) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), care se stabilesc în funcție de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie în următoarele limite:
  a) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 275 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei;
  b) pentru ajutorul de incluziune, până la un venit net lunar ajustat de 400 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani;
  c) pentru ajutorul pentru familia cu copii, până la un venit net lunar ajustat de 700 de lei inclusiv.
  (la 01-01-2024, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 10
  (1) Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate veniturile nete definite conform art. 6 alin. (1) lit. o), pe care membrii familiei sau persoana singură lea realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune.(2) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei conform prevederilor alin. (1), nu se iau în calcul următoarele venituri:
  a) sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) abrogată;
  (la 01-01-2024, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  d) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
  e) sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele obținute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic;
  (la 01-01-2024, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
  g) sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum și sumele cu titlu de ajutor de urgență primite de la bugetul de stat sau local.
  h) stimulentul educațional acordat, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  i) sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  j) ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (3) În cazul în care cel puțin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept.(4) Lista prevăzută la alin. (3) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi și se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(5) În cazul familiei care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie, astfel cum este definită în art. 6 lit. o) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.


  Articolul 11

  Pentru promovarea unei vieți active și a participării pe piața muncii, beneficiarii de venit minim de incluziune au dreptul la stimulente, după cum urmează:
  a) în situația în care unul sau mai mulți membri ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare sau membrii familiei desfășoară activități independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 500 de lei/familie, nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei;
  b) în situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.

  (la 01-01-2024, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 12

  Abrogat.
  (la 01-01-2024, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 13
  (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) sunt înregistrate la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenții;
  b) nu se află în situația prevăzută la lit. a) și se află pe lista comunicată, din oficiu, în conformitate cu prevederile art. 27^4 alin. (2), de către serviciul public de asistență socială la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își au domiciliul sau reședința, pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fără adăpost, numai dacă acestea se află în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă competente de la nivelul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.(2^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor singure și membrilor de familie care solicită venit minim de incluziune numai pentru componenta reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii.
  (la 01-01-2024, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (3) Abrogat.
  (la 01-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (4) În înțelesul prezentei legi, persoană aptă de muncă este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare, prevăzută de lege;
  b) nu urmează forma de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare pentru prestarea unei munci.
  (la 01-01-2024, Articolul 13 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 13^1
  (1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul de incluziune, persoanele apte de muncă, prevăzute la art. 13 alin. (1), se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit ajustat al familiei numai dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:
  a) îndeplinesc condiția prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);
  b) efectuează activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă, în condițiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) efectuează activități specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022;
  d) la solicitarea primarului, prestează acțiuni/lucrări de interes local, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
  (2) Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor de incluziune, sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (1) lit. a) numai dacă efectuează anual minimum 90 de zile de muncă în calitate de zilieri sau/și de prestatori casnici. (3) Efectuarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu exceptează persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune, de la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) lit. d).
  (la 01-01-2024, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 13^2
  (1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.(2) Planul de activități prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfășurarea activităților sezoniere.(3) Repartizarea persoanelor apte de muncă pentru efectuarea activităților sezoniere se realizează de către primar, în funcție de solicitările beneficiarilor de lucrări și după efectuarea de către beneficiarii ajutorului de incluziune a activităților prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. d).(4) Beneficiarii de lucrări care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.(5) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune.(7) Modalitatea de verificare a situației prevăzute la alin. (6) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completată de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 14

  Face excepție de la prevederile art. 13 alin. (1) și art. 13^1 alin. (1) persoana aptă de muncă ce se află în una dintre următoarele situații:
  a) asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, în situația în care, pe raza teritorială a localității în care își au domiciliul/reședința persoana aptă de muncă cu copiii aflați în întreținere, nu există servicii sociale sau educaționale care asigură servicii de supraveghere și educație pe timpul zilei;
  b) asigură creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 12 ani, respectiv 16 ani în cazul copiilor din familia monoparentală, în situația în care, pe raza teritorială a localității în care își au domiciliul/reședința persoana aptă de muncă cu copiii aflați în întreținere, nu există servicii sociale de tip centre de zi care asigură servicii de supraveghere și educație pe timpul zilei și/sau servicii de tip afterschool;
  c) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acesta/aceștia este/sunt încadrat/încadrați în grad de handicap/dizabilitate grav/ă sau accentuat/ă dovedit prin certificat eliberat în condițiile legii;
  d) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/gravă care nu beneficiază de asistent personal, în condițiile legii;
  e) asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane vârstnice dependente, astfel cum sunt definite în art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care nu beneficiază de îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;
  f) urmează forma de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  g) participă la un program de pregătire/reconversie profesională;
  h) este încadrată în muncă.

  (la 01-01-2024, Articolul 14 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune

  Articolul 15
  (1) Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 275 lei/lună, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/lună.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculează în funcție de numărul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referință reprezentată de cuantumul maxim lunar prevăzut la alin. (1), la care se aplică coeficienții de echivalență prevăzuți la art. 9 alin. (2).


  Articolul 16

  Suma aferentă ajutorului de incluziune se stabilește ca diferență între nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat în condițiile art. 15 pentru întreaga familie sau persoana singură, și nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singură în luna anterioară solicitării dreptului, cu aplicarea prevederilor art. 10 și 11.


  Articolul 17

  În cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. a) și cuantumul maxim al ajutorului prevăzut la art. 15 se stabilesc la 400 de lei.
  (la 01-01-2024, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii

  Articolul 18
  (1) Componenta venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul pentru familia cu copii se acordă în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie.(2) Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 107 lei, pentru familia cu un copil;
  b) 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (3) Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 120 de lei, pentru familia cu un copil;
  b) 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 85 de lei, pentru familia cu un copil;
  b) 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
  (5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit după cum urmează:
  a) 110 lei, pentru familia cu un copil;
  b) 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
  c) 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
  d) 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

  (la 01-01-2024, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 19
  (1) În cazul familiilor care au în întreținere copii de vârstă școlară, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 18, cu condiția ca fiecare copil să fie înscris și să frecventeze fără întrerupere o formă de organizare a învățământului preuniversitar, respectiv învățământ cu frecvență, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii, acordat potrivit prevederilor alin. (1), se diminuează în raport cu numărul de copii din familie, după cum urmează:
  a) cu 50% din cuantumul ce revine fiecărui copil din familie, pentru luna în care acesta înregistrează mai mult de 15 absențe nemotivate;
  b) cu cuantumul ce revine fiecărui copil din familie pentru luna în care copilul înregistrează mai mult de 30 de absențe nemotivate;
  c) cu cuantumul ce revine fiecărui copil din familie, pe perioada în care copilul întrerupe anul școlar, cu excepția situațiilor în care întreruperea este cauzată din motive de natură medicală;
  d) cu cuantumul ce revine fiecărui copil din familie, pe perioada când copilul repetă anul școlar din alte motive decât cele de natură medicală.
  (3) În situația în care unul dintre copii nu mai frecventează cursurile școlare, acesta nu mai este luat în considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat și nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.(4) În cazul în care copilul care frecventează școala a împlinit vârsta de 18 ani în cursul unui an școlar, ajutorul pentru familia cu copii se acordă până la finalizarea anului școlar în care este înscris.(5) Pentru lunile în care se acordă vacanță școlară, potrivit legii, ajutorul pentru familia cu copii se acordă în cuantumurile prevăzute la art. 18 alin. (2)-(5).(6) Pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap/dizabilitate grav/gravă sau accentuat/accentuată, de vârstă școlară, condiția prevăzută la alin. (1) nu se aplică.(7) Asistentul maternal profesionist beneficiază de ajutorul pentru familia cu copii doar pentru copiii săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu excepția celor provenite din alocațiile de plasament și alte sume acordate asistentului maternal ca urmare a instituirii măsurii plasamentului, în condițiile legii.


  Secţiunea a 4-a

  Abrogată.
  (la 01-10-2022, Sectiunea a 4-a din Capitolul II a fost abrogată de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 20 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 21 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 22 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 23 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 24 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 25 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 26 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 27 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Secţiunea a 5-a Măsuri pentru situații de dificultate și pentru prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială
  (la 01-01-2024, Capitolul II a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  Articolul 27^1
  (1) În aplicarea prevederilor art. 4, autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, prin serviciul public de asistență socială, realizează evaluarea persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune și elaborează, în baza nevoilor și riscurilor identificate, un plan de intervenție, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Planul de intervenție prevăzut la alin. (1) conține măsurile de asistență socială, respectiv serviciile sociale recomandate, disponibile în comunitate și beneficiile de asistență socială la care persoana/familia beneficiară de venit minim de incluziune are dreptul conform legii, precum și intervențiile necesare în scopul prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială. (3) Solicitantul dreptului la venit minim de incluziune se înregistrează, din oficiu, ca solicitant de servicii sociale.
  (la 01-01-2024, Secțiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^2
  (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a include, cu prioritate, beneficiarii venitului minim de incluziune în programele de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a analiza trimestrial modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune, stabilite prin programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1).(3) Programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1) se transmit direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului în vederea elaborării strategiilor județene de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și comisiilor județene de incluziune socială, respectiv comisiei de incluziune socială a municipiului București, înființate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările ulterioare.(4) Datele și informațiile rezultate din analiza prevăzută la alin. (2) se transmit Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(5) Procedura privind structurarea și transmiterea datelor și informațiilor privind beneficiarii de venit minim de incluziune și a măsurilor implementate de către autoritățile locale în scopul prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^3

  Pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială, precum și pentru creșterea calității vieții, persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază gratuit de:
  a) servicii de formare/reconversie profesională;
  b) măsuri de stimulare a ocupării, prevăzute de reglementările legale în vigoare.

  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^4
  (1) În scopul asigurării accesului la serviciile și măsurile prevăzute la art. 27^3, pentru persoanele beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pot fi utilizate instrumentele destinate șomerilor de lungă durată, prevăzute la art. 48^1-77^2, 80-84^2, 85-92, 93^1-93^8, 95-96 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, transmit agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă lista persoanelor apte de muncă, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune.(3) În termen de maximum 3 luni de la data comunicării de către autoritățile administrației publice locale a listei prevăzute la alin. (2), agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă înregistrează persoanele beneficiare de venit minim de incluziune ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și elaborează planul individual de mediere, prevăzut la art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoana beneficiară de venit minim de incluziune are obligația de a respecta și îndeplini în totalitate măsurile stabilite în planul individual de mediere, adus la cunoștința persoanei beneficiare potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă are obligația de a comunica agenției pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, trimestrial, lista persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere, în scopul recalculării cuantumului venitului minim de incluziune sau, după caz, al suspendării ori încetării acordării dreptului, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^5
  (1) În situația în care pentru aplicarea măsurilor din planul individual de mediere prevăzut la art. 27^4 alin. (3) persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune sunt nevoite să se deplaseze la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care au domiciliul sau reședința, beneficiază de o sumă de 50 de lei/lună pentru transport. (2) Procedura de decontare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^6
  (1) Măsurile prevăzute la art. 27^3 sunt disponibile și pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, dacă acestea doresc să obțină fie venituri mai mari în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă prevăzută de lege, fie să dobândească competențe profesionale competitive pe piața muncii.(2) Persoanele apte de muncă din familiile care primesc una sau ambele componente ale venitului minim de incluziune beneficiază, cu prioritate, de măsurile de ocupare temporară pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale subvenționate din bugetul asigurărilor de șomaj.(3) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru 60% din persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, instituțiile cu atribuții în domeniu au obligația să asigure cel puțin una dintre măsurile prevăzute la art. 27^3.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^7
  (1) Pentru persoanele apte de muncă cu domiciliul sau reședința în mediul rural, beneficiare de ajutor de incluziune, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și alte ministere ori instituții ale administrației publice centrale și locale inițiază și implementează proiecte/programe finanțate din fonduri europene, în scopul acordării unor măsuri de sprijin, în bani sau în natură, potrivit regulilor de finanțare aplicabile.(2) Proiectele/Programele prevăzute la alin. (1) pot fi inițiate și implementate în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și cu alte persoane juridice de drept public sau privat.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^8

  Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pot fi angajate în cadrul întreprinderilor sociale sau al întreprinderilor sociale de inserție, în condițiile prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, fiind incluse în grupul vulnerabil definit de art. 6 alin. (1) lit. j) din respectiva lege.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^9
  (1) Accesul la asistența pentru sănătate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim de incluziune se asigură în condițiile stabilite de legislația privind asigurările sociale de sănătate.(2) Beneficiarii de ajutor de incluziune au calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Autoritățile administrației publice locale, prin serviciul public de asistență socială, în colaborare cu personalul din asistența medicală comunitară au obligația de a se implica în facilitarea accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la asistență medicală, prin desfășurarea de activități de informare privind unitățile sanitare existente la nivel local și județean, acordarea de sprijin în vederea înregistrării pe lista unui medic de familie, înscrierea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, promovarea și organizarea de acțiuni de educație a populației privind sănătatea copilului și a gravidei, planificarea familială, îngrijirea copilului, igienă personală și profilaxia bolilor transmisibile, adoptarea unui stil de viață sănătos.(4) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (3), personalul serviciului public de asistență socială colaborează cu cabinetele medicilor de familie existente în comunitate, cu asistentul medical comunitar și/sau mediatorul sanitar, precum și cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București. (5) Autoritățile administrației publice locale pot stabili, prin hotărâri ale consiliilor locale, măsuri suplimentare adecvate specificului local, precum și ajutoare comunitare, în bani sau în natură, pentru facilitarea accesului la asistență medicală a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^10
  (1) Elevii care urmează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, au dreptul la bursă de ajutor social plătită din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, precum și la alte măsuri de suport din domeniul educației prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Dreptul la bursa de ajutor social și la măsurile de suport prevăzute la alin. (1) se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.(3) Agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale pentru plăți și inspecție socială, au obligația să comunice lunar inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare teritoriale, lista elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei.(4) Modelul listelor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^11
  (1) Pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune, care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare potrivit Cadrului național al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional „A doua șansă» reglementate prin ordin al ministrului educației.(2) Inspectoratele școlare teritoriale comunică lunar atât agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, cât și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional «A doua șansă».(3) Inspectoratele școlare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formațiunile deja existente, organizate în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune depășește numărul de locuri disponibile pentru programul educațional «A doua șansă». În funcție de numărul solicitanților, inspectoratele școlare pot aproba înființarea de noi formațiuni pentru anul școlar următor.(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune, prin dispoziție a primarului.(5) Comunicarea situației centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor de incluziune se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017*). Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispozițiile protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Educației.
  *) Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 27^12
  (1) Autoritățile administrației publice locale facilitează accesul persoanelor și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune - componenta ajutor social la locuință și la serviciile publice de strictă necesitate disponibile pe raza unității administrativ-teritoriale.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale acordă ajutoare materiale și financiare destinate reabilitării locuinței sau pentru o construcție nouă, asigură spații de locuit destinate găzduirii persoanelor fără adăpost, repartizează cu prioritate o locuință, din fondul locativ propriu, pentru familiile cu copii aflate în risc de evacuare, subvenționează, integrală sau parțial, plata chiriei, achiziționează, construiesc sau reabilitează clădiri cu destinația de locuințe sociale, în raport cu ponderea persoanelor și familiilor aflate în risc de excluziune socială în totalul populației din localitatea respectivă și în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.(3) În scopul asigurării accesului persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la locuință și utilități, autoritățile administrației publice locale pot încheia convenții cu furnizorii de servicii, prin care se angajează să suporte o parte din datoriile pe care le au persoanele și familiile beneficiare de ajutor de incluziune în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.
  (la 01-01-2024, Sectiunea a 5-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Capitolul III Acordarea venitului minim de incluziune

  Secţiunea 1 Condiții generale de acordare și de stabilire a dreptului

  Articolul 28
  (1) Beneficiază de venit minim de incluziune familia definită la art. 6 alin. (1) lit. b) și c), precum și persoana singură definită la art. 6 alin. (1) lit. a), ale căror venituri se încadrează în limitele prevăzute la art. 9 alin. (3).(2) În perioada în care unul dintre soți este detașat pe perioadă determinată în interes de serviciu ori efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită.(3) În situația în care copiii aflați în întreținere urmează o formă de învățământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reședință, condiția de a locui împreună se consideră îndeplinită și pe perioada respectivă.(4) În situația în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învățământ în străinătate, aceștia sunt luați în calcul la stabilirea dreptului la venit minim de incluziune doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învățământ din străinătate, în condițiile legislației statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum și numărul absențelor înregistrate de aceștia, în vederea stabilirii cuantumului în condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2)


  Articolul 29
  (1) Venitul minim de incluziune se acordă la cererea completată pe suport hârtie sau în format electronic de către persoana îndreptățită, de reprezentantul familiei sau reprezentantul legal al persoanei îndreptățite, însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere, de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum și de documente doveditoare.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 29 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) conține date privind persoana îndreptățită, date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia și bunurile deținute, tipul de locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință, informații referitoare la situația educațională și profesională a persoanei îndreptățite, a membrilor de familie, precum și informații privind nevoile speciale și situațiile particulare în care aceștia se află.
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de incluziune, precum și pentru prelucrarea și verificarea electronică a datelor și informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, formularul de cerere și declarația pe propria răspundere sunt redactate pe secțiuni.
  (la 01-01-2024, Alineatul (3) din Articolul 29 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (4) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) se referă la veniturile și componența familiei solicitante, precum și respectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune și se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Alineatul (4) din Articolul 29 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (5) Prin angajamentul de plată prevăzut la alin. (1), titularul dreptului își asumă returnarea sumelor încasate necuvenit și precizează sursele de venit din care se va face recuperarea acestora.(5^1) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (5) personalul desemnat în acest scop de serviciul social cu cazare va asigura sprijin atât pentru completarea formularelor, cât și pentru transmiterea ori depunerea acestora potrivit prevederilor alin. (1)-(5).
  (la 01-01-2024, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (6) Modelul formularului de cerere care include și declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, documentele doveditoare prevăzute la alin. (4) și modelul angajamentului de plată prevăzut la alin. (1) și alin. (5) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 30
  (1) Titularul dreptului este persoana care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta lege și care completează cererea în format letric sau electronic pentru acordarea venitului minim de incluziune, personal sau prin reprezentant, iar beneficiarul este familia/persoana singură.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) În cazul familiei formate din soț, soție și copii aflați în întreținere, reprezentantul familiei se stabilește de către soți sau, în caz de neînțelegere între aceștia, de către autoritatea tutelară. Prevederile se aplică în mod corespunzător și în cazul familiei definite la art. 6 alin. (1) lit. b) pct. 4.(3) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singură.(4) În cazul persoanei prevăzute la alin. (3) care are copii în întreținere și nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitate deplină de exercițiu, capacitate de exercițiu anticipată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.


  Articolul 31

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 32
  (1) Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoțită de documentele doveditoare și angajamentul de plată, inclusiv în cazul cetățenilor străini sau apatrizi, precum și al persoanelor fără adăpost, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic și se înregistrează la serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința sau, după caz, trăiește titularul dreptului.(2) Cererile, declarațiile și documentele depuse în vederea acordării venitului minim de incluziune se prelucrează în format electronic de către personalul serviciului public de asistență socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința sau, după caz, trăiește titularul dreptului, în cadrul sistemului informatic pentru domeniul asistenței sociale, respectiv Sistemul național informatic pentru asistență socială, denumit în continuare SNIAS.(3) SNIAS asigură suportul informatic pentru înregistrarea și administrarea cererilor, declarațiilor și altor documente prevăzute de lege, verificarea criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a dreptului, emiterea și transmiterea dispozițiilor și deciziilor de aprobare/respingere/suspendare/ încetare a dreptului, precum și a altor operațiuni specifice procesului de acordare a venitului minim de incluziune și permite accesarea bazelor de date ale instituțiilor administrației publice centrale și locale în vederea verificării, de către personalul prevăzut la alin. (4), a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și condițiilor de acordare a dreptului la venit minim de incluziune.(4) Pentru efectuarea activităților prevăzute de alin. (2), SNIAS va fi utilizat atât de către personalul din cadrul serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București, cât și de către personalul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(5) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  (la 01-01-2024, Articolul 32 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 33
  (1) Verificarea datelor și informațiilor cuprinse în cerere și în documentele doveditoare, precum și prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează de către personalul serviciului public de asistență socială de la nivelul primăriei, prin SNIAS și pe baza documentelor justificative solicitate.(2) În situația în care există informații sau suspiciuni privind veridicitatea datelor cuprinse în cerere, primarul dispune efectuarea verificării în teren, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii, la solicitanții semnalați de către personalul din cadrul serviciului public de asistență socială.(3) În vederea efectuării verificării în teren se utilizează fișa de verificare, definită la art. 6 alin. (1) lit. aa), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) În cazul persoanelor singure și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care solicită și/sau primesc drepturile prevăzute de art. 7 și 25 din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, este obligatorie efectuarea anuală a verificării în teren a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a condițiilor de acordare a dreptului prevăzute de prezenta lege, înainte de începerea sezonului rece și, respectiv, după terminarea acestuia.(5) În situația în care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuză să furnizeze informațiile necesare pentru completarea fișei prevăzute la alin. (3) se consideră că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a venitului minim de incluziune.(6) Răspunderea asupra datelor și informațiilor înscrise în fișa prevăzută la alin. (3) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea în teren și a/au semnat formularul.(7) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea operațiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la venit minim de incluziune.(8) Odată cu prelucrarea cererii, pentru asigurarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 13 alin. (1), personalul serviciului public de asistență socială facilitează înregistrarea online, la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, a persoanei apte de muncă și a membrilor apți de muncă din familia solicitantului componentei venitului minim de incluziune reprezentată de ajutorul de incluziune, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, și transmite online către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă o solicitare de luare în evidență, acompaniată de datele/informațiile și documentele justificative, scanate, prevăzute de lege.(9) Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 5 zile de primirea solicitării prevăzute la alin. (8), va transmite către serviciului public de asistență socială confirmarea luării în evidență a persoanei respective ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, precum și data programată pentru prezentarea acesteia la serviciul de specialitate al agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în vederea finalizării procedurii de înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă și a întocmirii planului individual de mediere, conform art. 60 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Articolul 33 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 33^1
  (1) În scopul aplicării eficiente a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data înregistrării cererii pentru acordarea dreptului, solicitantul venitului minim de incluziune se înregistrează din oficiu ca solicitant de servicii sociale.(2) Personalul serviciului public de asistență socială cu atribuții în domeniul serviciilor sociale planifică și realizează vizitele la domiciliul persoanelor/familiilor beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca solicitanți de servicii sociale, în vederea efectuării evaluării și a elaborării planului de intervenție, prevăzute la art. 27^1 alin. (2), după cum urmează:
  a) în termen de maximum 3 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului la venit minim de incluziune, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune care include componenta ajutor de incluziune;
  b) în termen de maximum 6 luni de la data emiterii deciziei de acordare a dreptului, în cazul beneficiarului de venit minim de incluziune reprezentat de componenta ajutor pentru familia cu copii;
  c) în termen de maximum 9 luni de la data înregistrării cererii, în cazul solicitantului de venit minim de incluziune care nu a îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune și al cărui venit mediu lunar se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară.

  (la 01-01-2024, Sectiunea 1 din Capitolul III a fost completată de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 34

  La solicitarea agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, primarul este obligat să dispună de îndată efectuarea verificărilor în teren a situațiilor semnalate, atât pentru solicitanții venitului minim de incluziune, cât și pentru beneficiarii acestuia, verificare care se realizează în maximum 15 zile de la data înregistrării sesizării sau solicitării.
  (la 01-01-2024, Articolul 34 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 35
  (1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de solicitanți cu privire la componența și veniturile familiei, locuința de domiciliu/reședință, bunurile mobile și imobile deținute, personalul prevăzut la art. 33 alin. (1) solicită toate informațiile disponibile la nivelul autorităților administrației publice locale, iar serviciile de specialitate ale primăriei au obligația să le furnizeze în termen de 5 zile de la solicitare.(2) În vederea verificării informațiilor declarate de semnatarul cererii, precum și de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autorități ale administrației publice locale sau în baza art. 70^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, informații privind veniturile și bunurile deținute de acesta sau de membrii familiei sale.
  (la 01-01-2024, Articolul 35 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 36
  (1) Aprobarea sau respingerea solicitării dreptului la venitul minim de incluziune se face prin dispoziție a primarului, la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 33 alin. (1)-(5).(2) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (1) reprezintă certificarea faptului că solicitantul îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru acordarea venitului minim de incluziune, respectiv a uneia sau ambelor componente ale acestuia și conține cuantumul stabilit venitului minim de incluziune.(3) Dispoziția primarului prin care se respinge solicitarea dreptului la venitul minim de incluziune conține motivele care au condus la respingere.(4) Dispozițiile primarului se comunică beneficiarilor în maximum 5 zile de la data emiterii acestora.(5) Modelul dispozițiilor primarului de aprobare sau respingere a cererii de acordare a venitului minim de incluziune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(6) Dreptul la venitul minim de incluziune se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.(7) Primarul și secretarul unității administrativ-teritoriale răspund, în condițiile legii, de realitatea și legalitatea operațiunilor de stabilire a dreptului la venitul minim de incluziune.
  (la 01-01-2024, Articolul 36 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 37
  (1) Cererile, declarațiile pe propria răspundere, angajamentele de plată și documentele doveditoare prevăzute la art. 29 alin. (1), precum și dispozițiile primarului referitoare la aprobarea/respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea venitului minim de incluziune se păstrează la nivelul serviciului public de asistență socială.(2) Personalul autorităților administrației publice locale are obligația respectării confidențialității și securității informațiilor și a datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  (la 01-01-2024, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 38
  (1) Până pe data de 20 a fiecărei luni, personalul agenției teritoriale verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, astfel cum acestea rezultă din datele procesate în cadrul SNIAS, și stabilește cuantumul final al componentelor venitului minim de incluziune pentru care a fost emisă dispoziția primarului prevăzută la art. 36 alin. (1).(2) Pentru finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) agenția teritorială poate solicita autorităților administrației publice locale și centrale, precum și altor instituții informații și documente referitoare la condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea venitului minim de incluziune, dacă acestea nu se regăsesc în SNIAS.(3) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (1) directorul executiv al agenției teritoriale emite decizia de stabilire a plății, în care se menționează dispoziția primarului și cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente.(4) Modelul deciziei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(5) Decizia directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială constituie document de plată pentru venitul minim de incluziune și se comunică titularului acestuia în maximum 10 zile de la data emiterii.(6) Plata dreptului se realizează în luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plății de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.
  (la 01-01-2024, Articolul 38 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 39
  (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului venitului minim de incluziune se face prin dispoziție scrisă a primarului și se comunică, în termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular și, după caz, vechiului titular.(2) În baza dispoziției scrise a primarului, prevăzută la alin. (1), disponibilă în cadrul SNIAS, directorul executiv al agenției teritoriale emite o nouă decizie de stabilire a plății pe care o transmite noului titular, în termen de maximum 10 zile de la data emiterii. Primăria va avea acces la noua decizie de plată a dreptului prin accesarea SNIAS.
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 39 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 40
  (1) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligația de a depune la primărie, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea, o declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoțită de documentele doveditoare, după caz.(2) După verificarea, conform prevederilor art. 33, a datelor și informațiilor înscrise în declarația și documentele prevăzute la alin. (1), în situația în care se constată necesitatea stabilirii unui nou cuantum al venitului minim de incluziune, primarul emite o dispoziție de menținere sau de încetare a dreptului, după caz.(3) Modelul dispoziției de menținere sau de încetare a dreptului, precum și cel al declarației pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(4) Agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială verifică datele și informațiile privind componența familiei și veniturile înscrise în declarația și documentele prevăzute la alin. (1), precum și în dispoziția primarului de menținere sau de încetare a dreptului, existente în SNIAS.(5) La finalizarea verificării prevăzute la alin. (4) directorul executiv al agenției teritoriale, în baza dispoziției primarului prevăzute la alin. (2), emite decizia de menținere a plății sau de încetare a acesteia în care se menționează dispoziția primarului. În cazul menținerii plății decizia conține și cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente. (6) Modelul deciziei prevăzute la alin. (5) se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(7) Decizia prevăzută la alin. (5) se comunică titularului dreptului în termen de 10 zile de la data emiterii.
  (la 01-01-2024, Articolul 40 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 41
  (1) Toate procedurile privind solicitarea, verificarea, acordarea în prealabil, stabilirea cuantumului și emiterea deciziilor privind venitul minim de incluziune se realizează în format electronic, în cadrul Sistemului Național Informatic pentru Asistență Socială. (2) Modul de operare al Sistemului Național Informatic pentru Asistență Socială va fi reglementat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.


  Articolul 42
  (1) După acordarea venitului minim de incluziune, agenția națională pentru plăți și inspecție socială efectuează, periodic, verificări electronice în cadrul Sistemului Național Informatic pentru Asistență Socială privind menținerea condițiilor care au condus la acordarea dreptului, precum și analize de risc asupra titularilor dreptului, în baza cărora atenționează agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială asupra aspectelor ce pot conduce la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului.(2) Procedura detaliată privind acordarea dreptului și stabilirea cuantumului acestuia se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Secţiunea a 2-a

  Abrogată.
  (la 01-10-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul III a fost abrogată de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 43

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 43 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 44

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 44 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 45

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 45 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 46

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 46 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  (la 01-10-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost abrogată de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 47

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 47 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 48

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 48 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 49

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 49 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 50

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 51

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 51 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 52

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 52 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 53

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 53 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 54

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 54 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 55

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 55 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Secţiunea a 4-a Obligațiile beneficiarilor

  Articolul 56

  Titularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1), orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.


  Articolul 57
  (1) Persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 40 alin. (1).
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 57 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Declarația prevăzută la alin. (1) se completează conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.


  Articolul 58
  (1) Persoanele apte de muncă care nu obțin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională. (2) Verificarea condițiilor privind menținerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, conform art. 13 alin. (1), se realizează de către agenția teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari. (3) În cazul persoanelor singure și familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația prevăzută la alin. (1) nu se aplică.(4) Se exceptează de la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) persoanele prevăzute la art. 14, precum și cele aflate în situațiile prevăzute la art. 13^1 alin. (1) lit. b) și c), pentru perioada în care se află în situațiile respective.
  (la 01-01-2024, Articolul 58 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 59
  (1) În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă și a normelor de securitate și sănătate în muncă.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferentă ajutorului social este de până la 50 lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 59 , Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Secţiunea a 5-a Obligațiile autorităților administrației publice locale și ale altor instituții

  Articolul 60
  (1) Pentru persoanele singure și familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze evaluarea inițială și să elaboreze planul de intervenție prevăzut la art. 27^1.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 60 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Autoritățile administrației publice locale vor avea în vedere, în planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale proprii, prevăzute la art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, înființarea și acordarea, după caz, de servicii de consiliere socială, psihologică și vocațională, servicii de planning familial, precum și orice alte servicii sociale necesare soluționării nevoilor persoanelor singure și familiilor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 61
  (1) Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 59 alin. (1) de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune, primarii au următoarele obligații:
  a) să întocmească anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local, care se poate revizui semestrial;
  b) să țină evidența orelor de muncă efectuate, pentru activitățile și lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;
  c) să asigure persoanelor prevăzute la lit. b) instructajul în domeniul securității și sănătății la locul de muncă;
  d) să afișeze lunar, la sediul propriu, planul de acțiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, lista persoanelor care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, precum și situația activităților/lucrărilor efectuate în luna anterioară;
  e) să transmită trimestrial, în format electronic, către agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, evidența prevăzută la lit. b).
  (2) Durata timpului de muncă prevăzută la art. 59 alin. (1) se calculează proporțional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.(3) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabilește prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se întregesc în plus.(4) În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația în sarcina acesteia poate fi transferată altei persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului, pentru menținerea acordării dreptului.(5) Neîndeplinirea obligației de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile conduce la suspendarea plății ajutorului de incluziune pentru o perioadă de maximum 3 luni și, respectiv, la încetarea plății ajutorului de incluziune, dacă obligația este neîndeplinită și în perioada de suspendare.


  Articolul 62
  (1) Personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul primăriilor și agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială are obligația de a asigura informarea și consilierea potențialilor beneficiari cu privire la condițiile de acordare a venitului minim de incluziune, modalitatea de completare a formularului de cerere, documentele doveditoare necesare, obligații și drepturi ce le revin potrivit prezentei legi.(2) Primăriile au obligația de a afișa la sediul propriu, într-un loc vizibil, instrucțiuni privind nivelurile de venit prevăzute de lege, categoriile de venituri care se iau în calcul în vederea acordării dreptului la venit minim de incluziune, modul de calcul al veniturilor lunare ale familiei, precum și lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune prevăzută la art. 10 alin. (3).(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a posta pe site-ul propriu legislația în vigoare privind venitul minim de incluziune, precum și toate documentele și formularele prevăzute de lege ce trebuie completate potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 63

  Pentru facilitarea accesului solicitanților la acordarea venitului minim de incluziune, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială au obligația de a posta pe siteul propriu toate documentele și formularele prevăzute de lege ce trebuie completate de solicitanți, precum și instrucțiuni privind depunerea și completarea acestora.


  Articolul 64
  (1) În vederea verificării îndeplinirii obligației prevăzute la art. 58 alin. (1), agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială și primăriilor, în format electronic, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor de incluziune înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la un program de formare profesională.(2) Pentru întocmirea tabelelor prevăzute la alin. (1), agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială transmit agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă lista persoanelor apte de muncă din familiile aflate în plată, până la data de 5 a fiecărei luni.(3) În situația în care sistemul informatic al agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă este compatibil cu SNIAS, informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi preluate electronic de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială direct din baza de date a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
  (la 01-01-2024, Articolul 64 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 65
  (1) Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 19 alin. (1), inspectoratul școlar teritorial în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința ori trăiește titularul dreptului la venit minim de incluziune componenta de ajutor pentru familia cu copii are obligația să transmită lunar, la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, situația privind frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă școlară din familiile beneficiare. (2) Situația prevăzută la alin. (1) se transmite în format electronic și conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor și al reprezentantului familiei și numărul de absențe nemotivate înregistrate de fiecare copil. (3) Modelul situației prevăzute la alin. (1), precum și termenele de transmitere se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației.(4) În situația în care Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) conține informațiile necesare pentru determinarea absențelor lunare ale copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare de venit minim de incluziune componenta ajutor pentru familie, în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială au acces direct în această bază de date.
  (la 01-01-2024, Articolul 65 din Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 66
  (1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice verifică și monitorizează, prin direcțiile de specialitate și prin instituțiile abilitate din subordine sau coordonare, aplicarea prevederilor prezentei legi.(2) Pentru efectuarea activităților de verificare și monitorizare prevăzute la alin. (1), primarii, precum și celelalte instituții implicate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege au următoarele obligații:
  (la 01-10-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 66 , Sectiunea a 5-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 14, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  a) de a furniza toate informațiile solicitate de agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială referitoare la stabilirea drepturilor;
  b) de a pune la dispoziția inspectorilor sociali și a organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice documentele care au stat la baza acordării drepturilor, precum și actele referitoare la plățile efectuate.(3) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pot efectua, în caz de autosesizare sau la sesizarea/solicitarea unor terți, verificări în teren la domiciliul beneficiarilor.


  Capitolul IV Plata, suspendarea, modificarea și încetarea dreptului la venitul minim de incluziune

  Secţiunea 1 Suspendarea și încetarea dreptului

  Articolul 67
  (1) Suspendarea plății venitului minim de incluziune sau a oricăreia dintre componentele acestuia, prevăzute la art. 3 alin. (2), se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială în următoarele situații:
  a) se înregistrează mandate poștale returnate pentru titularul venitului minim de incluziune, pe o perioadă de 3 luni consecutive;
  b) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor;
  c) din verificările efectuate de agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, ulterior aprobării dreptului, se constată existența unor modificări în componența familiei sau a veniturilor realizate de persoana singură ori membrii familiei.
  (2) Suspendarea acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale se realizează prin dispoziție a primarului în condițiile prevăzute la art. 61 alin. (5).(3) Suspendarea acordării ajutorului pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului în regim de urgență, respectiv pe perioada când acesta se află la un asistent maternal, la o familie de plasament sau într-un serviciu social de tip rezidențial. În această situație, copilul nu mai este luat în calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie și nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.(4) Suspendarea plății sau a acordării venitului minim de incluziune sau a oricăreia din componentele sale în condițiile alin. (1) și (2) se realizează începând cu luna următoare celei în care s-a făcut constatarea. (5) În situațiile de suspendare prevăzute la alin. (1), directorul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuiește familia sau persoana singură verificarea situației sau, după caz, dispune efectuarea de verificări de către inspectorii sociali de la nivelul agenției teritoriale.(6) După verificarea prevăzută la alin. (5), drepturile neîncasate de către titular se achită acestuia, din oficiu, după caz, în același cuantum sau în cuantum modificat, dacă cele constatate nu conduc la încetarea acordării dreptului.
  (la 01-01-2024, Articolul 67 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 68

  Abrogat.
  (la 01-01-2024, Articolul 68 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 69
  (1) Încetarea dreptului se face prin dispoziție scrisă a primarului și se referă atât la venitul minim de incluziune, în ansamblul său, cât și la oricare din componentele sale prevăzute la art. 3 alin. (2).(2) Încetarea dreptului la venit minim de incluziune, a dreptului la ajutor de incluziune sau la ajutorul pentru familia cu copii se face începând cu luna următoare încetării sau constatării neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege, precum și în situația prevăzută la art. 33 alin. (5).
  (la 01-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 69 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (3) Încetarea dreptului la ajutor de incluziune și/sau la ajutorul pentru familia cu copii are loc astfel:
  a) începând cu luna următoare expirării perioadelor de suspendare, în cazul în care beneficiarii nu îndeplinesc obligațiile aflate în sarcina lor, pentru obligațiile prevăzute la art. 58 alin. (1) și art. 59 alin. (1);
  b) începând cu luna următoare expirării perioadelor de suspendare prevăzute la art. 67 alin. (2) lit. b)-d), în cazul în care, ca urmare a verificărilor efectuate, se constată neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
  (la 01-01-2024, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 69 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (4) Dispoziția primarului prevăzută la alin. (1) se transmite agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială și titularului dreptului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.(5) După încetarea dreptului la ajutor de incluziune și/sau la ajutorul pentru familia cu copii, un nou drept poate fi solicitat începând cu luna următoare celei în care sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de prezenta lege.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în situația de încetare prevăzută la alin. (3) lit. a), ca urmare a neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 58 alin. (1), în cazul ajutorului de incluziune, persoana singură sau familia va putea solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data încetării dreptului.
  (la 01-01-2024, Alineatul (6) din Articolul 69 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 70
  (1) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, în condițiile art. 40.(2) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se realizează în următoarele situații:
  a) în cazul în care au intervenit modificări ale veniturilor familiei și/sau în componența acesteia care conduc la diferențe mai mari de 50 lei față de cuantumul stabilit inițial;
  (la 01-01-2024, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 70 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  b) în situația în care au intervenit perioade de suspendare a acordării unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevăzute la art. 3 alin. (2);
  c) în situația în care a încetat dreptul la acordarea unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevăzute la art. 3 alin. (2);
  d) în situația în care se aplică diminuarea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, conform prevederilor art. 19 alin. (2).
  (3) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face începând cu luna următoare constatării situațiilor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 71
  (1) Dispozițiile primarului prevăzute la art. 69 se comunică agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială și titularului dreptului în termen de 5 zile de la emitere.(2) Deciziile directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială prevăzute la art. 67 alin. (1) și art. 70 se comunică primarului și titularului dreptului, în termen de 5 zile de data emiterii lor.(3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum și modelul dispoziției primarului privind încetarea dreptului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (la 01-01-2024, Articolul 71 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Secţiunea a 2-a Plata drepturilor

  Articolul 72
  (1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de incluziune, inclusiv a drepturilor prevăzute la art. 27^5, 82 și 84, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 72 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Fondurile necesare pentru plata măsurilor de protecție socială prevăzute la art. 83 și 85 se asigură din bugetele locale.
  (la 01-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 72 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 73
  (1) Plata sumelor acordate cu titlu de venit minim de incluziune, aferente ajutorului de incluziune și/sau ajutorului pentru familia cu copii, se efectuează lunar, de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.(2) Abrogat.
  (la 01-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 73 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (3) Abrogat.
  (la 01-10-2022, Alineatul (3) din Articolul 73 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 17, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 74
  (1) Plata venitului minim de incluziune se realizează pe bază de mandat poștal ori, după caz, în cont bancar sau prin orice alte mijloace electronice de plată disponibile.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 74 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (2) În cazul achitării drepturilor prin mandat poștal, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială efectuează plata drepturilor cu plata unui comision în limitele și condițiile stabilite prin legea bugetară anuală.(3) În cazul achitării drepturilor în cont bancar, agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar ce nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial, între agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială și unitățile bancare.(4) Editarea mandatelor poștale prevăzute la alin. (2) se face fie direct de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială, fie pe bază de contracte încheiate cu prestatori de astfel de servicii, prin care se stabilește inclusiv formatul mandatului.(5) Fondurile necesare achitării comisioanelor prevăzute la alin. (2) și (3), precum și tipăririi mandatelor poștale se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin agenția națională pentru plăți și inspecție socială, din aceleași fonduri din care se suportă plata drepturilor de venit minim de incluziune.


  Articolul 75

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 75 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 19, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 76
  (1) Sumele necesare cheltuielilor generate de verificările efectuate de primării în vederea acordării sau încetării dreptului la venit minim de incluziune se asigură din bugetele locale.(2) Sumele necesare cheltuielilor generate de stabilirea sau suspendarea dreptului la venit minim de incluziune se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(3) Eliberarea adeverințelor necesare stabilirii dreptului la una sau mai multe componente ale venitului minim de incluziune, inclusiv a adeverințelor medicale, se realizează de către organele abilitate, cu titlu gratuit.


  Articolul 77

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 77 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Secţiunea a 3-a Recuperarea sumelor încasate necuvenit

  Articolul 78
  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, se recuperează de la titularul dreptului, în termenul general de prescripție prevăzut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit se face prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.(3) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează fără perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei prevăzute la alin. (2).(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3), sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în condițiile prevăzute de art. 73^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Decizia de recuperare a sumelor plătite necuvenit în termenul prevăzut la alin. (3) constituie titlu de creanță de la data comunicării. După acest termen, decizia devine titlu executoriu.(6) Sumele plătite necuvenit se recuperează, în termenul prevăzut la alin. (3), după cum urmează:
  a) dacă beneficiarul primește în continuare venit minim de incluziune, se fac rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
  b) dacă beneficiarul nu mai primește drepturi în perioada următoare constatării sumelor prevăzute la alin. (1) sau dacă sumele recuperate în condițiile lit. a) nu acoperă drepturile acordate necuvenit și titularul dreptului consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta achită suma respectivă în contul agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare.
  (7) După termenul prevăzut la alin. (3), pe baza deciziei directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, care constituie titlu executoriu conform alin. (5), aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de precizări referitoare la data de la care urmează a fi calculate obligațiile fiscale accesorii.(8) Sumele recuperate în condițiile alin. (6) și (7) se fac venit la bugetul de stat.(9) Sumele înscrise în titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se scad din evidența agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială la data confirmării preluării debitului de către organele fiscale centrale.


  Articolul 79
  (1) În situația în care beneficiarul venitului minim de incluziune este familia, iar titularul dreptului a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează în condițiile art. 78 alin. (6) și (7), de la ceilalți membri majori ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului.(2) În situația în care titularul dreptului, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune.(3) Prin excepție de la prevederile art. 78 alin. (6), pentru situația prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. a), recuperarea sumelor aferente ajutorului pentru familia cu copii, acordate în cuantum integral în lunile în care copilul/copiii înregistrează absențe nemotivate, se face prin aplicarea diminuării procentuale a cuantumului, în funcție de numărul de copii, la plățile ce se efectuează începând cu luna următoare celei în care a fost transmisă situația prevăzută la art. 65, pentru o perioadă egală cu numărul de luni în care s-au înregistrat absențele nemotivate.(4) În cazul în care ajutorul pentru familia cu copii s-a acordat în cuantum integral pe parcursul uneia sau mai multor luni din perioadele prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), recuperarea sumelor acordate necuvenit se face, în tranșe egale, din sumele aferente ajutorului la care are dreptul familia.(5) Sumele încasate necuvenit prevăzute la art. 78 alin. (1), în valoare totală de până la 40 de lei inclusiv/beneficiar, se anulează.


  Articolul 80
  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetele locale potrivit art. 83 și art. 85 lit. b), se recuperează de către organele fiscale locale de la titularul dreptului în termenul general de prescripție prevăzut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
  (la 01-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 80 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează în baza dispoziției primarului, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 78 alin. (2)-(6) și alin. (9), precum și ale art. 79 alin. (1), (2) și (5).(3) În vederea recuperării sumelor prevăzute la alin. (1) se pot stabili criterii și proceduri prin hotărâre a consiliului local, la propunerea organului fiscal local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul V Alte drepturi complementare venitului minim de incluziune

  Articolul 81

  Abrogat.
  (la 01-01-2024, Articolul 81 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 82
  (1) Pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor singure și familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, prima obligatorie pentru asigurarea locuinței în condițiile Legii nr. 260/2008, republicată, se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ca beneficiu suplimentar.(2) Procedura de plată a primei obligatorii se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(3) În situația prevăzută la art. 78, sumele cu titlu de primă obligatorie pentru asigurarea locuinței în condițiile Legii nr. 260/2008, republicată, nu se mai recuperează.


  Articolul 83
  (1) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, primarii pot dispuneacordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de înmormântare. (2) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul local și se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.


  Articolul 84
  (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, poate acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială. Acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat se aprobă nominal prin hotărâre a Guvernului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ajutoarele de urgență se pot acorda și pentru alte situații care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care va cuprinde metodologia de acordare a acestora.(3) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1) și (2), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.(4) Ajutoarele de urgență acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat și/sau bugetele locale.
  (la 01-01-2024, Articolul 84 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 85

  Autoritățile administrației publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotărâre a consiliilor locale, următoarele ajutoare:
  a) ajutoare de urgență pentru beneficiarii și situațiile prevăzute la art. 84;
  b) ajutoare comunitare, în bani și/sau în natură, destinate persoanelor singure și familiilor aflate în situații de dificultate, pe baza nevoilor identificate prin anchetă socială.


  Capitolul VI Răspunderea juridică

  Articolul 86
  (1) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează nerespectarea prevederilor prezentei legi, după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea de către primar a dispoziției de aprobare a cererii privind venitul minim de incluziune cu nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile și componența familiei, verificarea documentelor doveditoare și a obligațiilor beneficiarilor;
  b) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea, de către directorul executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, a deciziei privind stabilirea plății venitului minim de incluziune, în lipsa dispoziției primarului de aprobare a cererii;
  c) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către personalul serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor a prevederilor art. 27^4 alin. (2), art. 33 alin. (1) și (8) și art. 35 alin. (1);
  d) cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de către primar a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 60 alin. (1), art. 62 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 69 alin. (4) și art. 71 alin. (1);
  e) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială a prevederilor art. 63 și ale art. 64 alin. (2);
  f) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de către inspectoratele școlare a prevederilor art. 65 alin. (1);
  g) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date și informații incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum și nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 40 alin. (1), art. 56 și art. 57 alin. (1).
  (la 01-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 86 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către:
  a) organele cu atribuții de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și ale agenției naționale pentru plăți și inspecție socială pentru contravențiile prevăzute la alin. (1);
  b) inspectorii sociali din cadrul agenției naționale și agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), cu excepția lit. b);
  c) primar, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și g).
  (la 01-01-2024, Alineatul (2) din Articolul 86 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )
  (3) În situația în care aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de alt organ de control, în raportul de inspecție sau de control se va consemna acest fapt și nu vor fi aplicate din nou sancțiunile prevăzute la alin. (1).(4) Procesele-verbale întocmite de către personalul cu atribuții de control prevăzut la alin. (2) lit. a) se transmit, în fotocopie, primarului comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, după caz.


  Articolul 87

  Contravențiilor prevăzute la art. 86 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Articolul 87 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 88

  Dispozițiile primarului privind aprobarea/ respingerea/suspendarea/încetarea/modificarea dreptului la venitul minim de incluziune, precum și deciziile directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Articolul 88 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 89
  (1) Inspectorii sociali din agenția națională pentru plăți și inspecție socială efectuează controale periodice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în scopul verificării respectării aplicării prevederilor prezentei legi.(2) La solicitarea directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, inspectorii sociali prevăzuți la alin. (1) efectuează vizite în teren la beneficiarii de venit minim de incluziune, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.


  Articolul 90

  Abrogat.
  (la 01-01-2024, Articolul 90 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 91
  (1) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii se majorează anual, din oficiu, începând cu luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a venitului minim de incluziune și a cuantumurilor acestuia.(2) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 3 alin. (2), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii, majorate în condițiile prevăzute la alin. (1), se comunică de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.(3) Nivelul sumelor prevăzute la art. 27^5 se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(4) În situația în care din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă fracțiuni de bani, nivelurile se rotunjesc la leu, în favoarea beneficiarului.
  (la 01-01-2024, Articolul 91 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 92

  Abrogat.
  (la 01-01-2024, Articolul 92 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 93
  (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice elaborează normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, agenția națională pentru plăți și inspecție socială, precum și celelalte instituții cu responsabilități în domeniu au obligația de a lua măsurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 94
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept:
  a) drepturile de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  b) drepturile de alocație pentru susținerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) abrogată.
  (la 01-10-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 94 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 26, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )
  (2) Drepturile restante cu titlu de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și de alocație pentru susținerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor achita titularilor acestora odată cu plata primului drept de venit minim de incluziune.(3) Dacă, în termen de 60 zile de la plata prevăzută la alin. (2), în evidența agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială se înregistrează în continuare drepturi restante cu titlu de ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, titularul este obligat să solicite în scris agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială acordarea lor în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de 60 de zile. După această dată drepturile se prescriu.(4) În cazul beneficiarilor de ajutor social stabilit în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a plătit asigurarea obligatorie a locuinței în condițiile Legii nr. 260/2008, republicată, pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, reținerile din drept nu au acoperit suma integrală, aceasta se recuperează din drepturile de venit minim de incluziune acordate în baza prezentei legi. Beneficiarii de ajutor social care nu au îndeplinit condițiile de acordare a venitului minim de incluziune au obligația de a achita agenției teritoriale diferența rămasă.


  Articolul 95

  Pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege, cererile se pot depune cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a celor de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 95^1

  La data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative următoarele expresii se înlocuiesc:
  a) expresia «ajutor social» se înlocuiește cu expresia «ajutor de incluziune»;
  b) expresia «alocația pentru susținerea familiei» se înlocuiește cu expresia «ajutor pentru familia cu copii»;
  c) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare»;
  d) expresia «veniturile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat» cu expresia «veniturile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare

  (la 01-01-2024, Capitolul VII a fost completat de Punctul 59, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )


  Articolul 96

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare;
  b^1) art. 23-27 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002, cu modificările ulterioare.
  (la 01-01-2024, Articolul 96 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 60, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022 )

  c) abrogată.
  (la 01-11-2021, Litera c) din Articolul 96 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 27, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Articolul 97
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.(2) Art. 93 alin. (1) intră în vigoare la data de 15 septembrie 2022.
  (la 15-09-2022, Articolul 97 din Capitolul VII a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 124 din 14 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022. )

  (la 18-12-2021, Articolul 97 din Capitolul VII a fost modificat de Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 ) Notă
  Aplicarea articolului 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se prelungește de către articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 29 august 2022, astfel:
  Articolul III
  Termenul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  Conform articolului II din actul normativ menționat mai sus, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.


  Articolul 98

  Abrogat.
  (la 01-10-2022, Articolul 98 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 29, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 31 octombrie 2016.
  Nr. 196.

  Anexa nr. 1

  Abrogată
  (la 01-10-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 30, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )


  Anexa nr. 2

  Abrogată
  (la 01-10-2022, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 30, Articolul 43, Capitolul IV din LEGEA nr. 226 din 16 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 16 septembrie 2021 )

  ----