ORDIN nr. 58 din 20 ianuarie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2012  Având în vedere prevederile art. 4, alin. (2), ale art. 9 alin. (3) şi ale art. 14 din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală,
  în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 56 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care furnizează servicii de marcare temporală ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, drepturile şi obligaţiile prevăzute prin prezentul ordin pentru utilizatori sunt aplicabile personalului abilitat să utilizeze marca temporală în cadrul acestor instituţii.
  (4) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care furnizează servicii de marcare temporală ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute prin prezentul ordin referitoare la publicarea în mediul internet a unor informaţii, stabilind în acest sens proceduri interne privind accesul personalului propriu abilitat la respectivele informaţii."
  2. La articolul 2, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "m) extensie de tip critic pentru marcare temporală - extensia unui certificat calificat care trebuie procesată în mod obligatoriu de aplicaţia care îl utilizează, limitând folosirea cheii private asociate certificatului, exclusiv la aplicarea semnăturii electronice extinse din cadrul unei mărci temporale."
  3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), pentru instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care furnizează servicii de marcare temporală ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, cuantumul garanţiei se stabileşte anual, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, la propunerea conducerii instituţiilor respective, proporţional cu prejudiciile create în anul anterior, stabilite prin decizii judecătoreşti definitive. Certificatul asociat mărcii temporale va conţine menţiuni referitoare la limitări privind utilizarea acesteia."
  4. La articolul 15 alineatul (1) litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "3. o semnează electronic cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat;"
  5. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care furnizează servicii de marcare temporală ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului, pe pagina proprie de internet, informaţii privind standardele pe care le aplică în cadrul activităţii propriu-zise de generare a mărcii temporale şi procedurile de securitate utilizate."
  6. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Personalului propriu din instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care furnizează servicii de marcare temporală ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, i se va aduce la cunoştinţă existenţa şi modul de funcţionare a Serviciului de verificare a mărcilor temporale prin documentele aferente procedurilor interne stabilite. Pentru persoanele ce justifică accesul la documentul căruia i-a fost ataşată o marcă temporală de către sistem, verificarea mărcilor temporale se va face printr-o procedură distinctă, în afara sistemului informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat. Procedura va fi auditată şi publicată pe pagina proprie de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală din cadrul instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."
  7. La anexa nr. 1 "Conţinutul şi structura Registrului furnizorilor de servicii de marcare temporală", punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "8. Cheia publică a certificatului calificat folosit de furnizorul de servicii în procesul de marcare temporală".


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicaţiilor
  şi societăţii informaţionale,
  Valerian Vreme
  Bucureşti, 20 ianuarie 2012.
  Nr. 58.
  _______