HOTĂRÎRE Nr. 888 din 1 octombrie 1996pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 22 octombrie 1996    În baza art. 8 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin Georgescu  +  STATUTUL Casei de Economii şi Consemnaţiuni  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata, obiectul de activitate  +  Articolul 1Denumirea societăţii este: Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prescurtat C.E.C.În toate documentele oficiale emise de C.E.C. vor fi menţionate: a) denumirea - Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi/sau C.E.C.; b) numărul şi data înmatriculării la Registrul comerţului; c) sediul principal; d) capitalul social subscris; e) codul fiscal.  +  Articolul 2C.E.C. este persoana juridică română, având forma juridică de societate bancară pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 66/1996, cu celelalte dispoziţii legale în vigoare şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul principal al C.E.C. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3.C.E.C. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie.C.E.C. poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii proprii şi mandatare, cu respectarea cerinţelor legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 4Durata de funcţionare este nelimitată.  +  Articolul 5C.E.C. funcţionează ca banca de economii, având ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti în lei şi în valută ale populaţiei, a disponibilităţilor băneşti ale persoanelor juridice, precum şi primirea de sume spre consemnare.Obiectul de activitate al C.E.C. cuprinde toată gama de activităţi şi servicii bancare specifice băncilor de economii, care pot fi legal prestate în România şi/sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut. Aceste activităţi includ: a) atragerea, păstrarea şi fructificarea dispoziţiilor băneşti în lei şi/sau în valută ale populaţiei şi ale persoanelor juridice, pe care le gestionează în numele clienţilor, efectuind pentru aceştia operaţiuni de încasări şi plati şi/sau decontări; b) primirea de sume spre consemnare; c) acordarea de credite persoanelor fizice pentru cumpărarea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuinţelor proprietate personală şi/sau pentru cumpărarea de bunuri de consum în condiţii de garantare de către împrumutat şi dobinda negociate, individualizate şi particularizate potrivit normelor proprii C.E.C.; d) acordarea de credite agenţilor economici mici şi mijlocii în condiţii de garantare de către împrumutat şi dobinda negociate, individualizate şi particularizate potrivit normelor proprii C.E.C., emiterea şi acceptarea de credite documentare, garanţii şi efectuarea de operaţiuni cu incasso; e) plasamente în titluri de stat, constituirea de depozite la societăţile bancare, precum şi acordarea de credite societăţilor bancare; f) primirea şi acordarea de credite în valută, încheind în acest scop convenţii şi aranjamente potrivit reglementărilor în materie cu societăţi bancare şi financiare străine şi române; g) efectuarea, în limita mandatului primit, de încasări pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi pentru bugetele locale, vânzarea în mandat de titluri de stat în lei şi în valută; h) efectuarea de operaţiuni de mandat pe bază de convenţii; i) participarea la credite consortiale; j) cumpărarea, deţinerea, vânzarea schimbarea şi/sau efectuarea de comerţ cu moneda naţionala sau străină convertibilă; înfiinţarea, organizarea şi exploatarea de case de schimb valutar, stabilind cotaţii proprii, cu respectarea reglementărilor în vigoare; k) cumpărarea, deţinerea, vânzarea, schimbarea, negocierea oricăror tipuri de instrumente financiare, efecte de comerţ, produse financiare derivate, titluri de stat sau alte titluri de valoare, acţiuni, ipoteci şi derularea de tranzacţii financiare şi monetare; l) emiterea de titluri de valoare; m) emiterea de efecte de comerţ în favoarea agenţilor economici mici şi mijlocii, acceptarea, avalizarea, forfetarea, scontarea şi girarea efectelor de comerţ emise de aceştia şi/sau de terţi, primirea, emiterea şi negocierea de garanţii pentru aranjamente de plată, în ţara şi/sau în străinătate, proprii, ale terţilor şi/sau în favoarea acestora; n) participarea la operaţiuni pe piaţa financiară primara şi/sau secundară, realizind, în nume propriu şi/sau la ordin, operaţiuni în moneda efectivă; o) efectuarea de servicii de consultanţa şi management pentru clienţii săi, pentru alte persoane fizice şi juridice în probleme financiare şi/sau bancare cum ar fi: planificari şi/sau realizari de investiţii, brokeraj, asigurări, cărţi de credit, cecuri de călătorie, operaţiuni trustee, leasing, factoring, emiteri şi/sau lansari de acţiuni şi/sau de obligaţiuni; p) organizarea şi punerea la dispoziţia clienţilor de servicii pentru depozitarea şi păstrarea de valori mobiliare şi/sau orice alte documente şi de servicii de depozitare, compensare multilaterala şi decontare în tranzacţii cu valori mobiliare şi alte titluri de credit; r) coordonarea, finanţarea şi conducerea, în totalitate şi/sau în parte, a afacerilor şi a operaţiunilor oricărei alte societăţi subsidiare şi/sau trecute sub controlul sau direct şi/sau indirect; s) efectuarea de tranzacţii cu imobile, necesare desfăşurării activităţii C.E.C., şi de tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor; t) intrarea în raporturi de asociere şi/sau în orice alt aranjament de participare la profituri cu alte societăţi bancare, financiare, de asigurări, de valori mobiliare etc., potrivit legii, depozitarea de active ale societăţilor de intermediere de valori mobiliare şi ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu operaţiunile conexe şi accesorii aferente calităţii de depozitar şi distribuţia şi răscumpărarea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, prin contracte încheiate cu societăţile de investiţii financiare, de administrare de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi de intermediere de valori mobiliare; u) încheierea de acorduri de corespondent bancar şi operarea de conturi de corespondent cu societăţi bancare din România şi din străinătate; v) încheierea de acorduri şi de convenţii specific bancare cu organizaţii şi/sau instituţii române, străine şi/sau internaţionale cu caracter financiar şi/sau bancar; afilierea la astfel de organisme, participarea la activitatea acestora şi editarea de publicaţii proprii; x) mandatarea unor persoane fizice şi/sau juridice de a desfăşura operaţiuni specifice C.E.C. y) efectuarea altor plasamente stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 6C.E.C. poate, la cererea Guvernului şi/sau a oricăror organisme guvernamentale, sa acţioneze ca agent consultant şi/sau ca agent al acestora în orice operaţiuni specifice activităţii sale, pe bază de convenţii încheiate în acest scop.  +  Articolul 7Contractele de credit C.E.C. sunt titluri executorii.  +  Capitolul 2 Capitalul social. Acţiuni  +  Articolul 8Capitalul social iniţial al C.E.C. este de 220.000 milioane lei, împărţit în 220.000 acţiuni cu o valoare nominală de 1.000.000 lei fiecare, şi aparţin în întregime statului român.Capitalul subscris şi vărsat este de 220.000 milioane lei.  +  Articolul 9Acţiunile emise de C.E.C. au o valoare egala şi sunt indivizibile. C.E.C. recunoaşte un singur proprietar al acestor acţiuni - statul român -, reprezentat de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 10Capitalul social se majorează prin emisiune de noi acţiuni, la propunerea consiliului de administraţie, cu aprobarea acţionarului unic. Majorarea capitalului social se poate efectua şi prin capitalizarea unor fonduri proprii, potrivit legii, la propunerea consiliului de administraţie şi cu aprobarea acţionarului unic.Capitalul social poate fi redus, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul acţionarului unic şi cu respectarea prevederilor legale privind capitalul social minim.  +  Articolul 11Calitatea de acţionar unic da dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, de a beneficia de toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile stipulate de legislaţia în materie, în vigoare.Acţiunile sunt purtătoare de dividende din profiturile C.E.C. şi se distribuie acţionarului în condiţiile legii.Activele C.E.C. nu pot face obiectul vreunei acţiuni judiciare în legătură cu obligaţiile faţă de terţi ale acţionarului unic.Creditorii acţionarului unic pot pretinde numai partea din profit aferentă acţionarului.  +  Capitolul 3 Conducerea şi administrarea C.E.C.  +  Articolul 12Statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor, este unicul acţionar al C.E.C.În aceasta calitate, Ministerul Finanţelor: a) aproba programul strategic al activităţii anuale; b) aproba proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, inclusiv nivelul de salarizare a preşedintelui şi vicepreşedinţilor; c) aproba bilanţul contabil după primirea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor, repartizează profitul şi fixează dividendele; d) aproba modul de administrare şi descarca de gestiune consiliul de administraţie; e) numeşte pe membrii şi pe membrii supleanţi ai comisiei de cenzori şi le stabileşte remuneraţia.Totodată, este de competenţa acţionarului unic: a) modificarea capitalului social al C.E.C.; b) mutarea sediului; c) fuziunea cu alte societăţi bancare; d) aprobarea participării la capitalul social al unor societăţi (la societăţi nou-înfiinţate sau la majorarea de capital social al unor societăţi).  +  Articolul 13C.E.C. este condusă de un consiliu de administraţie format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 7 membri. Preşedintele şi vicepreşedinţii C.E.C. sunt numiţi de primul-ministru. Ceilalţi membrii sunt numiţi de ministrul finanţelor.Preşedintele C.E.C. îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani. Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează prin deces, demisie sau din motive medicale. Revocarea membrilor consiliului de administraţie se poate face numai de către cei care i-au numit, pe motiv de nerealizari manageriale sau de condamnare penală. Numirea poate fi reînnoită la sfârşitul mandatului.În cazul în care, indiferent din ce motive, rămâne un loc vacant (din cele şapte) în consiliul de administraţie, preşedintele consiliului de administraţie numeşte un membru interimar până la prima şedinţa, când ministrul finanţelor va numi pe noul membru pentru perioada rămasă.Fiecare membru al consiliului de administraţie, la preluarea funcţiei, urmează a depune o garanţie, precum şi semnatura sa la Registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare.Garanţia va reprezenta dublul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administraţie al C.E.C.Pentru urmărirea aducerii la îndeplinire a hotărîrilor consiliului de administraţie, precum şi ale comitetului de direcţie, se numeşte, prin ordin al preşedintelui, un secretariat.Consiliul de administraţie se reuneste cel puţin o dată pe luna sau ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui acestuia.Şedinţele consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte C.E.C. desemnat de preşedinte.Pentru desfăşurarea şedinţelor este necesară prezenta majorităţii simple a membrilor consiliului de administraţie. Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritate calificată de voturi, de 3/4 din numărul membrilor consiliului de administraţie prezenţi.În interesul dezbaterilor, dacă problemele ce urmează a fi discutate o impun, la şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi specialişti din C.E.C. sau de la alte instituţii.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) dezbate şi aproba condiţiile generale de afaceri ale C.E.C., structura organizatorică a centralei şi a unităţilor subordonate, sistemul de salarizare , precum şi normele metodologice de lucru, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară; b) hotărăşte asupra politicii de atragere, păstrare şi fructificare a economiilor băneşti ale populaţiei şi disponibilităţilor persoanelor juridice; c) stabileşte nivelul ratei dobinzilor practicate de C.E.C. şi al comisioanelor, având dreptul de a stabili comisioane şi dobinzi preferenţiale; d) aproba plafoanele de lucru cu societăţile bancare corespondente şi plafoanele de risc pe societăţi bancare; e) hotărăşte cu privire la politica de plasamente a C.E.C.; f) hotărăşte în legătură cu strategia de acordare a creditelor pentru populaţie şi pentru agenţii economici mici şi mijlocii; g) aproba competentele de acordare a creditelor pentru comitetul de direcţie, sucursale, filiale; h) întocmeşte bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul asupra acestora; i) supune aprobării acţionarului unic bugetul de venituri şi cheltuieli, strategia C.E.C. şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; j) supune aprobării acţionarului unic modificarea capitalului social; k) autorizeaza ocuparea, de către membrii comitetului de direcţie şi de către directorii executivi, a funcţiilor de reprezentanţi, administratori sau cenzori în alte societăţi comerciale; l) aproba emisiunea de titluri de valoare şi decide asupra condiţiilor generale de prestare a serviciilor de intermediere financiară oferite de C.E.C. m) analizează şi supune aprobării acţionarului unic participarea C.E.C. la capitalul social al altor societăţi, în conformitate cu prevederile legale, prin cumpărări de acţiuni, dobândiri de părţi sociale şi/sau aport direct la înfiinţarea acestora şi/sau în orice alta modalitate permisă de lege; n) aproba cumpărarea şi construirea de bunuri imobile necesare activităţii C.E.C.; o) aproba repartizarea fondului de participare la profit şi sumele ce revin preşedintelui şi vicepreşedintelui din acest fond; p) decide acordarea de donaţii oricăror instituţii naţionale, de caritate, de interes public şi/sau general, oricăror asociaţii ori pentru organizarea de expoziţii, sponsorizări de acţiuni cultural-sportive şi, în general, pentru orice alta activitate permisă de lege şi în limitele acesteia; r) stabileşte competentele, atribuţiile şi răspunderile ce revin comitetului de direcţie, altele decît cele stabilite prin prezentul statut; s) decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie, reprezentind 20% din salariul preşedintelui, pentru participarea la fiecare şedinţa.Consiliul de administraţie emite la sfârşitul fiecărei şedinţe în care au fost luate hotărâri documentul numit "hotărâre a Consiliului de administraţie al C.E.C.", cu cel puţin două dintre semnăturile membrilor prezenţi, dintre care una a reprezentantului numit de Ministerul Finanţelor. În aplicarea hotărârii consiliului de administraţie, preşedintele C.E.C. emite decizii. Emitentii îşi pot delega în scris competenţa în limitele stabilite de lege şi de un regulament de organizare şi funcţionare a organelor executive, de decizie, ale C.E.C.Lucrările consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale de şedinţa, semnate de membrii prezenţi şi ţinute într-un registru de procese-verbale.Membrii consiliului de administraţie absenţi vor semna procesul-verbal de şedinţa, putind consemna opiniile separate în termen de o luna de la data şedinţei. Depăşirea acestui termen va fi semnalata Ministerului Finanţelor, care va decide, după caz.  +  Articolul 14În perioada dintre şedinţele consiliului de administraţie, comitetul de direcţie asigura administrarea C.E.C., în interesul acesteia şi în limitele competentelor care i-au fost conferite prin statut şi/sau prin hotărâri ale consiliului de administraţie.Comitetul de direcţie este compus din preşedintele şi vicepreşedinţii C.E.C.Preşedintele consiliului de administraţie, în calitatea sa de preşedinte al C.E.C., este şi preşedintele comitetului de direcţie.Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe saptamina sau ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia.La şedinţele comitetului de direcţie pot fi invitaţi şi angajaţi ai C.E.C.Deciziile în şedinţele comitetului de direcţie vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor. La situaţii paritare, votul preşedintelui este decisiv.Principalele atribuţii ale comitetului de direcţie sunt: a) aproba operaţiunile în limita competentelor stabilite de consiliul de administraţie; b) prezintă consiliului de administraţie informări privind activitatea şi situaţia patrimonială a C.E.C. şi face propuneri de operaţiuni a căror aprobare este de competenţa consiliului de administraţie; c) elaborează strategia C.E.C. şi programul de activitate, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie; d) întocmeşte raportul anual cu privire la activitatea societăţii bancare, proiectul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pe anul în curs; e) hotărăşte cu privire la politica de resurse umane a C.E.C., supune aprobării consiliului de administraţie sistemul de salarizare, aproba fondul de premiere şi repartizarea acestuia; f) fixează cotele de participare la profit a conducerii centralei C.E.C. (cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor), a celorlalţi salariaţi ai centralei C.E.C., precum şi fondurile pe sucursale; g) stabileşte regimul semnaturilor în centrala C.E.C.; h) aproba stabilirea de relaţii de corespondent cu alte societăţi bancare şi avizează plafoanele de lucru cu acestea; i) aproba înfiinţarea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor sucursale, filiale şi agenţii proprii ale C.E.C.; j) stabileşte competentele directorilor din centrala C.E.C. şi de la sucursale; k) aproba formarea unor comitete şi comisii de lucru, împuternicite sa analizeze problemele supuse lor de către comitetul de direcţie, stabileşte structura, atribuţiile şi limitele de competenţa ale acestora; l) supune aprobării consiliului de administraţie structura organizatorică a unităţilor subordonate, regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, condiţiile generale de afaceri ale C.E.C., procedurile şi metodologia de lucru; m) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administraţie şi executa hotărârile luate de acesta.Dezbaterile şedinţelor comitetului de direcţie se consemnează în procese-verbale înscrise în registrul special, care se prezintă consiliului de administraţie.Hotărârile comitetului de direcţie se comunică în scris compartimentelor din C.E.C. interesate şi/sau celor ce urmează să execute hotărârea.  +  Articolul 15Preşedintele Consiliului de administraţie al C.E.C. este reprezentantul legal al societăţii şi o angajează patrimonial prin semnatura autografa pusă pe actele încheiate în numele acesteia cu terţii, putind efectua orice operaţiuni şi dispune orice măsuri necesare pentru realizarea obiectului de activitate.Preşedintele Consiliului de administraţie al C.E.C. poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre administratori sau directori executivi, mandatul trebuind sa menţioneze expres puterile acordate şi autorităţile ori instituţiile sau persoanele în faţa cărora se face reprezentarea, ca şi operaţiunile şi volumul valoric pentru care este delegat dreptul de reprezentare.Preşedintele C.E.C, care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi al comitetului de direcţie, asigura conducerea generală a activităţii C.E.C., angajând C.E.C. în raporturile sale cu terţii, având, în principal, următoarele atribuţii: a) conduce şedinţele consiliului de administraţie şi ale comitetului de direcţie; b) exercita conducerea operativă a C.E.C., urmărind buna administrare a acesteia şi asigurarea integrităţii patrimoniului ei; c) negociaza şi semnează, în numele acţionarului unic, contractul colectiv de muncă; d) aplica sancţiuni disciplinare şi administrative salariaţilor C.E.C. şi emite decizii de imputare în condiţiile legii; e) împuterniceşte şi mandatează pe reprezentanţii C.E.C. în relaţiile cu terţii; f) încheie, modifica şi desface contractul individual de muncă al salariaţilor din centrala C.E.C., precum şi al conducerilor sucursalelor pe care le şi numeşte; g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie şi de comitetul de direcţie.  +  Articolul 16Supravegherea generală a activităţii financiare a C.E.C. va fi efectuată de comisia de cenzori, formată din 3 membri şi trei membri supleanţi numiţi conform art. 12 al prezentului statut.Cenzorii vor fi experţi contabili.Înainte de intrarea în funcţie, cenzorii vor depune, cu titlu de garanţie, 1/3 din garanţia prevăzută în prezentul statut pentru administratori.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor, precum şi răspunderea acestora sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulile aplicabile mandatului.  +  Capitolul 4 Activitatea C.E.C.  +  Articolul 17Depunerile populaţiei la C.E.C. au caracter voluntar şi se primesc cu respectarea stricta a principiului liberului consimtamint al depunatorilor.Depunatorii C.E.C. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/şi nerezidente. Depunerile se primesc în sume nelimitate, în lei sau în valută, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtător, conform reglementărilor C.E.C.  +  Articolul 18Depunatorii primesc instrumente de economisire specifice şi/sau standardizate, emise de C.E.C. pe baza datelor pe care depunatorii le declara pe proprie răspundere. Condiţiile de emitere şi de funcţionare ale instrumentelor de economisire se stabilesc prin norme de către C.E.C.Depunerile populaţiei la C.E.C. pe instrumente de economisire pot îmbracă atât forma materializata (librete de economii, obligaţiuni, certificate de economii, de depunere şi altele similare), cît şi dematerializată (conturi curente personale, de depozit).Instrumentele de economisire emise de C.E.C. în contrapartida preluării oricărui disponibil banesc au înscrisă de fiecare data o valoare nominală exprimată în forma bănească, negociabila sau nu, purtătoare de dobinda sau nu, după cum se stabileşte de C.E.C. prin condiţiile de emisiune a fiecărui tip de instrument de economisire.Instrumentele de economisire în forma materializata emise de C.E.C. pot fi scoase din/sau introduse în ţara de către deţinătorii acestora, fără nici o restrictie.  +  Articolul 19Este interzisă depunerea pe instrumente de economisire ale populaţiei a mijloacelor băneşti aparţinând persoanelor juridice. În cazul încălcării acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acordă dobinzi sau cistiguri, după caz.  +  Articolul 20Rata dobinzii pe fiecare instrument de economisire şi modul de acordare a acesteia, în numerar sau sub forma de cistiguri, se stabilesc de către Consiliul de administraţie al C.E.C. Cistigurile, perioada la care se acordă şi structura acestora se stabilesc de către C.E.C. în limita fondului constituit din dobinzile totale sau parţiale ce se acordă la depunerile pe fiecare instrument de economisire. Fondul de cistiguri poate fi completat şi cu contribuţia depunatorilor câştigători, conform reglementărilor C.E.C.În limita unor sume încasate la depunerile pe unele instrumente de economisire şi a fondului rămas neutilizat de la tragerile la sorţi, C.E.C. poate organiza trageri la sorţi speciale sau poate acorda cistiguri suplimentare la unele trageri la sorţi.  +  Articolul 21Titularul depunerii poate să dispună de depunerile sale atât personal, cît şi prin împuternicitul sau desemnat expres într-o clauza de împuternicire în forma convenită cu C.E.C. Clauza de împuternicire este valabilă doar pe timpul vieţii titularului.  +  Articolul 22Titularul depunerii are dreptul sa indice C.E.C. persoanele cărora urmează sa li se elibereze sumele depuse, în caz de deces. Depunerile asupra cărora nu s-au dat dispoziţii testamentare se eliberează de C.E.C. moştenitorilor legali şi testamentari.  +  Articolul 23În cazurile de pierdere sau de sustragere a instrumentelor de economisire nominale, C.E.C. răspunde de plăţile făcute altor persoane decît titularilor sau imputernicitilor legali ai acestora, de la data declarării pierderii sau sustragerii acestora şi numai pentru sumele restituite peste plafoanele pentru care este necesară verificarea conturilor.Instrumentele de economisire sau de plată, care pot fi declarate pierdute, şi plafoanele pentru care este necesară verificarea conturilor se stabilesc de către Consiliul de administraţie al C.E.C.  +  Articolul 24Sumele depuse de populaţie la C.E.C. pe instrumente de economisire, precum şi dobinzile şi câştigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricând, la cererea titularilor sau a reprezentanţilor legali ai acestora. Drepturile de credinţa asupra sumelor depuse, dobinzilor şi cistigurilor sunt imprescriptibile.  +  Articolul 25Operaţiunile efectuate de C.E.C., numele depunatorilor şi ale titularilor depunerilor, sumele depuse şi orice alte date în legătură cu operaţiunile efectuate pe numele acestora sunt confidenţiale.Date informative privind operaţiunile titularilor de conturi, cu condiţia indicarii elementelor strict necesare identificarii acestora, se dau pe bază de cerere scrisă: a) titularilor; b) persoanelor indicate prin clauzele de împuternicire, pentru operaţiunile efectuate de acestea; c) depunatorilor, numai pentru sumele depuse de aceştia pe numele altor titulari; d) persoanelor împuternicite prin procura sau printr-o alta forma de împuternicire legală, în limitele stabilite prin împuternicirea data de titular; e) curatorilor, pentru titularii puşi sub curatela; f) tutorilor, pentru titularii puşi sub interdicţie; g) părinţilor şi tutorilor, pentru depunerile aparţinând titularilor minori; h) persoanelor indicate în dispoziţia testamentară, moştenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestării acestei calităţi de către organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului şi pentru operaţiunile ulterioare; i) procurorului sau instanţei judecătoreşti, la cererea acestora, în cauzele penale în care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva titularului.Măsurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobinzilor şi a cistigurilor pot fi luate numai în cauzele penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva titularului, prin ordonanţa procurorului sau prin încheiere a instanţei judecătoreşti, iar măsurile de execuţie silită pot fi luate numai în cauze penale, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 26Sunt scutite, potrivit art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, de impozite, taxe de timbru şi de orice alte taxe: a) depunerile de economii, precum şi dobinzile şi câştigurile acordate populaţiei de către C.E.C.; b) sumele reprezentind depunerile trecute pe numele moştenitorilor; c) acţiunile judiciare sau arbitrale, precum şi orice alte acte în legătură cu activitatea C.E.C. în relaţiile sale cu populaţia.  +  Articolul 27C.E.C. este unica instituţie autorizata sa primească sume spre consemnare, oricare ar fi temeiul legal al consemnarii, scopul sau destinaţia sumelor consemnate.  +  Articolul 28Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termina la 31 decembrie.C.E.C. tine contabilitatea şi evidentele contabile în lei şi în valută, corespunzător operaţiunilor efectuate, dar le exprima numai în moneda naţionala.  +  Articolul 29C.E.C. întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi şi îndeplineşte procedurile legale stabilite pentru acestea. După aprobarea lor de către acţionarul unic, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 30Profitul anual al C.E.C. se stabileşte prin bilanţul contabil aprobat de acţionarul unic care dispune şi asupra modului de repartizare a dividendelor.Modul de repartizare a profitului şi constituirea fondurilor proprii se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Personalul angajat al C.E.C., pe lângă îndatoririle generale ale salariaţilor, are şi îndatoririle specifice personalului din sectorul bancar.  +  Articolul 32Litigiile apărute între C.E.C. şi persoane fizice sau persoane juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  +  Capitolul 5 Lichidarea C.E.C.  +  Articolul 33Lichidarea C.E.C. poate fi hotarita de acţionarul unic, prin reprezentantul sau, Ministerul Finanţelor, cu respectarea reglementărilor legale.  +  Capitolul 6 Alte dispoziţii  +  Articolul 34Sucursalele, filialele, agenţiile proprii şi mandatare ale C.E.C., înfiinţate, potrivit prevederilor prezentului statut, ca unităţi fără personalitate juridică se înregistrează conform legii şi îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administraţie, şi a tuturor normelor şi condiţiilor de afaceri ale C.E.C.  +  Articolul 35C.E.C. are sigla proprie, înregistrată şi protejata potrivit legii.  +  Articolul 36Prezentul statut se completează cu dispoziţiile legilor în vigoare în materie de societăţi bancare, de asigurări şi de comerţ cu valori mobiliare.În ceea ce priveşte secretul operaţiunilor sale, C.E.C. se supune dispoziţiilor legislaţiei bancare.  +  Articolul 37Prezentul statut intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------------------