HOTĂRÂRE nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sediul principal al CNCAN este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediile secundare sunt în municipiul Bucureşti, str. Zalic nr. 4, sectorul 6, precum şi şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6, unde se află Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă."2. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) revizuieşte reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele şi tratatele internaţionale din domeniu, la care România este parte."3. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, asigurarea calităţii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars şi a deşeurilor radioactive şi intervenţia în caz de accident nuclear;".4. La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul nuclear;".5. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) emite reglementări proprii în vederea armonizării legislaţiei naţionale, din domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene;".6. La articolul 5 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;........................................................................ g) în domeniul său de competenţă poate iniţia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, acţiuni de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (A.I.E.A.), cu Agenţia pentru Energie Nucleară a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (A.E.N.) şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale specializate;".7. La articolul 5 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) coordonează proiectele de asistenţă tehnică realizate cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi cu Agenţia pentru Energie Nucleară în domeniul său de activitate;".8. La articolul 5 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele h^1) şi h^2), cu următorul cuprins:"h^1) iniţiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi a Cancelariei Primului-Ministru, acţiuni de cooperare cu instituţii de profil din alte state privind pregătirea profesională;h^2) urmăreşte aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale la care România este parte, din domeniul său de competenţă, şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate;".9. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.10. La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:"k^1) asigură participarea la grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene şi din cadrul altor instituţii, organisme şi organizaţii europene şi internaţionale din domeniul său de activitate;k^2) aprobă politicile şi strategiile privind pregătirea personalului de specialitate din domeniul său de activitate."11. La articolul 8 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detaşările, numirile şi eliberările din funcţie ale personalului de execuţie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;".12. La articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete ale activităţii desfăşurate de CNCAN, cu avizul şefului Cancelariei Primului-Ministru, preşedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a direcţiilor. Atribuţiile direcţiilor, serviciilor şi ale altor componente se stabilesc prin regulament intern, aprobat prin ordin al preşedintelui......................................................................... (4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileşte prin ordin al preşedintelui, în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, aprobat prin prezentul regulament."13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Consiliul este compus din: a) preşedinte; b) directorii generali; c) directorii direcţiilor; d) alte persoane cu funcţii de conducere sau coordonare din cadrul CNCAN (şefi de servicii, de birouri, de compartimente etc.), la solicitarea preşedintelui CNCAN, cu statut de invitaţi."14. La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) analizează şi propune preşedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăşurării în siguranţă a activităţilor nucleare, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care România este parte;".15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare se reorganizează astfel: a) se înfiinţează, în subordinea directă a preşedintelui, Direcţia generală reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, având în componenţă Direcţia reactori nucleari, Direcţia radioprotecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante, Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, şi Direcţia generală resurse, relaţii şi comunicare, având în componenţă Direcţia relaţii internaţionale, Direcţia economică, Direcţia relaţii publice, presă şi protocol, Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică; b) se înfiinţează Direcţia autorizare utilizare radiaţii ionizante şi Direcţia supraveghere utilizare radiaţii ionizante în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei radiaţii ionizante, care se desfiinţează; c) se înfiinţează Serviciul garanţii nucleare şi Serviciul protecţie fizică instalaţii nucleare, în cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Direcţiei materiale speciale, care se desfiinţează; d) Direcţia controlul calităţii se desfiinţează; e) se înfiinţează Compartimentul documente clasificate, în subordinea directă a preşedintelui, şi Compartimentul informatică, în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare, prin preluarea activităţilor şi a personalului Compartimentului documente clasificate şi informatizare, care se desfiinţează; f) Compartimentul resurse umane trece din subordinea directă a preşedintelui în cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare; g) Serviciul management de proiecte trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Direcţiei generale resurse, relaţii şi comunicare; h) Serviciul urgenţe radiologice trece din subordinea directă a preşedintelui în subordinea Direcţiei radioprotecţie şi deşeuri radioactive din cadrul Direcţiei generale reglementare, autorizare şi control activităţi nucleare. (2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare rămân neschimbate. (3) Personalul cu funcţii de execuţie al direcţiilor şi compartimentelor desfiinţate va fi preluat, potrivit atribuţiilor prevăzute în fişa postului, de către direcţiile nou-înfiinţate, precum şi de către celelalte componente existente în structura Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. (4) Posturile de conducere ale direcţiilor şi ale serviciilor nouînfiinţate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Vajda BorbalaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 1.536.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 1 la Regulament)────────────────────────────Nr. maxim de posturi = 171(exclusiv preşedintele)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)                          ┌────────────┐                          │ PREŞEDINŢE │                          └─────┬──────┘┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐│Consiliul de conducere│ │ │Comitetul pentru situaţii││ şi autorizare ├────────┼────────┤ de urgenţă │└──────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐│Compartimentul docu- ├────────┼────────┤ Compartimentul audit ││mente clasificate │ │ │ intern │└──────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐│ Serviciul juridic ├────────┼────────┤Compartimentul Control │└──────────────────────┘ │ │ Managerial │                                │ └─────────────────────────┘               ┌────────────────┴──────────────────────────────┐┌──────────────┴─────────────────┐ ┌──────────────┴───────────┐│Direcţia generală reglementare, │ │Direcţia generală resurse,││autorizare şi control activităţi│ │ relaţii şi comunicare ││ nucleare │ │ │└────────────────────┬───────────┘ └─────────────┬────────────┘┌──────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐│Serviciul garanţii│ │ │Serviciul protecţie│ │Compartimentul│ │ │Compartimentul││ nucleare ├─┼─┤ fizică instalaţii │ │resurse umane ├─┼─┤ informatică ││ │ │ │ nucleare │ │ │ │ │ │└──────────────────┘ │ └───────────────────┘ └──────────────┘ │ └──────────────┘   ┌─────────────────┴──────────────────────┐ │   │ │ │┌──┴─────┐ ┌──────────────┐┌──────────┐┌────┴───────┐ ││Direcţia│ │ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ ││reactori│ │radioprotecţie││autorizare││supraveghere│ ││nucleari│ │ şi deşeuri ││ utilizare││ utilizare │ ││ │ │ radioactive ││ radiaţii ││ radiaţii │ ││ │ │ ││ ionizante││ ionizante │ │└────────┘ └──────────────┘└──────────┘└────────────┘ │                                     ┌───────────────┬────────┴───────────┐                               ┌─────┴────────┐ ┌────┴──────┐ ┌───────────┴────┐                               │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Direcţia relaţii│                               │ relaţii │ │ economică │ │publice, presă │                               │internaţionale│ │ │ │ şi protocol │                               └──────────────┘ └───────────┘ └────────────────┘_____________