ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008    Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 604/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea prevederilor art. 121 alin. (1)-(3) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, fapt care a determinat suspendarea prevederilor care reglementau calea de atac împotriva hotărârii de respingere a accesului la procedura de azil în România,ţinând cont de faptul că asigurarea finalităţii dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unui stat terţ, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 25 februarie 2003, presupune instituirea unor norme speciale de procedură, derogatorii de la dreptul comun,având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situaţii pe calea ordonanţei de urgenţă, pe de o parte, Oficiul Român pentru Imigrări se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege pentru implementarea politicilor României în domeniul azilului şi, pe de altă parte, nu este posibilă asigurarea accesului direct şi efectiv al solicitanţilor de azil la instanţa de judecată în cadrul procedurilor speciale prevăzute de Legea nr. 122/2006, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de azil se redactează şi va cuprinde, în mod obligatoriu, situaţia în fapt şi în drept, precum şi informaţii privind calea de atac de care beneficiază, termenul de depunere a plângerii, precum şi organul sau instanţa competentă la care se depune plângerea împotriva unei hotărâri de respingere."2. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Pentru motive justificate de interesul public, securitatea naţională, ordinea, sănătatea şi morala publică, protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane - chiar dacă străinul are mijloace materiale necesare pentru întreţinere - Oficiul Român pentru Imigrări, pe toată durata procedurii de azil sau a procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de azil, după caz, îi poate stabili un loc de reşedinţă şi poate dispune transportarea lui cu însoţitor în acel loc, din oficiu sau la solicitarea autorităţilor competente."3. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 54Comunicarea hotărârii de soluţionare a cererii de azil (1) Admiterea sau respingerea cererii de azil se face prin hotărâre, care se comunică de îndată, în scris, solicitantului, prin comunicare directă de către reprezentanţii Oficiului Român pentru Imigrări sau prin trimitere poştală, cu confirmare de primire, la ultima reşedinţă declarată a acestuia. (2) În cazul în care comunicarea hotărârii nu este posibilă în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta se face prin afişarea la sediul structurii Oficiului Român pentru Imigrări emitente a unei note de informare ce va cuprinde: numărul documentului temporar de identitate al solicitantului, numărul şi data hotărârii, soluţia cu privire la cererea de azil, termenul de depunere a plângerii şi instanţa competentă cu soluţionarea acesteia, în cazul hotărârilor de respingere a cererii de azil, precum şi data afişării. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), nota de informare este afişată pe toată durata termenului de depunere a plângerii, iar hotărârea se consideră a fi comunicată de la data afişării notei de informare. (4) Motivele de acordare a unei forme de protecţie nu se comunică."4. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b) şi c) se poate face plângere, în termen de 10 zile de la comunicare."5. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Plângerea motivată se depune la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea sau la instanţa competentă şi va fi însoţită de copia de pe hotărârea de respingere a cererii de azil, precum şi de înscrisurile sau orice alte elemente pe care se sprijină plângerea."6. La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Plângerea motivată depusă la structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări se înaintează de îndată instanţei competente, însoţită de înscrisurile sau orice alte elemente care au stat la baza emiterii hotărârii.(1^2) În cazul în care plângerea a fost depusă de solicitant direct la instanţa de judecată, se citează de îndată Oficiul Român pentru Imigrări la adresa structurii specializate pe probleme de azil care a emis hotărârea de respingere a cererii de azil."7. La articolul 80, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."8. La articolul 85, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."9. La articolul 89, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul prevăzut la alin. (2) se va emite de îndată o hotărâre prin care se justifică neacordarea permisiunii de a rămâne pe teritoriul României. Această hotărâre se comunică direct străinului care a fost informat cu privire la data la care trebuie să se prezinte la sediul structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări. În cazul în care străinul nu se prezintă la data stabilită şi nici nu prezintă motive care să justifice absenţa sa, comunicarea se face potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) şi (3), care se aplică în mod corespunzător."10. La articolul 89, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."11. La articolul 93, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."12. La articolul 95, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Împotriva hotărârii solicitantul poate depune plângere. Dispoziţiile art. 56-69 se aplică în mod corespunzător."13. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."14. La articolul 120, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător."15. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 121Calea de atac (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. (3) se poate face plângere în termen de două zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil este suspendată până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. (3) Instanţa de judecată soluţionează plângerea în termen de 5 zile şi pronunţă o hotărâre motivată prin care: a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări; b) admite plângerea, anulează dispoziţia de transfer în statul responsabil şi dispune acordarea accesului la procedura de azil în România. (4) Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (5) În cazul în care prin hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune acordarea accesului la procedura de azil naţională, iar solicitantul de azil a fost deja transferat în statul membru responsabil, Oficiul Român pentru Imigrări întreprinde demersurile necesare în vederea readmiterii solicitantului pe teritoriul României."16. La articolul 122, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Hotărârea se comunică potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător."17. La articolul 123, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 122 alin. (5) se poate face plângere în termen de două zile de la comunicare. Efectuarea transferului în statul membru responsabil este suspendată până la expirarea termenului legal de depunere a plângerii. (2) Soluţionarea plângerii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea. Dispoziţiile art. 56 se aplică în mod corespunzător."18. La articolul 123, alineatul (3) se abrogă.19. La articolul 125, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În vederea realizării transferului în statul membru responsabil, îndepărtarea străinului de pe teritoriu se face sub escortă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul afacerilor externe,Lazăr Comănescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 187.----------