HOTĂRÂRE nr. 227 din 4 martie 2009
pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 13 martie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) CNPAS are structura organizatorică şi numărul maxim de posturi prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui CNPAS, se pot constitui servicii, birouri şi compartimente."
  2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Conducerea CNPAS este asigurată de preşedinte şi de consiliul de administraţie.
  (2) Conducerea executivă a CNPAS este asigurată de preşedinte.
  (3) Preşedintele CNPAS are rang de secretar de stat, fiind în acelaşi timp şi preşedintele consiliului de administraţie.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, precum şi pentru realizarea hotărârilor consiliului de administraţie şi ale consiliului tripartit, preşedintele CNPAS emite decizii - în cazurile expres prevăzute de lege, precum şi ordine şi instrucţiuni.
  (5) Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (6) În subordinea preşedintelui îşi desfăşoară activitatea secretariatul general al CNPAS, condus de un secretar general.
  (7) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (8) Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul CNPAS aflate în subordinea sa şi asigură legătura operativă dintre preşedinte şi conducătorii acestor compartimente.
  (9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al preşedintelui CNPAS, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercită atribuţiile.
  (10) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale deleagă, conform legislaţiei în domeniul finanţelor publice, preşedintelui CNPAS atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (11) În subordinea preşedintelui CNPAS se organizează, la nivel de direcţie generală, activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (12) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este condusă de preşedintele CNPAS şi de un consiliu tripartit.
  (13) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de un director general, funcţionar public de conducere, numit, în condiţiile legii, de către preşedintele CNPAS."
  3. La articolul 12, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "l) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, precum şi directorii executivi adjuncţi ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;".
  4. La articolul 12, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
  "l^1) numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin, directorul general, directorul medical, directorul cercetare-dezvoltare şi directorul economic ai INEMRCM."
  5. Articolul 16 se abrogă.
  6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de pensii se aprobă de consiliul de administraţie al CNPAS. Prin ordin al preşedintelui CNPAS, în cadrul caselor teritoriale de pensii pot fi organizate servicii, birouri şi compartimente."
  7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Reorganizarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 4 martie 2009.
  Nr. 227.


  Anexa
  ──────
  (Anexa nr. 1 la statut)
  ────────────────────────
  CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
  Numărul maxim de posturi = 443
  (inclusiv preşedintele), din care:
  37 aferente sistemului de asigurări pentru
  accidente de muncă şi boli profesionale
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


            ┌──────────────────────────┐
            │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│
            └───────────┬──────────────┘ ┌────────────────────┐
                        ├────────────────────────────────┤ CONSILIUL TRIPARTIT│
               ┌────────┴─────────┐ └──────────┬─────────┘
               │ PREŞEDINTE │ |
               └──────────────────┘ |
               ┌──────────────────┐ |
               │CABINET PREŞEDINTE│ |
               └────────┬─────────┘ |
                        ├───────────────────────────────────────────|
                        │ |
   ┌────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ |
   │ Audit public ├───┼──────────┤Direcţia generală│ ┌────────┴───────────┐
   └────────────────┘ │ │ juridică │ │ Direcţia generală │
                        │ └────────┬────────┘ │ accidente de muncă │
   ┌────────────────┐ │ │ │şi boli profesionale│
   │Direcţia control│ │ ┌────────┴─────────┐ └──────────┬─────────┘
   │ şi combatere ├───┤ │ │ │
   │ fraudă │ │ ┌──────┴─────┐ ┌──────────┴────────┐ │
   └────────────────┘ │ │ Direcţia │ │Direcţia contencios│ │
                        │ │ legislaţie │ │ şi executare │ │
   ┌────────────────┐ │ │ pensii │ │ silită │ │
   │Direcţia resurse│ │ └────────────┘ └───────────────────┘ │
   │ umane ├───┤ ┌────────────────┴───┐
   └────────────────┘ │ │ │
                        │ ┌─────────┴──────────┐ ┌───────┴─────┐
                        │ │Direcţia prevenire │ │ Direcţia │
                        │ │accidente de muncă │ │ acordare │
                ┌───────┴──────────┐ │şi boli profesionale│ │ prestaţii │
                │ SECRETAR GENERAL │ └────────────────────┘ └─────────────┘
                └───────┬──────────┘
                        │
   ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────┐
   │ Direcţia ├────┼────────┤Direcţia execuţie│
   │ comunicare │ │ │ bugetară │
   └───────────────┘ │ └─────────────────┘
   ┌────────────────┐ │ ┌─────────────────┐
   │Direcţia relaţii├───┼────────┤ Direcţia │
   │ externe │ │ │ economică │
   └────────────────┘ │ └─────────────────┘
   ┌───────────────┐ │ ┌─────────────────┐
   │Direcţia infor-│ │ │Direcţia editare │
   │matică şi evi- ├────┴────────┤ mandate şi │
   │denţă stagii │ │ statistici │
   │ cotizare │ └─────────────────┘
   └───────────────┘

  ___________