LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 22 iulie 2010
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă:
  a) transmiterea unui teren în suprafață de 3 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava, în vederea amenajării unui cimitir;
  b) transmiterea unui teren în suprafață de 12,056 ha, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava, în vederea amenajării unui complex sportiv și a unui drum de acces.
  (2) Schimbarea destinației prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este interzisă și se sancționează conform legii.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 3

  Suprafața de teren care rămâne în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafețele de teren transmise potrivit art. 1.


  Articolul 4

  Anexa nr. 9.c) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 5

  Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 16 iulie 2010.
  Nr. 174.

  Anexa

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenurilor care se transmit din domeniul public al statului
  și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice
  "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare
  Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava
  și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

  Locul unde este
  situat terenul
   
   
   
   

  Persoana juridică de
  la care se transmite
  terenul
   
   
   

  Persoana juridică
  la care se
  transmite terenul
   
   
   

  Datele de identificare
  a terenului
   
   
   
   

  Supra-
  fețe
  care se
  tran-
  smit
  (ha)

  Nr. de
  inven-
  tar la
  Ministerul
  Finanțelor
  Publice

  Municipiul Suceava,
  zona Tătărași
   
   
   

  Statul român, din
  administrarea
  Stațiunii de
  Cercetare-Dezvoltare
  Agricolă Suceava

  Municipiul Suceava,
  în administrarea
  Consiliului Local
  al Municipiului
  Suceava

  Parcelă arabilă = 513/1

  12

  152065

  Parcelă arabilă = 107/1

  0,056

  152065

   

   

   

  Municipiul Suceava,
  str. Grigore
  Alexandru Ghica,
  cartier Ițcani
   

  Statul român, din
  administrarea
  Stațiunii de
  Cercetare-Dezvoltare
  Agricolă Suceava

  Municipiul Suceava,
  în administrarea
  Consiliului Local
  al Municipiului
  Suceava

  Intravilan, parcelă
  construcții (suprafață
  totală 27,07 ha)
   
   

  3
   
   
   
   

  152065
   
   
   
   

  __________