ORDIN nr. 1.481 din 23 decembrie 2021pentru modificarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1226 din 24 decembrie 2021
  Având în vedere:– prevederile secțiunii 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE;– Modificarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE;– A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE;– A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020;– A cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021;– A șasea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 473/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.11.2021;– prevederile Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C (2014)10233, cu modificările și completările ulterioare;– Avizul Consiliului Concurenței nr. 15.300 din 8.12.2021;– Decizia Comisiei Europene C (2021) 9.936 final din 22.12.2021 - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive nr. C (2021) 7.857 final din 27.10.2021,
  ținând cont de Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene Competitivitate nr. 126.353 din 23.12.2021,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, nr. 1.290/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.111 din 22 noiembrie 2021, se modifică după cum urmează:1. La punctul 5 - Durata și bugetul schemei, subpunctul 5.1 va avea următorul cuprins:5.1. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 iunie 2022.2. La punctul 9 - Implementarea schemei, subpunctul 9.3 va avea următorul cuprins:9.3. Contractele de finanțare vor fi semnate până la data de 30 iunie 2022.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Csilla Hegedüs,
  secretar de stat

  București, 23 decembrie 2021.
  Nr. 1.481.
  -----