ORDIN nr. 114 din 17 mai 2010
pentru modificarea Instrucţiunilor ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 25 mai 2010  În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Instrucţiunile ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Urmărirea curentă se realizează, prin grija fiecărei unităţi de administrare, de către responsabilii cu urmărirea în exploatare a construcţiilor numiţi prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie de zi pe unitate, atestaţi de Serviciul controlul calităţii în construcţii din Direcţia logistică, dintre cadrele de specialitate cu pregătire cel puţin de nivel mediu.
  (2) În cazul în care unitatea de administrare nu dispune de personal propriu specializat, aceasta poate contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată în această activitate, în condiţiile legii."
  2. La articolul 19, alineatele (2), (6) şi (7) se abrogă.
  3. La articolul 19, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
  "(5) Notele de constatare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, stabilindu-se prin observare directă sau prin alte mijloace de investigare natura, volumul şi valoarea lucrărilor ce trebuie executate în scopul obţinerii exigenţelor de performanţă iniţiale ale construcţiilor corespunzător nivelului cerinţelor esenţiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor, şi vor avea anexate devize estimative din care să reiasă valoarea acestora."
  4. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Lucrările de reparaţii capitale cuprind lucrări de reparare şi constau în remedierea sau înlocuirea de elemente, detalii ori părţi de construcţii şi instalaţii ieşite din uz, ca urmare a exploatării normale sau acţiunii agenţilor de mediu, şi nu modifică parametrii tehnico-funcţionali ai construcţiei."
  5. La articolul 20, alineatul (5) se abrogă.
  6. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - Valoarea construcţiei se majorează cu valoarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de modernizare care au ca efect creşterea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acesteia ori cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale executate care conduc la mărirea duratei de viaţă a imobilului, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare."
  7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Se admit lucrări de recompartimentare, cum sunt desfiinţarea sau crearea de ziduri neportante şi practicarea de goluri în zidurile de compartimentare, în situaţia în care nevoile de muncă impun astfel de modificări. Acestea se execută după obţinerea în prealabil de la Direcţia logistică - Grupul de proiectare, în baza unui raport fundamentat, a avizului pe planul de nivel, cu modificările nestructurale propuse, care nu afectează structura de rezistenţă. Avizul se poate lua şi de la proiectantul iniţial al construcţiei.
  (2) Lucrările de recompartimentări uşoare executate cu pereţi din rigips, panouri de lemn şi altele asemenea se consideră construcţii provizorii şi nu necesită autorizaţie de construcţie."
  8. Anexele nr. 2 şi 3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  În cuprinsul Instrucţiunilor ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008, sintagma "Direcţia generală management logistic şi administrativ" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia logistică".


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 17 mai 2010.
  Nr. 114.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 2 la Instrucţiunile nr. 664/2008)
  --------------------------------------------
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  Unitatea .....................
  Nr. ........ din ........
     
    VIZAT
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Şeful unităţii de administrare

  NOTĂ DE CONSTATARE
  În conformitate cu prevederile art. ..... din Instrucţiunile ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, .........., responsabil cu urmărirea în exploatare a construcţiilor, numit prin OZU/DZU nr. ........., am procedat la verificarea periodică a construcţiei înregistrate în evidenţa de cadastru cu nr. ....., cu destinaţia ..........., constatând că sunt necesare a se efectua următoarele lucrări de întreţinere:
           
    Nr. crt.Natura lucrăriiValoarea estimativăObservaţii
    Arhitectură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Instalaţii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Instalaţii sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Instalaţii de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Lucrările se vor executa în regie proprie/antrepriză în perioada .........

      Responsabil cu urmărirea în exploatare a construcţiilor,
      .....................................................


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 3 la Instrucţiunile nr. 664/2008)
  --------------------------------------------
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  Unitatea ..........................
  FIŞĂ-TIP
  pentru evidenţierea naturii şi valorilor lucrărilor de
  întreţinere şi reparaţii realizate la construcţii
  şi instalaţii aferente*)
  Indicativul construcţiei
  Natura lucrărilor Anul şi valoarea cheltuielilor***)
  20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. 20 .. ..
  CURENTE Total, din care:
  Construcţii
  Instalaţii sanitare
  Instalaţii electrice
  Instalaţii de încălzire
  Lucrări auxiliare **)
  CAPITALE Total, din care:
  Construcţii
  Instalaţii sanitare
  Instalaţii electrice
  Instalaţii de încălzire
  Lucrări auxiliare **)
  MODERNIZARE Total, din care:
  Construcţii
  Instalaţii sanitare
  Instalaţii electrice
  Instalaţii de încălzire
  Lucrări auxiliare **)
  Intervenţii accidentale şi amenajări după avarii din calamităţi (valoarea totală/detaliată)

  ----------- Notă *) Se păstrează în partea administrativă a dosarului de cadastru. Notă **) Se cuprind valorile lucrărilor la anexe (împrejmuiri, drumuri, alei, reţele exterioare etc.), ce sunt cuprinse în devizul general al pavilionului principal. Notă ***) Reprezintă valoarea situaţiilor definitive ale lucrărilor real executate.
  -------