HOTĂRÂRE nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 86."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.3. În anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispoziţiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"."4. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:"g^1) taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008;g^2) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege;".5. În anexa nr. 2, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Pe lângă Agenţie funcţionează, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, organ consultativ fără personalitate juridică. (2) Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative."6. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:"l^1) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor cuprinse în lista interzisă în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;".7. În anexa nr. 2 la articolul 6 alineatul (4), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) aprobă efectuarea expertizei substanţelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008;".8. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care, din motive justificate, preşedintele nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepreşedinte."9. În anexa nr. 2, după articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 7^1 şi 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Agenţia are un secretar general, numit şi salarizat în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul intern, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte.Art. 7^2. - (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agenţiei funcţionează 8 oficii zonale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă, dintre care unul în municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică. (2) Sediile oficiilor, competenţa teritorială, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe oficii, precum şi încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (4) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agenţiei."10. În anexa nr. 2, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În scopul desfăşurării activităţilor specifice, respectiv efectuarea controalelor doping şi susţinerea de acţiuni educative, Agenţia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi două autoutilitare pentru organizarea de staţii de control doping mobile."11. În anexa nr. 2, după articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - În scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din ţară sau din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului său, finanţate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din ţară ori din străinătate, potrivit legii."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-doping,Graziela Elena VâjialăŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana Câmpeanup. Ministrul economiei şi finanţelor,Tiberiu Valentin Mavrodin,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.551.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privindaprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentuluide organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Drog)                            STRUCTURA ORGANIZATORICA                        a Agentiei Naţionale Anti-Doping                                           Numărul maxim de posturi = 86         ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────┐         │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE│         │ DIRECTOR ├────────┤ PREŞEDINŢE ├──────┤ŞI COMBATERE A TRAFI- │         │ │ │ │ │ CULUI ILICIT DE SUB- │         └─────────────┘ └──────┬───────┘ │ STANŢE CUPRINSE ÎN │                                       │ │ LISTA INTERZISĂ │                                       │ └──────────────────────┘                                       │ ┌─────────────┐                                       ├──┤ CABINET │                                       │ │ PREŞEDINTE │                                       │ └─────────────┘                                       │          COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMITETUL PENTRU                                       │ STABILIREA SANCŢIUNILOR                                       │                                       │COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ COMISIA DE ACORDARE A ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┼---------- SCUTIRILOR PENTRU SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ UZ TERAPEUTIC REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │                                       │ ┌──────────────────┐                                       │ │ COMPARTIMENTUL │                                       ├───────────┤ AUDIT INTERN*) │                                       │ └──────────────────┘                                       │                   ┌───────────────────┴──────────────────┐                   ▼ ▼        ┌──────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └─────────┬─────────┘ └────────┬────────┘                  │ │       ┌──────────┼───────┬─────┐ ┌──────────┼─────────────┐       ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────┴─┐┌───────┴──────┐│┌────┴──────┐ ┌─────┴────┐┌────┴───────┐┌────┴────┐│DIRECŢIA││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE ││ DIRECŢIA││JURIDICĂ││ RELAŢII │││ ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A ││CERCETARE││ ŞI ││INTERNAŢIONALE│││ŞI ADMINIS-│ │ PROGRAME ││ TRAFICULUI ││ ŞI ││RESURSE ││ ŞI RELAŢII │││ TRATIV │ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR││ UMANE ││ PUBLICE │││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL ││ ││ │││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │└────────┘└──────────────┘│└───────────┘ └──────────┘└─────┬──────┘└─────────┘                          ▼ ▼                    ┌─────┴─────┐ ┌──────────┴───────────┐                    │ SERVICIUL │ │OFICII ZONALE PENTRU │                    │ IT │ │PREVENIREA ŞI COMBATE-│                    └───────────┘ │REA TRAFICULUI ILICIT │                                                │DE SUBSTANŢE CUPRINSE │                                                │ ÎN LISTA INTERZISĂ │                                                └──────────────────────┘-------- Notă *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.------