HOTĂRÂRE nr. 1.421 din 4 noiembrie 2008privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 şi 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Argeş şi Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Barna Tanczos,secretar de statp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 1.421.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa sectorului de drum care se transmite din domeniul public al judeţuluiArgeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor,în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzişi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interesnaţional în domeniul administrării drumurilor naţionale*Font 8*────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬──────┐Denumirea sectorului │Poziţia din intravilanul│Persoana │Persoana │Lungimea │Indica- │Indica│      de drum │ bunurilor aparţinând │juridică │juridică │totală (km) │tivul │tivul │                        │ domeniului public al │de la care │la care se │şi poziţiile│ vechi │ nou │                        │judeţului, aprobat prin │se transmite│ transmite │kilometrice │ │ │                        │ Hotărârea Guvernului │sectorul │ sectorul │ │ │ │                        │ nr. 447/2002 │ de drum │ de drum │ │ │ │────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────┤DJ 703 H Curtea de Argeş│ Nr. de inventar: 29 │Judeţul │Statul │ │ │ │(DN 7 C) - Valea Danului│ Cod de clasificare: │Argeş, din │român, în │ 29,800 │ │ │- Cepari Pământeni - │ 1.3.7.2. │adminis- │adminis- │0+000-29+800│DJ 703 H│DN 7 C│Rudeni - Suici - Valeni │ │trarea │trarea │ │ │ │- Sălătrucu - limita │ │Consiliului │Ministerului│ │ │ │judeţului Vâlcea │ │Judeţean │Transpor- │ │ │ │                        │ │ Argeş │turilor │ │ │ │────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────┘-------------