ORDIN nr. 931 din 28 noiembrie 2011
privind modificarea şi completarea secţiunii A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.612 din 29 noiembrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 931 din 28 noiembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 13 decembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 3.394/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.867 din 28 noiembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile:
  - art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 925/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011,
  în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Secţiunea A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La capitolul I "Cadrul general de realizare a programelor naţionale de sănătate", la articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate, Ministerul Sănătăţii încheie contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor achiziţionate la nivel naţional, a produselor primite ca donaţie/sponsorizare, precum şi pentru incinerarea produselor cu termene de valabilitate expirate, prin negociere cu Compania Naţională «Unifarm» - S.A., cu respectarea obiectului de activitate al acesteia prevăzut în statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «UNIFARM» - S.A."
  2. Capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL II
  Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011
  *Font 7*
                                                                                                           - mii lei -
  Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care transfer CNAS
  Credite bugeta- re Credite de angaja- ment Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  I. Programele naţionale privind bolile transmisibile 77.448 77.448 53.326 53.229 130.774 130.677 97 0
  II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 0 0 5.088 5.088 5.088 5.088 0 0
  III. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională 28.798 28.798 59.615 59.615 88.413 88.413 0 0
  IV. Programele naţionale privind bolile netransmisibile 333.280 333.280 956.991 911.551 1.290.271 1.244.831 1.063.876 1.018.436
  V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 0 0 8.126 8.126 8.126 8.126 0 0
  VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 32.762 32.762 10.544 10.544 43.306 43.306 0 0
  VII. Programul naţional de tratament în străinătate 34.000 34.000 0 0 34.000 34.000 0 0
  VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă a medicamentelor 0 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
  MS acţiuni centralizate 52 52 447 447 499 499 0 0
  Credite reţinute în Programul naţional de sănătate 0 45.537 0 45.537 45.537
  TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE 506.340 506.340 1.214.137 1.214.137 1.720.477 1.720.477 1.183.973 1.183.973"

  3. La capitolul III "Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012", la subcapitolul I "Programele naţionale privind bolile transmisibile", punctul 2 "Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile", subpunctul 2.1 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
  "e^1) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:
  - achiziţionarea vaccinului gripal sezonier, în scopul realizării vaccinării antigripale a populaţiei din grupele cu risc crescut de a contracta sau transmite gripa, conform metodologiei naţionale, în conformitate cu recomandările OMS şi în funcţie de situaţia epidemiologică."
  4. La capitolul III, la subcapitolul IV "Programele naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile", punctul 1 "Programul naţional de boli cardiovasculare", subpunctul 1.1 "Subprogramul de tratament al pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare", la titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul "1) Indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1) Indicatori fizici:
  a) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană/an: 3.488;
  b) numărul de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 300;
  c) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 2.523;
  d) numărul de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne/an: 80;
  e) numărul de bolnavi trataţi prin implantarea de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 80;
  f) numărul de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 3.989;
  g) numărul de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară/an: 434;
  h) numărul de bolnavi trataţi prin intervenţii de chirurgie vasculară/an: 1.763."
  5. La capitolul III, la subcapitolul IV punctul 1 subpunctul 1.2 "Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut", la titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul "1) Indicatori fizici" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1) Indicatori fizici:
  a) numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin intervenţii coronariene percutane/an: 3.422."
  6. La capitolul III, subcapitolul IV punctul 5 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul 5.1 "Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", titlul "Indicatori de evaluare", subtitlul "1) Indicatori fizici", la litera f) "numărul estimativ de transplanturi ce urmează a fi efectuate, pe tipuri:", litera f.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f.1) transplant hepatic: 70;".
  7. La capitolul III, la subcapitolul IV punctul 8 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare", subpunctul "2) Intervenţia pentru diagnosticul şi managementul amiotrofiilor spinale şi distrofiilor musculare de tip Duchenne şi Becker, precum şi prevenirea transmiterii ereditare a acestora", la titlul "Natura cheltuielilor", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) cheltuieli rezultate din programe de formare profesională a personalului de specialitate (medici şi personal sanitar mediu) desfăşurate la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» Bucureşti: organizare şi participare la cursuri, achiziţionare, publicare de materiale informative, cărţi sau publicaţii de specialitate;".
  8. La capitolul III, la subcapitolul V "Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", punctul 3 "Supravegherea stării de sănătate a populaţiei", paragraful "Obiectiv 1: Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor", titlul "Activităţi", la subtitlul "b) Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti", după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
  "9. realizarea tipăririi şi distribuirii carnetelor de vaccinări."


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  -----------