ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008    Având în vedere declanşarea procedurii de infringement împotriva României pentru necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2005/89/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri,ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă în legislaţia naţională a prevederilor directivei poate aduce România în faţa Curţii Europene de Justiţie, fapt ce constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) îmbunătăţirea competitivităţii pieţei interne de energie electrică şi participarea activă la formarea atât a pieţei regionale, cât şi a pieţei interne de energie a Uniunii Europene şi la dezvoltarea schimburilor transfrontaliere;".2. La articolul 3, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:"21^1. echilibru între producţie şi consum - acoperirea cererii previzibile de energie electrică, fără a fi necesară reducerea consumului."3. La articolul 3, după punctul 59 se introduc două noi puncte, punctele 59^1 şi 59^2, cu următorul cuprins:"59^1. siguranţa alimentării cu energie electrică - capacitatea sistemului energetic naţional de a asigura alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali, cu respectarea legislaţiei în vigoare;59^2. siguranţa în funcţionare a reţelei - funcţionarea continuă a reţelei de transport şi, după caz, a reţelei de distribuţie în circumstanţe previzibile."4. La articolul 11 alineatul (2), literele h) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"h) aprobă reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector. Reglementările tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi funcţionare pentru racordarea la reţeaua de transport a instalaţiilor de producere, a reţelelor de distribuţie, a echipamentelor consumatorilor conectate direct, a circuitelor interne şi a liniilor directe se notifică Comisiei Europene în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice;....................................................................... u) monitorizează piaţa de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficienţă, transparenţă şi concurenţă al acesteia, a continuităţii în alimentare, pe bază de reglementări proprii, şi prezintă rapoarte anuale primului-ministru şi ministerului de resort privind problemele sesizate şi soluţiile aplicate."5. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1 - (1) Raportul prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. u) cuprinde, în special, informaţii privind: a) siguranţa în funcţionare a reţelelor electrice; b) prognoza balanţei dintre resursele şi consumul de energie electrică pentru următorii 5 ani; c) noi capacităţi de producţie planificate sau în curs de realizare; d) calitatea şi nivelul de întreţinere al reţelelor electrice; e) măsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum şi pentru acoperirea deficitelor de energie; f) estimarea evoluţiei siguranţei alimentării cu energie electrică pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani de la data întocmirii raportului; g) proiectele sau intenţiile de investiţii, pe cel puţin 5 ani calendaristici, ale operatorului de transport şi de sistem şi cele ale oricăror altor operatori, despre care au cunoştinţă, privind punerea în funcţiune a unei capacităţi de interconexiune transfrontalieră. (2) La elaborarea secţiunii din raport referitoare la proiectele de investiţii în interconexiuni prevăzute la alin. (1) lit. g) se iau în considerare următoarele elemente: a) principiile managementului congestiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.228/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică; b) capacităţile de transport al energiei electrice, existente şi planificate; c) prognoza producţiei pe tipuri de resurse, a furnizării, a schimburilor transfrontaliere şi a consumului intern de energie electrică cu luarea în considerare a măsurilor de gestionare a cererii; şi d) obiectivele regionale, naţionale şi europene de dezvoltare durabilă. (3) ANRE, pe baza reglementărilor proprii, elaborează raportul prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. u) în strânsă colaborare cu operatorul de transport şi de sistem, care se consultă, dacă este cazul, cu operatorii de transport şi de sistem din ţările vecine. (4) Primele două rapoarte prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. u) se publică pe site-ul ANRE până la data de 30 iunie 2009, respectiv 31 iulie 2010, iar ministerul de resort le transmite Comisiei Europene. (5) După anul 2010, raportul prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. u) se publică la fiecare 2 ani, până la data de 31 iulie, iar ministerul de resort îl transmite Comisiei Europene."Art. 11^2. - (1) Pentru informarea Comisiei Europene, ANRE elaborează şi transmite primului-ministru şi ministerului de resort un raport cu privire la măsurile adoptate pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal şi serviciu public, inclusiv cele privind protecţia consumatorului şi protecţia mediului şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei la nivel naţional şi internaţional, indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE. (2) La fiecare 2 ani de la elaborarea primului raport, acesta se reactualizează având în vedere schimbările aferente măsurilor prevăzute la alin. (1), indiferent dacă acestea necesită sau nu o derogare de la prevederile Directivei 2003/54/CE."6. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Autorizarea capacităţilor de interconexiune care se realizează prin investiţii comerciale private se face fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului CE nr. 1.228/2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică. (5) Deciziile privind investiţiile aferente capacităţilor de interconexiune se iau în urma unei analize comune efectuate de către operatorii de transport şi de sistem în cauză."7. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 şi 29^2, cu următorul cuprins:"Art. 29^1. - În urma consultării cu ANRE, Consiliul Concurenţei elaborează şi transmite factorilor responsabili un raport privind poziţia dominantă pe piaţă şi comportamentul de speculă şi anticoncurenţial. De asemenea, raportul cuprinde o analiză a schimbărilor de proprietate şi a măsurilor practice adoptate la nivel naţional pentru a asigura un număr suficient al actorilor pe piaţă sau măsurilor practice destinate creşterii interconectării şi concurenţei. Raportul se transmite ministerului de resort, care îl transmite Comisiei Europene până în anul 2010, până la data de 31 iulie a fiecărui an. Începând din anul 2010, raportul se transmite Comisiei Europene la fiecare doi ani.Art. 29^2. - (1) În cazul unor situaţii neaşteptate de criză pe piaţa de energie şi în cazul în care este ameninţată siguranţa fizică sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalaţiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport şi de sistem propune ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranţă. (2) Măsurile menţionate la alin.(1) trebuie să afecteze cât mai puţin buna funcţionare a pieţei interne europene şi să se rezume strict la remedierea situaţiei de criză care le-a generat. (3) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ministerul de resort. (4) Ministerul de resort notifică, în regim de urgenţă, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisiei Europene măsurile de siguranţă adoptate în fiecare caz."8. La articolul 37, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Restricţiile în aprovizionarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă trebuie să respecte criterii predefinite în ceea ce priveşte gestionarea dezechilibrelor de către operatorul de transport şi de sistem. Orice măsură de siguranţă trebuie luată în strânsă colaborare şi cu consultarea altor operatori ai reţelelor de transport implicaţi, cu respectarea contractelor bilaterale aplicabile, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii."9. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - Operatorul de transport şi de sistem este obligat, conform reglementărilor ANRE, să întocmească din 3 în 3 luni un raport cu privire la fluxurile fizice de energie electrică care s-au derulat în cadrul importurilor de energie electrică din ţări terţe Uniunii Europene în cursul ultimelor 3 luni anterioare datei raportării, care se transmite ANRE şi ministerului de resort în vederea informării Comisiei Europene."10. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta lege transpune Directiva 2003/54/CE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 176 din 15 iulie 2004, Directiva 2005/89/CE privind măsurile menite să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică şi investiţiile în infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. 33 din 4 februarie 2006, şi prevederile art. 4 paragraful 3 din Directiva 2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 52 din 21 februarie 2004".  +  Articolul IILegea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2008.Nr. 172.------