LEGE nr. 293 din 14 noiembrie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 28 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, cu următoarele modificări şi completări:1. Preambulul va avea următorul cuprins:"În perioada de dictatură comunistă, cuprinsă între 6 martie 1945-22 decembrie 1989, puterea comunistă a exercitat, în special prin organele securităţii statului, parte a poliţiei politice, o permanentă teroare împotriva cetăţenilor ţării, drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale. Aceasta îndreptăţeşte accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii."2. La articolul 1, alineatele (2), (5), (10) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Accesul vizează toate tipurile de informaţii culese sau exploatate de Securitate, prin acţiuni conexe sau prin emiterea de acte, dispoziţii ori alte tipuri de înscrisuri................................................................. (5) În răspunsul comunicat petentului se precizează dacă în evidenţele informatizate ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi în cele ale celorlalte instituţii deţinătoare ale arhivelor Securităţii se regăsesc menţiuni referitoare la existenţa/inexistenţa unor documente care se referă la persoana petentului; data şi locul unde pot fi consultate documentele, precum şi date despre existenţa anterioară a documentelor, în cazul în care acestea nu s-au păstrat................................................................. (10) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii eliberează petentului îndreptăţit, la cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de informaţii, indiferent de suportul pe care se află acestea.................................................................. (13) În situaţia în care sunt identificate înscrisuri originale sau obiecte personale reţinute de Securitate în urma unor acţiuni de represiune, acestea se restituie, la cerere, titularului dreptului de acces, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii procedează la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii, predarea-primirea se consemnează într-un proces-verbal, întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se arhivează în locul înscrisului sau obiectului restituit."3. La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) lucrător al Securităţii - orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului; b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani, nu sunt avute în vedere de prezenta definiţie, în măsura în care se coroborează cu alte probe. Colaborator al Securităţii este şi persoana care a înlesnit culegerea de informaţii de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispoziţia Securităţii a locuinţei sau a altui spaţiu pe care îl deţinea, precum şi cei care, având calitatea de rezidenţi ai Securităţii, coordonau activitatea informatorilor;".4. La articolul 2, litera c) se abrogă.5. La articolul 3, partea introductivă şi litera h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes public, orice cetăţean român, cu domiciliul în ţară sau în străinătate, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, a candidaţilor la alegerile prezidenţiale, generale, locale şi pentru Parlamentul European, precum şi a persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii:................................................................ h) directorul şi adjuncţii acestuia în cadrul Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi şeful şi adjunctul acestuia în cadrul structurilor judeţene ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;".6. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) candidaţii pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;".7. La articolul 3, literele l), o), r), u) şi z) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"l) judecătorii şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv cei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, judecătorii, procurorii şi prim-grefierii de la instanţele şi parchetele civile şi militare;................................................................... o) preşedintele şi preşedintele de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, ai Consiliului Naţional de Integritate, preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, persoanele cu funcţii de conducere din Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi din Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, preşedinţii şi membrii Consiliului Concurenţei, ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ai Institutului Naţional de Statistică şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;................................................................... r) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar general al Academiei Române ori, după caz, secretar al academiilor de ramură;................................................................... u) ierarhii şi şefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate, la cererea reprezentanţilor cultului religios de care aceştia aparţin;................................................................... z) persoanele care deţin titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989."8. La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Persoanele care candidează pentru funcţia de preşedinte al României fac o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Declaraţiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. (2) Verificarea de către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a existenţei documentelor şi informaţiilor privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia a candidaţilor se face din oficiu, în termen de 7 zile de la primirea declaraţiei pe propria răspundere, potrivit procedurii din prezenta ordonanţă de urgenţă.................................................................... (4) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia ori contestaţia împotriva adeverinţei prevăzute la art. 8 lit. b) şi art. 9 se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea notei de constatare, respectiv de la publicarea pe internet a adeverinţei, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. Aceasta se pronunţă în termen de 48 de ore. Hotărârea instanţei se atacă cu recurs în termen de 24 de ore, recursul soluţionându-se în termen de 48 de ore. Hotărârea instanţei, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a."9. La articolul 5, alineatul (1) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), cu excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, fac o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii ori de colaborator al acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune la şeful instituţiei care numeşte sau la instituţia care validează alegerea ori la alte persoane sau instituţii, după cum urmează:".10. La articolul 5, după litera d) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) persoanele care exercită demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate sub control parlamentar - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, după caz;".11. La articolul 5 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) directorul şi adjuncţii acestuia în cadrul Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi şeful şi adjunctul acestuia în cadrul structurilor judeţene ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - la şeful instituţiei din care fac parte aceştia."12. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Autorităţile la care se depun declaraţiile sunt obligate să trimită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcţie, lista persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b)-h^1), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă următoarele date:"13. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.14. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În baza verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), direcţia de specialitate întocmeşte o notă de constatare cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării.................................................................. (3) Nota de constatare a calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde există, ale persoanei verificate, perioada activităţii în cadrul Securităţii sau a colaborării cu aceasta, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi lista documentelor pe baza cărora a fost emisă."15. La articolul 8, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ia în discuţie nota de constatare şi, după caz:".16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Adeverinţele prevăzute la art. 8 lit. b) şi art. 9 se publică de îndată pe pagina proprie de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi pot fi contestate la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor."17. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, fiind scutită de taxă de timbru. (2) Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii."18. La articolul 14, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) dă publicităţii informaţiile şi documentele cu privire la activitatea, structura şi componenţa Securităţii, care atestă implicarea Securităţii şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, integrităţii fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale, cu respectarea legislaţiei privind protejarea informaţiilor care privesc siguranţa naţională; procedura urmată, în vederea publicării numelor celor implicaţi în săvârşirea acestor fapte, este aceeaşi ca şi pentru lucrătorii Securităţii, identificaţi în urma verificărilor din oficiu, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;".19. La articolul 17, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(13) Formula religioasă de încheiere a jurământului respectă libertatea convingerilor religioase."20. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În cazul în care, ulterior alegerii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se constată că unul dintre membrii acestuia nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, mandatul încetează de îndată şi se procedează şi la o nouă numire. Verificarea îndeplinirii condiţiilor şi constatarea se realizează de Parlament, la cererea oricărei persoane. (2) Revocarea se dispune doar pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (9)."21. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Din Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii nu pot face parte lucrătorii Securităţii sau colaboratorii acesteia, astfel cum sunt definiţi prin prezenta ordonanţă de urgenţă, cei ai altor servicii de informaţii străine şi ai altor structuri informative interne şi străine."22. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În activitatea de documentare, cercetătorii acreditaţi au obligaţia să respecte şi să ocrotească viaţa intimă, familială şi privată a celor care au fost persecutaţi de organele securităţii statului."23. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Traficarea şi darea spre publicitate, de către personalul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a unor date sau informaţii din dosare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."24. La articolul 30, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (3) şi (5) se pedepseşte."25. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Până la preluarea dosarelor de cadre solicitate în cazul lucrătorilor Securităţii, identificaţi că au desfăşurat activităţi prin care au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, în scopul susţinerii puterii totalitare comuniste, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, instituţiile deţinătoare ale acestora pun la dispoziţie, în termen de 15 zile, datele de identitate, inclusiv numele conspirative, precum şi funcţiile acestora."26. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Verificările aflate în curs de desfăşurare la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă potrivit procedurii prevăzute de aceasta."27. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Cauzele aflate pe rolul secţiilor civile ale curţilor de apel, în calitate de instanţe de control judecătoresc, ca urmare a exercitării căii de atac prevăzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva deciziilor Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se transmit Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, ca instanţă de control judecătoresc. Aceasta, la primul termen de judecată, va continua judecarea cauzelor cu luarea în considerare a probelor admise şi a actelor procesuale efectuate de instanţa civilă. (2) Cauzele aflate pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti se transmit, de îndată, Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti."28. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi sediul propriei sale arhive beneficiază de pază permanentă, în condiţiile legii, asigurată de Comandamentul Trupelor de Jandarmi."29. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii funcţionează în structura organizatorică, cu patrimoniul şi bugetul existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."30. Referirea la art. 5 alin . (6) din anexă se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 14 noiembrie 2008.Nr. 293.------------