ACORD din 8 mai 2008între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 20 noiembrie 2008    Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare ICNUR, şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, denumită în continuare OIM, denumite în continuare părţi,în conformitate cu prevederile art. III alin. (1) şi (3) din Acordul dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, semnat la Geneva la 12 august 1992, şi cu prevederile art. 5 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie referitor la statutul juridic, privilegiile şi imunităţile acestei organizaţii în România, semnat la Bucureşti la 15 iulie 1992,ţinând cont de prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), încheiat la 15 mai 1997,recunoscând că există persoane în nevoie urgentă de protecţie internaţională în ţara lor de azil, aflate sub ameninţarea violării grave a drepturilor omului,în scopul sprijinirii eforturilor comunităţii internaţionale în vederea asigurării accesului la soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiect şi definiţii (1) Prezentul acord are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor pentru primirea şi acordarea permisiunii de şedere temporară pe teritoriul României unui grup selectat de persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională, definirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor şi reglementarea cooperării dintre acestea, în ceea ce priveşte aspectele juridice, administrative, financiare şi practice, pentru a asigura procesarea rapidă în vederea relocării ulterioare a acestor persoane în ţări terţe. (2) În sensul prezentului acord, sintagma persoană aflată în nevoie urgentă de protecţie internaţională se referă la refugiaţii recunoscuţi în baza Convenţiei din anul 1951 şi a Protocolului său adiţional din anul 1967 privind statutul refugiaţilor şi la alte persoane aflate sub mandat ICNUR, care se află în nevoie de evacuare urgentă din ţara de prim azil şi care urmează să fie admişi temporar pe teritoriul României în vederea relocării lor ulterioare în ţări terţe.  +  Articolul 2Prevederi generale (1) Numărul total de persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională care vor fi primite temporar pe teritoriul României în condiţiile prezentului acord nu va depăşi, în niciun moment, 200 de persoane. (2) Persoanele care fac obiectul prezentului acord vor fi cazate în spaţiile Centrului de tranzit în regim de urgenţă desemnate de Guvernul României. Persoanele care fac obiectul prezentului acord vor solicita aprobarea prealabilă a autorităţilor române responsabile cu implementarea acestuia în cazul în care doresc să călătorească pe teritoriul României. Drepturile şi obligaţiile acestor persoane sunt stabilite prin legislaţia română. (3) Perioada de şedere temporară pe teritoriul României acordată persoanelor care fac obiectul prezentului acord este de 6 luni de la data intrării acestora pe teritoriul României. (4) În situaţii excepţionale, dreptul de şedere prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit succesiv de către ministrul internelor şi reformei administrative din România, pentru cazuri individuale, pentru perioade de 6 luni, până în momentul în care persoanele care fac obiectul prezentului acord sunt relocate într-o ţară terţă. (5) Ca urmare a prelungirii dreptului de şedere pentru o persoană care face obiectul prezentului acord, părţile vor întreprinde toate demersurile necesare, potrivit obligaţiilor ce le revin în temeiul prezentului acord, pentru a urgenta relocarea acestora într-o ţară terţă. (6) Toate cheltuielile implicate de aceste operaţiuni vor fi suportate de către părţi, în conformitate cu responsabilităţile lor specifice prevăzute la art. 3, 4, 5 şi 13. (7) Părţile se angajează să respecte principiul confidenţialităţii şi al protecţiei datelor în gestionarea datelor personale ale persoanelor care fac obiectul prezentului acord. Procesarea datelor personale se va face în conformitate cu instrumentele internaţionale şi regionale relevante, cu regulile şi regulamentele europene la care România este parte.  +  Articolul 3Responsabilităţile Guvernului României (1) Guvernul României desemnează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, drept autoritate competentă pentru implementarea prezentului acord, în numele său. (2) MIRA va desemna structurile sale cu responsabilităţi în implementarea prezentului acord şi le va comunică celorlalte părţi. (3) a) MIRA va procesa lista persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională propuse de ICNUR pentru a fi evacuate în regim de tranzit în România, în vederea relocării ulterioare în state terţe. În realizarea acestui scop, MIRA poate solicita informaţii suplimentare. b) MIRA va comunică ICNUR numele persoanelor admise pe teritoriul României, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii informaţiilor solicitate. În cazuri individuale excepţionale, la solicitarea oricărei părţi, acest termen poate fi prelungit. c) Decizia de a acorda sau a respinge accesul pe teritoriul României persoanelor care fac obiectul prezentului acord este în întregime la discreţia MIRA, care nu este obligat să comunice motivele ce au stat la baza acestei decizii. d) Accesul pe teritoriul României al persoanelor care fac obiectul prezentului acord va fi acordat pe baza documentelor de călătorie puse la dispoziţie de ICNUR şi a scrisorii MIRA prin care se comunică lista persoanelor la care se face referire la lit. b). (4) Dacă, ulterior intrării unei persoane pe teritoriul României, se identifică motive care ar fi determinat respingerea accesului acesteia pe teritoriul României, MIRA va notifica celelalte părţi, în cel mai scurt timp, şi va solicita urgentarea măsurilor pentru relocarea ulterioară imediată a acesteia. Până la îndeplinirea etapelor necesare în acest sens, MIRA va lua orice alte măsuri necesare pentru a gestiona corespunzător situaţia, în conformitate cu prevederile legislaţiei române, cu respectarea principiului nereturnării. (5) MIRA va elibera documente temporare de identitate persoanelor care fac obiectul prezentului acord pe timpul şederii legale a acestora pe teritoriul României şi va menţine ordinea publică în spaţiile puse la dispoziţie pentru cazarea acestor persoane şi, în cazul în care va fi necesar, în alte locuri unde aceste persoane vor fi prezente, după cum va fi convenit de către părţi. (6) MIRA va pune la dispoziţia ICNUR, cu titlu gratuit, spaţiile necesare cazării persoanelor care fac obiectul prezentului acord şi spaţiile de lucru pentru ICNUR, partenerii săi şi OIM, în scopul implementării prezentului acord şi în condiţiile prevăzute de acesta şi de Aranjamentele de lucru adiţionale, ce vor fi încheiate între MIRA şi celelalte părţi, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2). MIRA se va asigura că persoanele care fac obiectul prezentului acord au acces la serviciile de asistenţă generală furnizate de către celelalte părţi la standardele ICNUR şi OIM. (7) În scopul implementării prezentului acord, spaţiile menţionate la alin. (6), pe întreaga perioadă în care acestea se vor afla la dispoziţia ICNUR, a partenerilor acestuia şi OIM, vor reprezenta Centrul de tranzit în regim de urgenţă, denumit în continuare CTU. La solicitare, spaţii suplimentare pot fi puse la dispoziţie pentru acelaşi scop. Fără a prejudicia operaţiunile CTU, MIRA îşi rezervă dreptul de a desfăşura operaţiuni zilnice folosind restul spaţiilor disponibile în aceeaşi locaţie. (8) MIRA va asigura sprijinul şi asistenţa necesare pentru a urgenta sosirea, precum şi plecarea persoanelor care fac obiectul prezentului acord, în vederea relocării ulterioare.  +  Articolul 4Responsabilităţile ICNUR (1) În baza prezentului acord, ICNUR va avea următoarele responsabilităţi: a) va transmite MIRA lista persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională propuse pentru a fi evacuate în regim de tranzit în România, în vederea relocării ulterioare, o prezentare a situaţiei şi a motivelor pentru care se consideră că este necesară evacuarea urgentă, precum şi orice alte informaţii suplimentare disponibile care ar putea fi solicitate de MIRA în scopul acordării accesului acestor persoane pe teritoriul României. Astfel de informaţii vor include, în mod obligatoriu, criteriile folosite pentru selecţia persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională, orice angajamente sau garanţii care să ateste că ţările de relocare vor considera aceste persoane ca fiind cazuri prioritare, precum şi confirmarea disponibilităţii fondurilor necesare pentru desfăşurarea operaţiunii până la plecarea persoanelor în cauză din România; b) va elibera certificate de refugiat ICNUR şi va încerca să obţină documente de călătorie, precum Documentul de călătorie ICRC, pentru persoanele aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională înaintea evacuării acestora în CTU; c) va acoperi toate cheltuielile ocazionate de prezenţa pe teritoriul României, respectiv în CTU, a persoanelor care fac obiectul prezentului acord, în limita fondurilor disponibile puse la dispoziţia ICNUR. Această prevedere nu va include compensaţii ale costurilor operaţionale şi de administrare curente ce decurg din întreţinerea spaţiilor aferente CTU şi a solicitanţilor de azil cazaţi în acest loc; d) va depune toate eforturile pentru a urgenta transferul persoanelor care fac obiectul prezentului acord în statele de relocare în intervalul de timp menţionat la art. 2 alin. (3), (4) şi (5); e) va depune toate eforturile necesare pentru a urgenta transferul, în afara teritoriului României, al oricărei persoane din grup care nu a fost relocată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3) sau care intră sub incidenţa prevederilor art. 3 alin. (4). Cheltuielile ocazionate de rămânerea în continuare a acestor persoane pe teritoriul României până la momentul transferului într-un stat terţ vor fi suportate de ICNUR; f) semestrial, va prezenta Comitetului de coordonare prevăzut la art. 7 rapoarte actualizate asupra progreselor înregistrate. (2) ICNUR va comunică MIRA, în cel mai scurt timp, numele organizaţiilor cărora ICNUR le va delega executarea activităţilor legate de implementarea prezentului acord, aşa cum este stabilit în Aranjamentele de lucru prevăzute la art. 13. Această prevedere nu va fi interpretată ca o declinare a responsabilităţilor asumate de ICNUR prin semnarea prezentului acord.  +  Articolul 5Responsabilităţile OIM (1) În executarea prezentului acord, OIM îşi asumă următoarele responsabilităţi: a) va organiza transportul internaţional către România al persoanelor care fac obiectul prezentului acord. Solicitarea de a transporta persoanele aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională din ţara gazdă către CTU va fi realizată de către ICNUR în baza Fondului de reacţie rapidă pentru transport (RRTF).; b) va efectua evaluări ale stării de sănătate pentru toate persoanele aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională în momentul sosirii acestora în România şi înaintea plecării lor în vederea relocării; c) va organiza transportul local pe teritoriul României al persoanelor care fac obiectul prezentului acord, cu consultarea MIRA, în scopul implementării prevederilor lit. b) şi d) din prezentul articol; d) în conformitate cu solicitările ţării de relocare, va oferi programe de orientare culturală persoanelor care fac obiectul prezentului acord; e) va organiza transportul persoanelor care fac obiectul prezentului acord din CTU din România către ţările de relocare, potrivit prevederilor prezentului acord, în baza acordurilor semnate între OIM şi ţările de relocare şi/sau a Memorandumului de înţelegere încheiat în anul 1997 între OIM şi ICNUR; f) la solicitarea Comitetului de coordonare menţionat la art. 7, va organiza transportul către un stat terţ al oricărei persoane din grup care, după terminarea operaţiunilor de relocare, nu a fost relocată. (2) OIM va suporta cheltuielile ce decurg din activităţile specificate la alin. (1), în măsura disponibilităţii fondurilor aflate la dispoziţia sa.  +  Articolul 6Coordonarea şi schimbul de informaţii dintre părţiActivităţile în domeniul informării şi relaţiilor publice privind prezenţa pe teritoriul României a persoanelor care fac obiectul prezentului acord vor fi organizate în comun de către părţi. În cazul în care este necesară publicarea de către oricare dintre părţi a unor informaţii legate de implementarea prezentului acord, conţinutul unor astfel de informaţii va fi comunicat şi convenit în avans cu toate părţile.  +  Articolul 7Comitetul de coordonare (1) În scopul coordonării implementării prezentului acord, se înfiinţează Comitetul de coordonare alcătuit din reprezentanţi ai MIRA, ICNUR şi OIM în România. (2) Comitetul de coordonare se întâlneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie pentru soluţionarea oricăror probleme care survin în urma implementării prezentului acord. (3) Preşedinţia Comitetului de coordonare este asigurată de reprezentantul MIRA. (4) La reuniunile Comitetului de coordonare pot fi invitaţi să participe, cu statut de observator, reprezentanţi ai organizaţiilor menţionate la art. 4 alin. (2), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor din ţările de relocare.  +  Articolul 8Responsabilitatea pentru prejudicii (1) Fiecare parte va fi responsabilă pentru orice prejudiciu legat de moartea sau rănirea personalului, funcţionarilor, agenţilor sau angajaţilor săi, inclusiv pentru pierderile şi pagubele materiale care decurg din sau au legătură cu implementarea prezentului acord. (2) În cazul în care un membru al echipei uneia dintre părţi, în timpul executării sarcinilor care rezultă din aplicarea prezentului acord, produce o pagubă unei terţe persoane, compensaţia va fi suportată de către acea parte. (3) Comitetul de coordonare va stabili circumstanţele în care s-a produs paguba şi va facilita stabilirea compensaţiei.  +  Articolul 9Soluţionarea litigiilorOrice litigiu ce rezultă din implementarea prezentului acord va fi discutat în cadrul Comitetului de coordonare pentru soluţionare pe cale amiabilă între acestea, fie prin negociere, fie prin orice alte mijloace nejudiciare, inclusiv arbitraj, după cum convin părţile.  +  Articolul 10Privilegii şi imunităţiNimic din sau referitor la prezentul acord nu poate fi considerat o renunţare - expresă sau implicită - la oricare dintre privilegiile ori imunităţile de care se bucură părţile pe teritoriul României.  +  Articolul 11Suspendarea aplicării Acordului (1) Implementarea prezentului acord este suspendată în următoarele situaţii: a) dacă spaţiile MIRA destinate cazării persoanelor care fac obiectul prezentului acord devin indisponibile din cauza:(i) necesităţii asigurării cazării pentru solicitanţii de azil şi pentru persoanele care se bucură de o formă de protecţie în România, potrivit legislaţiei române privind azilul;(îi) unor situaţii excepţionale care necesită utilizarea capacităţii de cazare a spaţiilor în care se află CTU pentru cazarea urgentă a persoanelor afectate;(iii) activării neprevăzute a unor obligaţii asumate de către România în baza dreptului internaţional sau a legislaţiei Uniunii Europene; b) dacă oricare dintre părţi nu respectă obligaţia de relocare a persoanelor care fac obiectul prezentului acord la momentul expirării termenului-limită prevăzut la art. 2 alin. (3), în cazul în care acesta nu este prelungit. (2) Acordul va fi suspendat automat în situaţiile în care, din motive imputabile oricărei părţi, numărul cazurilor prevăzute la art. 2 alin. (5) depăşeşte 20. (3) În cazul situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (4), Acordul se suspendă până la clarificarea situaţiei persoanei sau persoanelor în cauză. (4) Suspendarea prezentului acord nu va produce niciun efect asupra obligaţiilor părţilor cu privire la persoanele care fac obiectul prezentului acord, aflate deja pe teritoriul României. (5) Decizia de suspendare, respectiv aceea de încetare a suspendării este comunicată, în scris, celorlalte părţi şi intră în vigoare la data menţionată în notificare.  +  Articolul 12Încetarea valabilităţii Acordului (1) Prezentul acord va înceta dacă: a) oricare dintre părţi se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute în prezentul acord, din cauza unor circumstanţe mai presus de voinţa acestora, survenite în timpul implementării Acordului; b) o parte decide, după consultarea cu celelalte părţi, că o altă parte/celelalte părţi nu îşi îndeplineşte/nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în baza prezentului acord; c) se convine de comun acord încetarea prezentului acord. (2) Încetarea valabilităţii prezentului acord produce efecte după două luni de la data menţionată în notificarea încetării sau de la data adoptării unei decizii comune. (3) Prevederile prezentului acord vor continua să fie aplicate persoanelor aflate în procedură la această dată în CTU, până la relocarea lor ulterioară în ţări terţe. (4) Încetarea valabilităţii Acordului nu va stinge obligaţiile părţilor cu privire la persoanele care fac obiectul prezentului acord, aflate deja pe teritoriul României, pe durata şederii lor.  +  Articolul 13Implementarea Acordului (1) Părţile vor depune toate eforturile în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate pentru asigurarea funcţionării CTU şi pentru oferirea de asistenţă generală, aceasta incluzând, dar fără a fi limitată la asigurarea, pentru persoanele care fac obiectul prezentului acord, pe durata rămânerii acestora în CTU, a unui nivel de subzistenţă şi asistenţă medicală la standardele ICNUR. (2) Aranjamente de lucru separate vor fi încheiate între MIRA şi celelalte părţi, precum şi între părţi şi organizaţiile desemnate să îndeplinească anumite activităţi legate de implementarea prezentului acord pentru a stabili în detaliu angajamentele financiare şi activităţile specifice ce vor fi desfăşurate în perioada de implementare a prezentului acord.  +  Articolul 14Dispoziţii finale (1) Prezentul acord va fi valabil pentru o perioadă de un an şi va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia. Prezentul acord se va reînnoi automat pentru noi perioade de câte un an, cu condiţia ca niciuna dintre părţi să nu notifice celorlalte părţi intenţia sa de a denunţa Acordul. (2) Prevederile prezentului acord pot fi completate şi/sau modificate prin acordul părţilor. Oricare parte care intenţionează să propună completarea şi/sau modificarea prevederilor Acordului va notifica, în scris, celorlalte părţi intenţia sa şi conţinutul propunerii sale. O astfel de completare şi/sau modificare a prevederilor prezentului acord va intra în vigoare potrivit procedurii prevăzute la alin. (1). (3) Prezentul acord nu va prima şi nu va aduce atingere în niciun fel obligaţiilor internaţionale ale României, inclusiv celor ce decurg din Convenţia privind statutul refugiaţilor din anul 1951 şi a Protocolului său adiţional din anul 1967. (4) După intrarea în vigoare a prezentului acord, MIRA va comunică celorlalte părţi structurile responsabile cu implementarea prezentului acord, desemnate potrivit art. 3 alin. (2).Semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, în 3 exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.Pentru Guvernul României,Cristian David,ministrul internelor şi reformeiadministrativePentru Înaltul Comisariat al NaţiunilorUnite pentru Refugiaţi,Vincent Cochetel,director adjunct al Departamentuluide servicii de producţie internaţionalăPentru Organizaţia Internaţionalăpentru Migraţie,Cristina Gheorghe Trâncă,şef al Misiunii Organizaţiei Internaţionalepentru Migraţie în România----------