HOTĂRÂRE nr. 546 din 9 iulie 2020privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 iulie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 617 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, literele d), e), f) și l) se abrogă.2. La articolul 6, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici.
  3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Intrarea în corpul funcționarilor publici se face prin concurs de recrutare, organizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri sau potrivit reglementărilor aplicabile persoanelor care ocupă o funcție publică specifică de manager public. (2) Concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării unei funcții publice pe perioadă nedeterminată.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul funcțiilor publice de execuție temporar vacante, concursul de recrutare se poate organiza și în vederea ocupării unei funcții publice de execuție pe perioadă determinată. Persoana care are competența de numire în funcția publică poate transforma funcția publică temporar vacantă pe o perioadă de cel puțin o lună, în condițiile prevăzute la art. 375 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situația în care concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, a unei funcții publice de execuție cu grad profesional debutant, candidatului declarat admis îi va fi aplicabil regimul funcționarilor publici debutanți pe durata perioadei de stagiu prevăzută de lege. La finalizarea perioadei de stagiu se aplică dispozițiile legale, pe baza rezultatului evaluării activității. În situația numirii ca funcționar public de execuție definitiv a funcționarului public care ocupă o funcție publică temporar vacantă postul aferent funcției publice se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public numit pe perioadă determinată.
  4. Articolul 13 se abrogă. 5. Articolul 15 se abrogă. 6. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16

  Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între înștiințarea Agenției și asigurarea publicității concursului, în condițiile legii.
  7. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Recrutarea funcționarilor publici se face prin concurs organizat în condițiile legii.
  8. Articolul 18 se abrogă. 9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  Concursurile de recrutare pentru funcțiile publice vacante din autoritățile și instituțiile publice sunt organizate și se desfășoară, în condițiile legii, de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 369 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ai căror conducători au competența de numire în funcțiile publice pentru care se organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante și de execuție vacante și temporar vacante.
  10. La articolul 20, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) Condițiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea fiecărei funcții publice vacante se stabilesc pe baza fișei postului corespunzătoare acesteia.
  (...)(3) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 94 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici care ocupă posturi cu atribuții privind relații cu publicul trebuie să cunoască și limba minorității naționale respective.
  11. La titlul II capitolul II, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

  Secţiunea a 2-a Înștiințarea Agenției
  12. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința Agenția cu privire la organizarea unui concurs cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs. (2) Înștiințarea va cuprinde în mod obligatoriu informațiile prevăzute la art. 39 alin. (1^1) și este însoțită, dacă este cazul, de solicitarea desemnării unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile legii.
  13. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documentare expres indicate, cu relevanță pentru funcția publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei. (2) Bibliografia și tematica se stabilesc de către conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la propunerea compartimentelor de specialitate.(3) Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  14. Articolul 23 se abrogă. 15. Articolul 24 se abrogă. 16. Articolul 24^1 se abrogă. 17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) În vederea organizării și desfășurării concursului pentru recrutarea funcționarilor publici, de la momentul înștiințării Agenției, dar nu mai târziu de data publicării anunțului privind concursul în condițiile art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, în condițiile prezentei hotărâri.
  18. La articolul 25, alineatul (4) se abrogă. 19. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnați după cum urmează:
  a) 4 membri sunt reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului desemnați din cadrul acesteia sau/și din cadrul autorității/instituției publice ierarhic superioare;
  b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului ori al consiliului județean, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse din câte 3 membri, reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, desemnați din cadrul acesteia, cu excepția cazului în care se face aplicarea art. 618 alin. (5)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, situație în care unul dintre reprezentanți este desemnat de Agenție ori de instituția prefectului sau de consiliul județean, după caz.(3) În situația în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligația participării unor reprezentanți ai altor autorități și instituții publice decât cele prevăzute de prezenta hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, reprezentantul autorității sau instituției publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, îl înlocuiește pe unul dintre reprezentanții autorității ori instituției publice organizatoare a concursului.
  20. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27
  (1) La solicitarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici, adresată autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, un membru al comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor este desemnat din partea acestora.
  21. Articolul 28 se abrogă. 22. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) Autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor funcționari publici din cadrul altor autorități sau instituții publice, în următoarele cazuri:
  a) numărul insuficient de funcționari publici;
  b) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor;
  c) funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese și/sau incompatibilitate.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului se adresează conducătorului autorității sau instituției publice în cadrul căreia consideră că își desfășoară activitatea funcționari publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi desemnați membri în comisia de concurs/comisia de soluționare a contestațiilor și solicită nominalizarea unui/unor funcționari publici pentru a fi desemnați ca membri în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor.
  23. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 26 alin. (1), în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de secretar general al unității administrativ-teritoriale/al subdiviziunii administrativ-teritoriale, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după cum urmează:
  a) 3 membri sunt reprezentanți ai autorității sau instituției publice organizatoare a concursului desemnați din cadrul acesteia;
  b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului ori al consiliului județean, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  c) un membru este reprezentant al instituției prefectului din județul în care se găsește instituția publică pentru care se organizează concursul, desemnat prin ordin al prefectului.
  (2) În situația concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice de director executiv sau a funcțiilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și instituțiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după cum urmează:
  a) 3 membri sunt desemnați din cadrul autorității sau instituției publice care coordonează activitatea serviciului public deconcentrat;
  b) un membru este reprezentant al Agenției desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituției prefectului, în condițiile prevăzute la art. 618 alin. (6) lit. a) și alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  c) un membru este reprezentantul instituției prefectului din județul în care își are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin ordin al prefectului.
  24. La articolul 34, alineatul (6) se abrogă. 25. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă. 26. Articolul 38 se abrogă. 27. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39
  (1) Înainte cu cel puțin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului are obligația asigurării publicității concursului, în condițiile legii, prin publicarea în aceeași zi a anunțului de concurs la secțiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet și pe site-ul Agenției. Publicarea anunțului pe site-ul Agenției se realizează potrivit instrucțiunilor elaborate de Agenție și aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  28. La articolul 39 alineatul (1^1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) funcția publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă și, după caz, grad profesional, precum și compartimentul din care face parte, conform evidenței gestionate de Agenție, potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă;
  29. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop, odată cu anunțul care cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1^1) se publică și bibliografia, tematica, atribuțiile stabilite în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului. Informațiile se mențin la locul de publicare până la finalizarea concursului.30. La articolul 40 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la rezultatul selecției dosarelor, pe baza documentelor depuse de aceștia la dosarul de concurs, precum și contestațiile depuse cu privire la rezultatul probei scrise și al interviului;
  31. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 41^1

  În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 40 și 41, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligația de a respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii.
  32. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43
  (1) În situația organizării și desfășurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante, autoritățile și instituțiile publice au obligația să înștiințeze Agenția cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunțului de concurs.(2) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.(3) Publicitatea concursului se realizează, în condițiile prezentei hotărâri, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.(4) Pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante, prevederile art. 16-42 se aplică în mod corespunzător, cu excepția termenelor prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 39 alin. (1), precum și cu excepția prevederilor art. 26 alin. (1), art. 30 și art. 31 alin. (3).
  33. La articolul 45, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) ocupate prin transfer sau mutare definitivă, în condițiile legii.
  34. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 46

  Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  35. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 47
  (1) La concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competențele specifice stabilite, în condițiile legii.
  36. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48
  (1) Probele concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, independent.
  37. La articolul 49, alineatul (1) partea introductivă și literele e), f) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 49
  (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:
  (...)
  e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
  (...)
  j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  38. La articolul 49, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.39. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.40. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice și abilitățile practice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoștințele generale ale candidatului în domeniul administrației publice, precum și cunoașterea tematicilor privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare.41. La articolul 52, alineatul (8^1) se abrogă.42. La articolul 53, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care, din cauza numărului mare al candidaților sau a prezenței unor candidați cu dizabilități, proba scrisă se susține în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezența a cel puțin câte unui candidat din celelalte săli. În măsura în care candidatul cu dizabilități nu dorește să fie prezent la extragerea plicului cu subiecte într-o altă sală, prezența sa nu este obligatorie.43. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 57
  (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condițiile legii.
  44. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 58

  Pentru probele concursului punctajele se stabilesc potrivit art. 618 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  45. La articolul 59, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, și se notează în fișa individuală. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaților se anulează și nu se mai corectează. Mențiunea «anulat» se înscrie atât pe lucrare, cât și pe fișa individuală, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.46. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.47. La articolul 61, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Membrii comisiei de concurs acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 55 alin. (2) și (3). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, și se notează în fișa individuală.
  (...)(5) Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  48. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) Punctajul final se calculează potrivit dispozițiilor art. 618 alin. (15) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  49. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.50. După secțiunea a 6-a a capitolului III titlul II se introduce o nouă secțiune, secțiunea 6^1, cuprinzând articolele 62^1-62^5, cu următorul cuprins:

  Secţiunea 6^1 Dispoziții speciale privind desfășurarea concursului de recrutare la care se înscriu persoane cu dizabilități

  Articolul 62^1
  (1) Persoanele cu dizabilități au dreptul de a participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care îndeplinesc condițiile generale și specifice de participare stabilite.(2) În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcții publice se înscrie o persoană cu dizabilități, conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare, precum și comisia de concurs au obligația de a asigura potrivit competențelor prevăzute în prezenta secțiune accesul neîngrădit, precum și accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcții publice în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin identificarea și aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilității și a unor măsuri de adaptare. (3) Instrumentele de asigurare a accesibilității și măsurile de adaptare au rol în egalizarea șanselor persoanelor cu dizabilități în susținerea concursului de recrutare, precum și asigurarea condițiilor optime pentru testarea cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare ocupării funcției publice pentru care se organizează concursul, a abilităților, aptitudinilor și a motivației de ocupare a funcției publice vacante.(4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcție de tipul de dizabilitate, nevoile individuale și de proba concursului pe care urmează să o susțină.


  Articolul 62^2
  (1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidați la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilități. (2) În situația în care persoana cu dizabilități este declarată «admis» la selecția dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligații:
  a) de a informa conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului de recrutare despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;
  b) de a menționa în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere, afișat potrivit art. 50 alin. (2), despre aplicarea prevederilor prezentei secțiuni.


  Articolul 62^3

  Conducătorul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului de recrutare are obligația de a pune la dispoziția comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilității probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfășurarea probelor de concurs.


  Articolul 62^4
  (1) Regulile generale aplicabile desfășurării probelor de concurs, în funcție de tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, pot include:
  a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;
  b) posibilitatea de a susține probele concursului în altă sală de concurs față de ceilalți candidați;
  c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze de maximum 10 minute.
  (2) Candidații cu dizabilități au dreptul de a fi însoțiți pe durata probelor de concurs de către un însoțitor sau de către asistentul personal.


  Articolul 62^5
  (1) Regulile specifice aplicabile desfășurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate și nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:
  a) pentru candidații cu dizabilități vizuale care implică dificultăți sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului și a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în asistență în citirea subiectelor și înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat și datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille ori a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcție de opțiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilități vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului și să redacteze o lucrare scrisă, respectiv poate să rezolve un test-grilă, se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;
  b) pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;
  c) pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură facilitățile de acces în instituție și în sala de examen, precum și, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidații cu dizabilități locomotorii care implică dificultăți sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul.
  51. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluționare a contestațiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor acordă punctaje și le notează în fișa individuală.52. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 65

  Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația modificând rezultatul selecției dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situațiile prevăzute de art. 618 alin. (17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  53. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 66

  Comisia de soluționare a contestațiilor respinge contestația în situațiile prevăzute de art. 618 alin. (18) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  54. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 67^1

  Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
  55. La articolul 72, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile art. 44-71 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 45 și a termenelor prevăzute la art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (1).56. La titlul II, titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul IV Amânarea concursului de recrutare
  57. Articolul 73 se abrogă.58. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 74

  Autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului de recrutare poate dispune amânarea desfășurării concursului în condițiile prevăzute de art. 471 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  59. La articolul 76, alineatul (1) se abrogă.60. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane are obligația de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat admis persoanei care are competența de numire în funcția publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis, prin una dintre următoarele modalități:
  a) personal, pe bază de semnătură;
  b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
  c) prin poșta electronică, cu solicitarea confirmării primirii.
  61. La articolul 83, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoana desemnată ca îndrumător, în condițiile legii, trebuie să cunoască legislația potrivit căreia își desfășoară activitatea autoritatea sau instituția publică respectivă, precum și activitățile desfășurate în cadrul compartimentului în care este numit funcționarul public debutant.62. Articolul 84 se abrogă.63. Articolul 102 se abrogă.64. Articolul 105 se abrogă.65. Articolul 105^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 105^1
  (1) Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici este prevăzut în anexa nr. 6.(2) Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 6A.
  66. Articolul 121 se abrogă.67. La articolul 122, alineatul (1) se abrogă.68. La articolul 122, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ca urmare a promovării în grad profesional și a promovării în clasă, fișa postului funcționarului public se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate, în raport cu nivelul funcției publice. Obligația de a completa fișa postului aparține superiorului ierarhic al funcționarului public promovat.69. La articolul 123, alineatul (2) se abrogă.70. Articolul 124 se abrogă.71. Articolul 125 se abrogă.72. La articolul 126, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. 25-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 26 alin. (1), art. 30, art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49 și 72.73. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 126^1

  Anunțul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică în condițiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  74. Articolul 127 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 127
  (1) Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în condițiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conține în mod obligatoriu:
  a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
  e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. d) se aplică pentru candidații la concursurile și examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  75. La articolul 128, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La actul administrativ de numire se atașează în mod obligatoriu fișa postului modificată potrivit art. 122 alin. (2).76. La articolul 142, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prevederile art. 16-78^1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 17, art. 26 alin. (2), art. 43, 49 și 72.77. La articolul 143 alineatul (1), partea introductivă și literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 143
  (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:
  (...)
  e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
  78. La articolul 143 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate.
  79. La articolul 143, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. i) se aplică pentru candidații la concursurile și examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.80. La articolul 143, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (1^1), (1^2), (2), (3) și (5)81. Articolul 144 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 144
  (1) Funcționarii publici pot promova în clasă prin examen, care se organizează de către autoritățile și instituțiile publice cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcționarul public într-un post cu atribuții corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorității sau instituției publice.(2) Cu cel puțin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
  a) componența comisiei de examen;
  b) data susținerii examenului;
  c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care își desfășoară activitatea funcționarii publici care participă la examen.
  (3) Compartimentul de resurse umane are obligația să publice anunțul privind examenul de promovare în clasă în condițiile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  82. Articolul 145 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 145

  Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condițiile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și conține în mod obligatoriu:
  a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
  b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
  83. Articolul 146 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 146

  Prevederile art. 39-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49, 63-68 și 72.
  84. La titlul III, capitolul V, cuprinzând articolele 148-152, se abrogă. 85. Articolul 154 se abrogă. 86. La articolul 156, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poștal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la data și ora afișării rezultatelor la selecția dosarelor de concurs.87. Articolul 160 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 160

  Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6 și 6A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.


  Articolul III

  La anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, notele de subsol 6 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ^6) Se va completa la data desfășurării interviului.
  (*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toți membrii comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor au acordat notele.
  (**) Va fi același pentru toți candidații la ocuparea aceleiași funcții publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție sau de conducere, după caz.
  ^7) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare probă a concursului în parte (selecția dosarelor, proba scrisă, interviu, contestație).


  Articolul IV

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul V

  După anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6A, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


  Articolul VI

  Până la data intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prevăzut la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, publicitatea concursului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se realizează prin publicarea informațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1^1) din același act normativ, comunicate de către autoritățile și instituțiile publice organizatoare ale concursurilor.


  Articolul VII

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a actualiza fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de conducere și de execuție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre.


  Articolul VIII

  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Ciprian Ciucu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru

  București, 9 iulie 2020.
  Nr. 546.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

  Denumirea autorității sau instituției publice ............................................
  Direcția generală ..............................................
  Direcția ………………
  Serviciul ............................................
  Biroul/Compartimentul ......................
  Aprob^1)

  ^1) Se va completa cu numele, prenumele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu.
  FIȘA POSTULUI
  Nr. ...............................

  Informații generale privind postul
  1. Denumirea postului ....................................................................................................................................................................
  2. Nivelul postului ....................................................................................................................................................................
  3. Scopul principal al postului ..........................................................................................................................................................
  Condiții specifice pentru ocuparea postului^2)
  1. Studii de specialitate^3) ....................................................................................................................................................................
  2. Perfecționări (specializări^4) .............................................................
  3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ..........................................................................................
  4. Limbi străine^5) (necesitate și nivel de cunoaștere^6) ......................................................................................................................
  5. Abilități, calități și aptitudini necesare ...............................................
  6. Cerințe specifice^7) ..................................................
  7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) .....................................................................
  Atribuțiile postului^8):
  1. ............................................................................................................................................................
  2. ..............................................................................................................................................................
  3. .......................................................................................................................................................
  4. .....................................................................................................................................................
  5. .....................................................................................................................................................
  6. ...........................................................................................................................................................
  7. ...........................................................................................................................................................
  8. ..........................................................................................................................................................
  9. ............................................................................................................................................................
  10. ...........................................................................................................................................................
  Identificarea funcției publice corespunzătoare postului
  1. Denumire ....................................................................................................................................................................
  2. Clasa ....................................................................................................................................................................
  3. Gradul profesional^9) ....................................................................................................................................................................
  4. Vechimea în specialitate necesară ....................................................................................................................................................
  Sfera relațională a titularului postului
  1. Sfera relațională internă:
  a) Relații ierarhice:
  - subordonat față de ....................................................................................................................................................................
  - superior pentru ....................................................................................................................................................................
  b) Relații funcționale: ....................................................................................................................................................................
  c) Relații de control: ...............................................................................................................................................................................
  d) Relații de reprezentare: .....................................................................................................................................................................
  2. Sfera relațională externă:
  a) cu autorități și instituții publice: ...........................................................................................................................................................
  b) cu organizații internaționale: ............................................................................................................................................................
  c) cu persoane juridice private: .............................................................................................................................................................
  3. Limite de competență^10) ...............................................................................................................................................................
  4. Delegarea de atribuții și competență .................................................................................................................................................
  Întocmit de^11):
  1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................
  2. Funcția publică de conducere ......................................................................................................................................................
  3. Semnătura ....................................................................................................................................................................
  4. Data întocmirii ....................................................................................................................................................................
  Luat la cunoștință de către ocupantul postului
  1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................
  2. Semnătura ....................................................................................................................................................................
  3. Data ....................................................................................................................................................................
  Contrasemnează^12):
  1. Numele și prenumele ....................................................................................................................................................................
  2. Funcția ....................................................................................................................................................................
  3. Semnătura ....................................................................................................................................................................
  4. Data ....................................................................................................................................................................

  ^2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare.
  ^3) - Pentru funcțiile publice din clasa I și a II-a, studiile de specialitate se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.– Pentru funcțiile publice de conducere se menționează și condiția prevăzută la art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  ^4) Se menționează, dacă este cazul, condiția privind absolvirea unor perfecționări/specializări stabilite prin acte normative pentru ocuparea/exercitarea unei funcții publice și/sau, după caz, a unor perfecționări/specializări considerate utile pentru desfășurarea activității în exercitarea funcției publice.
  ^5) Dacă este cazul.
  ^6) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ și „vorbit“, după cum urmează: „cunoștințe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.
  ^7) Se menționează, dacă este cazul:– condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției;– delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, după caz.
  ^8) Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului.
  ^9) Se stabilește potrivit prevederilor legale.
  ^10) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.
  ^11) Se întocmește de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepția situației în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, precum și pentru funcția publică de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, se desemnează prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară să întocmească și să semneze fișa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.
  ^12) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit legii, cu excepția situației în care calitatea de contrasemnatar revine conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, precum și în cazul în care raportul de evaluare nu se contrasemnează potrivit legii, fișa postului nu se contrasemnează.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE

  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................
  *) Se completează doar de către candidații la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante.
  ^1) Se vor trece calificativele „cunoștințe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menționate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ și, respectiv, „utilizator experimentat“.
  ^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competențe.
  ^3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională actuală și anterioară.
  ^4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
  ^5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon.
  ^6) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.
  ^7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, emisă în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  ^8) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.
  Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
  Data ..................
  Semnătura .........................


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 6A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  RAPORT DE EVALUARE
  a performanțelor profesionale individuale
  ale funcționarilor publici pentru activitatea
  desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020

  ^1 Dacă este cazul.
  ^2 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.
  ^3 Dacă este cazul.
  ^4 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.
  ^5 Se completează în situația aprobării raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii.
  ^6 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către persoana care are competența de aprobare a Raportului de evaluare potrivit legii.
  ^7 Dacă este cazul.
  ^8 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației.
  ^9 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației.

  -----