ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2008



    Având în vedere că, în urma înfiinţării prin Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, se desfăşoară acţiuni privind abuzurile şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, sesizându-se organele îndreptăţite să ia măsurile de rigoare ce se impun,că în timpul acestui regim au fost persecutaţi magistraţi care, din motive politice, au fost înlăturaţi din justiţie, însă prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, cu modificările ulterioare, s-au acordat unele drepturi celor care au fost astfel înlăturaţi din justiţie numai până în anul 1952,că magistraţii în cauză sunt de vârstă înaintată, cu venituri foarte mici, constând în pensii stabilite potrivit vechilor reglementări şi că indemnizaţiile ce li s-au stabilit unora prin Legea nr. 51/1993, cu modificările ulterioare, nu au mai fost actualizate potrivit acestei legi,iar, ca urmare a adoptării Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la asistenţă medicală gratuită prevăzut de această lege, la art. 213 alin. (1) lit. c), pentru persoane persecutate din motive politice de către dictatura comunistă nu a mai fost recunoscut în continuare şi magistraţilor cărora acest drept le-a fost acordat anterior prin dispoziţiile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51/1993, cu modificările ulterioare,cum cele relatate relevă o situaţie social-politică de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare corespunzătoare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:"LEGEprivind acordarea unor drepturi magistraţilorcare au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerentepolitice în perioada anilor 1945-1989"2. La articolul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Magistraţii care în perioada anilor 1945-1989 au fost înlăturaţi din justiţie din motive politice au dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabilă de 500 lei. Cuantumul indemnizaţiei se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se pot depune la comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti în raza cărora domiciliază persoanele interesate."  +  Articolul IICererile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 51/1993, cu modificările ulterioare, se pot depune în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. De la aceeaşi dată se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIILa articolul 213 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 19521989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 170.-------