CONVENŢIA DE LA ROTTERDAM din 10 septembrie 1998
privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 27 martie 2003


  Notă *) Traducere.
  Părţile la convenţie,
  constiente de impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului al anumitor produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional,
  făcând apel la prevederile Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea şi ale cap. 19 din Agenda 21, intitulat "Gestionarea ecologica raţională a produsilor chimici toxici, care include prevenirea traficului internaţional ilegal al produsilor toxici şi periculosi",
  având în vedere activităţile întreprinse de Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura (FAO), în vederea instituirii Procedurii voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, asa cum au fost stabilite în Instrucţiunile modificate de la Londra privind schimbul de informaţii referitoare la produsii chimici care fac obiectul comerţului internaţional (denumite mai jos Instrucţiunile modificate de la Londra) şi în Codul de conduita internationala al FAO pentru distribuirea şi utilizarea pesticidelor (denumit mai jos Codul internaţional de conduita),
  ţinând cont de circumstanţele şi de nevoile specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economie în tranzitie, în special de necesitatea de a întări capacitatile naţionale de gestionare a produsilor chimici, inclusiv transferul de tehnologie, furnizarea de asistenţa tehnica şi financiară şi promovarea cooperării între părţi,
  constatând ca anumite tari au cerinţe specifice în materie de informaţii referitoare la miscarile impuse de tranzit,
  convenind ca practicile bune de gestionare a produsilor chimici ar trebui să fie încurajate în toate ţările, ţinând cont în special de regulile facultative de conduita enunţate în Codul internaţional de conduita şi în Codul de etica al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu referitor la comerţul internaţional cu produşi chimici,
  din dorinţa de a se asigura ca produsii chimici exportati de pe teritoriul lor sunt ambalati şi etichetati în asa fel încât să se protejeze în mod convenabil sănătatea populaţiei şi mediul, conform principiilor enunţate în Instrucţiunile modificate de la Londra şi în Codul internaţional de conduita,
  recunoscând ca politicile comerciale şi cele de mediu ar trebui să fie complementare pentru a se asigura o dezvoltare durabila,
  subliniind ca nici o prevedere a prezentei convenţii nu trebuie interpretată ca antrenand în vreun fel o modificare a drepturilor şi obligaţiilor unei părţi, rezultate dintr-un acord internaţional în vigoare aplicabil produsilor chimici care fac obiectul comerţului internaţional sau protecţiei mediului,
  înţelegand ca acele consideratii menţionate mai sus nu au ca obiect stabilirea unei ierarhii între prezenta convenţie şi alte acorduri internaţionale,
  hotărâte sa protejeze atât sănătatea populaţiei, inclusiv pe cea a consumatorilor şi a lucrătorilor, cat şi mediul, de impactul potenţial negativ pe care îl pot avea anumiti produşi chimici periculosi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional,
  au convenit cele ce urmează:

  Articolul 1

  Scop
  Prezenta convenţie are drept scop sa încurajeze împărţirea responsabilităţilor şi cooperarea dintre părţi în domeniul comerţului internaţional cu anumiti produşi chimici periculosi, pentru a proteja sănătatea populaţiei şi mediul de eventuale daune şi pentru a contribui la utilizarea raţională, din punctul de vedere ecologic, a acestor produşi, facilitand schimbul de informaţii referitoare la caracteristicile lor, instituind un procedeu naţional de luare a deciziilor, aplicabil importului şi exportului acestora, şi asigurând comunicarea acestor decizii părţilor.


  Articolul 2

  Definiţii
  În cadrul prezentei convenţii:
  a) Produs chimic este o substanţa prezenta fie izolat, fie într-un amestec sau într-un preparat, fie fabricata sau extrasa din natura şi care nu include nici un organism viu. Aceasta definiţie acoperă categoriile următoare: pesticide (incluzandu-se şi preparatele pesticide extrem de periculoase) şi produşi industriali.
  b) Produs chimic interzis este un produs chimic pentru care toate utilizarile care intră în una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o măsura de reglementare finala, în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului. Intra în cadrul acestei definiţii produsele chimice a căror omologare a fost refuzată încă de la prima solicitare sau pe care industria le-a retras de pe piaţa interna sau cărora li s-a respins cererea de omologare naţionala, dacă s-a stabilit în mod clar ca o astfel de măsura a fost luată în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului.
  c) Produs chimic strict reglementat este produsul chimic pentru care în mod practic toate utilizarile care se încadrează în una sau mai multe categorii au fost interzise printr-o măsura de reglementare finala, în vederea protejării sănătăţii populaţiei sau a mediului, cu excepţia anumitor utilizări precise care rămân autorizate. Intra în cadrul acestei definiţii produsii chimici a căror omologare a fost refuzată pentru toate utilizarile sau pe care industria i-a retras de pe piaţa interna ori cărora li s-a respins cererea de omologare naţionala, dacă s-a stabilit în mod clar ca o astfel de măsura a fost luată în vederea protejării populaţiei şi a mediului.
  d) Preparat pesticid extrem de periculos este produsul chimic preparat pentru a fi folosit ca pesticid şi care are în condiţiile utilizării efecte grave asupra sănătăţii populaţiei sau mediului, observabile după o scurta perioada, după una sau mai multe expuneri.
  e) Măsura de reglementare finala este o acţiune întreprinsă de către o parte, care nu necesita ulterior o alta acţiune de reglementare întreprinsă de către acea parte şi care are drept scop interzicerea sau reglementarea în mod strict a produsului chimic.
  f) Export şi import reprezintă miscarile unui produs chimic de pe teritoriul unei părţi pe teritoriul altei părţi, excluzandu-se operaţiile simple de tranzit.
  g) Parte este un stat sau o organizaţie regionala de integrare economică, care a consimţit să se oblige prin prezenta convenţie şi pentru care convenţia este în vigoare.
  h) Organizaţia regionala de integrare economică este orice organizaţie constituită din state suverane dintr-o regiune data, căreia statele membre i-au transferat competente referitoare la problemele gestionate de prezenta convenţie şi care a fost pe deplin autorizata, conform procedurilor sale interne, să semneze, sa ratifice, sa accepte, sa aprobe aceasta convenţie sau sa adere la ea.
  i) Comitet de studiu al produsilor chimici este un organism subsidiar conform paragrafului 6 al art. 18.


  Articolul 3

  Domeniul de aplicare a convenţiei
  1. Prezenta convenţie se aplică:
  a) produsilor chimici interzisi sau strict reglementati;
  b) preparatelor de pesticide extrem de periculoase.
  2. Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentei convenţii:
  a) stupefiantele şi substantele psihotrope;
  b) materialele radioactive;
  c) deşeurile;
  d) armele chimice;
  e) produsele farmaceutice, inclusiv medicamentele de uz uman şi uz veterinar;
  f) produsii chimici utilizaţi ca aditivi alimentari;
  g) produsele alimentare;
  h) produsii chimici importaţi în cantităţi care nu risca sa pună în pericol sănătatea populaţiei sau mediul, cu condiţia ca ei să fie importaţi:
  (i) în scopul unor lucrări de cercetare sau de analiza; sau
  (îi) de către o persoană particulară pentru o utilizare personală, într-o cantitate rezonabila.


  Articolul 4

  Autorităţi naţionale desemnate
  1. Fiecare parte desemnează una sau mai multe autorităţi naţionale abilitate sa exercite în nume propriu funcţiile administrative stabilite prin prezenta convenţie.
  2. Fiecare parte cauta să se asigure ca autoritatea sau autorităţile sale naţionale desemnate dispun de resurse suficiente pentru a se achită în mod eficace de sarcinile lor.
  3. Fiecare parte comunică Secretariatului, cel mai târziu până la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, numele şi adresa autorităţilor sale naţionale desemnate. Ea informează imediat Secretariatul despre orice modificare privind numele sau adresa.
  4. Secretariatul informează imediat părţile despre notificările pe care le-a primit conform paragrafului 3.


  Articolul 5

  Procedura care se aplică produsilor chimici interzisi sau strict reglementati
  1. Fiecare parte care a adoptat o măsura de reglementare finala trebuie să notifice în scris aceasta Secretariatului. Aceasta notificare trebuie facuta cat mai repede posibil, nu mai târziu de 90 de zile de la data la care măsura de reglementare finala intră în vigoare, şi conţine informaţiile cerute conform anexei nr. I, dacă ele sunt disponibile.
  2. Fiecare parte trebuie să notifice în scris Secretariatului, la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru respectiva parte, măsurile de reglementare finale, care sunt deja în vigoare la acea data, cu excepţia acelor părţi care au transmis notificarea măsurilor de reglementare finale în conformitate cu Instrucţiunile modificate de la Londra sau cu cele ale Codului internaţional de conduita, considerându-se că nu mai este nevoie să se retransmita acele notificări.
  3. Secretariatul trebuie să verifice, cat mai repede posibil, dar nu mai târziu de 6 luni după primirea unei notificări, conform paragrafelor 1 şi 2, dacă aceasta notificare conţine informaţiile cerute conform anexei nr. I. Dacă notificarea conţine informaţiile cerute, Secretariatul transmite imediat tuturor părţilor un rezumat al informaţiilor primite; dacă notificarea nu conţine informaţiile cerute, Secretariatul va informa partea notificatoare respectiva despre acest lucru.
  4. Secretariatul comunică părţilor, la fiecare 6 luni, un rezumat al informaţiilor care i-au fost transmise, conform celor prevăzute la paragrafele 1 şi 2, incluzandu-se şi informaţiile care figurează în notificările care nu conţin toate informaţiile cerute conform anexei nr. I.
  5. Când Secretariatul a primit pentru un anumit produs chimic cel puţin o notificare provenită de la doua regiuni diferite considerate puncte finale ale procedurii consimţământului prealabil în cunoştinţa de cauza, transmite notificările Comitetului de studiu al produsilor chimici după ce a verificat ca acestea sunt în conformitate cu prevederile anexei nr. I. Componenta regiunilor care aplica procedura consimţământului prealabil în cunoştinţa de cauza - PIC va fi definită printr-o decizie adoptată prin consens la prima reuniune a Conferintei părţilor.
  6. Comitetul de studiu al produsilor chimici examinează informaţiile conţinute în astfel de notificări şi, pe baza criteriilor stabilite în anexa nr. II, recomanda Conferintei părţilor sa supună sau nu produsul chimic considerat procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza şi, ca urmare, sa-l înscrie sau nu în anexa nr. III.


  Articolul 6

  Procedura care se aplică preparatelor de pesticide extrem de periculoase
  1. Orice parte care este ţara în curs de dezvoltare sau ţara cu economie în tranzitie şi care se confrunta cu probleme care au drept cauza utilizarea pe teritoriul sau a unui preparat pesticid extrem de periculos poate propune Secretariatului sa înscrie acest preparat în anexa nr. III. În acest scop partea în cauza poate face apel la cunoştinţele tehnice provenite din orice sursa competenţa. Propunerea trebuie să cuprindă informaţiile cerute în prima parte a anexei nr. IV.
  2. După primirea unei propuneri făcute în baza paragrafului 1, Secretariatul verifica în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 6 luni, dacă propunerea conţine informaţiile cerute conform primei părţi a anexei nr. IV. Dacă propunerea conţine aceste informaţii, Secretariatul transmite imediat un rezumat tuturor părţilor. În cazul în care propunerea nu conţine informaţiile cerute, Secretariatul va informa despre acest lucru partea care a trimis respectiva propunere.
  3. Secretariatul aduna informaţiile suplimentare cerute în a doua parte a anexei nr. IV, referitoare la propunerile care i-au fost adresate conform paragrafului 2.
  4. Dacă pentru un anumit preparat de pesticid extrem de periculos sunt îndeplinite dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 de mai sus, Secretariatul transmite propunerea şi informaţiile conexe Comitetului de studiu al produsilor chimici.
  5. Comitetul de studiu al produsilor chimici examinează informaţiile furnizate în propunerea facuta, precum şi orice alte informaţii suplimentare, în conformitate cu criteriile stabilite în partea a III-a a anexei nr. IV, şi recomanda Conferintei părţilor sa supună sau nu preparatul de pesticid extrem de periculos procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza şi, drept urmare, înscrierea sau neînscrierea în anexa nr. III.


  Articolul 7

  Înscrierea produsilor chimici în anexa nr. III
  1. Pentru fiecare dintre produsii chimici pentru care Comitetul de studiu al produsilor chimici a decis sa recomande înscrierea în anexa nr. III, acesta stabileşte un proiect de document de orientare a deciziilor. Documentul de orientare a deciziilor cuprinde cel puţin informaţiile cerute conform anexei nr. I sau, după caz, conform anexei nr. IV; de asemenea, documentul conţine informaţii referitoare la utilizarile produsului chimic într-o alta categorie decât cea pentru care se aplică măsura de reglementare finala.
  2. Recomandarea precizată în paragraful 1, însoţită de proiectul de document de orientare a deciziilor, este transmisă Conferintei părţilor. Conferinţa părţilor decide dacă produsul chimic trebuie supus procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza şi, în consecinţa, înscris în anexa nr. III şi aproba proiectul de document de orientare a deciziilor.
  3. O dată ce Conferinţa părţilor a decis sa înscrie un nou produs chimic în anexa nr. III şi aproba documentul corespunzător de orientare a deciziilor, Secretariatul informează imediat despre acest fapt toate părţile.


  Articolul 8

  Produsii chimici supuşi procedurii voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza
  Conferinţa părţilor decide la prima reuniune sa înscrie în anexa nr. III orice produs chimic, altul decât produsele înscrise în anexa nr. III, supuse procedurii voluntare de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza înainte de data acestei prime reuniuni, sub rezerva asigurării îndeplinirii tuturor condiţiilor cerute pentru înscrierea în anexa nr. III.


  Articolul 9

  Radierea produsilor chimici incluşi în anexa nr. III
  1. Dacă o parte comunică Secretariatului informaţii care nu erau disponibile în momentul deciziei de înscriere a produsului chimic în anexa nr. III şi care indica faptul ca aceasta înscriere nu se mai justifica avându-se în vedere criteriile enunţate în anexa nr. II sau IV, Secretariatul transmite acele informaţii Comitetului de studiu al produsilor chimici.
  2. Comitetul de studiu al produsilor chimici examinează informaţiile primite în conformitate cu prevederile paragrafului 1. Acesta stabileşte un proiect revizuit de document de orientare a deciziilor, pentru fiecare produs chimic, pentru care decide recomandarea radierii din anexa nr. III pe baza criteriilor enunţate în anexa nr. II sau, după caz, în anexa nr. IV.
  3. Recomandarea cuprinsă în paragraful 2 de mai sus este transmisă Conferintei părţilor, însoţită de un proiect revizuit de document de orientare a deciziilor. Conferinţa părţilor decide dacă trebuie să se radieze produsul chimic din anexa nr. III şi aproba proiectul revizuit de document de orientare a deciziilor.
  4. O dată ce Conferinţa părţilor a decis să se radieze un produs chimic din anexa nr. III şi să se aprobe documentul revizuit de orientare a deciziilor, Secretariatul informează imediat despre acest fapt toate părţile.


  Articolul 10

  Obligaţiile privind importurile de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III
  1. Fiecare parte aplica măsurile legislative sau administrative adecvate pentru a asigura luarea deciziei în termen, în ceea ce priveşte importul de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III.
  2. Pentru un produs dat fiecare parte trimite Secretariatului, cat de repede posibil, dar nu mai târziu de 9 luni după data expedierii documentului de orientare a deciziilor, menţionat în paragraful 3 al art. 7, un răspuns referitor la viitorul import al produsului. Dacă partea modifica acest răspuns, ea va prezenta imediat Secretariatului un răspuns revizuit.
  3. Secretariatul, la expirarea termenului indicat în paragraful 2, adresează imediat părţii care nu a trimis răspunsul o cerere scrisă solicitând părţii să facă acest lucru. În cazul în care partea nu este în măsura sa dea un răspuns, Secretariatul o ajuta, dacă este cazul, pentru ca partea sa transmită răspunsul în intervalul de timp indicat în ultima fraza a paragrafului 2 al art. 11.
  4. Răspunsul conform paragrafului 2 consta în:
  a) emiterea unei decizii finale, conform măsurilor legislative sau administrative, privind:
  (i) permiterea importului;
  (îi) respingerea importului; sau
  (iii) permiterea importului în anumite condiţii precizate;
  b) un răspuns provizoriu, care poate cuprinde:
  (i) o declaraţie provizorie, prin care se consimte importul cu sau fără specificarea unor condiţii, sau nepermiterea importului în perioada provizorie;
  (îi) o declaraţie care precizează ca este în curs de elaborare o decizie definitivă;
  (iii) o cerere privind informaţii suplimentare, adresată Secretariatului sau părţii care a notificat deja măsura de reglementare finala;
  (iv) o cerere de asistenţa adresată Secretariatului în scopul evaluării produsului chimic.
  5. Răspunsul conform paragrafului 4 lit. a) sau b) se aplică categoriei sau categoriilor indicate în anexa nr. III pentru produsul chimic considerat.
  6. O decizie finala trebuie să fie însoţită de informaţii referitoare la măsurile legislative sau administrative pe care se bazează aceasta decizie.
  7. Fiecare parte transmite Secretariatului, nu mai târziu de la data intrării în vigoare a convenţiei pentru partea în cauza, răspunsurile pentru fiecare produs chimic înscris în anexa nr. III. Părţile care au transmis răspunsurile în baza versiunii modificate a Instrucţiunilor modificate de la Londra sau a Codului internaţional de conduita nu sunt obligate să le comunice din nou.
  8. Fiecare parte pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate din jurisdicţia sa răspunsurile, conform măsurilor sale legislative sau administrative.
  9. O parte care, conform paragrafelor 2 şi 4 de mai sus şi paragrafului 2 al art. 11, ia decizia de a nu consimţi la importul unui produs chimic sau de a nu consimţi decât în condiţii precise trebuie, dacă nu a făcut-o deja, sa interzică în mod simultan sau să se supună aceloraşi condiţii:
  a) importul produsului chimic considerat, indiferent de provenienţă;
  b) producţia interna a produsului chimic în scopul utilizării pe piaţa interna.
  10. La fiecare 6 luni Secretariatul informează toate părţile despre răspunsurile pe care le-a primit. Secretariatul transmite în special informaţii referitoare la măsurile legislative sau administrative pe care se bazează deciziile luate de către părţi, atunci când aceste informaţii sunt disponibile. Pe lângă acestea Secretariatul trebuie să semnaleze părţilor toate cazurile în care nu s-a reuşit să se transmită un răspuns.


  Articolul 11

  Obligaţiile privind exportul de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III
  1. Fiecare parte exportatoare trebuie:
  a) să aplice măsurile legislative sau administrative specifice pentru a comunică persoanelor interesate de sub jurisdicţia sa răspunsurile transmise de Secretariat, conform paragrafului 10 al art. 10;
  b) sa ia măsuri legislative sau administrative specifice pentru a se asigura ca exportatorii din jurisdicţia sa dau curs deciziilor conţinute în fiecare răspuns, într-un interval nu mai mare de 6 luni de la data la care Secretariatul a comunicat pentru prima oara acest răspuns părţilor, conform paragrafului 10 al art. 10;
  c) sa acorde consultanţa şi să asigure asistenţa părţilor importatoare, la cerere, după cum s-a convenit, pentru ca:
  i) părţile să poată obţine informaţii suplimentare, care să le ajute sa ia măsuri în conformitate cu paragraful 4 al art. 10 şi cu paragraful 2 lit. c) de mai jos;
  (îi) părţile să-şi dezvolte capacitatile şi mijloacele în scopul gestionării în condiţii de securitate a produsilor chimici pe întreaga durata a ciclului de viaţa.
  2. Fiecare parte verifica faptul ca nici un produs chimic înscris în anexa nr. III sa nu fie exportat de pe teritoriul sau către oricare altă parte importatoare care, în circumstanţe deosebite, nu şi-a comunicat răspunsul sau a comunicat un răspuns provizoriu, dar care nu conţine şi o decizie provizorie cu privire la import, cu excepţia următoarelor cazuri:
  a) dacă este vorba de un produs chimic care la data importului este omologat ca produs chimic de partea importatoare; sau
  b) dacă este vorba de un produs chimic pentru care exista dovada ca a fost utilizat sau importat de partea importatoare şi pentru care nu s-a luat nici o măsura de reglementare care să-i interzică utilizarea; sau
  c) dacă exportatorul a cerut şi a primit un consimţământ explicit în vederea importului, prin intermediul autorităţii naţionale desemnate de partea importatoare. Partea importatoare răspunde cererii de consimţământ în 60 de zile şi notifica rapid decizia sa Secretariatului.
  Obligaţiile părţilor exportatoare în conformitate cu prezentul paragraf intră în vigoare la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care Secretariatul a informat pentru prima data părţile, conform paragrafului 10 al art. 10, care prevede că în cazul în care o parte nu a transmis răspunsul sau a transmis un răspuns provizoriu, care nu conţine o decizie provizorie, atunci obligaţiile părţilor continua să se aplice timp de un an.


  Articolul 12

  Notificarea exportului
  1. Când un produs chimic interzis sau strict reglementat de o parte este exportat de pe teritoriul sau, partea în cauza adresează o notificare a exportului părţii importatoare. Notificarea de export cuprinde informaţiile indicate în anexa nr. V.
  2. Notificarea de export este trimisa pentru produsul chimic considerat înainte de primul export, în urma adoptării măsurii de reglementare finala la care produsul se raportează. Drept urmare, o notificare a exportului este trimisa înainte de primul export în anul calendaristic respectiv. Cerinţa notificării înaintea exportului poate fi amânată de către autoritatea naţionala desemnată a părţii importatoare.
  3. O parte exportatoare trimite o notificare a exportului actualizată după ce a adoptat o măsura de reglementare finala care produce o schimbare importanţa în ceea ce priveşte interdicţia sau stricta reglementare a produsului chimic considerat.
  4. Partea importatoare confirma primirea primei notificări a exportului pe care o primeşte după adoptarea măsurii de reglementare finala. Dacă partea exportatoare nu a primit confirmare de primire într-un interval de 30 de zile de la trimiterea notificării exportului, ea va trimite o a doua notificare. Partea exportatoare va face în asa fel încât cea de-a doua notificare sa ajungă la partea importatoare.
  5. Obligaţiile menţionate în paragraful 1 nu mai sunt valabile când:
  a) produsul chimic a fost înscris în anexa nr. III;
  b) partea importatoare a adresat un răspuns Secretariatului referitor la produsul chimic considerat, conform paragrafului 2 al art. 10;
  c) Secretariatul a comunicat răspunsul părţilor conform paragrafului 10 al art. 10.


  Articolul 13

  Informaţii care trebuie să însoţească produsii chimici exportati
  1. Conferinţa părţilor încurajează Organizaţia Mondială a Vamilor sa atribuie fiecărui produs chimic sau grup de produşi chimici înscrişi în anexa nr. III, după caz, un cod specific din Sistemul armonizat de codificare. Fiecare parte cere ca, atunci când s-a atribuit un cod unui produs chimic înscris în anexa nr. III, acesta sa figureze în documentul de expediere care însoţeşte exportul.
  2. Fiecare parte solicita ca, fără a prejudicia condiţiile cerute de partea importatoare, produsii chimici înscrişi în anexa nr. III şi produsii chimici interzisi sau strict reglementati pe teritoriul sau să fie supuşi, când sunt exportati, regulilor de etichetare care asigura disponibilitatea informaţiilor cu privire la riscurile şi/sau pericolele pentru sănătatea populaţiei sau pentru mediu, ţinându-se cont de normele internaţionale aplicabile în domeniu.
  3. Fiecare parte solicita ca, fără a prejudicia condiţiile cerute de partea importatoare, produsii chimici care fac obiectul unor reguli de etichetare referitoare la sănătatea populaţiei sau la mediu pe teritoriul sau să fie supuşi, când sunt exportati, regulilor de etichetare capabile să asigure difuzarea informaţiilor disponibile cu privire la riscurile sau pericolele pentru sănătatea populaţiei ori pentru mediu, ţinându-se cont de normele internaţionale aplicabile în domeniu.
  4. Referitor la produsii chimici precizati în paragraful 2 şi destinaţi a fi utilizaţi în scopuri profesionale, fiecare parte se asigura ca fişa tehnica de securitate, întocmită după un model internaţional recunoscut şi care cuprinde informaţiile disponibile cele mai recente, să fie transmisă fiecărui importator.
  5. Informaţiile care figurează pe eticheta şi pe fişa tehnica de securitate sunt, pe cat posibil, traduse în cel puţin una dintre limbile oficiale ale părţii importatoare.


  Articolul 14

  Schimbul de informaţii
  1. Părţile facilitează, după cum s-a convenit şi conform scopului prezentei convenţii:
  a) schimbul de informaţii ştiinţifice, tehnice, economice şi juridice referitoare la produsii chimici care intră în domeniul de aplicare a prezentei convenţii, inclusiv schimbul de informaţii de ordin toxicologic şi ecotoxicologic şi de informaţii privind securitatea chimica;
  b) comunicarea de informaţii publice referitoare la măsurile interne de reglementare care prezintă interes pentru obiectivele prezentei convenţii;
  c) comunicarea de informaţii altor părţi, în mod direct sau prin intermediul Secretariatului, referitoare la măsurile naţionale de reglementare care limitează în mod deosebit una sau mai multe utilizări ale produsului chimic, după cum s-a convenit.
  2. Părţile care schimba informaţii conform prezentei convenţii protejeaza caracterul confidenţial al informaţiilor, după cum s-a convenit în mod reciproc.
  3. Informaţiile următoare nu sunt considerate confidenţiale conform prezentei convenţii:
  a) informaţiile enunţate în anexele nr. I şi IV şi comunicate conform art. 5 şi 6;
  b) informaţiile care figurează în fişa tehnica de securitate conform paragrafului 4 al art. 13;
  c) data de expirare a produsului chimic;
  d) informaţii referitoare la precautiile ce trebuie luate, inclusiv categoria de pericol, natura riscului şi indicaţii referitoare la măsurile de securitate;
  e) prezentarea sintetică a rezultatelor testelor toxicologice şi ecotoxicologice.
  4. Data la care a fost obţinut produsul chimic nu este considerată confidenţială conform prezentei convenţii.
  5. Orice parte care are nevoie de informaţii legate de tranzitarea teritoriului sau de către produsii chimici înscrişi în anexa nr. III poate cere Secretariatului aceste informaţii, iar acesta va furniza informaţiile respective tuturor părţilor.


  Articolul 15

  Aplicarea convenţiei
  1. Fiecare parte ia măsurile necesare pentru a stabili şi întări infrastructura şi instituţiile naţionale în vederea aplicării în mod eficient a prezentei convenţii. Aceste măsuri vor include, dacă este necesar, adoptarea unei legislaţii naţionale sau a unor măsuri administrative ori modificarea acestora, având drept scop:
  a) stabilirea bazelor de date şi registrelor naţionale, care conţin informaţii despre securitatea produsilor chimici;
  b) încurajarea iniţiativelor industriei pentru promovarea securităţii chimice;
  c) promovarea acordurilor liber consimţite, ţinându-se cont de dispoziţiile art. 16.
  2. Fiecare parte urmăreşte, pe cat posibil, ca publicul să aibă acces, asa cum s-a convenit, la informaţiile privind manipularea produsilor chimici, gestionarea situaţiilor în caz de accidente şi la informaţii despre posibilităţile de înlocuire cu substanţe mai puţin periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediu decât produsii chimici înscrişi în anexa nr. III.
  3. Părţile convin, la nevoie, sa coopereze, direct sau prin intermediul organizaţiilor internaţionale competente, pentru aplicarea prezentei convenţii la nivel subregional, regional şi mondial.
  4. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu trebuie interpretată ca o limitare a drepturilor părţilor de a lua măsuri mai stricte decât cele prevăzute în convenţie, pentru a proteja mai bine sănătatea populaţiei şi mediul, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu dispoziţiile convenţiei şi conforme cu regulile de drept internaţional.


  Articolul 16

  Asistenţa tehnica
  Părţile, ţinând cont de cerinţele specifice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu o economie în tranzitie, cooperează pentru promovarea asistenţei tehnice necesare dezvoltării infrastructurilor şi capacităţilor care să permită acestora gestionarea produsilor chimici şi aplicarea prezentei convenţii.
  Părţile care dispun de programe mai avansate referitoare la reglementarea produsilor chimici ar trebui sa furnizeze asistenţa tehnica, inclusiv pregătire profesională, şi altor părţi, pentru ca acestea să poată să se doteze cu infrastructurile şi capacitatile necesare pentru a gestiona produsii chimici pe durata întregului ciclu de viaţa.


  Articolul 17

  Procedura care se aplică în caz de nerespectare a convenţiei Conferinţa părţilor elaborează şi aproba, cat mai repede posibil, procedurile şi mecanismele instituţionale care permit determinarea cazurilor de nerespectare a dispoziţiilor prezentei convenţii şi măsurile care trebuie luate în privinta părţilor contraveniente.


  Articolul 18

  Conferinţa părţilor
  1. Prin prezentele prevederi s-a instituit Conferinţa părţilor.
  2. Prima reuniune a Conferintei părţilor este convocată de directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu împreună cu directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura în nu mai puţin de un an de la intrarea în vigoare a convenţiei. Drept urmare, Conferinţa părţilor tine reuniuni ordinare la intervale regulate, asa cum s-a stabilit.
  3. Reuniunile extraordinare ale Conferintei părţilor au loc în orice alt moment, dacă ele sunt considerate necesare sau la cererea scrisă a unei părţi, cu condiţia ca cel puţin o treime din numărul părţilor sa susţină aceasta cerere.
  4. La prima reuniune Conferinţa părţilor hotărăşte şi îşi adopta prin consens regulamentul interior şi regulile sale de gestiune financiară şi pe cele ale tuturor organismelor subsidiare, precum şi dispoziţiile financiare pentru funcţionarea Secretariatului.
  5. Conferinţa părţilor evalueaza şi revizuieste în permanenta aplicarea convenţiei. Ea îndeplineşte funcţiile care i-au fost atribuite de către convenţie şi în acest scop:
  a) creează, conform dispoziţiilor paragrafului 6 de mai jos, organisme subsidiare pe care le considera necesare pentru bunul mers al aplicării convenţiei;
  b) cooperează, dacă este necesar, cu organizaţiile internaţionale şi cu organismele neguvernamentale competente;
  c) examinează şi ia toate măsurile care ar putea fi necesare pentru a realiza obiectivele convenţiei.
  6. Conferinţa părţilor, la prima sa reuniune, creează un organism subsidiar, denumit Comitet de studiu al produsilor chimici, care va exercita funcţiile atribuite de convenţie. În acest scop:
  a) membrii Comitetului de studiu al produsilor chimici sunt numiţi de Conferinţa părţilor. Comitetul de studiu al produsilor chimici este compus dintr-un număr limitat de specialişti pentru gestionarea produsilor chimici, desemnaţi de guverne. Membrii Comitetului de studiu al produsilor chimici sunt numiţi pe baza unei repartizari geografice echitabile, pentru a se asigura un echilibru între părţile ţărilor dezvoltate şi părţile ţărilor în curs de dezvoltare;
  b) Conferinţa părţilor decide asupra mandatului, organizării şi funcţionarii Comitetului de studiu al produsilor chimici;
  c) Comitetul de studiu al produsilor chimici depune toate eforturile pentru a adopta recomandările prin consens. Când eforturile de atingere a consensului sunt epuizate şi acesta nu este posibil, recomandările sunt adoptate, în ultima instanţa, cu majoritatea a două treimi din numărul membrilor prezenţi şi votanti.
  7. Organizaţia Naţiunilor Unite, instituţiile sale specializate şi Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, dar şi orice alt stat care nu este parte la convenţie pot fi reprezentate la reuniunea Conferintei părţilor ca observatori. Orice organism sau instituţie cu caracter naţional ori internaţional, guvernamental sau neguvernamental, competenţa în domeniile tratate de convenţie şi care a informat Secretariatul ca vrea să fie reprezentată la o reuniune a Conferintei părţilor ca observator, poate fi admisă ca observator de cel puţin o treime din numărul părţilor prezente, care nu se opun acestui fapt. Admiterea şi participarea observatorilor sunt reglementate printr-un regulament interior al Conferintei părţilor.


  Articolul 19

  Secretariat
  1. Prin prezentele prevederi s-a instituit Secretariatul.
  2. Funcţiile Secretariatului sunt următoarele:
  a) sa organizeze reuniunile Conferintei părţilor şi ale organismelor subsidiare, asigurându-le acestora şi sprijinul necesar, după cum s-a convenit;
  b) sa ajute părţile, în special părţile tari în curs de dezvoltare şi părţile tari cu economie în tranzitie, la cerere, să aplice prezenta convenţie;
  c) să asigure coordonarea necesară cu secretariatele altor organisme internaţionale competente;
  d) sa preia, sub supravegherea Conferintei părţilor, dispoziţii administrative şi contractuale de care ar putea avea nevoie pentru a-şi îndeplini în mod eficient funcţiile sale;
  e) să se achite de alte sarcini de secretariat, precizate în convenţie, şi sa îndeplinească orice alta funcţie care i-a fost încredinţată de Conferinţa părţilor.
  3. Funcţiile Secretariatului convenţiei sunt exercitate împreună cu directorul executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu şi de către directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultura, sub rezerva ca ei sa convină asupra dispoziţiilor, iar acestea trebuie aprobate de Conferinţa părţilor.
  4. Conferinţa părţilor poate decide, prin votul majorităţii a trei pătrimi din numărul părţilor prezente şi votante, sa încredinţeze funcţii de secretariat uneia sau mai multor organizaţii internaţionale competente, în cazul în care se estimeaza ca Secretariatul nu funcţionează cum s-a prevăzut.


  Articolul 20

  Reglementările diferendelor
  1. Părţile îşi reglementează toate diferendele legate de interpretarea sau aplicarea convenţiei pe calea negocierii sau prin orice alt mijloc paşnic ales de ele.
  2. Când se ratifica, se accepta sau se aproba prezenta convenţie ori când se adera la aceasta sau în orice alt moment orice parte care nu este organizaţie regionala de integrare economică poate declara, printr-un document scris trimis depozitarului, ca pentru orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea convenţiei admite ca obligatorii, în relaţiile sale cu orice parte, unul sau doua moduri de reglementare a diferendelor, care constau în:
  a) a recurge la un arbitraj conform procedurilor care vor fi adoptate cat mai repede posibil de către Conferinţa părţilor într-o anexa;
  b) a prezenta diferendul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie.
  3. Orice organizaţie regionala de integrare economică, parte a convenţiei, poate face o declaraţie, cu acelaşi efect, referitoare la arbitraj, conform procedurii stabilite la lit. a) a paragrafului 2.
  4. Orice declaraţie facuta conform paragrafului 2 rămâne în vigoare până la expirarea perioadei stipulate în aceasta sau până la expirarea perioadei de 3 luni de la depunerea pe lângă depozitar a notificării scrise privind revocarea sa.
  5. Expirarea unei declaraţii, notificarea revocării sau depunerea unei noi declaraţii nu afectează cu nimic procedura angajata în faţa unui tribunal arbitral sau în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, în afară cazului în care părţile diferendului au convenit altfel.
  6. Dacă părţile diferendului nu au acceptat aceeaşi procedura sau o alta procedura prevăzută la paragraful 2 şi dacă ele nu şi-au putut rezolva diferendul într-un interval de 12 luni după notificarea adresată de către o parte celeilalte părţi, în ceea ce priveşte existenta diferendului dintre ele, diferendul ajunge în faţa unei comisii de conciliere, la cererea uneia dintre părţile diferendului. Comisia de conciliere depune un raport care conţine recomandările sale. Procedurile adiţionale referitoare la comisia de conciliere vor figura într-o anexa pe care Conferinţa părţilor o va adopta cel mai târziu la cea de-a doua reuniune.


  Articolul 21

  Amendamente la convenţie
  1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta convenţie.
  2. Amendamentele la prezenta convenţie sunt adoptate la una dintre reuniunile Conferintei părţilor. Textul oricărui proiect de amendament este comunicat părţilor prin Secretariat cu cel puţin 6 luni înaintea reuniunii la care textul va fi prezentat pentru adoptare. Secretariatul comunică, de asemenea, proiectele de amendamente semnatarilor prezentei convenţii şi, cu titlu informativ, depozitarului.
  3. Părţile nu vor precupeti nici un efort pentru a ajunge la un acord prin consens asupra oricărui amendament propus la prezenta convenţie. Dacă toate eforturile depuse în acest sens sunt epuizate şi nu a intervenit nici un acord, amendamentul este adoptat în cele din urma prin votul majorităţii, reprezentând trei pătrimi din numărul părţilor prezente la reuniune cu drept de vot.
  4. Depozitarul prezintă amendamentul tuturor părţilor în scopul ratificării, acceptării sau adoptării.
  5. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea unui amendament este notificată în scris depozitarului. Un amendament adoptat conform paragrafului 3 intră în vigoare pentru părţile care l-au acceptat într-un interval de 90 de zile de la data depunerii documentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare de către cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor. Drept urmare, amendamentul intră în vigoare pentru orice altă parte la 90 de zile de la depunerea de către partea în cauza a instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului.


  Articolul 22

  Adoptarea anexelor şi amendamentelor la anexe
  1. Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din aceasta şi, în lipsa altor dispoziţii contrare, orice referire la convenţie constituie în acelaşi timp şi o referire la anexele sale.
  2. Anexele sunt în mod exclusiv legate de problemele de procedura sau de ordin ştiinţific, tehnic ori administrativ.
  3. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la prezenta convenţie sunt reglementate de următoarea procedura:
  a) anexele suplimentare sunt propuse şi adoptate conform procedurii prezentate în paragrafele 1, 2 şi 3 ale art. 21;
  b) orice parte care nu poate accepta o anexa suplimentară informează depozitarul despre acest fapt printr-o notificare scrisă, în anul care urmează după data comunicării adoptării anexei suplimentare de către depozitar. Acesta informează fără întârziere toate părţile despre orice notificare primită. O parte poate în orice moment sa retragă o notificare anterioară privind neacceptarea unei anexe suplimentare; în acest caz anexa intră în vigoare pentru partea în cauza, ţinându-se cont de dispoziţiile lit. c) de mai jos;
  c) la expirarea termenului de un an, socotit de la data comunicării de către depozitar a adoptării unei anexe suplimentare, anexa intră în vigoare pentru toate părţile care nu au comunicat notificarea conform dispoziţiilor lit. b) de mai sus.
  4. Cu excepţia cazului anexei nr. III, propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexele prezentei convenţii sunt supuse aceloraşi proceduri ca la propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a anexelor suplimentare la convenţie.
  5. Propunerea, adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la anexa nr. III se derulează după următoarea procedura:
  a) amendamentele la anexa nr. III sunt propuse şi adoptate conform procedurii enunţate în art. 5-9 şi în paragraful 2 al art. 21;
  b) Conferinţa părţilor ia decizii referitoare la adoptarea unui amendament prin consens;
  c) orice decizie de modificare a anexei nr. III este imediat comunicată părţilor prin depozitar. Amendamentul intră în vigoare pentru toate părţile la data indicată în decizie.
  6. Dacă o anexa suplimentară sau un amendament la o anexa se raportează la un amendament la convenţie, amendamentul sau anexa nu intră în vigoare decât când amendamentul la convenţie intră în vigoare.


  Articolul 23

  Dreptul de vot
  1. Ţinând cont de dispoziţiile paragrafului 2 de mai jos, fiecare parte la prezenta convenţie are drept de vot.
  2. Organizaţiile regionale de integrare economică dispun, pentru a-şi exercită dreptul la vot, în domeniile pentru care sunt competente, de un număr de voturi egal cu numărul statelor membre care sunt părţi la prezenta convenţie. Aceste organizaţii nu-şi exercită dreptul de vot dacă un stat dintre statele membre îşi exercită dreptul sau de vot şi invers.
  3. În cadrul prezentei convenţii, prin părţi prezente şi votante se înţelege părţile prezente care îşi exercită dreptul de vot printr-un vot afirmativ sau negativ.


  Articolul 24

  Semnarea
  Prezenta convenţie este deschisă semnării, pentru toate statele şi organizaţiile regionale de integrare economică, la Rotterdam pe 11 septembrie 1998 şi la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, din 12 septembrie 1998 până pe 10 septembrie 1999.


  Articolul 25

  Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea
  1. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării statelor ori organizaţiilor regionale de integrare economică. Ea este deschisă aderării statelor şi organizaţiilor regionale de integrare economică din ziua când ea nu mai este deschisă semnării. Documentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sunt depuse pe lângă depozitar.
  2. Orice organizaţie regionala de integrare economică, care devine parte la prezenta convenţie, fără ca nici unul dintre statele sale membre să fie parte la convenţie, are toate obligaţiile stipulate în convenţie. Când unul sau mai multe state membre din aceste organizaţii sunt părţi la convenţie, organizaţia şi statele sale membre convin asupra responsabilităţilor legate de obligaţiile ce le revin pe baza convenţiei. Astfel, organizaţia şi statele sale membre nu sunt abilitate să-şi exercite în mod concurential drepturile conform convenţiei.
  3. În cadrul documentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare organismele regionale de integrare economică declara sfera de competente referitoare la problemele cerute de către convenţie. Între altele, aceste organizaţii informează depozitarul, care la rândul sau comunică părţilor, despre orice modificare pertinenta aparuta în cadrul sferei de competenţa.


  Articolul 26

  Intrarea în vigoare
  1. Prezenta convenţie intră în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al 50-lea document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
  2. Pentru orice stat sau organizaţie regionala de integrare economică care ratifica, accepta sau aproba convenţia sau care adera, după depunerea celui de-al 50-lea document de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, convenţia va intră în vigoare după 90 de zile de la data la care s-a depus documentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
  3. Conform paragrafelor 1 şi 2, orice document depus de către o organizaţie regionala de integrare economică nu trebuie considerat ca un document în plus faţă de documentele deja depuse de statele membre ale organizaţiei în cauza.


  Articolul 27

  Condiţii
  La prezenta convenţie nu se poate face nici o obiectie.


  Articolul 28

  Denunţarea
  1. La expirarea unei perioade de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru o parte, partea respectiva poate denunta în orice moment convenţia, prin notificare scrisă transmisă depozitarului.
  2. Orice denunţare devine valabilă la expirarea unei perioade de un an de la data primirii notificării de denunţare de către depozitar sau la orice altă dată care va putea fi specificată în notificarea de denunţare.


  Articolul 29

  Depozitar
  Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul prezentei convenţii.


  Articolul 30

  Texte autentice
  Originalul prezentei convenţii în limbile engleza, arabă, chineza, spaniola, franceza şi rusa este în mod egal autentic şi este depus la Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  Ca urmare, subsemnaţii, abilitaţi cu depline puteri, au semnat prezenta convenţie.
  Întocmită la Rotterdam la 10 septembrie 1998.


  Anexa I

  INFORMAŢII
  care trebuie să fie cuprinse în notificările stabilite
  conform art. 5
  Notificările trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  1. Produşi chimici: proprietăţi, identificare şi utilizare:
  a) denumirea uzuală;
  b) denumirea chimica în conformitate cu nomenclatura internationala recunoscută (de exemplu: Uniunea Internationala de Chimie Pura şi Aplicată - IUPAC), acolo unde o astfel de nomenclatura exista;
  c) denumirile comerciale ale produsilor sau preparatelor;
  d) numerele de cod: cod CAS (Chemical Abstract Service - Serviciu de prescurtare analitica chimica), cod din cadrul Sistemului armonizat al Codului vamal şi alte numere de cod;
  e) informaţii legate de încadrarea în categoria de periculozitate a produsului chimic;
  f) utilizarea sau utilizarile produsului chimic;
  g) proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice.
  2. Măsura de reglementare finala:
  a) informaţii legate de măsura de reglementare finala:
  (i) prezentarea pe scurt a măsurii de reglementare finala;
  (îi) referiri la documentul de reglementare;
  (iii) data intrării în vigoare a măsurii de reglementare finala;
  (iv) specificarea dacă măsura de reglementare finala a fost luată după evaluarea riscurilor sau periculozitatii. În cazul unui răspuns afirmativ, se fac precizări în ceea ce priveşte aceasta evaluare şi asupra documentaţiei relevante utilizate;
  (v) motivele care au determinat luarea măsurii de reglementare finala privind sănătatea populaţiei, inclusiv cele legate de sănătatea consumatorilor şi lucrătorilor şi cele legate de mediu;
  (vi) prezentarea pe scurt a pericolelor şi riscurilor pentru sănătatea populaţiei, inclusiv a celor legate de sănătatea consumatorilor şi a lucrătorilor şi a celor legate de mediu şi a efectelor scontate a se obţine ca urmare a aplicării măsurii de reglementare finala;
  b) categoria sau categoriile cărora li se aplică măsura de reglementare finala, pentru fiecare categorie fiind necesar să se prezinte:
  (i) utilizarea sau utilizarile interzise prin măsura de reglementare finala;
  (îi) utilizarea sau utilizarile care sunt permise;
  (iii) estimarea, când este posibil, a cantităţilor de produs chimic, produse importate, exportate şi utilizate;
  c) indicarea, pe cat posibil, a interesului referitor la măsura de reglementare finala pentru alte state şi regiuni;
  d) alte informaţii utile, dintre care:
  (i) evaluarea impactului socioeconomic al măsurii de reglementare finala;
  (îi) informaţii disponibile despre soluţiile alternative de înlocuire şi riscurile acestora, de exemplu:
  - strategiile de combatere a substanţelor care dauneaza sănătăţii populaţiei;
  - metode şi procedee industriale, incluzând tehnici mai puţin poluante.


  Anexa II

  CRITERII
  de înscriere a produsilor chimici interzisi sau strict
  reglementati în anexa nr. III
  Când examinează notificările transmise de Secretariat conform paragrafelor 5 şi 6 ale art. 5 din convenţie, Comitetul de studiu al produsilor chimici întreprinde următoarele:
  a) confirma ca măsura de reglementare finala a fost luată pentru a proteja sănătatea populaţiei sau mediul;
  b) verifica dacă măsura de reglementare finala a fost luată după o evaluare a riscurilor. Aceasta evaluare trebuie să se bazeze pe o analiza a datelor ştiinţifice efectuată ţinându-se cont de contextul specific al părţii în cauza. În acest scop documentaţia furnizată trebuie să ateste ca:
  (i) datele au fost obţinute prin metode ştiinţifice recunoscute;
  (îi) aceste date au fost analizate şi prezentate astfel încât să se respecte principiile şi metodele ştiinţifice recunoscute;
  (iii) măsura de reglementare finala se bazează pe evaluarea riscurilor şi tine cont de contextul specific al părţii care este şi autor al măsurii;
  c) stabileşte dacă măsura de reglementare finala justifica înscrierea produsului chimic considerat în anexa nr. III după ce a stabilit ca:
  (i) aplicarea măsurii de reglementare finala a condus sau ar trebui sa conducă la o diminuare semnificativă a consumului de produs chimic sau a numărului de utilizări;
  (îi) aplicarea măsurii de reglementare finala a condus în mod efectiv sau ar trebui sa conducă la o diminuare semnificativă a riscurilor asupra sănătăţii populaţiei sau asupra mediului, în partea care a transmis notificarea;
  (iii) consideratiile care stau la originea măsurii de reglementare finala au în vedere aplicarea numai într-o zona geografică limitată sau în alte cazuri limitate;
  (iv) se dovedeşte ca produsul chimic considerat face obiectul unor schimburi comerciale internaţionale în curs;
  d) tine cont de faptul ca o utilizare gresita intenţionată nu constituie în sine un motiv suficient pentru înscrierea produsului chimic în anexa nr. III.


  Anexa III
           
    PRODUŞI CHIMICI  supuşi procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză
    Nr. crt.Numele produsului chimicNumărul de cod CASCategoria
    1.2,4,5-T93-76-5Pesticid
    2.Aldrin309-00-2Pesticid
    3.Captafol2425-06-1Pesticid
    4.Clordan57-74-9Pesticid
    5.Clordimeform6164-98-3Pesticid
    6.Clorobenzilat510-15-6Pesticid
    7.DDT50-29-3Pesticid
    8.Dieldrin60-57-1Pesticid
    9.Dinoseb şi săruri de dinoseb88-85-7Pesticid
    10.1, 2-Dibrometan (EDB)106-93-4Pesticid
    11.Fluoroacetamidă640-19-7Pesticid
    12.HCH (amestec de izomeri)608-73-1Pesticid
    13.Heptaclor76-44-8Pesticid
    14.Hexaclorbenzen118-74-1Pesticid
    15.Lindan58-89-9Pesticid
    16.Compuşi ai mercurului, incluzând compuşi anorganici şi compuşi de tip alchil-mercurici, alchil-oxialchil şi aril-mercurici   Pesticid
    17.Pentaclorfenol87-86-5Pesticid
    18.Monocrotofos (preparate lichide cu conţinut de substanţă activă în soluţie mai mult de 600 g pe litru)6923-22-4Preparat pesticid extrem de periculos
    19.Metamidofos (preparate lichide cu conţinut de substanţă activă în soluţie mai mult de 600 g pe litru)10265-92-6Preparat pesticid extrem de periculos
    20.Fosfamidon (preparate lichide cu conţinut de substanţă activă în soluţie mai mult de 1.000 g pe litru)13171-21-6 [amestec de izomeri (E) şi (Z)] 23783-98-4 [izomer (Z)] 297-99-4 [izomer (E)]Preparat pesticid extrem de periculos
    21.Metilparation [concentrate emulsificabile (emulsionabile) care conţin 19,5%, 40%, 50% şi 60% principiu activ şi pulberi care conţin 1,5%, 2% şi 3% principiu activ]298-00-0Preparat pesticid extrem de periculos
    22.Paration [toate preparatele - aerosoli, pulberi, concentrate emulsificabile (emulsionabile), granule şi pulberi umectabile, cu excepţia suspensiilor în capsule]56-38-2Preparat pesticid extrem de periculos
    23.Crocidolit12001-28-4Produs cu utilizare industrială
    24.Bifenil-polibromuraţi (PBB)36355-01-8 (hexa) 27858-07-7 (octa) 13654-09-6 (deca)Produs cu utilizare industrială
    25.Bifenil-policloruraţi (PCB)1336-36-3Produs cu utilizare industrială
    26.Terfenil-policloruraţi (PCT) [trifenil-policloruraţi (PCT)]61788-33-8Produs cu utilizare industrială
    27.Tris (2, 3 dibromopropil) fosfat126-72-7Produs cu utilizare industrială


  Anexa IV

  INFORMAŢII
  ce trebuie furnizate şi criterii ce trebuie respectate pentru
  înscrierea preparatelor de pesticide extrem de periculoase
  în anexa nr. III
  Prima parte: Documentaţia care trebuie furnizată de partea care prezintă propunerea
  Propunerile transmise conform paragrafului 1 al art. 6 din convenţie sunt însoţite de o documentaţie care conţine următoarele informaţii:
  a) numele preparatului de pesticid periculos;
  b) numele ingredientelor sau ingredientului activ din preparat;
  c) cantitatea corespunzătoare din fiecare ingredient activ din preparat;
  d) tipul de preparat;
  e) numele comercial şi numele producătorilor, dacă sunt disponibile;
  f) modele recunoscute şi comune de utilizare a preparatului în cadrul părţii care transmite propunerea;
  g) o descriere clara a incidentelor legate de preparat, inclusiv efectele adverse şi modul în care preparatul a fost utilizat;
  h) orice măsură de reglementare, administrativă sau de alta natura, luată sau care se intenţionează să fie luată de partea care propune ca răspuns la astfel de incidente.
  A doua parte: Informaţii pe care trebuie să le colecteze Secretariatul
  Secretariatul, conform paragrafului 3 al art. 6 din convenţie, colectează informaţii relevante referitoare la preparate, inclusiv:
  a) proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice;
  b) restricţiile privind manipularea sau utilizarea în alte state;
  c) incidente pentru care preparatul a fost la originea acestora în alte state;
  d) informaţii comunicate de alte părţi, de alte organizaţii internaţionale, de organizaţii neguvernamentale sau de către alte surse de informaţii pertinente, naţionale ori internaţionale;
  e) evaluarea riscurilor şi pericolelor, acolo unde sunt disponibile;
  f) dacă este posibil, aspecte privind dimensiunea utilizării - număr de omologări, volum de producţie sau de vânzare;
  g) alte preparate ale pesticidului în cauza şi incidente legate de acestea, dacă exista;
  h) practici alternative de control al pesticidelor;
  i) orice alta informaţie considerată utila de către Comitetul de studiu al produsilor chimici.
  A treia parte: Criterii de înscriere a preparatelor de pesticide extrem de periculoase în anexa nr. III
  Comitetul de studiu al produsilor chimici, la examinarea propunerilor care îi sunt comunicate de către Secretariat conform paragrafului 5 al art. 6, are în vedere următoarele:
  a) veridicitatea informaţiilor care probează ca utilizarea preparatului, conform practicilor curente sau atestate în partea care prezintă propunerea, a cauzat incidentele semnalate;
  b) riscul incidentelor de acest tip în alte state în care climatul, condiţiile şi modul de folosire a preparatului sunt analoage;
  c) existenta de restrictii referitoare la manipularea sau utilizarea preparatului, care presupun folosirea de tehnologii sau de tehnici care nu pot fi corect aplicate ori utilizate pe scara larga în state care nu au infrastructuri corespunzătoare;
  d) importanţa efectelor semnalate în raport cu cantitatea de preparat utilizat;
  e) o utilizare necorespunzătoare în mod intentionat nu constituie în sine un motiv suficient pentru înscrierea preparatului în anexa nr. III.


  Anexa V

  INFORMAŢII
  care ar trebui sa figureze în notificările de export
  1. Notificările de export trebuie să indice:
  a) numele şi adresa autorităţilor naţionale competente desemnate pentru partea importatoare şi pentru partea exportatoare;
  b) data de export prevăzută pentru partea importatoare;
  c) numele produsului chimic interzis sau strict reglementat şi un rezumat al datelor cerute conform anexei nr. I, care vor fi comunicate Secretariatului conform art. 5 din convenţie. Când un amestec sau un preparat conţine mai mult de un produs chimic de acest tip, aceste informaţii vor trebui furnizate pentru fiecare produs;
  d) o declaraţie care menţionează categoria de utilizare prevăzută şi folosirea corespunzătoare în cadrul acestei categorii, de către partea importatoare, dacă acestea sunt cunoscute;
  e) măsuri de precautie care trebuie luate pentru a reduce expunerea la un produs chimic şi la emisiile sale;
  f) în cazul unui amestec sau preparat, conţinutul de produşi chimici interzisi ori strict reglementati care intră în compozitia sa;
  g) numele şi adresa importatorului;
  h) toate informaţiile suplimentare de care dispune autoritatea naţionala competenţa desemnată a părţii exportatoare, care ar putea fi utile autorităţii naţionale competente desemnate a părţii importatoare.
  2. Alte informaţii faţă de cele solicitate la paragraful 1 de mai sus
  Partea exportatoare va furniza toate informaţiile complementare specificate în anexa nr. I care ar putea fi cerute de partea importatoare.
  -----------