DECIZIE nr. 1.100 din 16 octombrie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. în Dosarul nr. 8.084/197/2007 al Judecătoriei Braşov.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.057D/2008, care are ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Duşi amp; Mar" - S.R.L. în Dosarul nr. 7.012/55/R/2007 al Tribunalului Arad - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere asemănarea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate, pune în discuţie, din oficiu, conexarea dosarelor.Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.057D/2008 la Dosarul nr. 812D/2008, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că, prin numeroase decizii, Curtea s-a mai pronunţat în sensul constituţionalităţii textelor legale criticate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 10 octombrie 2007 şi 3 aprilie 2008, pronunţate în dosarele nr. 8.084/197/2007 şi nr. 7.012/55/R/2007, Judecătoria Braşov şi Tribunalul Arad - Secţia comercială şi de contencios administrativ au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Duşi amp; Mar" - S.R.L. în cauze ce au ca obiect judecarea plângerii contravenţionale formulate de autorii excepţiei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, pe de o parte, că dispoziţiile art. 10 lit. b) şi d), precum şi ale art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 contravin prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) şi art. 136 alin. (5) din Constituţie, întrucât nivelul ridicat al amenzii echivalează practic cu o confiscare a profitului, provocând, în cele din urmă, falimentul operatorului economic astfel sancţionat. Pe de altă parte, se arată că dispoziţiile art. 14 din ordonanţa de urgenţă criticată încalcă prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, deoarece suspendarea activităţii operatorului economic pe o perioadă de 3 luni determină oprirea activităţii comerciale, concedierea salariaţilor şi restrângerea libertăţii comerţului.Judecătoria Braşov şi Tribunalul Arad - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că excepţia este neîntemeiată. Se invocă în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se arată că textul de lege este conform regulilor constituţionale care stabilesc că accesul liber al persoanei la exercitarea unei activităţi economice bazate pe libera iniţiativă se realizează în condiţiile legii.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare:- Art. 10: "Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: [...] b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative. [...] d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal [...].";- Art. 11: "(1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică operatorilor economici, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 lit. d), astfel: a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) şi o) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h^1), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei; c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 4.000 lei. (3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, menţionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenienţă şi se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activităţii operatorilor economici, potrivit art. 14.";- Art. 14: "(1) Neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage şi suspendarea activităţii unităţii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta. (2) Nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative, atrage şi suspendarea activităţii unităţii pe o perioadă de 3 luni."Autorii excepţiei susţin că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile constituţionale ale art. 135 alin. (2) lit. a) privind economia României şi ale art. 136 alin. (5) referitor la inviolabilitatea proprietăţii private.Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată următoarele:În legătură cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, Curtea s-a mai pronunţat prin prisma aceloraşi critici de neconstituţionalitate ca şi cele formulate în prezentul dosar şi prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie. Astfel, prin Decizia nr. 83 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 27 februarie 2008, precum şi prin alte decizii, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, ca neîntemeiată.Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 faţă de prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) şi ale art. 136 alin. (5) din Constituţie, referitoare la obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului şi, respectiv, inviolabilitatea proprietăţii private, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.Prin Decizia nr. 39 din 11 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 5 februarie 2007, Curtea, respingând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, a statuat că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, deoarece stabileşte doar caracterul de contravenţie al unor fapte privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ceea ce reflectă opţiunea legiuitorului în materie şi concretizarea preocupării statului ca prin mijloace specifice să preîntâmpine fapte de natură a avea impact negativ asupra economiei naţionale.Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei, atât soluţiile, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Taxtomato Pres" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Duşi amp; Mar" - S.R.L. în dosarele nr. 8.084/197/2007 şi nr. 7.012/55/R/2007 ale Judecătoriei Braşov şi Tribunalului Arad - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta__________