ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 12 noiembrie 2008privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 28 noiembrie 2008    Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării proiectelor PHARE, pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul memorandumurilor şi acordurilor de finanţare PHARE pentru asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană,având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România şi Comisia Comunităţilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăşesc finanţarea nerambursabilă acordată de Comisia Comunităţilor Europene vor fi suportate de beneficiarii proiectelor, precum şi ale memorandumurilor şi acordurilor de finanţare privind programele PHARE,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice centrale cu rol de agenţii de implementare, precum şi cele în cadrul cărora funcţionează agenţii de implementare includ în bugetele proprii la liniile bugetare "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", la propunerea agenţiilor de implementare, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor, sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor/acordurilor de finanţare, pentru: a) costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între agenţiile de implementare şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat contracte, care au fost reziliate, inclusiv costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate; b) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; c) finanţarea costurilor declarate neeligibile din fondurile nerambursabile PHARE şi cofinanţare de la bugetul de stat, costuri cauzate de finalizarea unor activităţi şi/sau furnizarea de bunuri după expirarea perioadei de implementare a proiectelor, prevăzute în memorandumurile/acordurile de finanţare costuri necesare finalizării obiectivelor proiectelor, şi neimputabile contractorului, de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate; d) pretenţii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată; e) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului şi care nu pot fi acoperite de beneficiar, printr-o justificare temeinică; f) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică pentru arbitraj, procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi şi/sau judecată; g) sumele necesare finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 alin. (2), cu excepţia celor din cadrul administraţiei publice centrale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora; h) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate; i) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, rezultate ca urmare a unor schimbări de natură legislativă sau de orice natură, neimputabile părţilor implicate în implementarea contractelor; j) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor PHARE. (2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie prin rectificare bugetară, fie prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole din cadrul aceluiaşi buget, după caz, în cursul întregului an. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinaţii. (3) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi gestionate de către agenţiile de implementare. (4) Sumele menţionate la art. 1 alin. (1) lit. g) se vor recupera, în vederea reîntregirii bugetului de stat, în urma virării la agenţiile de implementare de către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. g).  +  Articolul 2 (1) Sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE, prevăzute la art. 1 alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor cu rol de agenţie de implementare sau care au calitatea de autoritate de implementare sau beneficiar. (2) Autorităţile de implementare/beneficiarii care vor beneficia de sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. Aceste prevederi nu se aplică altor entităţi sau operatori economici.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 161.-------