HOTĂRÂRE nr. 557 din 3 august 2016privind managementul tipurilor de risc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8^1, art. 16 alin. (3), art. 19 și art. 20 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează:
  a) asigurarea, la nivel național, a managementului tipurilor de risc;
  b) condițiile de desemnare și competențele comandantului acțiunii și comandantului intervenției.


  Articolul 2

  Managementul tipurilor de risc implică identificarea tipurilor de risc și a riscurilor asociate, stabilirea autorităților responsabile, pe tipuri de risc, stabilirea domeniilor de acțiune ale autorităților responsabile, pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la eveniment și refacerea/reabilitarea situației, precum și repartizarea funcțiilor de sprijin.


  Articolul 3
  (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile au următorul înțeles:
  a) autoritate responsabilă cu rol principal - entitatea având competențe și capabilități care integrează și coordonează acțiunile desfășurate pentru asigurarea managementului tipurilor de risc;
  b) autoritate responsabilă cu rol secundar - entitatea care deține competențe și capabilități adecvate pentru sprijinul autorităților responsabile cu rol principal în asigurarea managementului tipurilor de risc;
  c) capabilitate - ansamblul forțelor și mijloacelor specializate pe care autoritățile responsabile le pun la dispoziție în vederea realizării acțiunilor de răspuns conform funcțiilor de sprijin repartizate;
  d) funcția de sprijin (FS) - totalitatea activităților și misiunilor pentru sprijinirea acțiunilor de răspuns desfășurate de autoritățile responsabile să asigure managementul tipului de risc care a generat situația de urgență, realizate premergător, pe timpul sau după producerea situației de urgență;
  e) riscul asociat - modul particular de manifestare a unui tip de risc, care generează victime și/sau pagube materiale ori financiare.
  (2) Prezenta hotărâre utilizează termeni și expresii având înțelesul definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare.


  Capitolul II Autorități responsabile pe tipuri de risc

  Articolul 4
  (1) Sunt autorități responsabile, pe tipuri de risc:
  a) autoritățile și organele de specialitate ale administrației publice centrale, inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora;
  b) autoritățile administrației publice locale;
  c) operatorii economici titulari de autorizație.
  (2) Tipurile de risc se repartizează în funcție de domeniul de competență al autorităților responsabile, potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 5

  Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (2), în situații de urgență generate de manifestarea simultană a mai multor tipuri de risc sau de manifestarea unor tipuri de risc, altele decât cele identificate, la solicitarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Comitetul național pentru situații speciale de urgență poate stabili responsabilități inclusiv pentru alte ministere și organe ale administrației publice centrale și locale decât cele prevăzute în anexa nr. 1.


  Capitolul III Domenii de acțiune

  Articolul 6
  (1) Autoritățile responsabile asigură managementul tipului de risc repartizat pe următoarele domenii de acțiune:
  a) prevenire - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile, care vizează identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență, în scopul protejării vieții, mediului și bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora;
  b) pregătire - ansamblul de măsuri și acțiuni prealabile, subsumate activităților de prevenire și răspuns, cu caracter permanent, desfășurate de autoritățile responsabile;
  c) răspuns - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru planificarea, organizarea, coordonarea și conducerea operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative ale situației de urgență, până la restabilirea stării provizorii de normalitate;
  d) investigare/evaluare post-eveniment - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru stabilirea și cuantificarea efectelor, cauzelor și circumstanțelor care au determinat producerea situației de urgență sau evenimente asociate acesteia;
  e) refacere/reabilitare - ansamblul măsurilor și acțiunilor planificate, prioritizate și desfășurate ca urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru restabilirea stării de normalitate.
  (2) Autoritățile responsabile pe domeniile de acțiune prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) și e) se identifică potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 7
  (1) Domeniul de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) vizează:
  a) informarea și pregătirea populației pentru cunoașterea modului de acțiune în sprijinul autorităților responsabile și pentru asigurarea autoprotecției individuale și colective;
  b) pregătirea personalului autorităților responsabile, în concordanță cu responsabilitățile ce le revin;
  c) pregătirea resurselor de intervenție, prin asigurarea existenței, suficienței și operativității bazei materiale și tehnicii utilizate în intervenția operativă;
  d) pregătirea elementelor de infrastructură critică, prin menținerea, întreținerea și testarea acestora, pe baza sistemului de asigurare a calității acceptat la nivel internațional.
  (2) Categoriile de personal care fac obiectul acțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), formele și metodele utilizate în procesul de pregătire, precum și periodicitatea acestora se stabilesc prin planuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate de președinții comitetelor pentru situații de urgență, potrivit legii.(3) Structura-cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență se stabilește de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Activitățile de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se planifică, se organizează și se desfășoară de toate autoritățile responsabile, potrivit obligațiilor care decurg din prezenta hotărâre și responsabilităților stabilite acestora prin alte acte normative, conform domeniului de competență.


  Articolul 8
  (1) Autoritățile responsabile cu rol principal desemnate potrivit anexei nr. 1, prin comitetele pentru situații de urgență constituite la nivelul acestora, au obligația de a emite regulamente de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc repartizat, detaliate pe toate domeniile de acțiune prevăzute la art. 6 alin. (1).(2) Structura-cadru a regulamentului de gestionare a situației de urgență se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență prevăzute la alin. (1) se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne și al conducătorului autorității responsabile cu rol principal.(4) Autoritățile responsabile cu rol secundar pot elabora regulamente, proceduri sau instrucțiuni proprii, prin care se detaliază modul de îndeplinire a activităților prevăzute la art. 6 alin. (1), care se aprobă de conducătorii acestora.


  Articolul 9
  (1) Ministerul Afacerilor Interne planifică și asigură integrat coordonarea operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru toate tipurile de risc, pe domeniul de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c).(2) Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de risc: cutremure, epidemii, inundații, accident nuclear și/sau radiologic și incendii de pădure, care au un impact major asupra comunităților, mediului și populației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență elaborează, cu avizul Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, o concepție națională de răspuns, cu sprijinul celorlalte autorități responsabile implicate în asigurarea conducerii și intervenției operative în cadrul acțiunilor de răspuns.


  Articolul 10

  La nivelul județelor și al municipiului București, precum și al celorlalte unități administrativ-teritoriale, prin grija structurilor teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorităților responsabile, se elaborează planuri de acțiune pe tipuri de risc, care se aprobă de președintele comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.


  Capitolul IV Comandantul acțiunii și comandantul intervenției

  Articolul 11
  (1) Comandantul acțiunii este persoana din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne prin care se asigură aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute la punctul 4.1 din anexa nr. 3.(2) Comandantul acțiunii coordonează integrat capabilitățile, după caz, prin structurile operaționale din subordine/coordonare, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, centrele județene/zonale de coordonare și conducere a intervenției, Punctul operativ avansat și comandantul/comandanții intervenției, pe baza concepției naționale de răspuns și a planurilor de acțiune adaptate evoluției situației de urgență.
  (la 25-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )
  (3) La nivel național, comandantul acțiunii este secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau persoana desemnată de acesta.(4) În situația în care sunt afectate mai multe județe, comandantul acțiunii poate fi desemnat la nivel zonal, prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.(5) La nivel județean sau al municipiului București, comandantul acțiunii este șeful inspectoratului pentru situații de urgență în a cărui zonă de competență s-a produs evenimentul.(6) În situația în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne devine comandantul acțiunii, inspectorii șefi ai inspectoratelor pentru situații de urgență care au exercitat atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) devin, de drept, comandanți ai intervenției în zona de competență.


  Articolul 12

  Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:
  a) coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înlăturarea consecințelor situației de urgență;
  b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de urgență și modul de desfășurare a intervenției;
  c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;
  d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție de tipul de risc produs și de amploarea și intensitatea situației de urgență;
  e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent, referitoare la gestionarea situației de urgență.


  Articolul 13
  (1) Comandantul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.(2) Comandantul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandantului acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de intervenție repartizat de comandantul acțiunii.


  Articolul 14
  (1) În exercitarea atribuțiilor specifice, comandantul acțiunii și comandantul intervenției emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.(2) În funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.


  Articolul 15
  (1) Pentru pregătirea domeniului de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) se realizează activități de evaluare a pagubelor produse de situațiile de urgență la nivel județean/al municipiului București, de către comisii desemnate prin ordin al prefectului.(2) Rapoartele de evaluare a pagubelor sunt centralizate la nivelul autorităților responsabile cu elaborarea regulamentului de gestionare a situației de urgență specifice tipului de risc și se transmit Ministerului Afacerilor Interne.(3) Refacerea/Reabilitarea zonelor afectate se realizează prin planuri și programe care se aprobă prin hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență, întocmite pe baza rapoartelor de evaluare a pagubelor.(4) Fondurile necesare implementării măsurilor și acțiunilor prevăzute în planurile și programele prevăzute la alin. (3) se aprobă potrivit legii.


  Capitolul V Repartizarea funcțiilor de sprijin

  Articolul 16

  Pentru fiecare tip de risc, autoritățile responsabile cu rol principal în cadrul domeniului de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) beneficiază de sprijinul autorităților responsabile cu rol secundar, potrivit repartizării funcțiilor de sprijin prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 17

  Lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin de către autoritățile responsabile și organizațiile neguvernamentale este prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 18
  (1) Autoritățile responsabile cu rol principal de la nivelul administrației publice centrale elaborează Registrul de capabilități asociate funcției de sprijin repartizate, pentru toate tipurile de risc prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile responsabile cu rol secundar de la nivelul administrației publice centrale au obligația de a pune la dispoziția autorităților prevăzute la alin. (1), la solicitarea acestora, datele privind capabilitățile proprii, în vederea elaborării Registrului de capabilități, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Afacerilor Interne întocmește Registrul național de capabilități, prin integrarea datelor comunicate de autoritățile prevăzute la alin. (1).(4) Registrul național de capabilități se pune la dispoziția Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, Centrului Național de Conducere Integrată și Centrului Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și se utilizează în gestionarea situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită.


  Capitolul VI Dispoziții finale

  Articolul 19
  (1) Autoritățile responsabile implicate în asigurarea acțiunilor de răspuns pentru un anumit tip de risc asigură transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență către Centrul Național de Conducere Integrată și Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(2) La nivel local, transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență se asigură de către structurile teritoriale subordonate, aflate sub autoritatea sau în coordonarea autorității responsabile implicate în acțiunile de răspuns pentru tipul de risc produs, către centrele județene/zonale de conducere și coordonare a intervenției, centrele operaționale din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență și centrul operativ cu activitate permanentă al autorității responsabile.


  Articolul 20
  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează:
  a) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, prevăzut la art. 7 alin. (3);
  b) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situației de urgență, prevăzut la art. 8 alin. (2).
  (2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență, prevăzute la art. 8 alin. (1).(3) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează planurile de acțiune prevăzute la art. 10.(4) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează concepțiile naționale de răspuns prevăzute la art. 9 alin. (2).


  Articolul 21

  Lista cu abrevierile utilizate de prezenta hotărâre este prevăzută în anexa nr. 4.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 23
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data prevăzută la alin. (1), anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 4 ianuarie 2005.

  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Ștefan Alexandru Tinca,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea
  informațională, interimar,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu

  București, 3 august 2016.
  Nr. 557.

  Anexa nr. 1

  Tipuri de risc, riscuri asociate,
  autorități responsabile și domeniile de acțiune

  Nr.
  crt.

  Tipul de risc

  Riscul asociat

  Autoritatea
  responsabilă
  cu rol
  principal

  Autoritatea
  responsabilă
  cu rol
  secundar

  DOMENII DE ACȚIUNE

  Prevenire
  *)

  Răspuns*)

  Refacere/Reabilitare*)

  Coordonare
  operațională

  Misiuni de sprijin

  Investigare/Evaluare

  Restabilirea stării
  de normalitate

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.

  Furtuni și
  viscol

  Viscol

  MMAP

  MT

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MENCS
  MAI
  MS

  MAI

  MADR
  MAI
  MS
  MApN
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MT
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  ME
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Furtuni - vânt puternic
  și/sau precipitații
  masive

  MMAP

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MADR
  MDRAP
  MENCS
  MAI
  MS

  MAI

  MADR
  MAI
  MS
  MApN
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MT
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  ME
  MT
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Căderi de grindină

  MADR

  2.

  Inundații

  Inundații ca urmare a
  revărsărilor naturale
  ale cursurilor de apă
  cauzate de creșterea
  debitelor provenite din
  precipitații și/sau din
  topirea bruscă a
  stratului de zăpadă sau
  a blocajelor cauzate de
  dimensiunile
  insuficiente ale
  secțiunilor de scurgere
  a podurilor și
  podețelor, blocajelor
  produse de ghețuri sau
  de plutitori (deșeuri
  și material lemnos),
  alunecări de teren,
  aluviuni și avalanșe de
  zăpadă, precum și
  inundații prin scurgeri
  de pe versanți

  MMAP

  MDRAP
  MAI

  MMAP
  MDRAP
  MADR
  MAI
  MS
  MENCS

  MAI

  MAI
  MS
  MApN
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MADR
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  MMAP
  ME
  MT
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Inundații provocate de
  incidente, accidente
  sau avarii la
  construcțiile
  hidrotehnice

  MDRAP
  ME
  MECRMA

  MMAP
  MDRAP
  MADR
  MAI
  MS
  ME
  MENCS

  MAI

  MAI, MS, MApN
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP, MMAP
  ME
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Inundații produse de
  ridicarea nivelului
  pânzei de apă freatică

  MDRAP

  MMAP
  MDRAP
  MADR
  MAI
  MS
  MENCS

  MAI

  MAI, MS, MApN
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MADR
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP, MMAP
  ME
  MT
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Inundații provocate de
  furtuni marine

  MMAP

  MMAP
  MDRAP
  MAI
  MS

  MAI

  MAI, MS, MApN
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP, MMAP
  ME
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  3.

  Căderi masive
  de zăpadă

  Ninsori abundente

  MT

  MDRAP

  MMAP
  MT
  MDRAP
  MAI
  MS

  MAI

  MAI, MMAP, MS,
  MApN MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  MDRAP
  ME
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  Blocare căi rutiere și
  feroviare

  MT

  MAI
  MDRAP

  MMAP
  MT
  MDRAP
  MAI
  MS

  MAI

  MAI, MMAP, MS,
  MApN
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  MDRAP
  ME
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  4.

  Tornade

  MMAP

  MDRAP

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS

  MAI

  MADR, MAI, MS,
  MApN, MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  ME
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  5.

  Secetă

  Hidrologică

  MMAP

  MMAP

  MMAP
  MADR
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS
  MENCS

  MAI

  MECRMA
  MT
  MAI
  MS
  MADR

  MDRAP, MAI
  MMAP
  MP
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Pedologică

  MADR

  MADR

  MMAP
  MADR
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS
  MENCS

  MAI

  MECRMA
  MT
  MAI
  MS
  MADR

  MDRAP, MAI
  MMAP
  MP
  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  6.

  Temperaturi
  extreme

  Depuneri de gheață,
  chiciură, înghețuri
  timpurii sau târzii

  MMAP

  MMAP

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS

  MT/MAI

  MAI
  MApN
  MECRMA
  MDRAP
  Alte
  organizații și
  structuri conform
  domeniului de
  competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Polei

  MT

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS

  MT/MAI

  MAI
  MApN
  ME
  MDRAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Poduri și baraje de
  gheață pe apă (zăpor)

  MMAP

  MMAP

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS

  MAI

  MAI
  MApN
  MECRMA
  MDRAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Poduri și baraje de
  gheață pe Dunăre

  MT

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS

  MT/MAI

  MAI
  MApN
  MECRMA
  MDRAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Caniculă

  MS
  MDRAP

  MMAP
  MT
  MECRMA
  MDRAP
  MAI
  MS
  MENCS

  MS/MAI

  MApN
  MECRMA
  MDRAP
  MT
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  7.

  Incendii de
  vegetație

  Incendii la fondul
  forestier

  MMAP

  MAI

  MMAP
  MAI
  MDRAP
  MENCS

  MAI

  MAI
  MApN
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP
  Deținătorii/
  Administratorii
  terenurilor
  forestiere
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  Incendii la vegetație
  ierboasă și/sau
  arbustivă

  MMAP

  MADR
  MDRAP

  MMAP
  MADR
  MAI
  MDRAP
  MENCS

  MAI

  MAI, MApN
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MAI, MMAP
  MADR, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MADR
  Deținătorii/
  Administratorii
  terenurilor
  afectate
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  Incendii la culturi de
  cereale păioase

  MADR
  MDRAP

  MMAP
  MADR
  MAI
  MDRAP

  MAI

  MAI
  MApN
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MAI
  MMAP
  MADR
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP
  MADR
  Deținătorii/
  Administratorii
  terenurilor
  afectate
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  8.

  Avalanșe

  MMAP

  MDRAP

  MMAP
  MAI
  MDRAP
  MS

  MAI

  MMAP, MS, MT,
  MApN MAE,
  Salvamont
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  9.

  Alunecări de teren

  MDRAP

  MAI
  MT

  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MADR
  MENCS

  MAI

  MAI, MECRMA, MT,
  MApN
  MDRAP, MS, MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  10.

  Cutremure de pământ

  MDRAP

  MAI

  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MADR
  MENCS

  MAI

  MAI, MECRMA, MS,
  MApN, STS
  MT, MAE, MDRAP,
  MMAP, MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  ME
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  11.

  Accidente, avarii, explozii și
  incendii în industrie, inclusiv
  prăbușiri de teren cauzate de
  exploatări miniere sau alte
  activități tehnologice

  MECRMA

  MAI

  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI
  MECRMA

  MAI, MS, MMAP,
  MDRAP/ISC
  MApN
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență
  * Prin operatorii
  economici/
  titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  12.

  Accidente,
  avarii,
  explozii și
  incendii în
  activități de
  transport și
  depozitare
  produse
  periculoase

  Accidente majore cu
  implicații pe
  amplasament

  MECRMA

  MDRAP
  MAI

  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MT

  MAI
  MECRMA

  MAI, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  MMAP
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Accidente majore cu
  implicații în afara
  amplasamentului

  MAI

  MECRMA
  MDRAP
  MS

  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MT
  MADR

  MAI

  MAI, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  MMAP
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Accidente cu produse
  periculoase pe timpul
  activității de
  transport

  MECRMA

  MAI
  MT

  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MT

  MAI

  MAI, MT, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MENCS
  MP, MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  MMAP
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  13.

  Accidente,
  avarii,
  explozii și
  incendii în
  activități de
  transport

  Terestre

  MT

  MT
  MDRAP

  MT MECRMA
  MENCS MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Aeriene

  MApN
  MAI

  MT
  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Navale

  MAI

  MT
  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP

  MAI

  MAI, MS, MApN,
  MMAP
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Accidente,
  avarii,
  explozii și
  incendii în
  activități de
  transport

  Tuneluri feroviare

  MT

  MAI

  MT
  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN, MT
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MT, MAI, MENCS
  MP, Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Tuneluri rutiere

  MAI

  MT
  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN, MT
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  La metrou

  MAI

  MT
  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN, MT
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Pe cablu

  MDRAP-
  ANRSC

  Autori-
  tățile
  adminis-
  trației
  publice
  locale

  MECRMA
  MENCS
  MAI
  MDRAP
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN
  Salvamont
  Alte organizații
  conform domeniului
  de competență
  * Prin operatorii
  economici/
  titularii de
  autorizație

  MT, MAI, MENCS
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MT
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  14.

  Accidente, avarii, explozii, incendii
  sau alte evenimente în activitățile
  nucleare sau radiologice

  CNCAN

  MAI
  MECRMA
  MS

  CNCAN
  ANDR
  MAI
  MT
  MMAP
  MENCS

  MAI/
  CNCAN/
  ANDR

  MAI, CNCAN, ANDR,
  MECRMA
  MApN, MMAP, MADR,
  MS
  MT, STS, MAE,
  autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  conform domeniului
  de competență

  CNCAN, ANDR
  MAI, MMAP
  MENCS, MP, MS
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  CNCAN, ANDR
  MAI, MMAP, MS
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  15.

  Poluare de
  ape

  Care pun în pericol
  viața oamenilor, mediul
  acvatic și obiective
  majore de alimentare
  cu apă

  MMAP

  MDRAP

  MMAP
  MT
  MAI
  MADR
  MDRAP
  MS

  MMAP
  MAI
  MT

  MAI, MADR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP,
  MT, MS, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MS,
  MDRAP, autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Cu impact major
  transfrontalier

  MAI
  MT

  MMAP
  MT
  MAI
  MADR
  MDRAP
  MS

  MMAP
  MAI
  MT

  MAI
  MADR
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MS, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MS,
  MDRAP, autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Poluări accidentale ale
  cursurilor de apă

  MDRAP

  MMAP
  MT
  MAI
  MADR
  MDRAP
  MS

  MMAP
  MAI
  MT

  MAI
  MADR
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MS, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP,
  MS, autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Poluări marine în zona
  costieră

  MMAP
  MAI
  MT
  MDRAP

  MMAP
  MT
  MAI
  MDRAP
  MS

  MMAP
  MAI
  MT

  ANR/EMSA
  MT/CNRN RADIONAV
  ARSVOM
  MAI
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MT, MS, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP
  MT, MS, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Poluări marine

  MT
  MDRAP

  MMAP
  MT
  MAI
  MDRAP
  MS

  MMAP
  MAI
  MT

  ANR/ARSVOM
  CNRN RADIONAV, MAI
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MT, MS, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP,
  MS, Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  16.

  Prăbușiri de construcții, instalații
  sau amenajări

  MDRAP

  MECRMA
  ME

  MECRMA
  MMAP
  MT
  MAI
  MADR
  MDRAP
  MS

  MAI
  MECRMA

  MS, MAI, MDRAP/ISC
  MADR, MMAP, MT,
  MApN
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  MAI
  MMAP
  MT
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  17.

  Eșecul
  utilităților
  publice

  Rețele importante de
  radio și televiziune

  MDRAP

  MCSI

  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI

  MCSI/
  MAI

  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  adminis-trației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  Rețele importante de
  comunicații și
  informatică

  STS

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS
  STS

  MCSI/
  STS/MAI

  MCSI STS
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI, MMAP,
  MT, MP STS
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  STS, autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  Rețele importante de
  energie electrică și de
  gaze

  ME
  MECRMA

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS

  ME/MAI

  MDRAP, MAI, MT
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale;
  operatorii
  economici/titularii
  de autorizație

  Rețele importante de
  energie termică

  MDRAP

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS

  MDRAP
  Admi-
  nistra-
  ția
  locală
  /MAI

  MDRAP, MAI, MT
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale,
  operatorii
  economici/titularii
  de autorizație

  Rețele importante de
  alimentare cu apă

  MDRAP

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS

  MDRAP
  Admi-
  nistra-
  ția
  locală/
  MAI

  MDRAP, MAI, MT,
  MMAP
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT , MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale,
  operatorii
  economici/titularii
  de autorizație

  Rețele importante de
  canalizare și epurare a
  apelor uzate și
  pluviale

  MMAP

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS

  MDRAP
  Admi-
  nistra-
  ția
  locală/
  MAI

  MAI, MT, MMAP
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale,
  operatorii
  economici/titularii
  de autorizație

  Cedări de baraje sau
  alte incidente care
  conduc la evacuarea de
  debite, punând în
  pericol viața oamenilor

  MMAP

  MECRMA
  MCSI
  MDRAP
  MMAP
  MAI
  MS
  MMAP

  MAI

  MAI, MS, MApN, MT,
  MECRMA
  MDRAP,
  autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI
  MMAP, MT, MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale,
  operatorii
  economici/titularii
  de autorizație

  18.

  Căderi de obiecte din atmosferă și
  din cosmos

  MENCS

  MAI

  MENCS
  MAI
  ANDR
  MT
  MDRAP
  MS
  ROSA

  MAI

  MApN, MS, MT,
  MCSI, MADR, MDRAP,
  MMAP, ANDR,
  autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP, MAI, MMAP,
  MT, MP MENCS, ANDR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MMAP, MT, MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  19.

  Muniție neexplodată sau nedezactivată
  rămasă din timpul conflictelor
  militare

  MAI

  MApN

  MAI
  MENCS
  MDRAP
  MS

  MAI

  MApN
  SRI

  MDRAP, MAI
  MP, MENCS
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MAI
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  20.

  Epidemii

  MS

  MAI

  MS
  MENCS
  MAI
  MDRAP

  MS
  MAI

  MAI
  MADR/ANSVSA
  MApN
  MT
  MAE
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MS
  MP
  MENCS
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MS
  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  21.

  Epizootii/Zoonoze

  ANSVSA

  MS
  MADR

  ANSVSA
  MAI
  MECRMA
  MS

  MADR
  ANSVSA
  MAI

  MS
  MAI
  MAE
  MApN
  MMAP
  MT
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  ANSVSA
  MP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP
  ANSVSA
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  22.

  Risc radiologic

  CNCAN

  MAI
  MApN
  MS

  ANDR
  CNCAN
  MS
  MAI
  MMAP

  MAI

  MAI, CNCAN,
  MECRMA, MApN MMAP,
  MS, MT, STS, MAE,
  ANDR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MDRAP
  ANDR, MS
  MP
  MENCS
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MDRAP, MS
  ANDR
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  23.

  Incendii

  MAI

  MDRAP

  MAI
  MENCS

  MAI

  MAI
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație
  Alte organizații
  și structuri
  conform domeniului
  de competență

  MAI
  MP

  MDRAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/Titularii
  de autorizație

  24.

  Situații determinate de atacul
  organismelor dăunătoare plantelor

  ANF

  ANF

  ANF

  MADR

  MAI
  MAE
  MMAP
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Operatorii
  economici/
  Titularii de
  autorizație
  Alte organizații
  și structuri
  conform
  domeniului de
  competență

  MADR/ANF
  Autoritățile
  administrației
  publice locale

  MADR
  ANF
  Autoritățile
  administrației
  publice locale
  Notă
  ──────────
  *) Acțiunile și măsurile de pregătire se detaliază de autoritățile responsabile cu rol principal și secundar în regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență pe tipul de risc repartizat.
  ──────────


  Anexa nr. 2

  Repartizarea principalelor funcții de sprijin

  Autorități responsabile

  Înștiin-
  țare,
  averti-
  zare și
  alarmare

  Recunoaș-
  tere
  și
  cercetare

  Comuni-
  cații
  și
  infor-
  matică

  Căuta-
  re
  și sal-
  va-
  re

  Descar-
  ce-
  rare,
  deblo-
  care
  căi de
  acces

  Protec-
  ția
  popula-
  ției
  (evacua-
  re,
  cazare,
  adăpos-
  tire,
  asigu-
  rare
  apă și
  hrană,
  alte
  măsuri
  de
  protec-
  ție)

  Asis-
  tență
  medicală
  de
  urgen-
  ță
  (prim
  ajutor
  califi-
  cat,
  triaj,
  stabili-
  zare,
  evacua-
  re
  medica-
  lă,
  asisten-
  ță
  medicală
  de
  urgență
  în uni-
  tățile
  primire
  urgențe
  și com-
  partimen-
  tele de
  primire
  urgențe)

  Asis-
  tență
  medica-

  în
  faza
  spita-
  li-
  ceas-

  Loca-
  li-
  za-
  rea
  și
  stin-
  gerea
  in-
  cen-
  dii-
  lor

  Neu-
  tra-
  li-
  za-
  rea
  mate-
  ria-
  le-
  lor
  peri-
  cu-
  loa-
  se/
  ex-
  plo-
  zi-
  ve/
  ra-
  di-
  o-
  ac-
  ti-
  ve

  Asi-
  gu-
  ra-
  rea
  trans-
  por-
  tului

  Asi-
  gu-
  ra-
  rea
  ener-
  giei
  pentru
  ilumi-
  nat,
  încăl-
  zire
  și
  alte
  utili-
  tăți

  Efec-
  tuarea
  depo-
  luă-
  rii
  și
  decon-
  ta-
  mi-
  nării
  CBRN

  Men-
  ți-
  ne-
  rea,
  asi-
  gu-
  ra-
  rea
  și
  res-
  ta-
  bi-
  li-
  rea
  or-
  di-
  nii
  pu-
  bli-
  ce
  pe
  tim-
  pul
  si-
  tu-
  a-
  ții-
  lor
  de
  ur-
  gen-
  ță

  Re-
  sta-
  bi-
  li-
  rea
  stă-
  rii
  pro-
  vi-
  zo-
  rii
  de
  nor-
  ma-
  li-
  ta-
  te

  Acor-
  da-
  rea
  de
  aju-
  toa-
  re
  de
  primă
  nece-
  si-
  ta-
  te

  Acor-
  darea
  asis-
  ten-
  ței
  so-
  ci-
  a-
  le,
  psi-
  ho-
  lo-
  gi-
  ce
  și
  reli-
  gi-
  oa-
  se

  Im-
  ple-
  men-
  ta-
  re
  mă-
  suri
  la
  epi-
  zoo-
  tii
  gra-
  ve
  și
  zoo-
  no-
  ze,
  pre-
  cum
  și
  la
  cele
  de
  na-
  tu-

  fito-
  sani-
  tară

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  1.

  MAI

  P

  P

  S

  P

  P

  P

  P

  S

  P

  P

  S

  S

  P

  P

  S

  P

  S

  S

  1.1.

  IGSU

  P

  P

  S

  P

  P

  P

  P


  P

  P

  S

  S

  P


  S

  S

  S

  S

  1.2.

  IGPR

  S

  S

  S

  S

  S

  S
  P*

  S


  S

  S

  S

  S

  S

  S

  1.3.

  IGJR

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S


  S

  S

  S  P

  S

  S

  S

  S

  1.4.

  IGPF

  S

  S

  S

  S


  S  S


  S  S
  S

  1.5.

  IGAv


  S

  S

  P


  S

  S


  S


  S  S


  S


  S

  1.6.

  IGI

  S
  S


  1.7.

  ANRSPS

  S

  P*


  S  S

  P


  S

  1.8.

  DGICIP/instituția
  prefectului

  S
  S

  S
  S


  S  S

  S

  S

  S

  1.9.

  DEPABD


  S

  1.10.

  Rețea sanitară
  proprie  S
  2.

  MApN

  S

  S

  S

  P*

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S


  S

  S

  3.

  MADR

  S

  S

  S  S
  S  S


  S

  S


  P

  3.1.

  Structurile din
  domeniul
  îmbunătățirilor
  funciare,
  protecția solului
  și fitosanitar

  S

  S
  S  S

  S

  3.2.

  APIA

  S

  S
  S

  3.3.

  ANSVSA

  S

  S
  S
  S  S


  S

  S


  P*

  3.4.

  AASNACP

  S

  S

  S  S

  3.5.

  ANF

  S

  S


  P*

  4.

  MDRAP

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  P*

  S

  P

  S

  P

  S

  4.1.

  ISC  S
  4.2.

  ANCPI


  S

  S
  S
  4.3.

  CJSU/CLSU
  Autoritate
  județeană sau
  locală

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  P*

  S

  S

  S

  P*

  S

  P

  S

  P

  S

  5.

  MENCS

  S

  S

  S  S

  S
  5.1.

  INCDFP

  S


  S
  5.2.

  URBAN-INCERC

  S

  S

  S
  S
  5.3.

  ROSA

  S

  S

  S
  S
  5.4.

  ICS

  S


  5.5.

  INCD

  S


  6.

  MS

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  P*

  P


  S

  S

  S

  S


  S

  S

  S

  S

  6.1.

  COSU

  S


  S  S

  6.2.

  Spitale regionale
  și județene de
  urgență  S

  P

  S

  S

  S

  S

  S  S


  S

  6.3.

  Alte spitale și
  institute  S

  S

  S

  S

  6.4.

  UPU

  S

  S

  S

  S

  S


  S

  S


  S

  S

  S

  S

  S

  6.5.

  DGAMSP

  S

  S

  S

  S


  S

  S

  S

  S  S

  S


  6.6.

  IML  S


  S


  6.7.

  INCD

  S


  S  S  S  S

  S


  6.8.

  DSP-LIR

  S

  S
  S

  S
  6.9.

  INSP

  S

  S
  S

  S
  6.10.

  CNMFTMVM


  S
  S

  S
  6.11.

  ISS  S

  S  6.12.

  SMU
  S  S
  7.

  MCSI

  S

  S

  S
  S
  7.1.

  ANCOM

  S


  S
  S
  7.2.

  Operatori privați

  S

  S

  S

  S  S
  7.3.

  CNA

  S


  7.4.

  SRR

  S


  7.5.

  SRT

  S


  7.6.

  SPI

  S


  7.7.

  SPRT

  S


  8.

  MMAP

  S

  S

  S

  S

  S  S

  P*

  P*

  S


  S


  S

  S


  S

  8.1.

  ITRSV


  S

  S


  P*

  S

  8.2.

  ANPM

  S

  S

  S  S  S


  S  S

  8.3.

  GNM

  S

  S
  S

  S  S

  8.4.

  ARBDD


  S


  S

  S
  S

  S

  S


  S  S  8.5.

  ANM

  S


  S
  8.6.

  INHGA

  S


  S
  8.7.

  ROMSILVA


  S

  S


  S
  P*


  S
  S
  8.8.

  ANAR

  S


  S


  S


  S
  9.

  MMFPSPV  S


  S  S  S

  S

  S


  10.

  MFP  S


  S  S  S

  S

  S

  S

  11.

  MAE

  S


  S

  S

  S

  S

  12.

  MT

  S

  S


  P*

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  P

  S

  S


  S  S

  12.1.

  ROMATSA

  S


  S

  S  12.2.

  ANR


  P*


  P*

  S


  S


  S


  12.3.

  ARSVOM


  S


  P*

  S
  S


  S


  S


  12.4.

  CNRN RADIONAV

  S


  S
  12.5.

  AFDJ

  S

  S


  S

  S

  S  S


  S
  S
  12.6.

  APDM

  S

  S


  S

  S

  S  S


  S
  S
  12.7.

  APDF

  S

  S


  S

  S

  S  S


  S
  S
  12.8.

  METROREX
  S

  S


  12.9.

  CNADNR

  S
  S


  12.10

  CFR călători

  S
  S
  S


  P
  S
  12.11

  CFR marfă

  S
  S
  S


  P
  S
  12.12

  CNCF CFR SA

  S
  S

  S

  S
  12.13

  Rețea sanitară
  proprie  S

  S  12.14

  Administratorii
  aerodromurilor de
  sub autoritatea
  MT

  S


  S

  S

  S


  S


  S

  S


  S

  S


  S

  S

  S


  13.

  STS

  S


  P
  14.

  MECRMA

  S

  S

  S

  P*

  S

  S

  S


  S


  S
  14.1.

  ANDR

  S

  S
  S

  S
  14.2.

  Op. ec. din
  sectorul minier

  S

  S


  P*

  S

  S  S


  S
  15.

  MP


  S
  S

  S
  16.

  MJ


  S

  S

  S


  S

  S
  16.1.

  ANP


  S

  16.2.

  Rețea sanitară
  proprie  S

  S  17.

  MC

  S


  S


  S


  S
  S


  S


  18.

  MTS  S


  S


  S
  S
  19.

  ME

  S


  S

  P  S
  20.

  CNCAN

  S

  S

  S  S
  S

  S

  S

  S


  S
  21.

  SRI

  S


  S
  S

  S


  P*

  S
  21.1.

  Rețea sanitară
  proprie  S

  S  22.

  SPP

  S


  S

  S


  S

  S
  23.

  SIE

  S


  S  S

  S
  24.

  Alte structuri,
  ag. neguv. și
  op. ec.

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  S

  P*

  S

  S

  S

  P*

  S

  S

  S

  S


  24.1.

  SNCR


  S

  S

  S  24.2.

  CETAPC
  S  24.3

  SALVAMONT


  S


  P*

  S


  S
  24.4

  SALVASPEO


  S


  P*

  S


  S
  24.5

  SALVAMAR

  S  P*  P - autoritate responsabilă cu rol principal
  S - autoritate responsabilă cu rol secundar
  P* - autoritate responsabilă cu rol principal în cazurile particulare prevăzute în anexa nr. 3

  (la 25-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctele 2 și 3, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )


  Anexa nr. 3

  LISTA
  activităților specifice care se îndeplinesc
  în cadrul funcțiilor de sprijin
  1. Înștiințare, avertizare și alarmare
  Reprezintă totalitatea activităților de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice, de informare, înștiințare și alarmare a autorităților publice centrale și/sau locale, precum și a populației, privind posibilitatea producerii unor situații de urgență.1.1. Rol principal
  a) asigurarea transmiterii avertizărilor către populație, precum și înștiințării autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică, cu informațiile autorizate de instituțiile abilitate despre posibilitatea, iminența producerii sau producerea situațiilor de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  b) notificarea și cooperarea cu autoritățile competente cu atribuții în domeniul prevenirii și intervenției la dezastre din alte state: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
  1.2. Rol secundar
  a) asigurarea transmiterii avertizărilor către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale privind fenomenele hidro-meteo periculoase și calitatea factorilor de mediu: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Administrația Națională "Apele Române", Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică, INSP - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  b) comunicarea cu autoritățile competente din alte state în domeniul asistenței umanitare la dezastre: Ministerul Afacerilor Externe;
  c) asigurarea supravegherii permanente a stării de sănătate a populației și mediului în scopul prevenirii producerii unor situații de urgență și/sau diminuării riscurilor pe care acestea le comportă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Fitosanitară;
  d) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii și a pericolelor seismice către autoritățile administrației publice centrale: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții Urbanism Dezvoltare Teritorială Durabilă;
  e) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii către autoritățile administrației publice centrale privind posibilitatea căderii obiectelor din cosmos: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Agenția Spațială Română (ROSA);
  f) asigurarea informării, înștiințării și alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităților centrale și respectiv COCG despre o situație/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul Românei sau al altor state învecinate, cu potențial de risc radiologic pentru mediu sau populația României: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
  g) asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor biologice, a inventarului și dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deșeu radioactiv conținute în infrastructurile critice deținute de instituțiile/companiile care exploatează reactoare energetice de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice din medicină, agricultură, industrie etc.: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive;
  h) asigurarea transmiterii avertizărilor și înștiințărilor privind sănătatea populației și riscurile biologice: Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică, Institutul de Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
  i) asigurarea transmiterii avertizărilor populației prin mass-media: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Consiliul Național al Audiovizualului, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, societăți private de radioteleviziune, societăți de presă și internet;
  j) asigurarea suportului decizional al factorilor abilitați legal să întreprindă măsurile de gestionare a situațiilor de urgență, prin furnizarea informațiilor de securitate națională obținute în cadrul activităților specifice: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază;
  k) asigurarea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice de către toate autoritățile responsabile;
  l) asigurarea preluării apelurilor de urgență de la cetățeni, prin intermediul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție: Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  m) asigurarea transmiterii avertizărilor populației asupra condițiilor mării, în zona plajelor/zona litoral de la Marea Neagră: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMAR;
  n) asigurarea transmiterii avertizărilor de furtună și a avizelor de navigație pentru zona maritimă de responsabilitate a României: Ministerul Transporturilor, prin CNRN RADIONAV.
  2. Recunoaștere și cercetare
  Reprezintă totalitatea activităților întreprinse atât de structurile de intervenție aflate în serviciu, în vederea identificării și evaluării consecințelor unei situații de urgență, cât și de structurile specializate ale autorităților responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situație de urgență.2.1. Rol principal
  a) recunoașterea, evaluarea și cercetarea consecințelor unei situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente la locul producerii unei situații de urgență;
  b) recunoașterea, evaluarea și cercetarea consecințelor unei situații de urgență pe mare, inclusiv căutarea și salvarea de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor, prin autoritățile și agențiile din subordine, conform domeniului de competență.
  2.2. Rol secundar
  a) recunoașterea și evaluarea consecințelor unei situații de urgență: alte forțe și servicii specializate ale autorităților responsabile solicitate în sprijin, conform domeniului de competență, la locul producerii unei situații de urgență;
  b) cercetarea (aeriană, terestră, cu mijloace navale, cu mijloace de detecție, cu mijloace electrono-optice, cu cupluri chinotehnice, de comunicații etc.) la locul producerii unei situații de urgență, în scopul salvării de vieți omenești: forțe și servicii specializate ale autorităților responsabile solicitate în sprijin, conform domeniului de competență;
  c) recunoașterea și cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate și identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potențial contaminant radiologic: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, laboratoarele de igiena radiațiilor.
  3. Comunicații și informatică
  Reprezintă pachetul de măsuri și acțiuni necesar asigurării, planificării, coordonării necesarului de comunicații pentru elementele de răspuns în situații de urgență de la nivel local, județean și/sau național, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.3.1. Rol principal
  a) asigurarea continuității funcționării rețelelor de comunicații și informatică pentru Sistemul național de management al situațiilor de urgență (SNMSU): Serviciul de Telecomunicații Speciale.
  3.2. Rol secundar
  a) completarea/refacerea operativă a sistemului public de comunicații folosit de SNMSU: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, ANCOM și operatorii publici de comunicații;
  b) completarea/refacerea operativă a sistemului de comunicații speciale din administrare: Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  c) identificarea automată a locației terminalului telefonic prin care este apelat numărul de urgență 112, potrivit soluției tehnice de localizare implementate în SNUAU: Serviciul de Telecomunicații Speciale;
  d) asigurarea funcționării rețelelor de comunicații și informatică din competență în vederea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice, precum și pentru realizarea fluxurilor informaționale de către toate autoritățile responsabile (conform anexei nr. 2), prin centrele operative/operaționale, centrele de conducere și coordonare a intervențiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului informațiilor clasificate.
  4. Căutare și salvare
  (la 25-01-2022, Titlul punctului 4 din anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )

  Reprezintă totalitatea activităților desfășurate în scopul salvării persoanelor și a animalelor înainte, pe timpul și imediat după producerea unei situații de urgență, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.4.1. Rol principal
  a) căutare-salvare: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație.
  Dacă activitatea de căutare-salvare trebuie să se desfășoare în anumite medii specifice, Ministerul Afacerilor Interne participă cu rol secundar, iar rolul principal revine autorităților specializate, astfel:– căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română (ANR) și Agenția Română de Salvare Vieți Omenești pe Mare (ARSVOM);– abrogată;
  (la 25-01-2022, A doua liniuță a lit. a), punctul 4.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) – căutare nave/aeronave militare: Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Forțelor Navale (SMFN) și Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA);– căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici de profil, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciile specializate SALVASPEO pentru mediul subteran speologic, și Ministerul Energiei, prin operatorii economici de profil;– căutare-salvare persoane în mediu muntos, greu accesibil: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMONT, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;– căutare și salvare persoane în zona de îmbăiere la Marea Neagră: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMAR, și Ministerul Afacerilor Interne.
  4.2. Rol secundar
  a) căutare-salvare: Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de Protecție și Pază - pentru demnitarii care beneficiază de protecție;
  b) căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (Garda de Coastă), Ministerul Apărării Naționale, operatori economici și organizații neguvernamentale care dețin mijloace de căutare, administrația locală;
  c) căutare aeronave civile și salvarea victimelor accidentelor de aviație civilă: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin structurile din subordine ori de sub autoritatea sa, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, administratorii aerodromurilor civile, operatori economici și organizații neguvernamentale care dețin mijloace de căutare și salvare, administrația publică locală;
  (la 25-01-2022, Litera c) din Punctul 4.2. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )

  d) căutare-salvare a persoanelor în zone greu accesibile: serviciile specializate SALVAMONT, METROREX și alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată.
  5. Descarcerare, deblocare căi de acces
  Reprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru deblocarea căilor de acces și descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieții.5.1. Rol principal
  a) asigurarea capacităților operaționale, a tehnicilor și procedurilor de descarcerare pentru salvarea vieții umane: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
  5.2. Rol secundar
  a) planificarea, asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de urgență la locul evenimentului: toate autoritățile responsabile, agenții guvernamentale și neguvernamentale și operatori economici.
  6. Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)
  Reprezintă totalitatea activităților desfășurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a persoanelor, animalelor și bunurilor din zonele de risc și asigurarea condițiilor minime de subzistență, inclusiv activitățile de gestionare a datelor și informațiilor privind desfășurarea acestor acțiuni, precum și cele de asigurare a populației și animalelor cu apă și hrană.6.1. Evacuare6.1.1. Rol principal
  a) organizarea și asigurarea activității de evacuare: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale;
  b) fundamentarea deciziei privind evacuarea populației: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și alte instituții care au competența fundamentării deciziei privind evacuarea populației.
  6.1.2. Rol secundar
  a) suplimentarea capacității de transport pentru evacuare: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne;
  b) stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate, în termen de două ore de la declararea, potrivit legii, a stării de urgență: toate autoritățile responsabile, operatorii economici sau autoritățile administrației publice locale, după caz;
  c) evidența populației evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, autoritățile administrației publice locale;
  d) asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale;
  e) instalarea taberelor pentru sinistrați: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  f) evacuarea animalelor: autoritățile administrației publice locale;
  g) securitatea și paza zonelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
  h) controlul circulației: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Poliția locală;
  i) controlul și evidența autoevacuării: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, autoritățile administrației publice locale.
  6.2. Cazare și adăpostire6.2.1. Rol principal
  a) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale.
  6.2.2. Rol secundar
  a) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Apărării Naționale, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective:– în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în condițiile aprobării legale a intervențiilor operative cu produse din rezerva de stat;– ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale.
  6.3. Asigurare apă și hrană6.3.1. Rol principal
  a) asigurarea apei și hranei pentru persoane:– în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: autoritățile administrației publice locale și Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în condițiile aprobării legale a intervențiilor operative cu produse din rezerva de stat;– ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  6.3.2. Rol secundar
  a) verificarea apei potabile și hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  b) verificarea apei și hranei pentru animale: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
  c) asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii și distribuției ajutoarelor umanitare de urgență:– Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), autoritățile administrației publice locale, Societatea Națională de Cruce Roșie, organizații neguvernamentale;– Ministerul Apărării Naționale, pentru acțiunile de distribuție ajutoare umanitare de urgență în localitățile afectate.
  6.4. Alte măsuri de protecție
  a) stabilirea concentrațiilor și intervalelor de timp pentru administrarea iodurii de potasiu către populație: Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;
  b) combaterea căderilor de grindină în zonele protejate din cadrul SNACP, în scopul protecției comunităților locale din aria de intervenție: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.
  7. Asistență medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile primire urgențe și compartimentele de primire urgențe)
  Reprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează intervenția structurilor de acordare a asistenței medicale de urgență la locul producerii situației de urgență.7.1. Rol principal
  a) acordarea asistenței medicale de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu Ministerul Sănătății, prin serviciile de Ambulanță (SAJ/SABIF) și unitățile de primiri urgențe (UPU/CPU).
  7.2. Rol secundar
  a) instalarea în teren a spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naționale;
  b) instalarea posturilor medicale avansate de categoria I și a II-a: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (SMURD);
  c) stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de izolare: Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat;
  d) acordarea asistenței medicale de urgență: Ministerul Sănătății, prin personalul medical stabilit, serviciile publice de ambulanță, alte ministere și organe centrale, prin unitățile spitalicești proprii;
  e) transport medical: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, Ministerul Apărării Naționale;
  f) acordarea primului ajutor: serviciile voluntare pentru situații de urgență, serviciile SALVAMONT și SALVASPEO, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  g) securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/carantină: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
  8. Asistență medicală în faza spitalicească
  Reprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează menținerea în limitele normale a sănătății în contextul producerii unor situații de urgență sau ca urmare a manifestării epidemiilor și pandemiilor.8.1. Rol principal
  a) acordarea asistenței medicale: Ministerul Sănătății prin unitățile sanitare din subordine, inclusiv cele aparținând autorităților publice locale.
  8.2. Rol secundar
  a) suplimentarea capacității de spitalizare și personal medical: Ministerul Sănătății, prin unitățile sanitare din rețelele sanitare proprii;
  b) planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical: Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
  c) acordarea asistenței medicale: prin rețele sanitare proprii, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, spitale ale administrației publice locale;
  d) transport medical: Ministerul Apărării Naționale, unitățile cu profil medical aparținând mediului privat;
  e) stabilirea măsurilor profilactice pentru evitarea îmbolnăvirilor în masă: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Societatea Națională de Cruce Roșie din România;
  f) recunoașterea, evaluarea și comunicarea riscului de apariție a unei boli infecțioase transmisibile: Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică.
  9. Localizarea și stingerea incendiilor
  Reprezintă pachetul de măsuri și acțiuni specifice gestionării și coordonării misiunilor care vizează stingerea incendiilor.9.1. Rol principal
  a) localizarea, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente (servicii publice voluntare și servicii private);
  b) localizarea, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor la fondul forestier: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA), pentru pădurile aflate în proprietatea statului, respectiv prin inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare (ITRSV), pentru pădurile deținute de alți proprietari decât statul.
  9.2. Rol secundar
  a) sprijinul structurilor specializate în stins incendii: Ministerul Apărării Naționale, autoritățile publice locale, prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, operatorii economici prin serviciile private pentru situații de urgență (indiferent de domeniul de activitate), Ministerul Transporturilor, prin instituțiile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare (pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană din administrare);
  b) localizarea și stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Aviație;
  c) localizarea și stingerea incendiilor pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră: Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
  10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactive
  Vizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situația producerii evenimentelor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice, poluanți, mijloace explozive (substanțe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forțelor și mijloacelor specializate, potrivit competențelor, și managementul situațiilor de urgență care implică activarea acestei funcții de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor și acțiunilor subsecvente.10.1. Rol principal
  a) intervenția operativă cu mijloace și materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, în cooperare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile din subordine/coordonare;
  b) intervenția operativă cu mijloace și materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase în cazul atacurilor teroriste: Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române/Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
  10.2. Rol secundar
  a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate, Ministerul Sănătății;
  b) evacuarea populației existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale;
  c) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Serviciul de Protecție și Pază - pentru obiectivele din competență;
  d) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în zona afectată: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici care produc substanțe ce pot produce poluări și care au obligația realizării măsurilor de decontaminare, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/ coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil;
  e) stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului național: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății, prin structurile din subordine;
  f) stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  g) supravegherea gradului de contaminare a populației, de radioactivitate a alimentelor și apei potabile, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, prin laboratoarele de igiena radiațiilor;
  h) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier și pășunilor, evaluarea efectelor directe și indirecte asupra animalelor și oamenilor, realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin intermediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;
  i) intervenția operativă cu mijloace și echipe pirotehnice specializate, atunci când capacitatea de intervenție a forțelor Ministerului Afacerilor Interne este depășită sau insuficientă, în cazul evenimentelor ce implică muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare: Serviciul Român de Informații;
  j) descoperirea/localizarea, identificarea și, după caz, neutralizarea substanțelor explozive, în conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, prin aplicarea unor măsuri specifice de control, investigare, neutralizare, analiză postneutralizare/postincident și, după caz, asanare: Serviciul Român de Informații;
  k) intervenția operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase și decontaminarea mijloacelor și materialelor utilizate: toate autoritățile responsabile care au în coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri;
  l) realizarea decontaminării animalelor: autoritățile administrației publice locale;
  m) identificarea substanțelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării și îndepărtării din zonă: Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății prin DSP-LIR.
  11. Asigurarea transportului
  Se referă la gestionarea informațiilor, punerea la dispoziție a resurselor și coordonarea acțiunilor care implică asigurarea transportului, altul decât cel în folos propriu. Prin această funcție se asigură inclusiv gestionarea informațiilor despre infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară și aeriană.11.1. Rol principal
  a) asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populației, resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Transporturilor (prin operatori economici, regii autonome și companii naționale) și autoritățile administrației publice locale.
  11.2. Rol secundar
  a) supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române;
  b) elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor;
  c) realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență: Ministerul Transporturilor, autoritățile administrației publice locale;
  d) sprijinirea autorităților locale pentru realizarea evacuării populației, precum și pentru transportul resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale; asigurarea transportului pentru animalele și bunurile evacuate: Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Afacerilor Interne.
  12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități
  Presupune gestionarea informațiilor despre rețelele de utilități (canal, apă, energie, gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/național, precum și alocarea de forțe specializate și coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice.12.1. Rol principal
  a) asigurarea energiei electrice pentru obiectivele critice de răspuns la urgență, refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, precum și refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale: Ministerul Energiei și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.
  12.2. Rol secundar
  a) nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență: Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale.
  13. Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN
  Reprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru efectuarea depoluării și decontaminării mediului, populației, clădirilor și tehnicii de intervenție.13.1. Rol principal
  a) depoluarea și decontaminarea CBRN: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente (servicii publice voluntare și servicii private pentru situații de urgență).
  13.2. Rol secundar
  a) depoluarea și decontaminarea CBRN: Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/ coordonarea/sub autoritate, pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană pe care o are în administrare;
  b) depoluarea apelor interioare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", agenții poluatori;
  c) depoluarea fluviului Dunărea în context transfrontalier: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" (pentru produse și derivate petroliere), Ministerul Transporturilor, prin operatori economici, regii autonome și companii naționale responsabile cu navigația (pentru alte tipuri de poluanți), agenții poluatori;
  d) depoluarea marină la Marea Neagră: Ministerul Transporturilor, prin ANR și ARSVOM, operatori economici, regii autonome și companii naționale aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin institutele de cercetare de specialitate;
  e) depoluarea sau decontaminarea CBRN, după caz, în zona costieră: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Transporturilor, prin ANR, ARSVOM și operatorii economici de profil, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, respectiv prin Administrația Națională "Apele Române", Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;
  f) efectuarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor: Ministerul Afacerilor Interne și, la solicitarea organelor locale, personalul din unitățile specializate ale Ministerului Apărării Naționale cu materialele necesare puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne;
  g) efectuarea depoluării: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în administrare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", pentru obiectivele aflate în administrare;
  h) efectuarea decontaminării terenurilor și rezervațiilor: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin operatorii specializați, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (cu excepția poluărilor din domeniul radiologic și nuclear unde participă pentru verificarea eficacității măsurilor luate pentru depoluare/decontaminare);
  i) realizarea decontaminării produselor vegetale și animale: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin operatorii specializați;
  j) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, agenții poluatori;
  k) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea, în caz de poluare marină și costieră: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;
  l) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea surselor de apă potabilă: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică - LIR și alte instituții responsabile conform legislației
  14. Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență
  Implică măsurile și acțiunile desfășurate de structurile de ordine și siguranță publică, potrivit cadrului specific de reglementare și care vizează asigurarea unui climat de siguranță pe timpul acțiunilor care vizează răspunsul în situații de urgență.14.1. Rol principal
  a) menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
  14.2. Rol secundar
  a) menținerea și restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, autoritățile administrației publice locale prin Poliția Locală;
  b) menținerea și restabilirea ordinii publice: serviciile private de securitate și ordine publică pentru operatorii economici;
  c) stabilirea, potrivit competențelor, a legalității intervenției: Ministerul Public.
  15. Restabilirea stării provizorii de normalitate
  Presupune asigurarea pachetului de măsuri și acțiuni și sprijinul tehnic de specialitate în situații care vizează sectoarele afectate.15.1. Rol principal
  a) asigurarea condițiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile administrației județene și locale.
  15.2. Rol secundar
  a) asigurarea măsurilor specifice de ordin operativ, în principal de instituire a unor dispozitive de securitate, cercetare, recunoaștere, supraveghere, control/examinare și investigare: Serviciul Român de Informații, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu - în domeniul protecției mediului;
  b) identificarea mijloacelor specializate pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;
  c) asigurarea condițiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență generată de incidentul sau accidentul nuclear și/sau de urgența radiologică: autoritățile centrale care au în subordine/coordonare instituții/companii care dețin/exploatează reactori energetici de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice prin intermediul specialiștilor din instituții/companii, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;
  d) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind verificarea eficacității implementării măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență generată de incidentul sau accidentul nuclear și/sau de urgența radiologică prin derularea de programe de monitorizare dedicate: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății, prin laboratoare de igienă a radiațiilor ionizante, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
  e) asigurarea condițiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conțin deșeuri radioactive și/sau combustibil ars, a condițiilor pentru limitarea scurgerilor/împrăștierii/dispersiei în mediu a substanțelor/ materialelor radioactive cu caracter de deșeu, implicate în incident și aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului României: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, laboratoarele de igiena radiațiilor;
  f) asigurarea condițiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare și recontainerizare, precum și depozitare interimară în condiții de securitate nucleară a substanțelor/materialelor radioactive cu caracter de deșeu implicate în incident: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive;
  g) asigurarea condițiilor necesare pentru combaterea eficientă a fenomenelor meteorologice periculoase și modificarea locală a parametrilor meteoclimatici prin intervenții active în atmosferă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin operatorii specializați;
  h) coordonarea și controlul reconstrucției ecologice a pădurilor afectate de incendii: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu;
  i) evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcții, Corpul experților tehnici și asociațiile profesionale în construcții, autoritățile administrației publice locale, prin structurile din subordine și/sau coordonare;
  j) asigurarea condițiilor pentru refacerea sistemelor de comunicații civile potrivit competențelor: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;
  k) asigurarea condițiilor pentru reînceperea cursurilor școlare: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin inspectoratele școlare.
  16. Acordarea de ajutoare de primă necesitate
  Vizează solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor de primă necesitate pentru populația afectată.16.1. Rol principal
  a) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.
  16.2. Rol secundar
  a) centralizarea informațiilor privind necesarul ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;
  b) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile administrației județene și locale, operatorii economici și agențiile neguvernamentale potrivit domeniului de competență;
  c) organizarea punctelor de informare a populației: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale.
  17. Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
  Vizează solicitarea privind asistența socială, psihologică și religioasă pentru populația afectată.17.1. Rol principal
  a) asigurarea ajutorului de acest tip: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale.
  17.2. Rol secundar
  a) organizarea punctelor de informare a populației: Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile publice județene și locale;
  b) centralizarea informațiilor privind necesarul ajutorului de acest tip: Ministerul Afacerilor Interne;
  c) asigurarea morgilor temporare și a terenurilor necesare pentru înhumare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;
  d) evaluarea și emiterea de măsuri de prevenție privind impactul psiho-social în caz de urgență radiologică și nucleară: Ministerul Sănătății, prin structurile din subordine.
  18. Implementarea măsurilor de control în cazul evoluției unor epizootive grave și zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor
  Vizează acțiunile desfășurate în scopul implementării măsurilor de control al bolilor, epizootii grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor.18.1. Rol principal
  a) stabilirea planului de acțiune privind intervenția în focar și implementarea activităților de combatere: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;
  b) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii agenților patogeni la oameni, în cazul zoonozelor: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății;
  c) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Autoritatea Națională Fitosanitară;
  d) stabilirea planului de acțiune privind măsurile și implementarea acestora pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Autoritatea Națională Fitosanitară, prin oficiile fitosanitare județene.
  18.2. Rol secundar
  a) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii agenților patogeni la oameni, în cazul zoonozelor: Ministerul Sănătății;
  b) conlucrarea cu autoritățile sanitare veterinare județene pentru controlul mișcărilor de animale și pentru respectarea restricțiilor impuse în zonele de control a bolii: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
  c) asigurarea pazei și protecției necesare aplicării măsurilor de control pentru controlul bolii: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
  d) însoțirea și paza transporturilor de cadavre animale cu risc patogen înalt către centrele de ecarisare: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
  e) conlucrarea cu autoritățile sanitare veterinare județene la obținerea permisului de acces în exploatații nonprofesionale/ comerciale: Inspectoratul General al Poliției Române;
  f) instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricțiile privind circulația o impun: Inspectoratul General al Poliției Române;
  g) gestionarea perturbărilor liniștii publice ce pot apărea la localurile de neutralizare a cadavrelor și de impunere a restricțiilor de mișcare a animalelor: Inspectoratul General al Poliției Române;
  h) sprijinirea aplicării măsurilor de control în mediul sălbatic: Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
  i) oprirea și verificarea în trafic a legalității și respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97: Inspectoratul General al Poliției Române;
  j) controlarea, la punctele de trecere ale frontierei de stat, legalității și circulației transporturilor de animale susceptibile, precum și mărfurile alimentare interzise în bagajele călătorilor: Inspectoratul General al Poliției Române;
  k) construirea și supravegherea filtrelor de dezinfecție rutiere instituite pe drumurile publice: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  l) instalarea semnalelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecție și de supraveghere și în jurul fermelor/curților unde boala a fost confirmată: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile administrației publice locale;
  m) îndeplinirea operațiunilor de neutralizare a materialului de risc patogen reprezentat de cadavrele de animale, atunci când se utilizează metoda alternativă de incinerare la fața locului: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
  n) stabilirea de măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, atunci când se utilizează metoda alternativă de denaturare a materialului de risc patogen: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;
  o) monitorizarea impactului pe care îl au activitățile de control al focarelor de boală asupra mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu;
  p) sancționarea încălcărilor prevederilor legale privind protecția mediului, prevenirea riscurilor și limitarea amenințărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilității solului în timpul activității de control al focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;
  q) controlul modului de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii în activitatea de control a focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;
  r) urmărirea respectării condițiilor din autorizația de mediu în activitatea de control a focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;
  s) asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii și a autorizațiilor necesare: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  ș) sprijinirea centrelor de intervenție în teren cu personal, vehicule, logistică și echipamente: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  t) participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor acestora: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  ț) identificarea și punerea la dispoziție a terenurilor pentru metode alternative de denaturare - incinerare/îngropare: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  u) sprijinirea cu personal a activităților referitoare la încărcare, săpare, astupare, îngrădire etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  v) asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la locul evoluției focarelor de epizootii: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul autorităților locale;
  w) asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală nedestinate consumului uman: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul comitetele județene/locale pentru situații de urgență;
  x) coordonarea activității de denaturare în întreprinderi specializate a materialelor cu risc patogen reprezentate de cadavrele animale rezultate în urma combaterii focarelor de epizootii grave: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Anexa nr. 4

  LISTĂ ABREVIERI

  AASNACP

  - Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național
  Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor

  AFDJ

  - Administrația Fluvială a Dunării de Jos

  ANAR

  - Administrația Națională "Apele Române"

  ANCOM

  - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
  Comunicații

  ANCPI

  - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  ANDR

  - Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive

  ANF

  - Autoritatea Națională Fitosanitară

  ANIF
  ANM
  ANP
  ANPM
  ANR

  - Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare
  - Administrația Națională de Meteorologie
  - Administrația Națională a Penitenciarelor
  - Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  - Autoritatea Navală Română

  ANRSC

  - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilități Publice

  ANRSPS

  - Administrație Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
  Speciale

  ANSVSA

  - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
  Alimentelor

  APDF

  - Administrația Porturilor Dunării Fluviale

  APDM

  - Administrația Porturilor Dunării Maritime

  APIA

  - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

  ARBDD

  - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"

  ARSVOM

  - Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

  CBRN

  - evenimente chimice, biologice, radiologice și nucleare

  CNSCBT

  - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor
  Transmisibile

  CETAPC

  - Corpul experților tehnici și asociațiile profesionale în
  construcții

  CJSU

  - Comitetul județean pentru situații de urgență

  CLSU

  - Comitetul local pentru situații de urgență

  CNA

  - Consiliul Național al Audiovizualului

  CNCAN

  - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

  CNADNR

  CNCF CFR -
  S.A.

  - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
  România
  - Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A.

  CNMFRMVM

  - Centrul Național pentru Monitorizarea Factorilor de Risc din
  Mediul de Viață și Muncă

  CNRN
  RADIONAV

  - Compania Națională de Radiocomunicații Navale "RADIONAV" -
  S.A.

  COCG

  - Centrul Operațional de Comandă al Guvernului

  DGICIP

  - Direcția Generală pentru Îndrumarea și Controlul Instituției
  Prefectului

  DEPABD

  - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor
  de Date

  DGAMSP

  - Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică

  DSP

  - Direcția de Sănătate Publică

  EMSA

  - Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă

  GNM

  - Garda Națională de Mediu

  IGAv

  - Inspectoratul General de Aviație al MAI

  IGI

  - Inspectoratul General pentru Imigrări

  IGJR

  - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

  IGPF

  - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

  IGPR

  - Inspectoratul General al Poliției Române

  IGSU

  - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

  IML

  - Institutul de Medicină Legală

  ICS

  - institutele de cercetare de specialitate

  INCD

  - institutele naționale de cercetare-dezvoltare

  INCDFP

  - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
  Pământului

  INSP

  - Institutul Național de Sănătate Publică

  URBAN-ÎNCERC

  - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții,
  Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă

  INHGA

  - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

  ISC

  - Inspectoratul de Stat în Construcții

  ISS

  - Inspecția Sanitară de Stat

  ITRSV

  - inspectoratele teritoriale pentru regim silvic și vânătoare

  ISJ

  - inspectoratele școlare județene

  LIR

  - laboratoare de igienă a radiațiilor

  MADR

  - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  MAE

  - Ministerul Afacerilor Externe

  MAI

  - Ministerul Afacerilor Interne

  MApN

  - Ministerul Apărării Naționale

  MC

  - Ministerul Culturii

  MDRAP

  - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

  MECRMA

  - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de
  Afaceri

  MENCS

  - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

  ME

  - Ministerul Energiei

  METROREX

  - Societatea Comercială de Transport cu Metroul București
  "Metrorex" - S.A.

  MFP

  - Ministerul Finanțelor Publice

  MJ

  - Ministerul Justiției

  MMAP

  - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  MMFPSPV

  - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
  Persoanelor Vârstnice

  MP

  - Ministerul Public

  MS

  - Ministerul Sănătății

  MCSI