GHIDUL SPECIFIC din 4 octombrie 2022 privind Condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C1 - Managementul apei, Investiţia 3. Sprijinirea conectării populaţiei cu venituri mici la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare existente
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 993 bis din 13 octombrie 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.605 din 4 octombrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 993 din 13 octombrie 2022.

  Anexă


  Ghidul specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei,

  Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente


  IMPORTANT


  image

  Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/3, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR.


  Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet https://www.afm.ro/pnrr/ pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.


  image

  image

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

  NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


  image

  Coordonatorul de investiții pentru prezentul ghid specific este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

  Adresa: Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 5, București Email: dgpnrr@mmediu.ro.

  Administratorul schemei de ajutor de stat Administrația Fondului pentru Mediu

  Adresa: Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, Sector 6 București, cod poștal: 060031 - Email: pnrr@afm.ro

  1. INFORMAȚII OBIECTIV DE INVESTIȚII

   1. Pilonul, componenta, obiectivul general, definiții


    Pilonul I. Tranziția verde

    Componenta C1 : MANAGEMENTUL APEI face parte din Pilonul I. Tranziție verde

    Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei. În special, componenta vizează:

    1. creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele legislației Uniunii Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu;

    2. creșterea gradului de siguranță a acumulărilor existente;

    3. consolidarea capacității administrative și de răspuns a Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în situații de urgență, în special în ceea ce privește infrastructura de gospodărire a apelor;

    4. îmbunătățirea acurateței prognozelor pentru sistemele de atenționări și avertizări meteorologice în vederea reducerii numărului de decese și de răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.

     Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidențiate în recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a tranziției digitale, în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea specifică 4 din 2019 și Recomandarea specifică 3 din 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01).

     Componenta vizează 2 reforme și 7 investiții.


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     Reforma 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene;

     Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți capacitatea operatorilor regionali ai infrastructurii de apă, precum și calitatea și eficiența colaborării dintre aceștia și autoritățile locale / asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), proprietarii infrastructurii de apă și canal.

     Reforma 1 cuprinde 3 investiții. Prin prezentul ghid specific se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3.

     Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente

     Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

     Obiectiv general: Asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

     Obiectiv specific: Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare.


     Finanțarea PNRR se acordă pentru implementarea Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

     Scopul programului constă în:

     1. reducerea impactului asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate urbane şi rurale menajere provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman şi din activitățile menajere, sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau meteorice şi de ape uzate provenite din industrie;

     2. protejarea populației de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului şi mediului prin asigurarea racordării/branșării la rețeaua publică de canalizare/alimentare cu apă;

     3. creșterea gradului de acces al populației la un serviciu public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare conform cu cerințele Directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale.


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea racordării/branșării la rețeaua publică de canalizare/alimentare cu apă, în vederea sprijinirii conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

    Definiții

    În sensul prezentului ghid de finanțare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

    1. beneficiarul final al proiectului – persoana singură/membrul familiei cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie), care locuiește într-o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare în numele căreia un solicitant de finanțare a depus o cerere de finanțare care a fost aprobată în cadrul Programului;

    2. beneficiarul finanțării – solicitantul de finanțare căruia i-a fost aprobată cererea de finanțare depusă în cadrul Programului și care a încheiat contract de finanțare cu AFM;

    3. branșament de apă – partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri, definită conform art. 3 lit. i) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

    4. cerere de finanțare – cererea completată şi transmisă de solicitantul de finanțare în cadrul unei sesiuni de înscriere, în vederea obținerii finanțării, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid;

    5. cerere de decontare solicitarea beneficiarului finanțării adresată AFM, în baza căreia se face plata sumelor acordate cu titlu de finanțare;

    6. contract de finanțare contractul încheiat între AFM și solicitantul de finanțare a cărui cerere de finanțare a fost aprobată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid;

    7. dosar de decontare cererea de decontare însoțită de documentația prevăzută în ghidul de finanțare care trebuie depusă de către beneficiarul finanțării în vederea plății de AFM a sumelor acordate cu titlu de finanțare;

    8. gospodărie – unitate de locuit sau doar parte a acesteia, aflată în raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care a delegat operatorului de servicii de utilități publice gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în baza contractului de delegare a gestiunii;

    9. racord de canalizare – partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord, definită conform art. 3 lit. l) din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

    10. solicitant de finanțare operator de servicii de utilități publice sau, după caz, operatorul regional de servicii de utilități publice, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

    11. utilizator (beneficiar final al proiectului) – persoana fizică eligibilă care solicită finanțare în cadrul Programului, prin intermediul unui solicitant de finanțare;

    12. venituri reduse - media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.

    În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

    1. termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;

    2. cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

    Termenele din ghid se calculează incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se împlineşte, potrivit art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

    În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

    1. ADI – Asociația de dezvoltare intercomunitară;

    2. AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;

    3. ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

    4. MRR - mecanism de redresare și reziliență;

    5. UAT - unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului București.

   2. Informații despre apelurile de proiecte

    1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?

     Pentru Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente se lansează apel de proiecte necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”, cu respectarea cerințelor privind încadrarea proiectului în specificațiile impuse de prezentul Ghid.

     Apelul de proiecte este structurat în runde de atragere de fonduri.

     PNRR/2022/C1/3.1


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     Prima rundă de atragere de fonduri:

     • Apel deschis pentru toți beneficiarii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte, în limita bugetului maxim eligibil prealocat.

     Abordarea va fi pe principiul „primul venit, primul servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

     PNRR/2022/C1/3.2

     În situația în care după prima rundă de atragere de fonduri rămân fonduri necontractate, acestea vor face obiectul celei de-a doua runde de atragere de fonduri:

     • În această rundă abordarea va fi tot pe principiul „primul venit, primul servit”, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

      Proiectele respinse în prima rundă pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte din a doua rundă, fiind considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.


      PNRR/2022/C1/3.n

      Până la epuizarea alocării financiare totale conform secțiunii 1.5.1.

    2. Perioada în care pot fi depuse cereri de finanțare

     • Prima rundă

      oData deschidere apel de proiecte: 01.11.2022

      oData și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.11.2022, ora 10.00; oData și ora de închidere a depunerii de proiecte: 15.12.2022, ora 23.59. oTermen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 30.12.2022

     • Runda n (conform Ghidului specific aferent rundelor ulterioare)

     oData deschidere apel de proiecte: 2022/ 2023

     oData și ora de începere a depunerii de proiecte: 2022/ 2023, ora 10.00;

     oData și ora de închidere a depunerii de proiecte: 2022/ 2023, ora 23.59.

     oTermen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 2023

     În cadrul unei runde de atragere de fonduri, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

   3. Activitățile sprijinite în cadrul Investiției

    Prin intermediul acestei investiții sunt vizate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv:

    • lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă;

    • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

    În cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare.

    Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid.

   4. Tipuri de solicitanți

    Tipurile de solicitanți care pot depune cereri de finanțare sunt:

    • Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Pe lângă celelate criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

   5. Alocarea apelului de proiecte

    1. Alocarea financiară totală

     Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/ racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168.000.000 Euro.

     Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021.

    2. Alocarea financiară la nivel de proiect

     Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     • Cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

      În cererea de finanțare va fi justificată respectarea cerinței de mai sus, utilizând formula de calcul: Valoarea maximă eligibilă a proiectului = (nr. gospodării *cost unitar branșare și/sau racordare)

      Cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei, valabil la 31.05.2021.

      Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

      În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 1 – Managementul Apei, în conformitate cu legislația în vigoare. În condițiile în care cheltuiala aferentă TVA a fost solicitată, aceasta este eligibilă doar dacă nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

      În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

   6. Indicatorii apelurilor de proiecte

    • numărul de gospodării racordate/branșate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

    Indicatorii vor fi preluați în cererea de finanțare, centralizat, la nivel de proiect.

    În cererea de finanțare vor fi prezentate următoarele informații, la nivel de componentă:    Rezultate

    Valoare la începutul implementării

    proiectului

    Valoare la finalul implementării

    proiectului


    Țintă

    0

    1

    2

    3=2-1

    Numărul de gospodării racordate la sistemul public

    de alimentare cu apă

    Nr.

    Nr.

    Nr.

    Gradul de conectare a populației din aglomerare la

    sistemul public de alimentare cu apă

    %

    %

    %

    Numărul de gospodării racordate la sistemul public

    de canalizare

    Nr.

    Nr.

    Nr.

    Gradul de conectare a populației din aglomerare la

    sistemul public de canalizare

    %

    %

    %


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    Calendarul propus prin PNRR pentru prezenta investiție menționează conectarea la apă și canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare” a cel puțin

    88.400 gospodării suplimentare, până în trimestrul 2 al anului 2026.

  2. AJUTOR DE STAT – nu este cazul

  Finanțarea acordată prin Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente nu intră sub incidența ajutorului de stat.


  3 EVALUAREA, ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI/PARTENERILOR, PROIECTULUI, ELIGIBILIATEA CHELTUIELILOR ȘI SELECȚIA PROIECTELOR


   1. Evaluarea eligibilității solicitantului/partenerilor și a proiectului

    Cererea de finanțare (inclusiv anexele/modelele la cererea de finanțare) completată de către solicitant face obiectul verificării eligibilității solicitantului/partenerilor și a proiectului, pe baza criteriilor enumerate în continuare.

    Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, cu condiția întrunirii criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate, respectiv încadrării în alocarea aferentă apelului.

    După depunerea cererii de finanțare, se va analiza și verifica respectarea criteriilor de conformitate administrativă și de eligibilitate. Verificarea eligibilității va urmări, în principal, existența informațiilor în secțiunile din cererea de finanțare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate (cele ce trebuie îndeplinite obligatoriu în această etapă).

    Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant/parteneri, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta.

    Pentru obținerea finanțării, solicitantul/partenerii și proiectul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate mai jos menționate, în termenele stabilite în prezentul ghid şi anexele la acesta. Pentru verificarea acestor criterii se va folosi Grila de verificare a conformității administrative şi eligibilității, prezentată în Anexa 2 la prezentul ghid. Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul acestei secțiuni.


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    AFM poate transmite solicitări de clarificări/completări asupra cererii de finanțare și/sau a anexelor la aceasta. În cazul în care, în urma verificării documentelor transmise de către solicitanți, există necorelări în cadrul cererii de finanțare și/sau între cererea de finanțare și documentele suport, precum și în cazul în care acestea sunt incomplete sau incorect întocmite, AFM poate solicita clarificări cu scopul ca documentațiile respective să fie corecte și corelate.

    Termenul maxim de răspuns este de 10 zile lucrătoare de la solicitarea de clarificări. Se va avea în vedere încadrarea în termenul estimat pentru finalizarea etapei de verificare, conform secțiunii 1.2.2.

    Pot fi depuse inclusiv documente care au fost emise ulterior depunerii cererii de finanțare.

    În cazul proiectelor (cererilor de finanțare) care cuprind mai multe componente, dacă în urma procesului de verificare a eligibilității una sau mai multe gospodării/ acțiuni este/sunt declarată/e neeligibilă/e, proiectul (cererea de finanțare) va trece în etapa următoare, fiind acceptate la finanțare doar gospodăriile/acțiunile eligibile.

    După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării.

    1. Solicitantul finanțării/partenerii se încadrează în categoria solicitanților eligibili

     Solicitantul finanțării/partenerii trebuie să se încadreze în tipurile de solicitanți eligibili de la secțiunea 1.4 din prezentul Ghid.

     Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

     • sunt licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare;

     • au în gestiune directă serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor Legii nr. 241/ 2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.

      Operatorii Regionali (OR) de Apă, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

     • sunt licențiați de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare;

     • acționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autoritățile locale exercită asupra OR un „control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente.

     Este considerat solicitant eligibil operatorul de servicii de utilități publice sau, după caz, operatorul regional de servicii de utilități publice, care:


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     1. s-a asigurat că activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute prin contractul de delegare ca investiții susținute financiar și asumate de operator, pe perioada valabilității contractului de finanțare, conform declarației pe propria răspundere;

     2. are încheiat acord de parteneriat cu UAT/ADI pe raza cărora/membrilor cărora se propune realizarea investiției, însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiecărui partener;

     3. a centralizat informațiile privind beneficiarii finali ai proiectului (utilizatorii), în baza datelor furnizate de către UAT în raza teritorială a cărora locuiesc utilizatorii respectivi, sau de către ADI.

     Liderul de parteneriat (solicitantul) va fi responsabil de depunerea tuturor documentelor la AFM, atât în etapa de evaluare a cererii de finanțare, cât și în etapele de contractare și implementare, precum și de derularea activităților aferente proiectului.

     Partenerii sunt UAT/ADI pe raza cărora/membrilor cărora se prevede racordarea la rețeaua publică de canalizare și/sau branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă a unor utilizatori eligibili.

     Partenerii sunt responsabili de: verificarea eligibilității utilizatorilor (beneficiarilor finali ai proiectului) în conformitate cu prevederile prezentului Ghid, colectarea informațiilor privind utilizatorii și a acordurilor utilizatorilor cu privire la participarea în cadrul Programului, precum și cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei, în care locuiește utilizatorul, la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

     Acordul de parteneriat va fi însoțit și de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii, respectiv implementării proiectului ale fiecărui partener.


    2. Solicitantul și/ sau reprezentatul legal NU se încadrează în niciuna dintre situațiile de neeligibilitate prezentate în Declarația de eligibilitate (Anexa 5 model B)

     Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza Declarația de eligibilitate în care sunt detaliate situațiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul finanțării din cadrul acestei investiții.

     Solicitantul nu trebuie să se afle în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de verificare şi contractare:

     1. în stare de faliment/insolvență sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în


      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

      urma acestor situații sau în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

     2. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);

     3. în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

     4. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

     5. să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului (unde e cazul).

     Reprezentantul legal al solicitantului, care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare, nu trebuie să se afle într-una dintre situațiile de mai jos:

     1. să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului;

     2. să se afle în situația de a induce în eroare AFM/MMAP, prin furnizarea intenționată de informații incorecte/eronate în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR, în scopul obținerii finanțării;

     3. să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;

     4. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

    3. Solicitantul face dovada capacității de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile

     Solicitantul va completa şi semna Declarație de angajament (Anexa 5 model A), unde este cazul.

    4. Solicitantul se angajează că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți acordată cu titlu de finanțare în cadrul programului

     Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PNRR pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     • să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța şi serviciile asociate necesare);

     • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

     • să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

     Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 ani de la efectuarea plății finale).

     Se va vedea Declarația de angajament (Anexa 5 model A).

    5. Activitățile propuse prin proiect se încadrează în acțiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei Investiții

     Activitățile propuse prin proiect se pot încadra în următoarele acțiuni:

     • lucrări de branșare/ racordare a gospodăriilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare existent.

     În cazul în care investițiile se realizează la nivelul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, la finalul investiției este obligatoriu ca toate gospodăriile care fac obiectul proiectului să fie atât branșate la sistemul de alimentare cu apă cât și racordate la sistemul de canalizare.

     Nu sunt eligibile activitățile care sunt prevăzute prin contractul de delegare ca investiții susținute financiar și asumate de operator.

     Activitățile legate de proiectare și execuție a lucrărilor aferente proiectului vor fi realizate de către Solicitant.

     Atenție!

     Proiectele a căror implementare fizică și financiară a fost finalizată integral anterior depunerii cererii de finanțare – NU SUNT ELIGIBILE.

    6. Solicitantul trebuie să demonstreze eligibilitatea proiectului

     Este considerat eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele:

     1. se implementează la nivelul unui UAT unde există rețea publică de apă/canalizare funcțională, după caz;

     2. prevede racordarea la rețeaua publică de canalizare existentă și/sau branșarea la rețeaua publică de alimentare cu apă existentă a unor utilizatori eligibili;


      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

     3. în cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile proiectele care prevăd atât branșarea utilizatorilor la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și racordarea acestora la sistemul public existent de canalizare.

     1. Infrastructura de apă/ apă uzată de care se vor lega branșamentele/ racordurile propuse prin proiect trebuie să fie funcțională

      Pentru infrastructura existentă de apă/ apă uzată de care se vor lega branșamentele/ racordurile propuse prin proiect se va prezenta autorizația de funcționare.

      În situația în care infrastructura existentă de apă/apă uzată de care se vor lega branșamentele/ racordurile propuse prin proiect a fost pusă în funcțiune şi se află în perioada de monitorizare în vederea emiterii autorizațiilor de funcționare de către organele competente, se vor prezenta:

      • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

      • Documentele care atestă că s-a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare.

     2. Beneficiarii finali ai proiectului (utilizatorii) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili

      Este considerat utilizator eligibil persoana fizică care îndeplinește, la momentul depunerii cererii de finanțare de către Solicitant, următoarele criterii de eligibilitate:

      • este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

      • are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a UAT care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

      • își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă.

      Acordul fiecărui utilizator trebuie să conțină următoarele informații minimale:

      1. Datele de identificare ale utilizatorului;

      2. Date privind localizarea gospodăriei (identificată cu nr. cadastral sau, dacă acesta nu există, cu denumirea străzii și nr. gospodăriei);


       image

       image

       PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

       NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


       image

      3. Acordul cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

      4. Acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;

      5. Acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

      6. Consimțământul utilizatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

      7. Angajamentul utilizatorului de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

       Solicitantul, inclusiv prin Parteneri, trebuie să se asigure de îndeplinirea de către utilizatori a condițiilor de eligibilitate enumerate.

       Solicitantul va completa și va depune odată cu Cererea de finanțare:

       • Declarația de eligibilitate (Anexa 5 model B);

       • Lista utilizatorilor (beneficiarilor finali) și a gospodăriilor deservite de investiție, secțiune distinctă a Cererii de finanțare.

      Atenție!

      Acordurile utilizatorilor (beneficiarilor finali ai proiectului) cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordurile cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/ branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/ alimentare cu apă nu vor deveni anexe la Cererea de finanțare.

      Acestea se vor constitui ca anexe la Acordul de parteneriat și vor fi păstrate de Solicitant în vederea unor verificări ulterioare de către instituțiile abilitate, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanțare.


      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

    7. Solicitantul, inclusiv prin parteneri, trebuie să se asigure de disponibilitatea imobilului/imobilelor (terenurile) care fac obiectul proiectului propus prin cererea de finanțare

     Imobilul/imobilele (terenurile) care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, îndeplinește/îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

     • să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu

      excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

     • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

     • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

     Solicitantul, inclusiv prin Parteneri, trebuie să se asigure de îndeplinirea de către utilizatori a condițiilor de eligibilitate enumerate.

     Solicitantul va completa în acest sens Declarația de eligibilitate (Anexa 5 model B).

     Proiectul și cheltuielile aferente devin parțial/integral neeligibile, după caz, dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă prin care este afectat dreptul de proprietate/administrare (privind imobilul) până la finalizarea perioadei de durabilitate.

    8. Proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)

     Solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului (Declarația de angajament - Anexa 5 model A).

     Se va vedea Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (Anexa 5 model E) și informațiile/documentele prezentate în implementarea proiectului pentru demonstrarea modului de aplicare a principiului DNSH.

     În situația în care solicitantul nu demonstrează implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) și nu prezintă documentele justificative, AFM va emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

    9. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea

     În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de finanțare, solicitantul respectă legislația națională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

     Se va vedea Declarația de angajament (Anexa 5 model A). Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare.

    10. Perioada estimată de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026

     Perioada estimată de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului.

     Proiectele a căror implementare s-a finalizat înainte de depunerea cererii de finanțare nu sunt eligibile.

     Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.

   2. Eligibilitatea cheltuielilor

    Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

    Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

    Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Finanțarea va fi acordată doar pentru cheltuielilor eligibile.

    Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:

    1. Cheltuieli pentru realizarea branșamentelor/racordurilor gospodăriilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare existent:


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     • lucrări de construcții și instalații necesare realizării branșamentelor la rețelele publice de alimentare cu apă și/sau realizării racordurilor la rețelele publice de canalizare;

     • echipamente necesare racordării și/sau branșării, inclusiv montajul aferent acestora;

     • alte costuri generale necesare implementării proiectului, conform descrierii de mai jos;


    2. Cheltuieli privind informarea și publicitatea. Vor fi respectate prevederile manualului de identitate vizuală (MIV) al PNRR:

     • Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de presă privind începerea lucrărilor;

     • Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii afișate la locul implementării proiectului;

     • Cheltuieli cu panouri/autocolante publicitare permanente afișate după finalizarea proiectului;

     • Cheltuieli ocazionate de campaniile de informare și conștientizare a populației/grupului țintă.

      Costurile generale necesare implementării proiectului, prevăzute la lit. a), reprezentând plata arhitecților, inginerilor, taxelor legale, avize și acorduri, a studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de investiție, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

      Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

      Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

      • sunt realizate efectiv după data de 01.02.2020 şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;

      • sunt/ vor fi efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor;

      • sunt/ vor fi efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat;

      • sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile prevăzute de prezentul Ghid.

    Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020 pot fi considerate cheltuielile eligibile în cadrul PNRR, cu condiția demonstrării, înainte de finalizarea activităților proiectului, a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate din prezentul ghid, inclusiv privind implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

    Activitățile/lucrările efectuate după 1 februarie 2020, respectiv anterior depunerii cererii de finanțare, sunt eligibile doar dacă respectivele costuri au fost suportate în avans din bugetul local, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) litera n din Legea nr. 241/ 2006.

    Cheltuieli neeligibile:

    • Sumele care depășesc pragul menționat la secțiunea 1.5.2 și valoarea TVA aferentă acestora;

    • Alte cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile descrise mai sus;

    • Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc.;

    • Costurile de funcționare ale solicitantului sau ale investiției în perioada de durabilitate;

    • Cheltuielile cu salariile personalului angajat al solicitantului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

    În etapa de evaluare, pentru cheltuielile care nu respectă condițiile de eligibilitate enunțate, se poate acorda beneficiarului posibilitatea de a le trece în categoria celor neeligibile. Acestea vor fi suportate de beneficiar, diminuându-se astfel valorea eligibilă a proiectului.

    Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin alte programe operaționale sau prin alte programe cu surse publice de finanțare. În cazul identificării unei situații de dublă finanțare, se vor emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare și se vor recupera sumele acordate necuvenit.

   3. Selecția proiectelor

    Proiectele vor fi selectate pentru finanțare pe baza criteriului „primul venit, primul servit”, cu încadrarea în termenul limită de depunere a proiectelor conform secțiunii 1.2.2, precum și în alocarea totală prevăzută la secțiunea 1.5.1.

    După finalizarea depunerii proiectelor și evaluării acestora, AFM va proceda la întocmirea Raportului proiectelor selectate pentru finanțare prin PNRR, respectiv la publicarea acestuia pe site-ul https://www.afm.ro/pnrr/ și notificarea Solicitanților cu privire la selectare/neselectarea proiectului pentru finanțare.

   4. Depunerea și soluționarea contestațiilor

    În cazul în care solicitanții se consideră nemulțumiți de rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv de rezultatul verificării criteriilor de selecție, se poate


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    depune de către solicitant o singură contestație, în aplicația informatică, în termen de 30 zile de la data înștiințării de către AFM a rezultatului asupra procesului de verificare. Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

    Decizia AFM privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AFM o nouă contestație.

    Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

   5. Renunțarea la cererea de finanțare

  Retragerea cererii de finanțare se va face numai de către reprezentantul legal al solicitantului finanțării sau de către persoana împuternicită prin mandat/împuternicire specială, în baza Ordinului/ Deciziei/ Hotărârii de retragere a proiectului (cererii de finanțare).

  Retragerea solicitării de finanțare se poate realiza prin sistemul informatic, până la momentul semnării contractului de finanțare.


  1. DEPUNEREA ȘI COMPLETAREA CERERILOR DE FINANȚARE

   1. Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare

    Cererile de finanțare, precum și răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit la AFM prin aplicația informatică destinată programului, la link https://www.afm.ro/pnrr/ doar în intervalele de depunere menționate la secțiunea de mai sus. Nu se pot transmite cereri de finanțare în afara perioadei de depunere, aplicația informatică blocând înregistrarea acestora.

    Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii solicitării prin aplicația informatică.

    Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc, se vor transmite sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al beneficiarului, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Cererile de finanțare se vor completa cu valorile eligibile ale proiectelor generate de către aplicația de investiții PNRR, exprimate în lei fără TVA, luând în considerare cursul aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9195 lei.

    La transmitere, fiecare cerere de finanțare va primi un număr de înregistrare, conținând data și ora înregistrării, comunicat solicitantului în mod automat, prin aplicația informatică. Orice


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    corespondență ulterioară va face referire, în mod obligatoriu, la numărul de înregistrare a cererii de finanțare generat și transmis în mod automat de aplicația informatică.

    Solicitanții vor putea retrage/modifica o cerere de finanțare în termen de 3 zile lucrătoare de la data și ora înregistrării. În acest caz, solicitanții vor avea posibilitatea de a modifica și retransmite cererea de finanțare, urmând aceleași reguli și în limita bugetului disponibil sesiunii de depunere. Detalii privind procedura de depunere și modul de completare a cererilor de finanțare sunt prezentate în Secțiunea 4 din prezentul ghid.

   2. Limba utilizată la completarea cererii de finanțare

    Limba utilizată în completarea cererii de finanțare este limba română.

    Pentru toate documentele anexate, redactate în alte limbi, dacă este cazul, se va anexa o traducere în limba română realizată fie de un traducător autorizat, fie de beneficiar (caz în care pe traducere acesta va face mențiunea „Îmi asum răspunderea privind corectitudinea traducerii“ și o va semna).

   3. Cererea de finanțare și Anexe

    Cererea de finanțare este compusă din:

    -Cererea de finanțare;

    -Anexele la cererea de finanțare - documentele completate de solicitant sau, după caz, scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în aplicația informatică.

    Documentele depuse, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete.

    1. Documente privind eligibilitatea solicitantului (la depunerea cererii de finanțare) Pentru Operatorul Local (OL)/ Pentru Operatorul Regional (OR), după caz:

     • Hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi/sau canalizare (gestiune directă sau gestiune delegată, după caz);

     • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă şi/sau canalizare (gestiune directă sau gestiune delegată, după caz);

     • Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului;

     • Acordul de parteneriat al proiectului însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiecărui partener, după caz.


      *Din documentele prezentate trebuie să reiasă dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

    2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului (la depunerea cererii de finanțare și, dacă este cazul, la contractare – pentru modificări ale reprezentantului)

     • O copie a cărții de identitate a reprezentantului legal;

     • Certificatul constatator din care să reiasă calitatea de reprezentant legal al solicitantului.

    3. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa 5 model F (la depunerea cererii de finanțare)

     • Solicitantul (Liderul de parteneriat) va solicita câte o Declarație de consimțământ din partea fiecărui partener, pe care o va anexa Acordului de parteneriat;

     • Odată cu cererea de finanțare se va depune doar Declarația de consimțământ asumată de Solicitant (Lider).

    4. Declarația de eligibilitate a solicitantului – Anexa 5 model B (la depunerea cererii de finanțare)

    5. Declarația de angajament a solicitantului– Anexa 5 model A (la depunerea cererii de finanțare)

    6. Declarația privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare – Anexa 5 model D (la depunerea cererii de finanțare)

    7. Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului – Anexa 5 model E (la depunerea cererii de finanțare)

    8. Documente care atestă funcționalitatea rețelei de apă/apă uzată existente (la depunerea cererii de finanțare)

     • Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată SAU,

     • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor şi documente care atestă că s-a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizațiilor de funcționare, dacă este cazul.

   4. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor anexate

    Pentru transmiterea cererilor de finanțare prin aplicația informatică, semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului (individual/lider de parteneriat)/împuternicitului solicitantului trebuie să fie certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    Declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului pot fi semnate astfel:


    image

    image

    PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

    NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


    image

    • Electronic (cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare) de către persoana împuternicită. În acest caz se va depune și documentul de împuternicire. Acesta reprezintă un document administrativ emis de reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

     Sau,

    • Electronic, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentantul legal al solicitantului.

    Astfel, documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format pdf. sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite, după caz. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.

  2. CONTRACTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

   1. Contractarea proiectelor

    AFM va întocmi contractele de finanțare pentru proiectele care au fost acceptate în urma verificării, precum și în urma finalizării contestațiilor depuse, cu respectarea condiției de încadrare în alocarea apelului de proiecte. În vederea semnării contractelor de finanțare, AFM va transmite informări către solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate.

    Se consideră renunțare la finanțare netransmiterea contractului de finanțare semnat de solicitantul de finanțare a cărui cerere de finanțare a fost aprobată, în termen de 15 de zile de la confirmarea de primire a notificării privind semnarea contractului.

    Contractul se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    Încheierea contractului este condiționată de prezentarea de către solicitantul aprobat a documentelor corespunzătoare momentului contractării, respectiv:

    1. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și, după caz, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat și bugetul local (la contractare) documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.

    2. Certificatul de cazier judiciar (la contractare) documentul trebuie să se afle în perioada de valabilitate la data depunerii.

    3. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     PNRR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFM)

    4. Lista utilizatorilor - actualizată – dacă este cazul

     În situații justificate de Solicitantul finanțării și independente de voința acestuia, se pot accepta modificări ale listei utilizatorilor prezentată în etapa de depunere a cererii de finanțare, respectiv în limita a 10% din numărul gospodăriilor inițiale, în cazul suplimentării.


     Atenție!


     image

     În urma verificării documentațiilor de contractare, AFM își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În acest sens, AFM va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestație în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

   2. Implementarea și monitorizarea proiectelor

    Monitorizarea implementării contractelor de finanțare se va realiza de către AFM. Pe toată perioada de implementare a proiectului, beneficiarul:

    • este obligat să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului

     „Do No Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile;

    • trebuie să notifice AFM asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate/criteriilor de selecție aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;

    • trebuie să respecte prevederile legislației comunitare şi naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării;

    • se obligă să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AFM, MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din PNRR;

    • se obligă să asigure accesul la documente şi informații şi accesul la fața locului al reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului;


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

    • este obligat să arhiveze şi păstreze în bune condiții toate documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări;

    • este obligat să păstreze evidența informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;

    • trebuie să îndeplinească măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene şi o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informații specifice coerente, concrete şi proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.

     AFM poate transmite solicitări de clarificări/completări. Netransmiterea unui răspuns complet și în termen la solicitarea de clarificări poate conduce la rezilierea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile ghidului specific/contractului de finanțare.

     Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, dar nu mai devreme de 01 februarie 2020, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanțare a proiectului.

     Perioada de implementare nu poate depăși 30 iunie 2026.

     Astfel, termenul limită de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor este 30.06.2026.

     Beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare cu AFM și care nu finalizează proiectul în durata contractuală vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă (cheltuieli neeligibile).

     În cazul neîndeplinirii integrale/parțiale a acțiunilor/indicatorilor de proiect, respectiv până la termenele maximale aprobate, recuperarea sprijinului se va realiza cu respectarea principiului proporționalității.

     Trimestrial, după semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va depune la AFM un Raport de progres privind stadiul implementării proiectului. Acesta va cuprinde informații* cu privire la:

    • Raportarea progresului înregistrat în obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare demarării investițiilor;

    • Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;

    • Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;

    • Probleme și dificultăți întâmpinate;

     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

    • Măsuri de remediere propuse;

    • Alte aspecte sau documente justificative, după caz.

    *Lista este orientativă. Raportul de progres – formular tipizat va fi pus la dispoziție de AFM.

    Totodată, prin Raportul de progres se va asigura și colectarea datelor privind beneficiarul final al fondurilor, în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021.

    Raportul de progres – formular tipizat va fi pus la dispoziție de AFM.

    1. Achizițiile

     Procedurile de achiziție vor respecta prevederile „Îndrumarului metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență”.

     Contractul de execuție lucrări va cuprinde detaliat inclusiv măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) și tipul de documente prin care se va dovedi respectarea acestora.

     Beneficiarul real

     Beneficiarul are obligația să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile referitoare la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei și a legislației naționale incidente, atât la momentul depunerii cererilor de finanțare, cât și pe perioada implementării proiectelor.De asemenea, înainte de semnarea contractelor de achiziție se vor asigura de existența unor prevederi contractuale care solicită actualizarea acestor informații în mod regulat până la încetarea relațiilor contractuale.

     În vederea aplicării prevederilor paragrafului anterior, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face prin intermediul sistemului informatic e_SMC, anterior semnării contractului de achiziție, atât pentru ofertantul câștigător, cât și pentru subcontractanți sau terți. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, în formularul privind beneficiarul real se vor completa datele acelor entități ce au o participare de peste 25%, până la identificarea persoanei fizice ce deține părțile sociale ale acestora și se va depune la ONRC, așa cum prevede Legea 315/2021.


     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     Totodată, se va completa o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține date despre beneficiarul real. Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție.

    2. Finanțarea cheltuielilor eligibile Mecanismul de finanțare

     În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului de finanțare sau odată cu depunerea primei cereri de transfer, beneficiarul trebuie să depună Graficul inițial estimativ privind estimările trimestriale de fonduri și termenele de depunere a cererilor de transfer, în care va preciza numărul estimat de cereri de transfer si valoarea acestora. Numărul de cereri și valorile aferente pot fi modificate ulterior prin depunerea de Grafice estimative rectificative.

     Transferul către beneficiari al sumelor eligibile, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și a normelor metodologice de aplicare a acestora, se realizează în baza cererilor de transfer depuse de beneficiari, în condițiile şi pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanțare, precum şi conform documentației justificative stabilite prin prezentul ghid.

     Cerere de transfer1 - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită AFM virarea sumelor, în baza contractului de finanțare şi a documentației justificative stabilită prin ghid pentru demararea şi finanțarea activităților proiectului.

     Cu excepția transferului de sume pentru facturile reprezentând avansuri și plăți efectuate înainte de încheierea contractului de finanțare, cererea de transfer se depune numai după finalizarea integrală cel puțin a unei faze din proiect (faze de proiectare sau faze de execuție).

     Beneficiarii depun la AFM cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate, cu excepția cazului în care plățile au fost efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru care se întocmesc cereri de transfer distincte care se depun la AFM în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea contractelor de finanțare.

     Termene de autorizare/plată

     În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer întocmite conform contractului de finanțare, AFM autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite.


     image

     1 Conform prevederilor OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare

     image

     image

     PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

     NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


     image

     În situația în care sunt necesare documente adiționale sau clarificări, termenul de 10 zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

     În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termene menționate anterior pot fi prelungite cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, dar fără a depăși 45 de zile de la data depunerii cererii de transfer.

     După efectuarea plății, AFM notifică beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.


     Reconcilierea contabilă

     Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.

     În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AFM şi cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la AFM, conform prevederilor din contractele de finanțare.

     Cererile de transfer

     Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.

     AFM își rezervă dreptul de a refuza integral/parțial efectuarea plății aferentă unei cereri de transfer, dacă nu au fost transmise documentele menționate la secțiunile anterioare, în termenele solicitate și cu respectarea prevederilor legale sau ale contractului de finanțare încheiat, sau dacă documentațiile nu sunt corecte și conforme, ori conțin informații și documente neconforme.

     Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.

     Documente anexate cererii de transfer:

     • centralizator cuprinzând gospodăriile branșate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; la solicitarea AFM, pe eșantion sau la ultima cerere de transfer, după caz, centralizatorul se va prezenta însoțit și de procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor;


      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

     • documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor, la solicitarea AFM sau cel târziu la ultima cerere de transfer, așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului;

     • raport de finalizare, care se va depune la ultima cerere de transfer;

     • alte documente justificative stabilite prin instrucțiuni aprobate de președintele AFM.

     *Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației incidente și cu respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR.

     Procedura cuprinzând modul de transmitere a cererii de transfer şi a documentelor anexate acesteia, precum şi alte instrucțiuni necesare pentru desfășurare procesului de decontare se elaborează la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui şi se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituției, https://www.afm.ro/pnrr/.

    3. Perioada de durabilitate

     Prin perioada de durabilitate a proiectului se înțelege perioada de menținere obligatorie a investiției după finalizarea implementării proiectului (minimum 5 ani de la efectuarea plății finale de către AFM).

     Obiectivul principal vizat în perioada de durabilitate este verificarea, în colaborare cu beneficiarul finanțării acordate, a modului de îndeplinire a obligației de racordare/la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv prin încheierea contractelor de branșare/racordare cu utilizatorii eligibili și prin punerea în funcțiune a obiectivelor.

     În perioada de durabilitate, beneficiarul finanțării trebuie să:

     • mențină investiția realizată (asigurând mentenanța şi serviciile asociate necesare);

     • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

     • nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

      Pe toată perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul:

     • trebuie să notifice AFM asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate/criteriilor de selecție aplicabile menționate în Ghidul specific în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;


      image

      image

      PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

      NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


      image

     • trebuie să respecte prevederile legislației comunitare şi naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării;

     • este obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către AFM, MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din PNRR;

     • este obligat să asigure accesul la documente şi informații şi accesul la fața locului al reprezentanților CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.

     • este obligat să arhiveze şi păstreze în bune condiții toate documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plății soldului sau, în absența unei astfel de plăți, de la data efectuării ultimei raportări;

     • este obligat să păstreze evidența informațiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri;

     • trebuie să mențină măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene şi o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informații specifice coerente, concrete şi proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului.

    4. Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor

  Activitatea de prevenire, verificare şi constatarea neregulilor se va desfășura pe toată perioada de implementare și durabilitate a proiectelor, de către autorităţile, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora şi recuperarea creanțelor rezultate.

  Operatorii prevăzuţi la art. 28 alin. (2) din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, au obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziţii publice, contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice.


  image

  image

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

  NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


  image

  Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei publice locale partenere, toate datele şi informaţiile solicitate.


  6 CONTRIBUȚIA INVESTIȚIEI LA OBIECTIVELE ASUMATE PENTRU REALIZAREA INDICATORILOR DIN DOMENIUL CLIMEI ȘI DIN DOMENIUL DIGITAL

  Investiția contribuie în proporție de 0% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și în proporție de 0% pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.

  Investiția contribuie în proporție de 100% la obiectivele de mediu.

  Contribuția la Pilonul european al drepturilor sociale:

  În cadrul acestei reforme principiile Pilonului european al drepturilor sociale vor fi avute în vedere prin:


  7 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

  Se pot emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de verificare, în cuprinsul cărora vor exista și prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. AFM va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței AFM va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet a autorității.


  8 ANEXE


  Anexa 1

  Cererea de finanțare (model)

  Anexa 2

  Grila de verificare a conformității

  administrative și eligibilității


  image

  image

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

  NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


  image


  Anexa 3

  Clauzele contractuale specifice (model

  orientativ)

  Anexa 4

  Lista de verificare a respectării principiilor

  DNSH

  Anexa 5

  Modele standard sau orientative (A, B, C, D, E,

  F)


  image

  image

  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –

  NextGenerationUE https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/ http://pnrr.mmap.ro/


  Anexa nr. 1

  Octombrie 2022


  Vers.


  1.0


  Semn tura reprezentant legal


  CERERE de finan are nerambursabil


  SEC IUNE GENERAL


  A. PREZENTARE GENERAL

  COMPONENTA C1 - MANAGEMENTUL APEI

  Investi ia 3: Sprijinirea conect rii popula iei cu venituri mici la re elele de alimentare cu ap i canalizare existente.

  A1.Tip investi ie bran area la re eaua public de alimentare cu ap racordarea la re eaua public de canalizare

  bran area la re eaua public de alimentare cu ap i racordarea la re eaua public

  de canalizare

  A2. Denumire solicitant:


  A3. Titlu proiect:


  A4. Descrierea succint a proiectului

  image


  A5. Amplasarea proiectului:


  Obiectivele investi iei


  Regiunea de dezvoltare i Jude


  Localitate


  Localitate component  +


  -


  A6. Date despre proiect i solicitant:

  A 6.1 Operator local(OL) A 6.2 Operator regional(OR)


  A 6.3 Num rul Gospod riilor sprijinite prin proiect

  *Conform Anexei - Lista utilizatorilor


  Solicitant Lider de parteneriat


  1

  image


  B. INFORMAimageII PRIVIND SOLICITANTUL

  B1. Descrierea solicitantului

  B1.1 Informa ii privind solicitantul

  Statutul juridic al solicitantului


  Codul de Înregistrare Fiscal Nr. parteneri în cadrul acordului de parteneriat 1

  Denumire UAT Partener Cod Unic de Înregistrare/Cod de Înregistrare Fiscal


  + -


  B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului

  Jude Localitate Localitate component Cod po tal Strada Nr. Bloc Scara Telefon fix / mobil E-mail

  B1.3 Numele i prenumele reprezentantului legal i func ia acestuia în cadrul organiza iei

  Nume Prenume Func ie

  image

  B2. Informa ii referitoare la reprezentantul legal de proiect

  B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

  Data na terii Cod numeric personal


  Act de identitate

  B.I. C.I. Pa aport Seria: Nr. Eliberat la data de de: Valabil pân la:


  B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

  Jude Localitate Localitate component Cod po tal Strada Nr. Bloc Scara Ap.

  Telefon fix Telefon mobil E-mail

  image

  B3. Informa ii privind contul bancar pentru proiect

  Nu este cazul

  B3.1 Denumirea B ncii/Trezoreriei Denumirea Sucursalei/Filialei


  B3.2 Adresa B ncii/Trezoreriei/Sucursalei


  B3.3 Cod IBAN B3.4 Titularul contului bancar

  image
  C FINAN RI NERAMBURSABILE OB INUTE, SAU SOLICITATE ?

  Dac au fost ob inute finan ri nerambursabile sau au fost solicitate i au fost ob inute par ial, se vor detalia prin completarea tabelului de mai jos.

  DA NU

  image


  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR I P DURILOR


  D. ALTE INFORMA II:

  Programarea proiectului:


  Num r luni pentru execu ia investi iilor Num r luni de implementare *


  Nu poate conduce la dep irea datei de 30 iunie 2026


  E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DO OPIS NTE CUME

  A se anexa documentele în ordinea de mai jos:


  List documente

  Obligatoriu pentru toate proiectele, dup caz

  Obligatoriu, dac maturitatea proiectului impune


  Num r de pagini


  Obligatoriu pentru toate proiectele

  ETAPA

  DEPUNERE CERERE FINAN ARE

  CONTRACTARE

  1. Documente statuare ale solicitantului


  1.1 Pentru Operatorul Local (OL)/ Pentru Operatorul Regional (OR), dup caz:

  Hot râri ale autorit ilor deliberative ale unit ilor administrativ-teritoriale privind delegarea gestiunii serviciului de ap i canalizare (gestiune direct sau gestiune delegat , dup caz);

  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ap i canalizare (gestiune direct sau gestiune delegat , dup caz);

  Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comer ului;

  1.2.1 Acordul/ Acordurile de parteneriat

  1.2.2 Ordinele/Deciziile/Hot rârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiec rui partener

  2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului

  O copie a c r ii de identitate a reprezentantului legal,

  Decizia/Hot rârea de nominalizare a reprezentantului legal pentru rela ia cu AFM în derularea proiectului.

  3. Declara ie de consim mânt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  4. Declara ia de eligibilitate a solicitantului

  5. Declara ia de angajament a solicitantului

  6. Declara ia privind eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finan are

  7. Declara ia privind respectarea aplic rii principiului DNSH în implementarea proiectului

  8. Documente care atest func ionalitatea re elei de ap / ap uzat existente


  8.1 Autoriza ia de func ionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata.

  8.2 Procesul-verbal de recep ie la terminarea lucr rilor i documente care atest c s- a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autoriza iilor de func ionare, dac este cazul

  9. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale restante i, dac este cazul, graficul de ree alonare a datoriilor c tre bugetul consolidat i bugetul local.

  10. Certificatul de cazier judiciar

  image


  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  11. Document emis de banc /trezorerie care s con in datele de identificare ale b ncii/trezoreriei i ale contului aferent proiectului pentru care se solicit finan are din PNRR (denumirea, adresa b ncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaz opera iunile cu AFM).

  12. Alte documente justificative (se vor specifica dup caz).

  Adaug document


  image


  Anexa LISTA UTILIZATORILOR  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI

  INVESTI IA 3: Sprijinirea conect rii popula iei cu venituri mici la re elele de alimentare cu ap

  existente.


  i canalizare


  1. Num rul gospod riilor sprijinite prin proiect  Nume, prenume i CNP utilizator,

  persoan fizic

  Localizare gospod rie

  Tipul investi iei  Nume


  Jude Strada


  Localitate Nr. Cod po tal


  Localitate component Num r cadastral

  bran area la re eaua public de alimentare cu ap

  bran area la re eaua public de canalizare bran area la re eaua public de alimentare cu ap i bran area la re eaua public de canalizare

  Prenume

  +


  -


  CNP
  image


  Anexa BUGETUL PROIECTULUI

  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI

  INVESTI IA 3: Sprijinirea conect rii popula iei cu venituri mici la re elele de alimentare cu ap i canalizare existente.  Num rul gospod riilor sprijinite prin proiect


  Cost unitar maximal/gospod rie racordat /bran at la sistemul public de alimentare cu ap i de canalizare, f r

  TVA


  Valoarea maxim eligibil a sprijinului din PNRR, f r TVA (Calculat pentru prezenta cerere de finan are) de canalizare, f r TVA  Valoarea total a Proiectului

  Valoarea total a finan rii nerambursabile a Proiectului


  Valoarea eligibil din PNRR

  Valoare TVA aferent cheltuielilor eligibile din PNRR


  Valoarea total neeligibil

  euro

  euro
  1=2+5

  2=3+4

  lei

  lei

  Valoarea proiectului eligibil din PNRR se încadreaz în Valoarea maxim a sprijinului din PNRR

  image


  Anexa INDICATORI DE PROIECT

  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI

  INVESTI IA 3: Sprijinirea conect rii popula iei cu venituri mici la re elele de alimentare cu ap i canalizare existente.  1. Num rul UAT sprijinite prin proiect


  2. Num rul gospod rii sprijinite prin proiect  3. Indicatori de proiect

  unitate de m sur

  Valoare la începutul implement rii proiectului

  Valoare la finalul implement rii proiectului


  Rezultate

  Num rul de gospod rii racordate la sistemul public de alimentare cu ap

  nr.
  Gradul de conectare a popula iei din aglomerare la sistemul public de alimentare cu ap

  procent
  Num rul de gospod rii racordate la sistemul public de canalizare

  nr.
  Gradul de conectare a popula iei din aglomerare la sistemul public de canalizare

  procent

  Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei sa va completa valoarea zero.

  image


  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI INVESTIȚIA 3:

  Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


  Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității


  *Se utilizează de către evaluatori în etapa de evaluare a cererilor de finanțare

  *Nu se completează de către solicitant


  Criteriu de eligibilitate


  Da

  Nu

  Nu este cazul

  Observații

  1. Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili

  2. Solicitantul și/ sau reprezentatul legal NU se încadrează în niciuna din situaţiile de neeligibilitate

  3. Solicitantul se angajează că va menține investiția pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți, conform declarației de angajament

  4. Activitățile propuse prin proiect se încadrează în acțiunile eligibile specifice sprijinite în cadrul prezentei Investiții

  5. Proiectul respectă principiul

  „Do No Significant Harm” (DNSH), conform declarației DNSH

  6. Solicitantul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea, conform declarației de angajament

  7. Perioada de implementare a activităților proiectului nu va depăși 30 iunie 2026


  COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI INVESTIȚIA 3:

  Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


  8. Indicatorii de proiect sunt corelați cu documentația depusă la Cererea de finanțare

  9. Bugetul proiectului este corect întocmit raportat la documentele prezentate de solicitant, iar în cazul în care acesta nu este corect s-a refăcut de către evaluatori

  10. Solicitantul și-a asumat evitarea dublei finanțări prin declarație, conform declarației de eligibilitate


  Anexa 3


  CONTRACT DE FINANȚARE

  Pentru proiectul ......... (titlu) (cod)

  finanțat prin

  Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. (cod apel proiecte)


  CUPRINS

  1. Părțile

  2. Precizări prealabile


  Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare

  Capitolul II Durata Contractului de finanțare

  Capitolul III Acordarea finanțării

  Capitolul IV Drepturile și obligațiile părților

  Capitolul X Recuperarea finanțării

  Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră Capitolul XII Încetarea contractului de finanțare Capitolul XIII Soluționarea litigiilor

  Capitolul XIV Corespondență între părți Capitolul XV Legea incidentă

  Capitolul XVI Transparența

  Capitolul XVII Publicarea datelor Capitolul XVIII Confidențialitate

  Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate Capitolul XXI Anexele contractului de finanțare Capitolul XXII Dispoziții finale


  Anexa 3


  Având în vedere prevederile:


  1. Părțile

   Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei având sediul principal înregistrat în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, cod poștal 060031, Sector 6, telefon 021 3170287, poștă electronică: presedinte@afm.ro, cod de înregistrare fiscală 14715650, reprezentată legal de domnul Laurențiu Adrian NECULAESCU, președinte,

   şi


   ........................., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul ,

   str. ............. nr. ..............., sector/județ ................, România, cod poștal ............, telefon ,

   fax ................, poștă electronică ..................., cod de înregistrare fiscală , reprezentat

   legal de domnul/doamna ..............., (funcție).


   încheie prezentul contract de finanțare:

  2. Precizări prealabile

  1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:


   Anexa 3


   1. cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;

   2. cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

   3. termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

   4. referirea la persoane include atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

  2. Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

  3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.

  4. Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale şi comunitare în vigoare.

  5. În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte şi cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

  6. Termenii, expresiile şi acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

  7. Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract

  8. Termenele din prezentul contract de finanțare se calculează incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se împlineşte, potrivit art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare .  Art. 1

  Capitolul I

  Obiectul Contractului de finanțare

  1. Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului

   ........................................... (titlu) ........... (cod), denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.

  2. Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.


   Anexa 3


  3. Bugetul proiectului din cererea de finanţare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, devine Anexă la prezentul contract.

  4. Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).


  Capitolul II

  Durata Contractului de finanțare


  Art. 2

  1. Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.

  2. Perioada de implementare a proiectului este de ...... luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026 (se completează cu termene estimate de solicitant în CF, dar fără a depăși termenul prevăzut în Ghidul specific aferent apelului de proiecte/ Anexa la CID – zz.ll.aaaa), calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

  3. Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

  Capitolul III Acordarea finanțării


  Art. 3 Valoarea contractului de finanțare

  1. Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum ..........(valoare în cifre) lei (valoare în litere), echivalentul a

   ..........(valoare în cifre)............ euro (valoare în litere), cu o intensitate a sprijinului de

   ………………%.

  2. Finanțatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum

   ..........(valoare în cifre)............ lei (valoare în litere), echivalentul a ..........(valoare în cifre)............ euro (valoare în litere).

  3. Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către AFM a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.

  4. Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

  5. În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.

  6. Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.


   Anexa 3


  7. Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară în vigoare.

  Art. 4 Eligibilitatea cheltuielilor

  1. Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

   1. Legislația europeană și națională aplicabilă;

   2. Instrucțiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR;

   3. Ghidul specific aferent Componentei, Investiției și respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanțat prin prezentul contract;

   4. Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.

  2. Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.

  3. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.

  4. Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).

  5. Părțile convin şi înțeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:

   1. sunt realizate efectiv după data încheierii prezentului contract și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;

   2. sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice);

   3. sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;

   4. sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de ghidul specific.

  6. Nedetectarea de către AFM a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

  Art. 5 Indicatorii proiectului

  1. Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt: Numărul de gospodării racordate la sistemul public de alimentare cu apă, Gradul de conectare a populației din aglomerare la sistemul public de alimentare cu apă, Numărul de gospodării racordate la sistemul public de canalizare, Gradul de conectare a populației din aglomerare la sistemul public de canalizare.

  2. Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.


   Anexa 3


  3. Beneficiarul are obligația de a furniza AFM, în termenele solicitate de aceasta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a țintei.


  Art. 6 Transferul sumelor

  1. Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioareși Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare..

  2. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, AFM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

  3. În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.

  4. Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.

  5. În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către AFM, aceasta va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.

  6. Transferul fondurilor se va efectua în următorul cont deschise pe numele Beneficiarului: Cont de Trezorerie:

   Titular cont:

   Denumire/adresa Trezorerie.

  7. În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul AFM cu această destinație, AFM înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la aceasta, și procesul de plată se va suspenda până când conturileAFM sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

  8. În ziua următoare virării, AFM transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.

  Capitolul IV Drepturile și obligațiile părților


  Art. 7 Drepturile și obligațiile AFM sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

  1. are obligația de a încheia contracte de finanțare cu beneficiarii de fonduri selectați ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.


   Anexa 3


   209/2022 și regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și de a monitoriza autorizarea și plata cheltuielilor în cadrul acestora;

  2. are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă;

  3. are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea 500/2002 privind finanțele publice;

  4. în scopul prevenii, depistării, constatării și corectării neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, așa cum sunt prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, precum și de art. 61 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, va emite raport de verificare și va notifica MMAP în acest sens;

  5. are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;

  6. are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

  7. are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;

  8. poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității şi regularității cheltuielilor decontate şi respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;

  9. AFM monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană- NextGenerationEU”, precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.


  Anexa 3


  Art. 8 Drepturile și obligațiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

  1. are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare;

  2. are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar AFM are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare;

  3. are obligația respectării principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;

  4. are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP/MIPE;

  5. are obligația să furnizeze AFM informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

  6. are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al AFM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

  7. are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare în vigoare.Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia;;

  8. are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de MMAP/MIPE și de a utiliza formularele elaborate de aceștia în scopul implementării proiectului;

  9. are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, AFM, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control şi audit, inclusiv MMAP/MIPE, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. În acest sens, pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și contractul de finanțare şi întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control;

  10. are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit;

  11. are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se


   Anexa 3


   aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

  12. se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AFM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz;

  13. are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;

  14. are obligația de a furniza datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiari reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecți, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;

  15. are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență;

  16. are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către AFM, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, și de a respecta toate instrucțiunile primite din partea AFM;

  17. are obligația de a restitui orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare;;

  18. are obligația să notifice AFM asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului;

  19. are obligația de a întocmi și a transmite către AFM cererile de transfer, precum și documentele justificative aferente, spre a fi verificate de AFM în vederea efectuării plății;


   Anexa 3


  20. are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la AFM în conformitate cu prezentul contract de finanțare;

  21. are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe), dacă este cazul;;

  22. are obligația să informeze AFM despre orice situație care poate determina încetarea şi/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AFM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

  23. are obligația să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

  24. are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiect;

  25. beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AFM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestuia;

  26. beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;

  27. în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional;

  28. are obligația de a informa AFM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AFM:

   1. schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;

   2. schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

   3. înlocuirea reprezentantului legal.

  Capitolul V Angajamente comune ale părților

  Art. 9 Părțile se angajează:

  1. Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene şi naționale în vigoare, precum și în conformitate cu procedurile interne.

  2. Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în


   Anexa 3


   alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum şi protecția datelor cu caracter personal.

  3. Să țină o evidență strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

  Capitolul VI

  Modificări și completări ale contractului de finanțare


  Art. 10

  1. Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități:

   1. prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuiri ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

   2. prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (5) al prezentului articol.

  2. Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională şi/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

  3. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării.

  4. Prin excepție de la prevederile alin. (1), AFM are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare:

   1. Anexa II: model de Raportare privind stadiul de implementare a proiectului;

   2. Anexa III: Modelul de Grafic estimativ al cererilor de transfer;

   3. Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.

   4. Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.

  5. Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:

   1. de către AFM/Beneficiar în caz de forță majoră;

   2. de către AFM, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care AFM nu asigură asistența financiară pentru implementarea Proiectului;

   3. alte situații expres prevăzute de lege.


  Art. 11. Contractarea și cesiunea


  Anexa 3


  Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor.


  Capitolul VII Conflict de interese


  Art. 12 Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.  Art. 13

  Capitolul VIII

  Protecția intereselor financiare ale Uniunii

  1. AFM verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  2. Beneficiarul asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:

   1. numele beneficiarului final al fondurilor;

   2. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care beneficiarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;

   3. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

  3. În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

  4. În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat în cadrul PNRR și, după caz, poate


   Anexa 3


   recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;

  5. În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate țintei pentru care au fost suspendate plățile, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;

  6. În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, AFM suspendă parțial activitățile aferente țintei respective din cadrul contractului aflat în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestuia, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite.

  Art. 14 Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA,

  Autoritatea de Audit

  1. Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:

   1. prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;

   2. aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;

   3. informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată.

    Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

  2. Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.

  3. Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:

  4. Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.

  5. Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.


  Art. 15

  Capitolul IX Monitorizarea și raportare

  1. Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către AFM, în calitate de finanțator, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

  2. Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare.

  3. AFM se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.

  4. AFM analizează progresul implementării Proiectului prin:

   1. verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;

   2. verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;

   3. vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare.

  5. Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de AFM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

  6. La solicitarea AFM, beneficiarul are obligația de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susțină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres și gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.

  7. Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:


   Anexa 3


   1. Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate);

   2. Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;

   3. Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;

   4. Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare;

   5. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului.

  8. AFM verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

   1. colectării, revizuirii şi verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;

   2. analizării gradului de atingere a țintei;

   3. analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;

   4. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

  9. Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat..

  10. Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din inițiativa AFM sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni.

  11. Nerespectarea cerințelor privind elaborarea și prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către AFM, în calitatea sa de finanțator.

  12. Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.

  13. AFM poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

  14. Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie AFM respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informațiilor/documentelor existente.

  15. La cererea AFM, în funcție de necesitățile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora și transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de AFM şi/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum şi alte informații solicitate în vederea realizării obligațiilor privind raportarea.

  16. Beneficiarul are obligația să raporteze AFM până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor, dacă este cazul.

  17. Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizarea procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului de achiziție către AFM, în situația în care acestea sunt solicitate de către AFM, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

  18. AFM poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar şi pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului,


   Anexa 3


   caz în care Beneficiarul şi/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control şi de a pune la dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele şi informațiile solicitate de aceștia.

  19. AFM poate efectua vizite de monitorizare/verificare la fața locului, la sediul Beneficiarului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.

   1. Numărul de vizite la fața locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum și alte detalii legate de desfășurarea acestora sunt stabilite de AFM, conform procedurilor proprii.

   2. În principiu, verificările la fața locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puțin următoarele aspecte:

    • Realitatea, progresul fizic și financiar efectiv realizat al Proiectului;

    • conformitatea dintre situația descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres și în documentele suport, pe de o parte și realitatea din teren, pe de altă parte;

    • existența documentelor justificative în original, cu mențiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;

    • existența echipamentelor/bunurilor achiziționate în conformitate cu procedurile și contractele de achiziții și exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanțării și cu scopul pentru care au fost achiziționate;

    • evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor Proiectului, precum și a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;

    • modul de colectare și arhivare a documentației de Proiect;

    • respectarea regulilor şi cerințelor de publicitate;

    • probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării şi eventuale măsuri de remediere;

    • identificarea şi raportarea eventualelor nereguli.

   3. Verificările la fața locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către AFM. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), AFM poate decide efectuarea de verificări la fața locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.

   4. Beneficiarul are obligația să participe și să asigure prezența persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AFM.

   5. Beneficiarul au obligația de a permite accesul reprezentanților AFM la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic,


    Anexa 3


    precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.

   6. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura reprezentanților AFM accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.

   7. În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanți AFM întocmesc un proces- verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului.

   8. Beneficiarul are obligația de a informa AFM,, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului.  Art. 16 Recuperarea

  Capitolul X Recuperarea finanțării

  1. În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanțe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.

  2. MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.


  Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră


  Art. 17 Răspunderea părților


  1. Nici una dintre părți nu este şi nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.

  2. Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.

  3. În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

  Art. 18 Forța majoră și cazul fortuit


  1. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică


   Anexa 3


   executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere pârțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

  2. Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

  3. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

  4. Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

  5. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forța majoră, în condițiile şi termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere şi va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

  6. Executarea contract este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

  7. În cazul în care forța majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.

  8. Cazul fortuit3 așa cum este acesta definit la art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract.  Art. 19

  Capitolul XII

  Încetarea contractului de finanțare

  1. Prezentul contract de finanțare încetează:

   1. la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor pentru o perioadă de 10 ani;.

   2. prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul;

   3. reziliere în condițiile art. 36 din Ordonanţa de urgență nr. 124/2021 și a prevederilor prezentului contract și alin. (2);

   4. din orice alte cauze prevăzute de lege.

  2. MMAP procedează la recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:


   image

   3 În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs”.


   Anexa 3


   1. dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;

   2. dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;

   3. în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

  3. În situațiile menționate la alin. (1) lit. c. și alin. (2), AFM emite decizie de reziliere a contractului de finanțare.

  Capitolul XIII Soluționarea litigiilor


  Art.20

  1. Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.

  2. În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.


  Capitolul XIV Corespondența între părți


  Art. 21

  1. Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente şi/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.

  2. AFM poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

  3. Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanţare se va face la următoarele adrese:

  fax: …………., poștă electronică: ………………….


  Capitolul XV Legea incidentă


  Anexa 3


  Art. 22 Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.


  Capitolul XVI Transparența


  Art. 23 Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.


  Capitolul XVII Publicarea datelor


  Art. 24 Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.


  Capitolul XVIII Confidențialitate


  Art. 25

  1. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită .

  2. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

   1. informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,

   2. oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.


  Capitolul XIX

  Prelucrarea datelor cu caracter personal


  Art. 26 Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind


  Anexa 3


  libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.


  Capitolul XX

  Măsuri de informare și publicitate


  Art. 27

  1. AFM este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

  2. Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

   Capitolul XXI Anexele contractului


   Art. 28 Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică:


  Capitolul XXII Dispoziții finale


  Art. 29

  1. Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în data de                                într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

  2. În situația în care între cele 2 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AFM.

   68

   COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI INVESTIȚIA 3:

   Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


   Anexa 4 - Lista de verificare a respectării principiilor DNSH

   Prin proiectul cu titlul. se propune

   .......................................................................................................................

   (scurtă descriere a activităților/achizițiilor/investițiilor propuse prin proiect)   Obiectiv de mediu evaluat

   conform principiului DNSH


   Evaluare simplificată


   Evaluare aprofundată/ de fond


   Justificarea respectării principiului DNSH pentru obiectivul de mediu relevant

   Obiectivul proiectului vizează asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei
   În ceea ce privește echipamentele, achizițiile vor viza cea mai bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului.


   1


   Atenuarea schimbărilor climatice


   X

   În aceste condiții, operarea echipamentelor nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a țintei de reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de neutralitate climatică (2050).   2


   Adaptarea la schimbările climatice


   X   Iinvestiția are o contribuție substanțială la obiectivul de adaptare la schimbările climatice.


   3


   Utilizarea durabila si protecția resurselor de apa si a celor marine


   X


   Măsura de investiții nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și a celor marine întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe:

   Lucrările nu vor deteriora starea / potențialul ecologic a / al corpurilor de apă și nu vor împiedica îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice;

   Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul proiectului pot deteriora starea / potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor de apă sau pot conduce la deteriorarea stării / potențialului ecologic, se va demonstra că proiectul de investiții îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele aspecte:

   69


   Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct dependente de apă.


   4


   Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora


   X


   Investiția nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe:

   •Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017).

   •În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

   •În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislația naționala prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase.

   •În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG

   70


   nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

   •Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate deșeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafețe special amenajate în acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina restul deșeurilor sau solul.

   •În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 şi respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

   Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligația, conform HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deșeurilor către depozitele autorizate.


   5


   Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului   X

   Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.

   În ceea ce privește vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de zgomot de rulaj din cea mai populată clasă și cu

   71


   Rolling Resistance Coefficient (care influențează eficiența energetică a vedicului) în două cele mai populate clase așa cum este prevăzut în Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European și al Consiliului și care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009.

   Aerul

   În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise şi mobile sau staționare difuze/ dirijate.

   Activitatea de realizare a lucrărilor de construcții include deopotrivă şi surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehiculele care vor asigura transportul materialelor de construcții, precum şi de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, dar şi de vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru şi de graficul lucrărilor.

   Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul executării lucrărilor), intermitentă (în funcție de programul de lucru şi de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.

   Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai puțin poluante.


   Apa

   Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din demontări/demolări, precum și materialele necesare pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita

   72


   infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale sau de către vânt.

   Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți şi uleiuri provenite de la funcționarea utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport.

   Funcționarea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de apă conțin un factor de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă şi temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului.

   În etapa de dezafectare a proiectului, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de construcție, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje.

   Utilizarea substanțelor chimice

   De asemenea, în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, activitatea nu va utiliza:

   1. ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului , cu excepția cazului în care substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant;

   2. mercurul și a compușii mercurului, amestecurile acestora și a produselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului;

   3. ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ;

   4. ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului , cu

   73


   excepția cazului în care se respectă pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă;

   (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate;

   (g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr- un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate.

   Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării şi /sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuției lucrărilor se va acorda o atenție deosebită scurgerilor de carburanți și se va asigura un management al deșeurilor adecvat – depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport noi, performante, iar transportul materialelor se va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată. Pentru reducerea nivelului de zgomot și vibrații, acolo unde va fi cazul, vor fi instalate bariere fonice conforme cu Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului.


   6

   Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor


   X   Impactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate și

   1. ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă;

   2. unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr- un articol, îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificare în conformitate cu articolul 59 alineatul

   74


   Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice / măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.


   Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă.


   Infrastructurile nu vor fi construite pe:
   1. teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;

   2. terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN;

   3. teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.

   75


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


   Anexă la Ghidul specific

   Model A


   Declaraţie de angajament

   pentru solicitant individual sau membrii ai parteneriatului


   Subsemnatul ... , CNP...................., posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),

   Solicitant de finanţare – lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare

   Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante):


   Semnătura:

   Nume, prenume

   Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

   Data:

   zz/ll/aaaa

   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


   Anexa 5 la Ghidul specific

   Model B


   Declaraţia de eligibilitate


   Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului


   Subsemnatul …....... , CNP.................. posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............, în calitate de reprezentant legal (funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

   (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul

   . , din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Planului Național

   de Redresare și Reziliență, Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, apelul de proiecte

   . , în calitate de:

   (alegeţi varianta potrivită)

   completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor

   1. Componenta/componentele inclusă/e în prezenta cerere de finanţare este/sunt următoarea/le:

    1. ...................................

    2. ...................................

     (se vor enumera componentele care fac obiectul Cererii de finanțare)

   2. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de verificare şi contractare:

    1. să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, în cadrul procedurilor anterior menționate, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

    2. să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctul a);

    3. să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

    4. să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;


    5. (Unde e cazul) să nu dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

   3. Imobilul/imobilele care fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte/îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

    • să fie liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

    • să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

    • să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

   4. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos:

    1. să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectului;

    2. să se afle în situația de a induce în eroare AFM/MMAP, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR, în scopul obținerii finanțării;

    3. să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;

    4. să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

   5. Utilizatorii (beneficiarii finali ai proiectului) menționați în cererea de finanțare:

    1. întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul specific de finanțare a Programului, respectiv sunt persoane singure/familii cu venituri reduse (media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie), care locuiesc într-o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

    2. și-au exprimat acordul cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

    3. au domiciliul într-o gospodărie inclusă în prezenta cerere de finanțare și care se află pe raza teritorială a unității teritorial-administrative care a delegat


     operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

    4. și-au exprimat acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenţii pe terenul pe terenul unde se va realiza investiția;

    5. și-au exprimat acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

    6. și-au exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.)

    7. și-au exprimat angajamentul de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităţilor, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului.

   6. Îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale solicitantului prevăzute în ghidul specific apelului, respectiv:

    1. sunt licențiat de către ANRSC pentru operarea sistemului public de alimentare și/sau canalizare;

    2. m-am asigurat că activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute prin contractul de delegare ca investiții susținute financiar și asumate de operatorul de servicii de utilităţi publice sau, după caz, de operatorul regional de servicii de utilităţi publice, astel cum este definit la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada valabilității contractului de finanțare;

    3. serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este delegat, în baza contractului de delegare a gestiunii, către operatorul solicitant de finanțare, de către UAT-ul/ UAT-urile menționat/e în cererea de finanțare și în a cărui/căror rază teritorială se află gospodăriile la nivelul cărora au fost propuse spre finanțare investițiile din prezenta cerere de finanțare;

    4. am încheiat acord de parteneriat cu UAT-urile pe raza cărora se propune realizarea investiției, însoțit de Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii proiectului ale fiecărui partener;

    5. am centralizat informațiile privind beneficiarii finali ai proiectului (utilizatorii), în baza datelor furnizate de către UAT în raza teritorială a cărora locuiesc utilizatorii respectivi, sau de către ADI.

   7. în cazul UAT în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, a fost prevăzută atât branșarea utilizatorilor la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și racordarea acestora la sistemul public existent de canalizare.


   8. Proiectul propus spre finanțare include activități eligibile desfășurate după data de 1 februarie 2020.

    Proiectul nu include lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin Programul Operaţional Regional, prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe cu surse publice de finanțare, evitându-se astfel dubla finanțare.

   9. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific vor fi aduse la cunoștința AFM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

   10. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

   11. Declar că activităţile propuse în cadrul proiectului nu reprezintă ajutor de stat, conform legislaţiei în vigoare.

   12. Înteleg că, ulterior implementării proiectului, se vor asigura cheltuielile de operare și mentenanță a obiectivului de investiții din proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finanțare pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

   13. sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.

   14. Proiectele vor promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțare unor activităţi orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor, ca de exemplu:


   Nr. crt.

   Risc identificat

   Măsuri de atenuare ale riscului

   Data: Semnătura:

   Nume, prenume

   Semnătura reprezentantului legal al solicitantului


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

   Anexa 5 Ghidul Solicitantului

   Model C


   Model recomandat pentru ACORD DE PARTENERIAT


   Art. 1. Părţile

   1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal1 …, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

   2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal , având calitatea de membru 2/Partener 2

   3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având calitatea de membru n/Partener n, n= numărul total de membri ai parteneriatului

  au convenit următoarele:

  Art. 2. Obiectul

  1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul PNRR, Componenta 1 Managementul Apei, Investiția 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, apel de proiecte (codificarea apelului)

  2. Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.


  Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

  1. Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

  2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

  3. Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.

  4. Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.


  image


  1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz


  Planului Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

  Anexa 5 Ghidul Solicitantului

  Model C

  Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

  Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Ghidul Solicitantului – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:


  image

  image

  Organizaţia Roluri şi responsabilităţi

  Lider de proiect (Partener 1)


  image

  image

  Partener 2 Partener n

  Se vor descrie rolurile și responsabilitățile pe care fiecare partener trebuie să le îndeplinească în implementarea proiectului

  image

  Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

  Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

  Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)

  Drepturile liderului de parteneriat

  1. Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

  Obligaţiile liderului de parteneriat

  1. Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

  2. Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

  3. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AFM.

  4. Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare către AFM conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

  5. În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

   Anexa 5 Ghidul Solicitantului

   Model C

  6. Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său.


  Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

  Drepturile Partenerilor 2, 3, n

  1. Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

  2. Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AFM.


  Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n

  1. Partenerii sunt obligaţi să colecteze informațiile privind utilizatorii eligibili în conformitate cu prevederile Ghid specific, să pună la dispoziţia liderului de proiect listele utilizatorilor eligibili (beneficiarilor finali ai proiectului) precum și acordurile utilizatorilor cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

  2. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii legate de proiect și despre utilizatorii eligibili, solicitate de către AFM, MMAP, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor finanțate din PNRR.

  3. Partenerii trebuie să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul, dezvoltării durabile, egalităţii de şanse, egalităţii de gen și nediscriminării.

  4. Partenerii sunt obligaţi să asigure accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al reprezentanţilor CE, ECA, AA, EPPO, OLAF, DLAF şi DNA, ca urmare a unei adrese de notificare a auditului/controlului.

  5. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

  6. Partenerii au obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

   Anexa 5 Ghidul Solicitantului

   Model C

  7. Partenerii au obligaţia păstrării evidenţei informaţiilor despre fondurile obținute pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care au fost acordate ultimele fonduri.


  Art. 8 Proprietatea

  1. Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

  2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

  3. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

   1. Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

  Art. 9 Confidențialitate

  1. Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.


  Art. 10 Legea aplicabilă

  1. Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

  2. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

  Art. 11 Dispoziţii finale

  1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.


   Anexe

   Se vor enumera și atașa Anexele la acordul de parteneriat, cu prioritate Declarațiile și

   angajamentele asumate de parteneri care stau la baza Declarațiilor și angajamentelor asumate de Lider odată cu cererea de finanțare depusă la AFM.


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

   Anexa 5 Ghidul Solicitantului

   Model C

   1. Ordinele/Deciziile/Hotărârile de aprobare a depunerii, respectiv implementării proiectului ale fiecărui partener,

   2. Lista utilizatorilor eligibili (beneficiarilor finali ai proiectului) întocmită de fiecare partener pentru gospodăriile pe raza UAT-ului partener,

   3. Acordurile utilizatorilor (beneficiarilor finali ai proiectului),

   4. Declaraţiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărui partener,

   5. Alte anexe ......................


  Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare.

  SAU

  Întocmit într-un singur exemplar, sub semnătura electronică extinsă a reprezentanților legali ai partenerilor, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Semnături


  image

  Lider de parteneriat (Partener 1)

  Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei

  Semnătura Data şi locul

  semnării

  image

  Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei

  image

  Partener 3 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei

  Semnătura Data şi locul

  semnării

  Semnătura Data şi locul

  semnării


  image


  Planului Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

  Anexa 5 la Ghidul specific

  Model D


  Declarație privind TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare


  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.


  1. Datele de identificare a persoanei juridice

   Codul de identificare: [CIF]

   Denumirea: [Denumirea solicitantului]

   Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-mail]


  2. Datele de identificare a proiectului

   Titlul proiectului: [Titlu]

   Data depunerii proiectului: [Data]


  3. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare

   pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt:

  4. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare

  pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ...................................


  Nr. Crt.

  Obiectul achiziției

  Scopul achiziției /

  Activitatea prevăzută în cadrul proiectului1

  1.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]

  2.

  [Obiectul achiziției]

  [Detalii]


  [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului]


  image

  1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.


  Planului Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

  Anexa 5 la Ghidul specific

  Model E


  Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului pentru Solicitant individual sau Lider de parteneriat


  Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ..., în calitate de

  reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),

  Solicitant de finanţare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) – lider de parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă,

  Declar că activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

  Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:

  1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

  2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

  3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

  4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;


   Planului Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


   Anexa 5 la Ghidul specific

   Model E


  5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

  6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

  Referitor la obiectivul de mediu 1 –Atenuarea schimbărilor climatice-Construirea și exploatarea acestor infrastructuri nu vor conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

  Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice- Investițiile propuse nu afectează acest obiectiv deoarece pentru investițiile aferente de dezvoltare a infrastructurii de apă și de canalizare vor fi realizate analize de vulnerabilitate la schimbările climatice în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

  Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2018, unul din aspectele analizate de autoritățile competente pentru protecția mediului în etapa de încadrare în vederea luării deciziei cu privire la necesitatea elaborării raportului privind impactul asupra mediului este: ”riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice;”. Aceste informații trebuie prezentate de titular în cadrul memoriului de prezentare elaborat pentru parcurgerea acestei etape. De asemenea, prin Legea nr. 292/2018 este stabilit un set minim de informații care trebuie prezentate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, fiind incluse informațiile privind: ”impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice;”

  Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine – se va demonstra in cadrul documentatiior tehnice, in etapa de executie modul de implementare a principiilor DNSH :

  Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligaţia, conform HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să ţină evidenţa lunară a colectării, stocării provizorii şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate.

  Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu Directiva EIA.

  Referitor la obiectivul de mediu Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor Impactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor specifice / măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000.

  Se va avea in vedere: Investițiile nu vor fi localizate pe:

  1. teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;

  2. terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau pe Lista Roșie IUCN;

  3. teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.


  Planului Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


  Anexa 5 la Ghidul specific

  Model E


  Solicitantul își asumă preluarea principiilor „Do No Significant Harm” (DNSH) atât în procesul de elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC și PTh, cât și monitorizarea și justificarea implementării acestor principii în timpul execuției.

  În cadrul procedurilor de achiziție pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul își asumă să includă în caietele de sarcini și tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor.

  În cadrul procedurilor de achiziție pentru execuția  lucrărilor, beneficiarul își asumă includerea în caietele de sarcini a obligativității respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH.

  Totodată, AFM va condiționa plățile efectuate către beneficiari de prezentarea următoarelor documente în faza de execuție:

  Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară:

  Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor


  Data: Semnătura:

  Nume, prenume

  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

  Planului Național de Redresare și Reziliență

  Componenta C1 - INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


  Anexa 5 la Ghidul specific

  Model F


  Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


  Pentru cererea de finanțare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această declarație face parte integrantă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul Apei, INVESTIȚIA 3: Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.


  (Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau, în situația unui parteneriat, de către reprezentanții legali ai membrilor parteneriatului. Se semnează conform secțiunii specifice din ghid).

  CONSIMŢĂMÂNT

  Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP ,

  posesor/posesoare a ……… CI ……………………………. seria ………………….………….. nr ,

  domiciliat / ă în ,

  e-mail ……………………………………………………………………………, telefon în

  calitate de persoană fizică și reprezentant legal al:

  ………………………………

  (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social ale liderului / partenerului reprezentat)

  declar prin prezenta că sunt de acord ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate responsabile cu verificarea și contractarea cererii de finanțare cu titlul ……………….., depusă în cadrul apelului de proiecte , să proceseze

  datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.


  De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul AFM de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ,


  Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic și/sau adresa de e-mail ………………….

  Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.


  NUME SI PRENUME ……………………………………… DATA ……………………………………… SEMNĂTURA ………………………………………