HOTĂRÂRE nr. 1.513 din 19 noiembrie 2008privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 4, 5 și 6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Se desemnează, pentru fiecare pol de creștere prevăzut la art. 1, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creștere și a proiectelor incluse în plan, având următoarele atribuții principale:a) contribuie la elaborarea și implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de creștere;b) stabilește o relație de colaborare și consultare permanentă, la nivel central și local, cu instituțiile implicate în pregătirea și implementarea planului integrat de dezvoltare;c) participă la reuniunile tehnice organizate în procesul de elaborare și implementare a planului integrat de dezvoltare;d) participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a planului integrat de dezvoltare;e) elaborează rapoarte și informări periodice privind stadiul implementării planului integrat de dezvoltare.(2) Coordonatorul de pol își desfășoară activitatea în cadrul agenției pentru dezvoltare regională din regiunea de dezvoltare în care este localizat polul de creștere.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor art. 3 și 4, se va încheia câte un protocol tripartit între Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și fiecare agenție pentru dezvoltare regională care va reglementa următoarele aspecte:a) procedura utilizată pentru selecția coordonatorului de pol;b) atribuțiile detaliate ale coordonatorului de pol;c) modalitățile de finanțare a activității coordonatorului de pol și a personalului de sprijin al acestuia;d) alte clauze privind asigurarea condițiilor de desfășurare a activității coordonatorului de pol.  +  Articolul 6Instituțiile publice centrale și locale implicate în pregătirea și implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de creștere sprijină coordonatorul de pol în îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere și a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2008.Nr. 1.513.----------