ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 25 noiembrie 2008cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008  Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul celor 10 luni ale anului 2008,- necesitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal pentru toate instituţiile publice, precum şi finanţării cheltuielilor de personal pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi învăţământ special;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii unor drepturi cu caracter social;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor de asistenţă socială în luna decembrie 2008, în special a alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi a drepturilor persoanelor cu handicap;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii dobânzilor aferente datoriei publice interne directe, precum şi plăţii comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor interne;- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare,având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 se diminuează cu suma de 570,0 milioane lei. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008 se majorează cu suma de 570,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 9. (3) Influenţele la cheltuielile bugetului de stat, pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Modificări ale destinaţiilor cheltuielilor bugetului de stat  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Serviciul Român de Informaţii, Consiliul Superior al Magistraturii, Academia Română şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ca, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să efectueze redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi al bugetelor instituţiilor subordonate, după caz, între toate subdiviziunile bugetare şi între programele-anexe la bugetul acestora, pentru asigurarea sumelor necesare plăţii drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente. (2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să efectueze redistribuiri de credite pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului care se finanţează din transferuri de la bugetul de stat şi ale personalului din instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (3) Bugetul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, anexă la bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, se majorează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 177 mii lei. (4) Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Apărării pot efectua redistribuiri de fonduri în veniturile şi cheltuielile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 4În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la anexa nr. 3/1301/13 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008", pentru Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul "Bunuri şi servicii", se introduce alineatul 20.06.02 "Deplasări în străinătate" cu suma de 60 mii lei, prin diminuarea alineatului 20.06.01 "Deplasări interne, detaşări, transferări" cu aceeaşi sumă.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor să redistribuie suma de 4,0 mii lei de la "Programul operaţional de cooperare teritorială transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013", sursa de finanţare "buget de stat", la "Programul de cooperare teritorială europeană INTERACT", aceeaşi sursă, prevăzute în anexa nr. 3/15/18.  +  Articolul 6Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale introduce în bugetul propriu, la capitolul 87.01 "Alte acţiuni economice", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul "Transferuri către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism" cu suma de 8 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 7 (1) Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2008 se suplimentează cu suma de 400 mii lei, la capitolul 61.08 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", alineatul "Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen". (2) Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pe anul 2008 se diminuează cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.08 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri interne", alineatul "Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen".  +  Articolul 8Programul 2008 şi programul rectificat, aprobat Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, se corectează prin diminuarea cheltuielilor totale şi a poziţiei de cheltuieli "Bunuri şi servicii" cu suma de 1.500 mii lei, diminuându-se corespunzător cheltuielile şi deficitul bugetului de stat.  +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 9 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, se majorează cu 136,9 milioane lei, potrivit anexei nr. 2. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), sunt destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, se majorează cu 433,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 3. (4) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar.  +  Capitolul IV Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare în bugetul propriu şi al ordonatorilor din subordine, între toate subdiviziunile clasificaţiei bugetare, în vederea acoperirii sumei de 45.000 mii lei, destinată finanţării cheltuielilor privind despăgubirile, prevăzute în art. 22 din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce rezultă din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2008. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor detalierea modificărilor aprobate conform acesteia. (3) Ordonatorii principali de credite ale căror bugete se modifică conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt autorizaţi să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările corespunzătoare în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2008. (4) În vederea introducerii modificărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite bugetare între toate naturile de cheltuieli, prin derogare de la prevederile care interzic virările de credite bugetare, cu excepţia alineatelor bugetare care prevăd sume ce se transferă către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 12La alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:"o) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, care potrivit legii au competenţa de a-şi aproba bugetele proprii; p) aparatură audiovideo pentru activitatea specifică de producţie artistică teatrală, muzicală şi cinematografică."  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Tiberiu Valentin Mavrodin,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 186.  +  Anexa 1 INFLUENŢEla cheltuielile bugetului de stat, pe ordonatoriprincipali de credite, pe anul 2008
    - mii lei -
         
    Nr. crt.Ordonatori principali de crediteInfluenţa +/-
      TOTAL BUGET DE STAT-570.000
    1.Senatul României-13.000
    2.Camera Deputaţilor-7.500
    3.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-5.000
    4.Cancelaria Primului-Ministru-15.000
    5.Secretariatul General al Guvernului-30.000
    6.Ministerul Afacerilor Externe-15.000
    7.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor-166.000
    8.Ministerul Economiei şi Finanţelor-33.000
    9.Ministerul Apărării-200.000
    10.Ministerul Internelor şi Reformei Administrative33.000
    11.Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse1.085.600
    12.Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale-10.000
    13.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-436.000
    14.Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile-100.000
    15.Ministerul Transporturilor-420.000
    16.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului-570.000
    17.Ministerul Sănătăţii Publice70.000
    18.Ministerul Culturii şi Cultelor-10.000
    19.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei-6.000
    20.Ministerul Public10.000
    21.Serviciul de Protecţie şi Pază-12.500
    22.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor-20.000
    23.Societatea Română de Televiziune-24.495
    24.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului2.200
    25.Academia Oamenilor de Ştiinţă din România-2.800
    26.Ministerul Economiei şi Finanţelor - Acţiuni Generale325.495
      - cheltuieli aferente datoriei publice310.000
      - Fondul Naţional de Dezvoltare15.495
   +  Anexa 2 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate lanivelul judeţelor, pe anul 2008
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care, pentru:
    susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap
      TOTALI1.702.947824.362
        II136.929100.000
        III1.839.876924.362
    1ALBAI42.10523.063
        II3.8712.968
        III45.97626.031
    2ARADI38.23616.503
        II5.0571.390
        III43.29317.893
    3ARGEŞI48.47125.145
        II3.1252.495
        III51.59627.640
    4BACĂUI55.27830.184
        II11.4829.900
        III66.76040.084
    5BIHORI60.66522.945
        II4.7704.169
        III65.43527.114
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI36.90813.811
        II1.0441.000
        III37.95214.811
    7BOTOŞANII45.52323.268
        II6.5985.206
        III52.12128.474
    8BRAŞOVI38.98415.551
        II5.6973.494
        III44.68119.045
    9BRĂILAI28.27913.453
        II2.1821.097
        III30.46114.550
    10BUZĂUI40.30319.696
        II2.4581.654
        III42.76121.350
    11CARAŞ-SEVERINI36.84116.926
        II4.4803.578
        III41.32120.504
    12CĂLĂRAŞII21.99613.240
        II1.7671.182
        III23.76314.422
    13CLUJI63.34720.230
        II0823*)
        III63.34721.053
    14CONSTANŢAI51.67327.016
        II8.4844.600
        III60.15731.616
    15COVASNAI16.1926.261
        II2.4532.200
        III18.6458.461
    16DÂMBOVIŢAI41.06121.211
        II3.4582.700
        III44.51923.911
    17DOLJI44.85515.453
        II2.1811.500
        III47.03616.953
    18GALAŢII42.72917.616
        II5.8105.200
        III48.53922.816
    19GIURGIUI20.46511.656
        II1.054765
        III21.51912.421
    20GORJI29.32615.646
        II2.7332.163
        III32.05917.809
    21HARGHITAI24.87812.389
        II3.6923.300
        III28.57015.689
    22HUNEDOARAI38.16820.719
        II6210
        III38.78920.719
    23IALOMIŢAI19.8729.584
        II65500*)
        III19.93710.084
    24IAŞII81.93040.196
        II3.0582.120
        III84.98842.316
    25ILFOVI23.76712.679
        II00
        III23.76712.679
    26MARAMUREŞI47.56921.470
        II3.6211.861
        III51.19023.331
    27MEHEDINŢII22.6539.966
        II2.2471.416
        III24.90011.382
    28MUREŞI55.43631.767
        II3.6881.730
        III59.12433.497
    29NEAMŢI53.98624.403
        II2.0611.500
        III56.04725.903
    30OLTI37.53120.068
        II2.4932.000
        III40.02422.068
    31PRAHOVAI61.58936.237
        II849500
        III62.43836.737
    32SATU MAREI35.83518.529
        II1.7091.639
        III37.54420.168
    33SĂLAJI26.63513.145
        II3140
        III26.94913.145
    34SIBIUI47.27021.828
        II3.2302.355
        III50.50024.183
    35SUCEAVAI77.13633.139
        II5.0582.500
        III82.19435.639
    36TELEORMANI25.84212.385
        II3.8612.960
        III29.70315.345
    37TIMIŞI68.14827.216
        II5810
        III68.72927.216
    38TULCEAI26.33216.455
        II1.8871.500
        III28.21917.955
    39VASLUII52.12330.318
        II13.08311.222
        III65.20641.540
    40VÂLCEAI38.54222.368
        II2.9752.242
        III41.51724.610
    41VRANCEAI34.46820.627
        II3.1322.571
        III37.60023.198
  ────────── Notă *) La judeţele Cluj şi Ialomiţa suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a cerinţelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură prin diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământul special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.
   +  Anexa 3 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentrufinanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şial municipiului Bucureşti, pe anul 2008
    - mii lei -
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care, pentru:
    finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţamânt preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
      TOTALI10.121.3588.345.495
        II433.071433.071
        III10.554.4298.778.566
    1ALBAI197.620168.292
        II10.10010.100
        III207.720178.392
    2ARADI220.692178.748
        II43.83743.837
        III264.529222.585
    3ARGEŞI310.733262.960
        II10.00010.000
        III320.733272.960
    4BACĂUI340.544291.022
        II10.00010.000
        III350.544301.022
    5BIHORI324.462258.629
        II5.0005.000
        III329.462263.629
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI161.159141.566
        II4.3004.300
        III165.459145.866
    7BOTOŞANII221.969186.061
        II4.0004.000
        III225.969190.061
    8BRAŞOVI264.644220.859
        II9.1009.100
        III273.744229.959
    9BRĂILAI159.701133.165
        II6.6006.600
        III166.301139.765
    10BUZĂUI236.786190.400
        II10.50010.500
        III247.286200.900
    11CARAŞ-SEVERINI154.268123.805
        II4.1004.100
        III158.368127.905
    12CĂLĂRAŞII139.424109.987
        II4.5004.500
        III143.924114.487
    13CLUJI301.390264.480
        II15.00015.000
        III316.390279.480
    14CONSTANŢAI286.905242.341
        II10.50010.500
        III297.405252.841
    15COVASNAI124.852108.185
        II6.0006.000
        III130.852114.185
    16DÂMBOVIŢAI250.120205.305
        II00
        III250.120205.305
    17DOLJI356.560268.475
        II15.80015.800
        III372.360284.275
    18GALAŢII282.434234.964
        II00
        III282.434234.964
    19GIURGIUI107.04087.923
        II5.0005.000
        III112.04092.923
    20GORJI197.293163.201
        II9.0009.000
        III206.293172.201
    21HARGHITAI184.642163.554
        II5.9005.900
        III190.542169.454
    22HUNEDOARAI223.020187.989
        II15.00015.000
        III238.020202.989
    23IALOMIŢAI144.721104.939
        II5.5005.500
        III150.221110.439
    24IAŞII398.343338.546
        II12.00012.000
        III410.343350.546
    25ILFOVI104.06575.548
        II6.6006.600
        III110.66582.148
    26MARAMUREŞI265.979226.345
        II4.3004.300
        III270.279230.645
    27MEHEDINŢII160.500121.323
        II6.9006.900
        III167.400128.223
    28MUREŞI301.437256.367
        II2.5002.500
        III303.937258.867
    29NEAMŢI270.592213.010
        II13.00013.000
        III283.592226.010
    30OLTI234.383196.650
        II8.2008.200
        III242.583204.850
    31PRAHOVAI338.788284.147
        II4.0004.000
        III342.788288.147
    32SATU MAREI211.772185.111
        II00
        III211.772185.111
    33SĂLAJI147.048122.901
        II1.0001.000
        III148.048123.901
    34SIBIUI203.965165.951
        II7.7007.700
        III211.665173.651
    35SUCEAVAI337.515289.808
        II16.00016.000
        III353.515305.808
    36TELEORMANI187.861152.604
        II2.0002.000
        III189.861154.604
    37TIMIŞI283.957244.676
        II10.10010.100
        III294.057254.776
    38TULCEAI109.72693.785
        II3.5003.500
        III113.22697.285
    39VASLUII241.858187.968
        II11.50011.500
        III253.358199.468
    40VÂLCEAI206.966168.759
        II8.2008.200
        III215.166176.959
    41VRANCEAI179.458139.558
        II4.9004.900
        III184.358144.458
    42MUN. BUCUREŞTII746.166585.588
        II100.934100.934*)
        III847.100686.522
  ───────────── Notă *) Inclusiv pentru finanţarea învăţământului special şi a centrelor de resurse şi asistenţă educaţională.-------