ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 28 octombrie 2008privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008  Situaţia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de identificare la nivel naţional a unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există resurse turistice de interes naţional, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor tipuri de activităţi turistice - ca zone cu resurse turistice cu concentrare mare şi foarte mare, în vederea coordonării politicilor de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităţilor de turism, precum şi de stimulare a dezvoltării zonelor cu probleme economico-sociale, care beneficiază de resurse turistice cu concentrare mare şi foarte mare.Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte că în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice cuprinse în anexele proiectului turismul este considerat activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin programele de dezvoltare naţionale, regionale şi judeţene.În acelaşi timp urgenţa promovării prezentului act normativ este motivată şi din următoarele considerente:A. alocarea fondurilor structurale în cadrul programelor, respectiv al axelor prioritare, se face în conformitate cu criterii comensurabile care vor permite dezvoltarea destinaţiilor turistice în funcţie de bogăţia potenţialului patrimoniului cultural şi natural;B. promovarea unor programe de investiţii guvernamentale, private sau în parteneriat, va avea la bază criterii obiective, care se referă la existenţa sau absenţa obiectivelor de investiţii existente în prezent în toate destinaţiile turistice din România;C. direcţionarea eforturilor financiare şi umane la nivel regional şi local, cu precădere spre destinaţiile turistice cu potenţial turistic (care au sau nu au infrastructură turistică), în funcţie de strategiile de dezvoltare locală, respectiv planurile de acţiune existente;D. necesitatea, în cazul lipsei strategiilor şi a planurilor de acţiune, a elaborării acestor tipuri de documente pentru utilizarea raţională a resurselor la nivel regional şi local;E. sprijinirea investitorilor privaţi prin promovarea informaţiilor coerente privind potenţialul turistic din România şi canalizarea acestor investiţii spre acele zone pe baza unor criterii obiective;F. posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinaţiile turistice (la nivel regional, local), pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural şi cultural existent, respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice şi generale;G. pornind de la aprobarea finanţărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură, mediu, cultură etc.), se creează pentru prima dată cadrul realizării proiectelor pentru destinaţii turistice complementare din punctul de vedere al potenţialului turistic (cultural/natural, cultural/cultural şi natural/natural);H. în condiţiile unei concurenţe internaţionale din ce în ce mai acerbe, aprobarea actului normativ în regim de urgenţă va permite dezvoltarea formelor de turism deficitare în comparaţie cu ţările din regiune şi reducerea disparităţilor dintre ţara noastră şi aceste ţări (de exemplu, turismul de litoral, balnear, montan);I. în condiţiile în care parcurile naturale şi naţionale pierd bani europeni pentru că nu au personalitate juridică, cu implicaţii directe în dezvoltarea turismului, localităţile care sunt incluse în limita parcurilor vor putea accesa fonduri mai uşor pentru dezvoltarea turismului.În cazul neaprobării în regim de urgenţă a acestui act normativ principalele consecinţe negative se leagă de:A. alocarea fondurilor structurale şi guvernamentale pentru turism se va face în lipsa unor criterii obiective legate de patrimoniul turistic natural şi cultural;B. stagnarea dezvoltării unor destinaţii turistice renumite din România şi importante pentru atragerea turiştilor străini (mai ales obiectivele turistice incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, parcurile naţionale şi parcurile naturale);C. mărirea decalajului dintre destinaţiile turistice din România şi ţările din regiune, mai ales în turismul montan, balnear şi de litoral;D. micşorarea numărului de turişti străini care sosesc în destinaţii turistice din România, cu implicaţii în reducerea numărului de înnoptări şi implicit a încasărilor din turism;E. reducerea creşterii economice observate la nivelul destinaţiilor turistice din România, cu consecinţe în creşterea şomajului mai ales în regiunile dependente de turism (cum ar fi zona rurală din domeniul montan).Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, care cuprinde zonele cu resurse turistice, precum şi direcţiile de dezvoltare a acestora, potrivit anexelor nr. 1-8.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, zone cu resurse turistice sunt unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.  +  Articolul 3Semnificaţia sintagmelor utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 9.  +  Articolul 4În unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice prevăzute în anexele nr. 1-8, turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.  +  Articolul 5Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică şi de protecţia mediului, pentru unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.  +  Articolul 6Pentru arealele considerate zone protejate, stabilite prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate sau prin alte acte normative, care fac parte din zonele cu resurse turistice, autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt staţiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localităţi declarate staţiuni turistice, de interes naţional sau local, vor elabora/actualiza, după caz, şi aproba conform legii, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi evidenţiate zonele cu resurse turistice, precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora.  +  Articolul 9Metodologia pentru analiza potenţialului turistic al teritoriului se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă se reactualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, pe măsura identificării de noi resurse turistice, precum şi a modificărilor intervenite asupra infrastructurii specific turistice sau tehnice. Declararea şi delimitarea noilor zone cu resurse turistice se fac în conformitate cu normele în vigoare.  +  Articolul 11Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi se aplică în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aferente municipiilor, oraşelor şi comunelor.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ,turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 28 octombrie 2008.Nr. 142.  +  Anexa 1UNITĂŢI ADMINISTRATIV - TERITORIALEcu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari
  Judeţ UAT Resursă UAT Resursă
  cu concentrare dominantă cu concentrare dominantă
  mare foarte mare
  Resur-Resur-Resur-Resur-
  se se se se
  natu- antro-natu- antro-
  rale pice rale pice
  1 2 2.1. 2.2. 3 3.1. 3.2.
  ALBA Mun. Aiud x x Mun. Alba Iulia x
  Mun. Blaj x Mun. Sebeş x
  Or. Câmpeni x Or. Baia de Arieş x
  Or. Cugir x Or. Zlatna x x
  Or. Ocna Mureş x x Almaşu Mare x
  Or. Teiuş x x Avram Iancu x
  Albac x Câlnic x
  Arieşeni x Cetatea de Baltă x
  Blandiana x x Galda de Jos x x
  Bucium x Ighiu x x
  Cenade x x Lopadea Nouă x
  Ciugud x x Râmetea x
  Cricău x Râmeţ x x
  Daia Română x Roşia Montană x
  Doştat x x Săsciori x
  Fărău x x
  Gârbova x x
  Gârda de Sus x
  Horea x
  Intregalde x
  Jidvei x
  Livezile x
  Lunca Mureşului x x
  Lupşa x x
  Meteş x
  Mirăslău x x
  Noşlac x
  Ocoliş x
  Pianu x
  Ponor x
  Poşaga x
  Sălciua x
  Săliştea x x
  Sântimbru x x
  Scărişoara x
  Stremţ x x
  Şona x
  Şugag x
  Vidra x
  Vinţu de Jos x x
  ARAD Or. Ineu x Mun. Arad x
  Or. Pâncota x Or. Lipova x
  Bârzava x Moneasa x
  Buteni x Săvârşin x
  Chisindia x
  Felnac x
  Ghioroc x x
  Hălmăgel x
  Hălmagiu x
  Păuliş x x
  Secusigiu x
  Şiria x
  Vărădia de Mureş x
  Vărfurile x
  ARGEŞ Or. Costeşti x Mun. Piteşti x
  Or. Mioveni x Mun. Câmpulung x
  Or. Ştefăneşti x x Mun. Curtea de Argeş x
  Or. Topoloveni x Rucăr x
  Albeştii de Muscel x
  Aninoasa x
  Arefu x
  Bascov x
  Băiculeşti x
  Bălileşti x
  Berevoeşti x
  Boteni x
  Brăduleţ x
  Budeasa x
  Bughea de Jos x
  Bughea de Sus x
  Călineşti x
  Cetăţeni x
  Corbeni x
  Corbi x
  Coşeşti x
  Cotmeana x
  Cuca x
  Dâmbovicioara x
  Dobreşti x
  Domneşti x x
  Dragoslavele x
  Lereşti x
  Leordeni x
  Mălureni x
  Merişani x
  Miceşti x
  Mihăeşti x
  Mioarele x
  Morăreşti x
  Moşoaia x
  Muşăteşti x
  Negraşi x
  Nucşoara x
  Pietroşani x
  Poenarii de Argeş x
  Sălătrucu x
  Săpata x x
  Schitu Goleşti x
  Stoeneşti x
  Stolnici x
  Suici x x
  Tigveni x
  Ţiţeşti x
  Valea Iaşului x
  Valea Mare-Pravăţ x x
  Vlădeşti x
  BACĂU Or. Comăneşti x Mun. Bacău x
  Or. Dărmăneşti x Or. Slănic-Moldova x
  Or. Târgu Ocna x
  Bereşti-Tazlău x
  Berzunţi x x
  Căiuţi x
  Dofteana x
  Mânăstirea Caşin x
  Oituz x
  Palanca x
  BIHOR Mun. Marghita x x Mun. Oradea x
  Mun. Salonta x Mun. Beiuş x
  Or. Aleşd x Or. Săcueni x
  Or. Nucet x Criştioru de Jos x
  Or. Ştei x Sânmartin x
  Or. Vaşcău x Vadu Crişului x
  Or. Valea lui Mihai x
  Auşeu x
  Bratca x
  Budureasa x
  Bulz x
  Bunteşti x
  Câmpani x
  Derna x
  Diosig x
  Hidişelu de Sus x
  Ineu x
  Pietroasa x
  Pomezeu x
  Popeşti x
  Remetea x
  Rieni x
  Sălacea x
  Şinteu x x
  Şoimi x
  Şuncuiuş x
  Tinca x
  Vârciorog x
  BISTRIŢA-NĂSĂUD Or. Beclean x x Mun. Bistriţa x
  Bistriţa Bârgăului x Or. Năsăud x
  Budacu de Jos x Or. Sângeorz-Băi x
  Căianu Mic x Livezile x
  Cetate x x Lechinţa x
  Chiochiş x Maieru x
  Ciceu-Mihăieşti x x Prundu Bârgăului x x
  Coşbuc x x Rodna x x
  Dumitra x x Şanţ x
  Galaţii Bistriţei x x Târlişua x
  Ilva Mare x
  Leşu x
  Lunca Ilvei x
  Nimigea x
  Nuşeni x
  Parva x
  Rebrişoara x
  Romuli x
  Salva x x
  Silivaşu de Câmpie x
  Şintereag x
  Spermezeu x x
  Şieu x
  Şieu-Măgheruş x
  Şieu-Odorhei x x
  Teaca x x
  Telciu x
  Tiha Bârgăului x
  Uriu x x
  Urmeniş x
  Zagra x
  BOTOŞANI Mun. Botoşani x
  Mun. Dorohoi x
  Or. Bucecea x
  Or. Săveni x
  Dersca x
  Frumuşica x
  Mihai Eminescu x
  Tudora x
  Vârfu Câmpului x x
  Vorona x x
  BRAŞOV Mun. Codlea x Mun. Braşov x
  Mun. Făgăraş x Mun. Săcele x
  Or. Ghimbav x Or. Râşnov x
  Or. Predeal x Or. Rupea x
  Augustin x Or. Zărneşti x
  Beclean x Bran x x
  Budila x x Buneşti x
  Caţa x Prejmer x
  Cristian x x Sâmbăta de Sus x x
  Crizbav x
  Drăguş x
  Dumbrăviţa x
  Feldioara x
  Fundata x
  Hărman x
  Hoghiz x
  Homorod x
  Lisa x
  Măieruş x x
  Moieciu x
  Părău x x
  Poiana Mărului x x
  Racoş x
  Recea x
  Sânpetru x x
  Şercaia x
  Şinca x x
  Şinca Nouă x x
  Şoarş x x
  Teliu x
  Viştea x x
  Voila x x
  Vulcan x x
  BRĂILA Berteştii de Jos x Mun. Brăila x
  Gropeni x
  Măxineni x
  Movila Miresii x
  Stăncuţa x
  Tichileşti x
  Tufeşti x
  Vişani x
  BUZĂU Mun. Buzău x Colţi x x
  Or. Nehoiu x
  Or. Pătârlagele x
  Berca x
  Bisoca x
  Buda x x
  Chiojdu x
  Cislău x x
  Gura Teghii x
  Lopătari x
  Măgura x
  Mărgăriteşti x
  Mânzăleşti x
  Merei x
  Pănătău x
  Pietroasele x x
  Tisău x x
  Vipereşti x
  CARAŞ-SEVERIN Or. Anina x Mun. Caransebeş x
  Or. Moldova Nouă x Mun. Reşiţa x
  Armeniş x x Or. Băile Herculane x
  Bozovici x Or. Oraviţa x x
  Caraşova x Berzasca x x
  Cărbunari x Brebu Nou x
  Ciclova Română x Turnu Ruieni x
  Cornereva x Văliug x
  Coronini (Pescari) x Zăvoi x
  Doclin x
  Domaşnea x x
  Eftimie Murgu x
  Ezeriş x
  Gârnic x
  Goruia x
  Iablaniţa x
  Lăpuşnicu Mare x
  Mehadia x
  Obreja x x
  Pojejena x
  Prigor x
  Sasca Montană x
  Sicheviţa x
  Socol x
  Şopotu Nou x
  Teregova x
  Topleţ x
  Zorlenţu Mare x x
  CĂLĂRAŞI Mun. Călăraşi x
  Mânăstirea x
  CLUJ Mun. Dej x x Mun. Cluj-Napoca x
  Mun. Turda x x Mun. Gherla x
  Or. Huedin x x
  Baciu x
  Beliş x
  Călăţele x
  Ciucea x
  Ciurila x x
  Cojocna x x
  Feleacu x
  Fizeşu Gherlii x x
  Floreşti x
  Gilău x
  Iara x
  Izvoru Crişului x
  Mănăstireni x
  Mărgău x
  Mihai Viteazu x
  Negreni x
  Petreştii de Jos x x
  Poieni x
  Săcuieu x
  Sănduleşti x
  Săvădisla x x
  Sâncraiu x
  Sic x
  Tureni x
  CONSTANŢA Mun. Medgidia x Mun. Constanţa x
  Or. Băneasa x Mun. Mangalia x
  Or. Cernavodă x Or. Basarabi x
  Or. Hârşova x Or. Eforie x
  Or. Năvodari x Or. Techirghiol x
  Or. Ovidiu x Albeşti x
  23 August x Agigea x
  Adamclisi x Aliman x
  Corbu x Istria x x
  Costineşti x Limanu x
  Crucea x Topalu x
  Deleni x
  Dobromir x
  Grădina x
  Independenţa x
  Ion Corvin x
  Lipniţa x
  Mihai Viteazu x
  Oltina x
  Ostrov x
  Pecineaga x
  Peştera x
  Săcele x
  Tuzla x
  COVASNA Or. Baraolt x x Mun. Sfântu Gheorghe x
  Or. Întorsura Buzăului x Mun. Târgu Secuiesc x
  Aita Mare x Or. Covasna x
  Arcuş x Comandău x
  Băţani x Malnaş x
  Belin x Reci x
  Bixad x Turia x
  Bodoc x x Vâlcele x
  Boroşneu Mare x Vârghiş x
  Brăduţ x Zăbala x
  Breţcu x
  Cătălina x
  Cernat x
  Estelnic x
  Ghelinţa x
  Ilieni x
  Ojdula x x
  Ozun x
  Poian x
  Sânzieni x
  Valea Crişului x x
  Zagon x x
  DÂMBOVIŢA Or. Fieni x Mun. Târgovişte x
  Or. Moreni x x Or. Pucioasa x
  Aninoasa x Moroeni x
  Bezdead x x
  Bucşani x
  Cobia x
  Corbii Mari x x
  Nucet x x
  Ocniţa x x
  Odobeşti x
  Petreşti x
  Pietroşiţa x
  Potlogi x x
  Răzvad x x
  Runcu x
  Tătărani x x
  Văcăreşti x
  Voineşti x
  Vulcana-Băi x
  Vulcana-Pandele x
  DOLJ Or. Segarcea x Mun. Craiova x
  Cernăteşti x
  Desa x
  Malu Mare x x
  Melineşti x x
  GALAŢI Mun. Tecuci x Mun. Galaţi x
  Or. Bereşti x x
  Băleni x
  Bereşti-Meria x x
  Brăhăşeşti x
  Buciumeni x x
  Cavadineşti x
  Cerţeşti x x
  Corod x
  Cudalbi x
  Drăguşeni x
  Folteşti x
  Fundeni x
  Poiana x x
  Scânteieşti x
  Tuluceşti x
  Vânători x
  GIURGIU Mun. Giurgiu x Comana x x
  GORJ Or. Novaci x Mun. Târgu Jiu x
  Or. Târgu Cărbuneşti x Or. Bumbeşti-Jiu x
  Or. Turceni x Or. Tismana x
  Aninoasa x Baia de Fier x x
  Arcani x x Peştişani x
  Bălăneşti x x Polovragi x
  Bengeşti-Ciocadia x x
  Câlnic x x
  Ciuperceni x x
  Crasna x
  Drăgoteşti x x
  Glogova x
  Hurezani x x
  Leleşti x x
  Mătăsari x
  Muşeteşti x x
  Padeş x
  Runcu x
  Săcelu x
  Schela x
  Scoarţa x
  Stăneşti x x
  Teleşti x
  Vladimir x
  HARGHITA Mun. Ordoheiu Secuiesc x Mun. Miercurea-Ciuc x
  Mun. Topliţa x Mun. Gheorgheni x
  Or. Borsec x Or. Băile Tuşnad x
  Or. Cristuru Secuiesc x x Dârjiu x
  Or. Vlăhiţa x x
  Atid x
  Bilbor x x
  Cârţa x x
  Ciucsângeorgiu x x
  Corund x x
  Cozmeni x
  Ditrău x x
  Feliceni x x
  Frumoasa x x
  Lăzarea x x
  Leliceni x x
  Lunca de Jos x x
  Lupeni x x
  Mereşti x
  Mihăileni x x
  Păuleni-Ciuc x x
  Plăieşii de Jos x
  Porumbeni x x
  Praid x
  Racu x
  Sâncrăieni x
  Sândominic x
  Sânsimion x x
  Sântimbru x
  Subcetate x x
  Suseni x
  Şimoneşti x
  Tulgheş x
  Zetea x x
  HUNEDOARA Mun. Hunedoara x Mun. Deva x
  Mun. Orăştie x Or. Geoagiu x
  Mun. Petroşani x Băniţa x
  Mun. Vulcan x Boşorod x
  Or. Aninoasa x Densuş x x
  Or. Călan x x Orăştioara de Sus x
  Or. Haţeg x Sarmizegetusa x
  Or. Petrila x
  Or. Simeria x
  Or. Uricani x
  Baia de Criş x
  Băiţa x
  Bătrâna x
  Balşa x
  Baru x
  Beriu x
  Brănişca x x
  Bretea Română x
  Buceş x
  Bulzeştii de Sus x
  Bunila x x
  Burjuc x x
  Cârjiţi x
  Crişcior x x
  General Berthelot x
  Gurasada x
  Lăpugiu de Jos x
  Lunca Cernii de Jos x
  Pestişu Mic x x
  Pui x
  Răchitova x
  Rapoltu Mare x
  Râu de Mori x
  Ribiţa x
  Romos x x
  Sălaşu de Sus x
  Sântămăria Orlea x
  Şoimuş x
  Topliţa x
  Toteşti x
  Vaţa de Jos x
  Veţel x x
  Zam x
  IALOMIŢA Mun. Slobozia x
  Or. Amara x
  Borduşani x
  Giurgeni x
  Maia x
  Stelnica x
  IAŞI Or. Hârlău x x Mun. Iaşi x
  Bârnova x
  Brăeşti x x
  Ciurea x x
  Cotnari x x
  Cucuteni x
  Deleni x x
  Dobrovăţ x
  Leţcani x x
  Mironeasa x x
  Răducăneni x
  Schitu Duca x
  Strunga x
  ILFOV Brăneşti x x Mogoşoaia x
  Cernica x x
  Ciolpani x x
  Snagov x
  MARAMUREŞ Or. Săliştea de Sus x Mun. Baia Mare x
  Or. Cavnic x Mun. Sighetu Marmaţiei x
  Or. Seini x Or. Baia Sprie x
  Or. Tăuţii-Măgherăuş x Or. Borşa x
  Or. Ulmeni x x Or. Şomcuta Mare x
  Asuaju de Sus x x Or. Târgu Lăpuş x
  Băiţa de sub Codru x Or. Vişeu de Sus x
  Băiuţ x Bârsana x
  Băseşti x x Budeşti x
  Bicaz x x Deseşti x
  Bistra x Ieud x
  Bocicoiu Mare x x Ocna Şugatag x x
  Bogdan Vodă x Poienile Izei x
  Boiu Mare x Rona de Jos x
  Botiza x Săpânţa x
  Călineşti x x Satulung x
  Câmpulung la Tisa x x Şişeşti x
  Cerneşti x x
  Cicârlău x
  Coaş x
  Coltău x
  Copalnic-Mănăştur x x
  Coroieni x
  Cupşeni x x
  Dumbrăviţa x x
  Fărcaşa x x
  Giuleşti x x
  Lăpuş x x
  Leordina x
  Moisei x
  Oarţa de Jos x x
  Petrova x
  Poienile de sub Munte x
  Remetea Chioarului x x
  Remeţi x
  Repedea x
  Rona de Sus x
  Rozavlea x
  Ruscova x
  Sarasău x x
  Săcălăşeni x x
  Săcel x
  Suciu de Sus x
  Şieu x
  Vadu Izei x
  Valea Chioarului x x
  Vima Mica x x
  Vişeu de Jos x
  MEHEDINŢI Mun. Orşova x Mun. Drobeta-Turnu Severin x
  Bala x Or. Baia de Aramă x x
  Balta x Sviniţa x x
  Cireşu x
  Dubova x
  Eşelniţa x
  Godeanu x
  Hinova x
  Ilovăţ x
  Iloviţa x
  Isverna x
  Izvoru Bârzii x
  Obârşia-Cloşani x
  Podeni x
  Ponoarele x
  Şiseşti x
  Şimian x
  MUREŞ Or. Iernut x Mun. Târgu Mureş x
  Or. Luduş x Mun. Sighişoara x
  Or. Miercurea Nirajului x x Mun. Reghin x
  Or. Sărmaşu x x Or. Sovata x
  Or. Sângeorgiu de Pădure x x Răstoliţa x
  Or. Ungheni x Saschiz x
  Adămuş x
  Albeşti x x
  Apold x x
  Bahnea x
  Band x
  Batoş x
  Băgaciu x
  Băla x
  Beica de Jos x x
  Bereni x
  Bichiş x
  Brâncoveneşti x
  Breaza x
  Ceuaşu de Câmpie x x
  Chiheru de Jos x x
  Corunca x
  Cozma x
  Crăciuneşti x
  Cuci x
  Daneş x x
  Deda x
  Ernei x
  Eremitu x x
  Fântânele x x
  Găneşti x
  Ghindari x x
  Gorneşti x
  Gurghiu x
  Hodoşa x x
  Ibăneşti x
  Lunca x
  Lunca Bradului x
  Mădăraş x
  Mica x
  Nadeş x x
  Neaua x x
  Ogra x
  Păsăreni x
  Petelea x
  Râciu x
  Sărăţeni x
  Sâncraiu de Mureş x x
  Sângeorgiu de Mureş x
  Sânpaul x
  Sânpetru de Câmpie x
  Sântana de Mureş x x
  Solovăstru x
  Stânceni x
  Suseni x
  Suplac x
  Vărgata x
  Vânători x x
  Veţca x
  Viişoara x
  Voivodeni x
  Zagăr x
  Zau de Câmpie x
  NEAMŢ Mun. Roman x Or. Bicaz x
  Or. Roznov x Mun. Piatra-Neamţ x
  Bahna x x Or. Târgu-Neamţ x
  Bârgăuani x Alexandru cel Bun x
  Bicazu Ardelean x Agapia x
  Bicaz-Chei x Bălţăteşti x
  Bira x x Ceahlău x
  Borca x Pângăraţi x
  Borleşti x x Tarcău x
  Boteşti x x Vânători-Neamţ x
  Brusturi x
  Cândeşti x
  Cordun x x
  Crăcăoani x
  Dămuc x
  Dragomireşti x
  Farcaşa x
  Gârcina x
  Gherăeşti x
  Girov x x
  Grinţieş x x
  Grumăzeşti x
  Hangu x
  Mărgineni x x
  Negreşti x x
  Petricani x
  Piatra Şoimului x
  Pipirig x
  Poiana Teiului x
  Răuceşti x
  Războieni x x
  Sagna x
  Săbăoani x
  Ştefan cel Mare x
  Tazlău x
  Trifeşti x
  Tupilaţi x x
  Zăneşti x
  OLT Mun. Caracal x Mun. Slatina x
  Or. Corabia x x
  Brâncoveni x
  Călui x
  Dobrosloveni x x
  Oboga x x
  Poboru x
  PRAHOVA Or. Azuga x Mun. Ploieşti x
  Or. Comarnic x x Mun. Câmpina x
  Or. Urlaţi x x Or. Breaza x
  Băneşti x Or. Buşteni x
  Brazi x Or. Sinaia x
  Brebu x x Or. Slănic x
  Bertea x Or. Vălenii de Munte x
  Ceraşu x
  Cornu x
  Drajna x
  Gherghiţa x
  Izvoarele x
  Măneciu x
  Proviţa de Sus x x
  Sângeru x x
  Ştefeşti x
  Starchiojd x
  Teişani x x
  Telega x
  Valea Călugărească x x
  Valea Doftanei x
  SATU MARE Mun. Carei x x Mun. Satu Mare x
  Or. Tăşnad x x Or. Negreşti-Oaş x
  Bogdand x
  Călineşti-Oaş x
  Certeze x x
  Homoroade x
  Medieşu Aurit x x
  Oraşu Nou x
  Socond x x
  Supur x
  Turţ x
  Vama x x
  SĂLAJ Mun. Zalău x Or. Cehu Silvaniei x
  Or. Jibou x
  Or. Şimleu Silvaniei x
  Cizer x x
  Crasna x
  Cristolţ x x
  Fildu de Jos x
  Gâlgău x
  Gârbou x x
  Hida x
  Horoatu Crasnei x x
  Ileanda x
  Meseşenii de Jos x
  Nuşfalău x
  Poiana Blenchii x x
  Românaşi x
  Sălăţig x
  SIBIU Or. Agnita x Mun. Sibiu x
  Or. Cisnădie x x Mun. Mediaş x
  Or. Miercurea Sibiului x x Or. Avrig x
  Alma x Or. Ocna Sibiului x
  Alţina x Or. Sălişte x
  Apoldu de Jos x Or. Tălmaciu x
  Arpaşu de Jos x Bazna x x
  Aţel x Biertan x
  Axente Sever x x Boiţa x
  Brateiu x Cârţişoara x
  Brădeni x Răşinari x
  Cârţa x x Sadu x
  Cristian x x Tilişca x
  Dârlos x Valea Viilor x
  Gura Râului x
  Iacobeni x
  Jina x
  Laslea x
  Merghindeal x x
  Moşna x x
  Orlat x
  Poiana Sibiului x x
  Porumbacu de Jos x
  Râu Sadului x
  Roşia x x
  Slimnic x
  Şeica Mare x x
  Şeica Mică x x
  Turnu Roşu x
  Vurpăr x x
  SUCEAVA Mun. Fălticeni x Mun. Suceava x
  Mun. Rădăuţi x Mun. Câmpulung Moldovenesc x
  Or. Siret x Mun. Vatra Dornei x
  Or. Solca x x Or. Dolhasca x
  Baia x x Or. Gura Humorului x
  Boroaia x x Arbore x
  Cacica x Fundu Moldovei x
  Cârlibaba x Mănăstirea Humorului x
  Ciocăneşti x Mitocu Dragomirnei x
  Dărmăneşti x x Pătrăuţi x
  Dolheşti x Suceviţa x
  Dorna Arini x Vatra Moldoviţei x
  Dorna Candrenilor x
  Drăgoieşti x
  Forăşti x
  Grămeşti x x
  Hânţeşti x
  Horodniceni x x
  Iacobeni x
  Izvoarele Sucevei x
  Marginea x x
  Mălini x
  Moara x
  Moldova-Suliţa x
  Moldoviţa x
  Muşeniţa x
  Poiana Stampei x
  Pojorâta x
  Putna x
  Râşca x x
  Sadova x
  Slatina x x
  Stulpicani x
  Şaru Dornei x
  Şcheia x x
  Todireşti x x
  Udeşti x x
  Vama x x
  TELEORMAN Mun. Alexandria x
  Mun. Turnu Măgurele x
  Islaz x x
  Năsturelu x
  TIMIŞ Mun. Lugoj x Mun. Timişoara x
  Or. Buziaş x **********
  Or. Făget x
  Or. Sânnicolau Mare x
  Banloc x
  Cenad x
  Criciova x x
  Fârdea x
  Margina x
  Ohaba Lungă x
  Pietroasa x
  Ştiuca x x
  Tomeşti x
  TULCEA Or. Babadag x Mun. Tulcea x
  Or. Isaccea x Or. Sulina x
  Or. Măcin x Murighiol x
  Beidaud x Niculiţel x
  Beştepe x Sfântu Gheorghe x
  C.A. Rosetti x
  Ceatalchioi x
  Chilia Veche x
  Crişan x
  Dorobanţu x
  Greci x
  Izvoarele x
  Jijila x
  Jurilovca x
  Luncaviţa x
  Mahmudia x
  Maliuc x
  Nufăru x
  Peceneaga x x
  Sarichioi x
  Slava Cercheză x
  Somova x
  Topolog x
  Valea Nucarilor x
  VASLUI Mun. Vaslui x
  Mun. Bârlad x
  Mun. Huşi x x
  Or. Murgeni x
  Drânceni x
  Dumeşti x
  Gârceni x
  Ivăneşti x x
  Lipovăţ x
  Pădureni x x
  Poieneşti x x
  Soleşti x
  Ştefan cel Mare x
  Vutcani x x
  VÂLCEA Mun. Drăgăşani x Mun. Râmnicu Vâlcea x
  Or. Brezoi x Or. Băile Govora x
  Or. Ocnele Mari x Or. Băile Olăneşti x
  Bărbăteşti x Or. Călimăneşti x
  Berislăveşti x Or. Horezu x
  Bujoreni x x Costeşti x
  Câineni x Slătioara x
  Dăeşti x x
  Frânceşti x
  Lungeşti x
  Malaia x
  Măldăreşti x
  Mihăeşti x x
  Muiereasca x
  Nicolae Bălcescu x x
  Păuşeşti-Măglaşi x
  Racoviţa x
  Sălătrucel x
  Titeşti x
  Vaideeni x
  Vlădeşti x x
  Voineasa x
  VRANCEA Or. Mărăşeşti x Mun. Focşani x
  Or. Odobeşti x x
  Or. Panciu x
  Andreiaşu de Jos x
  Bârseşti x
  Bordeşti x
  Dumbrăveni x
  Fitioneşti x x
  Mera x
  Năruja x
  Nereju x
  Nistoreşti x
  Răcoasa x x
  Reghiu x
  Rugineşti x
  Slobozia Bradului x
  Soveja x
  Tulnici x
  Valea Sării x
  Vidra x
  Vizantea-Livezi x
  Vrâncioaia x
  MUN. BUCUREŞTI Mun. Bucureşti x
   +  Anexa 2  +  Anexa 3UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALEcu resurse naturale şi antropice mari şi foarte mari,care au probleme ale infrastructurii turistice
  Judeţ UAT cu concentrare mare Probleme ale infra- structurii turistice UAT cu concentrare foarte mare Probleme ale infra- structurii turistice
  1 2 2.1. 3 3.1.
  ALBA Mun. Aiud Mun. Alba Iulia
  Mun. Blaj Mun. Sebeş
  Or. Câmpeni Or. Baia de Arieş x
  Or. Cugir Or. Zlatna x
  Or. Ocna Mureş Almaşu Mare x
  Or. Teiuş x Avram Iancu x
  Albac Câlnic x
  Arieşeni Cetatea de Baltă x
  Blandiana x Galda de Jos x
  Bucium x Ighiu x
  Cenade x Lopadea Nouă x
  Ciugud x Râmetea
  Cricău x Râmeţ x
  Daia Română x Roşia Montană x
  Doştat x Săsciori x
  Fărău x
  Gârbova x
  Gârda de Sus
  Horea x
  Intregalde x
  Jidvei x
  Livezile x
  Lunca Mureşului x
  Lupşa x
  Meteş x
  Mirăslău x
  Noşlac x
  Ocoliş x
  Pianu
  Ponor x
  Poşaga x
  Sălciua x
  Săliştea x
  Sântimbru x
  Scărişoara x
  Stremţ x
  Şona x
  Şugag x
  Vidra x
  Vinţu de Jos x
  ARAD Or. Ineu x Mun. Arad
  Or. Pâncota x Or. Lipova
  Bârzava x Moneasa
  Buteni x Săvârşin x
  Chisindia x
  Felnac x
  Ghioroc x
  Hălmăgel x
  Hălmagiu
  Păuliş
  Secusigiu x
  Şiria x
  Vărădia de Mureş x
  Vârfurile x
  ARGEŞ Or. Costeşti x Mun. Piteşti
  Or. Mioveni x Mun. Câmpulung
  Or. Ştefăneşti x Mun. Curtea de Argeş
  Or. Topoloveni x Rucăr
  Albeştii de Muscel x
  Aninoasa x
  Arefu
  Bascov
  Băiculeşti x
  Bălileşti x
  Berevoeşti x
  Boteni x
  Brăduleţ x
  Budeasa
  Bughea de Jos x
  Bughea de Sus x
  Călineşti x
  Cetăţeni x
  Corbeni
  Corbi x
  Coşeşti x
  Cotmeana x
  Cuca x
  Dâmbovicioara
  Dobreşti x
  Domneşti x
  Dragoslavele
  Lereşti
  Leordeni x
  Mălureni x
  Merişani x
  Miceşti x
  Mihăeşti x
  Mioarele x
  Morăreşti x
  Moşoaia x
  Muşăteşti x
  Negraşi x
  Nucşoara x
  Pietroşani x
  Poenarii de Argeş x
  Sălătrucu x
  Săpata x
  Schitu Goleşti x
  Stoeneşti x
  Stolnici x
  Suici x
  Tigveni x
  Ţiţeşti x
  Valea Iaşului x
  Valea Mare-Pravăţ x
  Vlădeşti x
  BACĂU Or. Comăneşti Mun. Bacău
  Or. Dărmăneşti Or. Slănic-Moldova
  Or. Târgu-Ocna
  Bereşti-Tazlău
  Berzunţi x
  Căiuţi
  Dofteana x
  Oituz
  Palanca x
  BIHOR Mun. Marghita x Mun. Oradea
  Mun. Salonta x Mun. Beiuş
  Or. Aleşd Or. Săcueni x
  Or. Nucet Criştioru de Jos x
  Or. Ştei x Sânmartin
  Or. Vaşcău x Vadu Crişului x
  Or. Valea lui Mihai x
  Auşeu x
  Bratca x
  Budureasa
  Bulz
  Bunteşti x
  Câmpani x
  Derna x
  Diosig x
  Hidişelu de Sus
  Ineu x
  Pietroasa
  Pomezeu x
  Popeşti x
  Remetea x
  Rieni x
  Sălacea x
  Şinteu x
  Şoimi x
  Şuncuiuş
  Tinca
  Vârciorog x
  BISTRIŢA-NĂSĂUD Or. Beclean Mun. Bistriţa
  Bistriţa Bârgăului x Or. Năsăud x
  Budacu de Jos x Or. Sângeorz-Băi
  Căianu Mic x Livezile x
  Cetate x Lechinţa x
  Chiochiş x Maieru x
  Ciceu Mihăeşti x Prundu Bârgăului x
  Coşbuc x Rodna x
  Dumitra x Şanţ
  Galaţii Bistriţei x Târlişua x
  Ilva Mare x
  Leşu x
  Lunca Ilvei x
  Nimigea x
  Nuşeni x
  Parva
  Rebrişoara x
  Romuli x
  Salva x
  Silivaşu de Câmpie x
  Sintereag x
  Spermezeu x
  Şieu x
  Şieu-Măgheruş x
  Şieu-Odorhei x
  Teaca x
  Telciu x
  Tiha Bârgăului
  Uriu x
  Urmeniş x
  Zagra x
  BOTOŞANI Mun. Botoşani
  Mun. Dorohoi
  Or. Bucecea x
  Or. Săveni x
  Dersca x
  Frumuşica x
  Mihai Eminescu
  Tudora x
  Vârfu Câmpului x
  Vorona x
  BRAŞOV Mun. Codlea x Mun. Braşov
  Mun. Făgăraş Mun. Săcele
  Or. Ghimbav Or. Râşnov x
  Or. Predeal Or. Rupea x
  Augustin Or. Zărneşti
  Beclean Bran
  Budila x Buneşti
  Caţa x Prejmer x
  Cristian x Sâmbăta de Sus x
  Crizbav x
  Drăguş x
  Dumbrăviţa x
  Feldioara x
  Fundata
  Hărman x
  Hoghiz x
  Homorod x
  Lisa x
  Măieruş x
  Moieciu
  Părău x
  Poiana Mărului
  Racoş x
  Recea x
  Sânpetru
  Şercaia x
  Şinca x
  Şinca Nouă x
  Şoarş x
  Teliu x
  Viştea x
  Voila
  Vulcan x
  BRĂILA Berteştii de Jos x Mun. Brăila
  Gropeni x
  Măxineni x
  Stăncuţa x
  Tichileşti x
  Tufeşti x
  Vişani x
  BUZĂU Mun. Buzău Colţi x
  Or. Nehoiu x
  Or. Pătârlagele x
  Berca x
  Bisoca x
  Buda x
  Chiojdu x
  Cislău
  Gura Teghii x
  Lopătari x
  Măgura x
  Mărgăriteşti x
  Mânzăleşti x
  Merei
  Pănătău x
  Pietroasele x
  Tisău
  Vipereşti x
  CARAŞ-SEVERIN Or. Anina x Mun. Caransebeş
  Or. Moldova Nouă x Mun. Reşiţa
  Armeniş x Or. Băile Herculane
  Bozovici Or. Oraviţa x
  Caraşova x Berzasca x
  Cărbunari x Brebu Nou
  Ciclova Română x Văliug
  Cornereva x Zăvoi
  Coronini (Pescari) x
  Doclin x
  Domaşnea x
  Eftimie Murgu x
  Ezeriş x
  Gârnic x
  Goruia x
  Iablaniţa x
  Lăpuşnicu Mare x
  Mehadia
  Obreja x
  Pojejena
  Prigor x
  Sasca Montană x
  Sicheviţa x
  Socol x
  Şopotu Nou x
  Teregova x
  Topleţ x
  Turnu Ruieni
  Zorlenţu Mare x
  CĂLĂRAŞI Mun. Călăraşi
  Mânăstirea x
  CLUJ Mun. Dej Mun. Cluj-Napoca
  Mun. Turda Mun. Gherla
  Or. Huedin x
  Baciu x
  Beliş
  Călăţele x
  Ciucea
  Ciurila x
  Cojocna x
  Feleacu
  Fizeşu Gherlii x
  Floreşti x
  Gilău
  Iara
  Izvoru Crişului x
  Mănăstireni x
  Mărgău
  Mihai Viteazu
  Negreni x
  Petreştii de Jos x
  Poieni
  Săcuieu x
  Sănduleşti x
  Săvădisla
  Sâncraiu
  Sic
  Tureni x
  CONSTANŢA Mun. Medgidia x Mun. Constanţa
  Or. Băneasa x Mun. Mangalia
  Or. Cernavodă x Or. Basarabi x
  Or. Hârşova x Or. Eforie
  Or. Năvodari Or. Techirghiol
  Or. Ovidiu Albeşti x
  23 August x Agigea x
  Adamclisi x Aliman x
  Corbu x Istria x
  Costineşti Limanu
  Crucea x Topalu
  Deleni x
  Dobromir x
  Grădina x
  Independenţa x
  Ion Corvin x
  Lipniţa x
  Mihai Viteazu x
  Oltina x
  Ostrov x
  Pecineaga x
  Peştera x
  Săcele
  Tuzla
  COVASNA Or. Baraolt Mun. Sfântu Gheorghe
  Or. Întorsura Buzăului x Mun. Târgu Secuiesc
  Aita Mare x Or. Covasna
  Arcuş Comandău x
  Băţani x Malnaş x
  Belin x Reci
  Bixad x Turia
  Bodoc x Vâlcele x
  Boroşneu Mare x Vârghiş x
  Brăduţ x Zăbala x
  Breţcu x
  Cătălina x
  Cernat x
  Estelnic x
  Ghelinţa
  Ilieni
  Ojdula x
  Ozun x
  Poian x
  Sânzieni x
  Valea Crişului x
  Zagon x
  DÂMBOVIŢA Or. Fieni x Mun. Târgovişte
  Or. Moreni Or. Pucioasa
  Aninoasa x Moroeni
  Bezdead x
  Bucşani x
  Cobia x
  Corbii Mari x
  Nucet x
  Ocniţa x
  Odobeşti x
  Petreşti x
  Pietroşiţa x
  Potlogi x
  Răzvad x
  Runcu x
  Tătărani x
  Văcăreşti x
  Voineşti x
  Vulcana-Băi x
  Vulcana-Pandele x
  DOLJ Or. Segarcea x Mun. Craiova
  Cernăteşti x
  Desa x
  Malu Mare x
  Melineşti x
  GALAŢI Mun. Tecuci x Mun. Galaţi
  Or. Bereşti x
  Băleni x
  Bereşti-Meria x
  Brăhăşeşti x
  Buciumeni x
  Cavadineşti x
  Cerţeşti x
  Corod x
  Cudalbi x
  Drăguşeni x
  Folteşti x
  Fundeni x
  Poiana x
  Scânteieşti x
  Tuluceşti x
  Vânători x
  GIURGIU Mun. Giurgiu Comana x
  GORJ Or. Novaci Mun. Târgu Jiu
  Or. Târgu Cărbuneşti x Or. Bumbeşti-Jiu x
  Or. Turceni x Or. Tismana
  Aninoasa x Baia de Fier
  Arcani x Peştişani x
  Bălăneşti x Polovragi x
  Bengeşti-Ciocadia x
  Câlnic x
  Ciuperceni x
  Crasna x
  Drăgoteşti x
  Glogova x
  Hurezani x
  Leleşti x
  Mătăsari x
  Muşeteşti x
  Padeş x
  Runcu x
  Săcelu
  Schela x
  Scoarţa x
  Stăneşti x
  Teleşti x
  Vladimir x
  HARGHITA Mun. Odorheiu Secuiesc Mun. Miercurea-Ciuc
  Mun. Topliţa x Mun. Gheorgheni
  Or. Borsec Or. Băile Tuşnad
  Or. Cristuru Secuiesc x Dârjiu x
  Or. Vlăhiţa
  Atid x
  Bilbor x
  Cârţa x
  Ciucsângeorgiu x
  Corund
  Cozmeni
  Ditrău x
  Feliceni
  Frumoasa x
  Lăzarea
  Leliceni x
  Lunca de Jos
  Lupeni
  Mereşti x
  Mihăileni x
  Păuleni-Ciuc x
  Plăieşii de Jos
  Porumbeni x
  Praid
  Racu
  Sâncrăieni x
  Sândominic x
  Sânsimion x
  Sântimbru
  Subcetate x
  Suseni x
  Şimoneşti x
  Tulgheş x
  Zetea
  HUNEDOARA Mun. Hunedoara Mun. Deva
  Mun. Orăştie Or. Geoagiu
  Mun. Petroşani Băniţa x
  Mun. Vulcan Boşorod x
  Or. Aninoasa Densuş x
  Or. Călan x Orăştioara de Sus x
  Or. Haţeg Sarmizegetusa x
  Or. Petrila x
  Or. Simeria x
  Or. Uricani x
  Baia de Criş x
  Băiţa x
  Bătrâna x
  Balşa x
  Baru x
  Beriu x
  Brănişca x
  Bretea Română x
  Buceş x
  Bulzeştii de Sus x
  Bunila x
  Burjuc x
  Cârjiţi x
  Crişcior x
  General Berthelot x
  Gurasada x
  Lăpugiu de Jos x
  Lunca Cernii de Jos x
  Pestişu Mic x
  Pui x
  Rachitova x
  Rapoltu Mare x
  Râu de Mori
  Ribiţa x
  Romos x
  Sălaşu de Sus x
  Sântămăria Orlea x
  Şoimuş x
  Topliţa x
  Toteşti x
  Vaţa de Jos
  Veţel x
  Zam x
  IALOMIŢA Mun. Slobozia
  Or. Amara
  Borduşani x
  Giurgeni x
  Maia x
  Stelnica x
  IAŞI Or. Hârlău x Mun. Iaşi
  Bârnova x
  Brăeşti x
  Ciurea x
  Cotnari x
  Cucuteni x
  Deleni x
  Dobrovăţ x
  Leţcani x
  Mironeasa x
  Răducăneni x
  Schitu Duca x
  Strunga x
  ILFOV Brăneşti x Mogoşoaia
  Cernica x
  Ciolpani
  Snagov
  MARAMUREŞ Or. Săliştea de Sus x Mun. Baia Mare
  Or. Cavnic Mun. Sighetu Marmaţiei
  Or. Seini x Or. Baia Sprie
  Or. Tăuţii-Măgherăuş x Or. Borşa
  Or. Ulmeni x Or. Şomcuta Mare x
  Asuaju de Sus x Or. Târgu Lăpuş
  Băiţa de sub Codru x Or. Vişeu de Sus
  Băiuţ x Bârsana
  Băseşti x Budeşti x
  Bicaz x Deseşti
  Bistra x Ieud x
  Bocicoiu Mare x Ocna Şugatag
  Bogdan Vodă x Poienile Izei
  Boiu Mare x Rona de Jos
  Botiza Săpânţa
  Călineşti x Satulung x
  Câmpulung la Tisa x Şişeşti x
  Cerneşti
  Cicârlău x
  Coaş x
  Coltău
  Copalnic-Mănăştur x
  Coroieni x
  Cupşeni x
  Dumbrăviţa x
  Fărcaşa x
  Giuleşti
  Lăpuş x
  Leordina x
  Moisei x
  Oarţa de Jos x
  Petrova x
  Poienile de sub Munte x
  Remetea Chioarului x
  Remeţi x
  Repedea x
  Rona de Sus x
  Rozavlea x
  Ruscova x
  Sarasău x
  Săcălăşeni x
  Săcel x
  Suciu de Sus x
  Şieu
  Vadu Izei
  Valea Chioarului
  Vima Mică x
  Vişeu de Jos x
  MEHEDINŢI Mun. Orşova Mun. Drobeta-Turnu Severin
  Bala Or. Baia de Aramă x
  Balta x Sviniţa x
  Cireşu x
  Dubova x
  Eşelniţa
  Godeanu x
  Hinova x
  Ilovăţ x
  Iloviţa x
  Isverna x
  Izvoru Bârzii x
  Obârşia-Cloşani x
  Podeni x
  Ponoarele x
  Şişeşti x
  Şimian x
  MUREŞ Or. Iernut x Mun. Târgu Mureş
  Or. Luduş x Mun. Sighişoara
  Or. Miercurea Nirajului x Mun. Reghin
  Or. Sărmaşu x Or. Sovata
  Or.Sângeorgiu de Pădure x Răstoliţa x
  Or. Ungheni x Saschiz x
  Adămuş x
  Albeşti
  Apold x
  Bahnea x
  Band x
  Batoş x
  Băgaciu x
  Băla x
  Beica de Jos x
  Bereni x
  Bichiş x
  Brâncoveneşti x
  Breaza x
  Ceuaşu de Câmpie x
  Chiheru de Jos x
  Corunca x
  Cozma x
  Crăciuneşti x
  Cuci x
  Daneş
  Deda x
  Ernei x
  Eremitu x
  Fântânele x
  Găneşti x
  Ghindari x
  Gorneşti
  Gurghiu x
  Hodoşa x
  Ibăneşti x
  Lunca x
  Lunca Bradului x
  Mădăraş x
  Mica x
  Nadeş x
  Neaua x
  Ogra x
  Păsăreni x
  Petelea x
  Râciu x
  Sărăţeni x
  Sâncraiu de Mureş x
  Sângeorgiu de Mureş x
  Sânpaul x
  Sânpetru de Câmpie x
  Sântana de Mureş x
  Solovăstru x
  Stânceni x
  Suseni x
  Suplac x
  Vărgata x
  Vânători x
  Veţca x
  Viişoara x
  Voivodeni x
  Zagăr x
  Zau de Câmpie x
  NEAMŢ Mun. Roman Mun. Piatra-Neamţ
  Or. Bicaz Or. Târgu-Neamţ
  Or. Roznov x Alexandru cel Bun
  Bahna x Agapia
  Bârgăuani x Bălţăteşti
  Bicazu Ardelean Ceahlău
  Bicaz-Chei x Pângăraţi x
  Bira x Tarcău
  Borca x Vânători-Neamţ
  Borleşti x
  Boteşti x
  Brusturi x
  Cândeşti x
  Cordun x
  Crăcăoani x
  Dămuc x
  Dragomireşti x
  Farcaşa x
  Gârcina x
  Gherăeşti x
  Girov x
  Grinţieş x
  Grumăzeşti x
  Hangu
  Mărgineni x
  Negreşti x
  Petricani x
  Piatra Şoimului x
  Pipirig x
  Poiana Teiului x
  Răuceşti x
  Războieni x
  Sagna x
  Săbăoani x
  Ştefan cel Mare x
  Tazlău x
  Trifeşti x
  Tupilaţi
  Zăneşti x
  OLT Mun. Caracal x Mun. Slatina
  Or. Corabia x
  Brâncoveni x
  Călui x
  Dobrosloveni x
  Oboga x
  Poboru x
  PRAHOVA Or. Azuga Mun. Ploieşti
  Or. Comarnic Mun. Câmpina
  Or. Urlaţi x Or. Breaza
  Băneşti Or. Buşteni
  Brazi x Or. Sinaia
  Brebu x Or. Slănic
  Bertea x Or. Vălenii de Munte x
  Ceraşu x
  Cornu x
  Drajna x
  Gherghiţa x
  Izvoarele x
  Măneciu
  Proviţa de Sus x
  Sângeru x
  Ştefeşti x
  Starchiojd x
  Teişani x
  Telega x
  Valea Călugărească
  Valea Doftanei
  SATU MARE Mun. Carei x Mun. Satu Mare
  Or. Tăşnad x Or. Negreşti-Oaş x
  Bogdand x
  Călineşti-Oaş x
  Certeze x
  Homoroade x
  Medieşu Aurit x
  Oraşu Nou x
  Socond x
  Supur x
  Turţ x
  Vama x
  SĂLAJ Mun. Zalău Or. Cehu Silvaniei x
  Or. Jibou
  Or. Şimleu Silvaniei x
  Cizer x
  Crasna x
  Cristolţ x
  Fildu de Jos x
  Gâlgău x
  Gârbou x
  Hida x
  Horoatu Crasnei x
  Ileanda
  Meseşenii de Jos x
  Nuşfalău x
  Poiana Blenchii x
  Românaşi x
  Sălăţig x
  SIBIU Or. Agnita x Mun. Sibiu
  Or. Cisnădie Mun. Mediaş
  Or. Miercurea Sibiului x Or. Avrig
  Alma x Or. Ocna Sibiului x
  Alţina x Or. Sălişte
  Apoldu de Jos x Or. Tălmaciu
  Arpaşu de Jos x Bazna
  Aţel x Biertan x
  Axente Sever x Boiţa x
  Brateiu x Cârţişoara
  Brădeni x Răşinari
  Cârţa x Sadu
  Cristian Tilişca x
  Dârlos x Valea Viilor x
  Gura Râului
  Iacobeni x
  Jina x
  Laslea x
  Merghindeal x
  Moşna x
  Nocrich x
  Orlat x
  Poiana Sibiului x
  Porumbacu de Jos x
  Râu Sadului x
  Roşia x
  Slimnic x
  Şeica Mare x
  Şeica Mică x
  Turnu Roşu x
  Vurpăr x
  SUCEAVA Mun. Fălticeni x Mun. Suceava
  Mun. Rădăuţi Mun. Câmpulung Moldovenesc
  Or. Siret x Mun. Vatra Dornei
  Or. Solca x Or. Dolhasca x
  Baia x Or. Gura Humorului
  Boroaia x Arbore x
  Cacica x Fundu Moldovei x
  Cârlibaba Mănăstirea Humorului
  Ciocăneşti Mitocu Dragomirnei x
  Dărmăneşti x Pătrăuţi x
  Dolheşti x Suceviţa
  Dorna Arini Vatra Moldoviţei x
  Dorna Candrenilor x