ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 176 din 19 noiembrie 2008privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 2 decembrie 2008    În scopul eficientizării, modernizării, dezvoltării şi consolidării băncii, în mai 2007 a fost aprobată Strategia CEC pentru perioada 2007-2011, în care se prevede că CEC BANK - S.A. să devină lider pentru operaţiunile bancare desfăşurate de populaţia României, precum şi să devină o bancă comercială puternică pe toate segmentele pieţei bancare, retail, întreprinderi mici şi mijlocii, finanţarea activităţilor agricole şi chiar a marilor companii.Criza financiară internaţională a determinat schimbarea strategiei băncilor comerciale din România, acestea punând în prezent accentul pe depozite, încetinind activitatea de creditare. Viteza redusă a creditului va determina o încetinire semnificativă atât a consumului public şi privat, cât şi a investiţiilor, putând avea consecinţe negative asupra economiei reale, concretizate printr-o creştere economică redusă şi o creştere a şomajului în anul 2009.În actualul context caracterizat de o restrângere a condiţiilor de lichiditate la nivelul pieţelor financiare internaţionale, cu impact puternic şi asupra pieţelor financiare româneşti, o importanţă semnificativă o are asigurarea resurselor financiare necesare susţinerii activităţii de creditare a instituţiilor de credit româneşti, mai ales în contextul în care, în mare parte, portofoliile de credite ale celor mai multe instituţii de credit sunt susţinute financiar prin linii de finanţare asigurate de băncile-mamă, această susţinere fiind limitată în actualul context al pieţelor financiare internaţionale.Astfel, CEC BANK - SA, fiind o instituţie de credit care în mod tradiţional îşi asigură resursele financiare de pe piaţa financiară internă, fiind totodată o bancă al cărei unic acţionar este statul prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, poate juca un rol decisiv în asigurarea unei continuităţii în procesul de creditare, în special la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii şi în ariile acoperite mai puţin de celelalte instituţii importante de credit, beneficiind de o reţea teritorială extinsă şi uniform distribuită în ţară.În condiţiile unei politici orientate spre creditare şi ale unei concurenţe acerbe pe piaţa bancară internă, a intervenit necesitatea recapitalizării CEC BANK - S.A.Având în vedere că veniturile din privatizare existente în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României constituie surse de finanţare extrabugetare, lichide şi utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finanţare avute la dispoziţie, precum şi faptul că proiectul bugetului de stat pe anul 2009 se află în procedură de aprobare, trebuie asigurat temeiul legal al efectuării acestei operaţiuni.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se mandatează Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, ca unic acţionar, să majoreze capitalul social al CEC BANK - S.A. prin emiterea de noi acţiuni cu o valoare nominală egală cu valoarea nominală a acţiunilor existente, respectiv 100 lei/acţiune. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor subscrie, cu suma de 900 milioane lei, în două tranşe egale, la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., sumă care va fi prevăzută cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2009. (3) Suma prevăzută la alin. (2) va fi virată în contul CEC BANK - S.A., astfel: a) în primul trimestru al anului 2009, suma de 450 milioane lei; b) până la finele anului 2009, diferenţa de 450 milioane lei.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea sumei prevăzute la art. 1 alin. (2), în cheltuielile bugetului de stat pe anul 2009, respectiv în cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, va fi prevăzută suma de 900 milioane lei la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.50 "Alte servicii publice generale", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale". (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă suma prevăzută la alin. (1) în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2009 şi, respectiv, în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Deficitul bugetului de stat pe anul 2009, rezultat din plata efectuată de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., se finanţează din sumele existente în contul curent general al Trezoreriei Statului din disponibilităţile încasate din venituri din privatizare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 176.-----