HOTĂRÎRE Nr. 866 din 26 septembrie 1996pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de instituţiile publice din subordinea acestora, precum şi de prefecturi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 17 octombrie 1996    În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Suprafeţele locative cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, aflate în administrarea ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice din subordinea acestora, precum şi a prefecturilor, denumite în continuare instituţii, folosite ca birouri sau pentru activităţi colective ori de deservire, sunt supuse normarii în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Calculul suprafeţelor folosite ca birouri, pe ansamblul instituţiei, se face în funcţie de numărul de personal şi de suprafaţa medie de 5 mp/persoana, iar în cazul posturilor care utilizează calculatoare sau plansete, de 6 mp/persoana.  +  Articolul 3Pentru funcţiile existente în instituţii, prevăzute în anexa nr. 1, se poate acorda separat spaţiu cu destinaţia de birou.  +  Articolul 4Pentru activităţi colective şi de deservire, instituţiile pot folosi spaţiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Persoanele care desfăşoară activitatea în spaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, precum şi suprafeţele respective nu se cuprind în normativul stabilit la art. 2.  +  Articolul 6 (1) Conducerile instituţiilor prevăzute la art. 1 sunt obligate sa ia măsuri astfel încât prin amplasarea personalului să se realizeze ocuparea optima a spaţiilor şi să se asigure un flux raţional al activităţii în toate compartimentele. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va dimensiona spaţiul deţinut de fiecare instituţie în raport cu prezentele normative şi se va comunică Secretariatului General al Guvernului spaţiul disponibil sau spaţiul suplimentar, necesar în vederea redistribuirii. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage răspunderea disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 7 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică autorităţilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi instituţiilor publice subordonate acestora, pentru care se vor supune aprobării Guvernului normative adaptate specificului activităţii acestora.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice prevederi contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 FUNCŢIILEdin ministere, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din instituţiile publice subordonate acestora, precum şi din prefecturi, pentru care se poate acorda spaţiu separat cu destinaţia de birou*)---------------- Notă *) În cazul în care, prin construcţie, spaţiul respectiv este prevăzut cu anexa (grup social, camera de odihnă), se acordă şi aceasta.I. Funcţii din cadrul organelor administraţiei publice centrale**)---------------- Notă **) Spaţiile pentru funcţiile specifice aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc prin decizie a primului-ministru.1. Ministru şi alţi conducatori ai organelor administraţiei publice centrale.2. Secretar de stat, subsecretar de stat, precum şi asimilaţii acestora.3. Director general, inspector de stat şef, consilier al ministrului.4. Director general adjunct.5. Director şi director adjunct.II. Funcţii din cadrul instituţiilor publice subordonate1. Prefect.2. Subprefect.3. Director general.4. Director general adjunct.5. Director, director adjunct.6. Rectorii şi prorectorii instituţiilor de învăţământ superior.7. Decanii şi prodecanii facultăţilor.8. Şefii de catedra din învăţământul superior.NOTĂ:De spaţiu separat cu destinaţie de birou pot beneficia, cu acordul ordonatorului principal de credite, şi persoanele care ocupa alte funcţii de conducere specifice unor instituţii, pentru care, potrivit actelor normative în vigoare, sunt stabilite salarii de baza cel puţin la nivelul unei funcţii nominalizate în prezenta anexa.  +  Anexa 2 SPAŢIILEdestinate pentru activităţi colective*) şi de deservire, care pot fi folosite de ministere, de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de instituţii publice subordonate acestora, precum şi de prefecturi---------------- Notă *) Cu excepţia salilor afectate activităţilor didactice, medicale, asistenţa socială şi altele asemenea.- O sala de şedinţe, la acele instituţii unde sunt amenajate astfel de sali.- Spaţii destinate a fi folosite: pentru activităţi cu publicul, pentru organizarea unor cursuri, pentru activităţi desfăşurate de organele de control, pentru consultanţii străini sau pentru activităţi de protocol; numărul încăperilor va fi aprobat prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului central, în raport cu frecventa acţiunilor şi cu numărul de persoane.- Spaţii pentru biblioteca.- Spaţii pentru salariaţii Curţii de Conturi care îşi desfăşoară activitatea în mod permanent în cadrul ministerului sau al altui organ al administraţiei publice centrale.- Spaţii pentru activitatea de secretariat, inclusiv dactilografiere.- Spaţii pentru şedinţele consiliilor de conducere, în cazul în care nu pot fi folosite spaţiile atribuite pentru acţiuni de protocol.- Încăperi pentru bufet.- Spaţii pentru casierie, special amenajate.- Spaţii pentru registratura generală.- Spaţii pentru relaţii cu publicul.- Spaţii pentru păstrarea arhivei, pentru documente secrete şi registratura specială.- Spaţii pentru personalul de serviciu.- Spaţii pentru magazii de mobilier şi rechizite.- Spaţii pentru ateliere de întreţinere a clădirii.- Spaţii pentru telex, centrala telefonica, echipamente de multiplicat, echipamente de calcul şi alte asemenea încăperi, în conformitate cu normele tehnice specifice echipamentelor.-------------