ORDIN nr. 5.689 din 20 octombrie 2008privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a Fişei-cadru a postului de profesor documentarist şi a Fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) şi ale art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Fişa-cadru a postului de profesor documentarist, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Fişa-cadru de evaluare a profesorului documentarist, cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ în care funcţionează centre de documentare şi informare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Anton AntonBucureşti, 20 octombrie 2008.Nr. 5.689.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţează de către directorul casei corpului didactic, la propunerea directorului unităţii de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar general. (2) CDI se înfiinţează în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 2CDI sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia generală managementul resurselor umane.  +  Articolul 3CDI se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare.  +  Articolul 4CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.  +  Articolul 5CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.  +  Articolul 6Activităţile desfăşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 7CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.  +  Articolul 8Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informări şi documentări, precum şi la pregătirea unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.  +  Articolul 9CDI are următoarele funcţii: funcţia de primire, funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.  +  Articolul 10 (1) Baza materială a CDI este asigurată de comunitatea locală, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele şcolare ori direct prin unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează CDI. (2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, societăţi, fundaţii etc., cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Nu se admite folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionării de aparatură, materiale şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţii CDI.  +  Articolul 11Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învăţământ în care funcţionează.  +  Articolul 12Prezentul regulament se aplică şi CDI înfiinţate în perioada derulării proiectului bilateral româno-francez "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat".  +  Secţiunea a 2-a Personalul angajat  +  Articolul 13 (1) În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziţiilor ulterioare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (2) În unităţile de învăţământ cu peste 1.200 de elevi poate fi normat un al doilea post de profesor documentarist.  +  Articolul 14Condiţiile de încadrare pe funcţia de profesor documentarist sunt:● absolvirea cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului;● absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,● studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, conform art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Încadrarea pe funcţia didactică de profesor documentarist se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea personalului didactic.  +  Articolul 16Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată anual prin ordin al ministrului.  +  Articolul 17Programa de concurs pentru posturile didactice de profesor documentarist declarate vacante în învăţământul preuniversitar este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi aprobată prin ordin al ministrului.  +  Articolul 18Profesorul documentarist are următoarele competenţe: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestionare a CDI în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizării şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii.  +  Articolul 19Norma profesorului documentarist este de 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează: a) 18 ore/săptămână de activitate în CDI, desfăşurate cu elevii individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, care constau în iniţiere în cercetarea documentară, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare, lectură, animaţie culturală; b) 22 de ore/săptămână pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperatoriu, asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, gestionarea CDI, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale.  +  Articolul 20Profesorul documentarist încadrat în CDI va fi evaluat anual pe baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi particularizate la specificul activităţii din unitatea de învăţământ.  +  Articolul 21 (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şcolii. (2) Proiectul CDI, rapoartele semestriale, anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobării consiliului de administraţie al şcolii.  +  Articolul 22Directorul unităţii de învăţământ va promova şi va susţine activităţile desfăşurate de profesorul documentarist în colaborare cu comunitatea educativă din unitatea de învăţământ.  +  Articolul 23În situaţia în care la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ sunt încadraţi atât un profesor documentarist, cât şi un bibliotecar şcolar sau documentarist, amenajarea, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către aceştia. Domeniile de competenţă din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite. Repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului de către consiliul de administraţie, corespunzător nivelului de competenţă deţinut.  +  Articolul 24Personalul didactic încadrat în CDI are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.  +  Articolul 25Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean.  +  Secţiunea a 3-a Amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare  +  Articolul 26Amenajarea şi dotarea CDI trebuie să ţină cont de specificul activităţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze.  +  Articolul 27 (1) În alocarea spaţiului pentru CDI se recomandă respectarea următoarelor condiţii: a) suprafaţa afectată să fie de minimum 3 mp x 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară; b) capacitatea de primire (numărul de locuri) să fie de minimum 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară. (2) În CDI spaţiul este conceput modular - spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovizualului, spaţiul de documentare pedagogică/spaţiul pentru profesori, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul lucrărilor documentare (lucrări cu caracter ştiinţific), spaţiul lucrărilor de ficţiune (beletristică), spaţiul lecturii de destindere ("colţul de lectură"), spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii. Acesta va fi organizat flexibil, astfel încât să se asigure condiţiile necesare derulării tuturor activităţilor şi îndeplinirii funcţiilor CDI. (3) În funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, alte spaţii pot fi amenajate în interiorul sau în exteriorul CDI (de exemplu, spaţiu de depozitare, stocare, arhivare).  +  Articolul 28Mobilierul CDI trebuie să fie modular, solid, modern şi practic astfel încât să permită accesul liber la fondul documentar, reorganizarea spaţiului în funcţie de necesităţi şi de activităţile proiectate şi să respecte normele de securitate.  +  Articolul 29CDI foloseşte sistemul accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Se recomandă ca înălţimea etajerelor să fie adaptată publicului majoritar (1,60 m-1,80 m în CDI din învăţământul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru CDI din unităţile de învăţământ primar şi 1,30 pentru CDI din unităţile de învăţământ preprimar).  +  Articolul 30Procurarea echipamentelor şi aparaturii în CDI se va face astfel încât să permită o exploatare eficientă şi durabilă a resurselor necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice.  +  Articolul 31 (1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţia utilizatorilor fondul activ de publicaţii, restul fondului fiind organizat în spaţiul de depozitare al CDI. (2) Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizează periodic, în funcţie de următoarele criterii: a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează CDI; b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor; c) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimală universală); d) componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu; e) activităţile propuse în proiectul anual al CDI.  +  Articolul 32În CDI clasificarea, indexarea şi ordonarea documentelor se fac potrivit clasificării zecimale universale. Se vor utiliza în clasificare clasele principale (de la 0 la 9), extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.  +  Articolul 33Toate operaţiunile cu privire la gestionarea fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare.  +  Articolul 34 (1) Toate categoriile de documente din fondul documentar al CDI se prelucrează în sistem informatizat, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. În caz contrar, se vor prelucra în sistem tradiţional, până la remedierea situaţiei. (2) Pentru facilitarea accesului la resursele CDI pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste (fişiere) de noutăţi etc.  +  Articolul 35Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.  +  Articolul 36 (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim de acces liber (neprogramat). (2) Utilizarea programată presupune: a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic; b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - disciplinare, pluri-/transdisciplinare -, activităţi pedagogice, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, recuperarea elevilor cu dificultăţi la învăţare, animaţii lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audiovideo, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogică. (3) Accesul liber presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal, în prezenţa profesorului documentarist, care are rol de îndrumător şi veghează la buna desfăşurare a activităţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioară.  +  Articolul 37CDI funcţionează pe baza unui orar propus de responsabilul CDI, aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 38 (1) CDI asigură accesul utilizatorilor atât în timpul programului şcolar al elevilor, cât şi în afara acestuia. (2) Accesul cadrelor didactice împreună cu clasa de elevi se face pe baza unei programări anterioare. (3) CDI este deschis utilizatorilor în afara activităţilor programate minimum 10 ore pe săptămână.  +  Articolul 39Amenajarea/reamenajarea CDI va fi efectuată în baza unui proiect de amenajare realizat de către o echipă de proiect constituită la nivelul unităţii de învăţământ, coordonată de directorul unităţii de învăţământ.  +  Secţiunea a 4-a Activitatea în centrul de documentare şi informare  +  Articolul 40Tipurile de activităţi care pot fi desfăşurate în CDI sunt:1. pedagogice:● prezentarea CDI şi a organizării sale specifice;● iniţierea elevilor în cercetarea documentară;● proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică;● activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, împreună cu echipa pedagogică a şcolii;● orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică;● activităţi care presupun integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC) în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică;● parteneriate educative;● activităţi extraşcolare;2. culturale:● animaţii lectură;● animaţii audiovideo;● animaţii legate de mass-media;● realizarea de expoziţii;● organizarea de vizite şi întâlniri tematice;● activităţi prilejuite de diverse evenimente;● ateliere de creaţie;● activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;● parteneriate şi schimburi culturale;3. comunicare:● colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ, necesare utilizatorilor;● participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locala;● participarea la promovarea activităţii CDI;● corespondenţă cu caracter profesional;4. gestionare:● gestionarea spaţiului;● gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor);● gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);● gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate;● gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;● gestionarea formării profesionale.  +  Articolul 41Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui plan managerial structurat pe cele 4 domenii de competenţă (anual/semestrial), respectiv a proiectelor de activitate. Acesta va cuprinde întreaga activitate a profesorului documentarist, în funcţie de cele 4 tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.  +  Articolul 42Activităţile din planul managerial al CDI vor viza îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor definite în proiectul şcolii, în funcţie de publicul căruia i se adresează (nivel de pregătire, vârstă, receptivitate, interes), de resursele materiale de care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activităţile CDI, de parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunităţile existente, de specificul şcolii şi al comunităţii în care este situată unitatea de învăţământ.  +  Articolul 43Planul managerial al CDI va cuprinde activităţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau de alţi parteneri, cu condiţia respectării criteriilor generale ale definirii activităţilor CDI.  +  Articolul 44Planul managerial al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorilor sau a partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi.  +  Articolul 45Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu parteneri din interiorul sau exteriorul unităţii de învăţământ. El planifică, organizează şi desfăşoară, în colaborare cu aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în planul managerial al CDI.  +  Articolul 46Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali parteneri are un rol important în organizarea şi desfăşurarea sistematică de activităţi, care vizează dezvoltarea competenţelor specifice şi autonomiei elevilor în învăţare, dezvoltarea curiozităţii intelectuale şi culturale, o mai bună integrare şcolară şi socială a elevilor, dezvoltarea unei atitudini civice prin: abordarea transdisciplinară a conţinuturilor învăţării, integrarea TIC în practicile pedagogice curente, inovaţia pedagogică, respectarea ritmului de învăţare al elevilor, prin activităţi privind orientarea şcolară profesională şi vocaţională, prin proiecte educative/culturale europene şi internaţionale, prin proiecte pentru educaţia pentru democraţie, educaţia pentru imagine, educaţia pentru sănătate, activităţi de promovare a pluralităţii culturale, de promovare a imaginii şi activităţii şcolii şi a CDI, precum şi prin activităţi care să implice comunitatea locală în viaţa şcolii.  +  Articolul 47Colaborarea profesor documentarist - echipă pedagogică vizează, de asemenea, exploatarea documentelor multisuport în activităţile şcolare. În funcţie de documentele, materialele şi echipamentele de care dispune CDI, profesorul documentarist poate propune cadrelor didactice posibile exploatări ale acestora în activităţile desfăşurate în CDI.  +  Articolul 48În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării TIC. Activităţile organizate în acest sens vizează dobândirea de către elevi a autonomiei în învăţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunică, într-o formă dată, informaţiile găsite.  +  Articolul 49Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare se organizează în cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi membrii echipei pedagogice.  +  Articolul 50 (1) În funcţie de tipul unităţii de învăţământ şi de contextul particular în care funcţionează CDI, vor fi iniţiate şi dezvoltate de către profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogică şi cu parteneri din exteriorul unităţii de învăţământ, o serie de proiecte care să vizeze dezvoltarea gustului pentru lectură prin crearea unor situaţii care să îi motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernământ şi spirit analitic. (2) În cadrul animaţiilor lectură se recomandă a fi realizate şi activităţi de lectură a imaginii sau activităţi care au ca finalitate realizarea unor documente video/audio. Acestea pot fi organizate în colaborare cu specialişti în domeniul audiovizualului, inclusiv tehnicienii audiovideo din casa corpului didactic.  +  Articolul 51CDI reprezintă un element important în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolară pot fi organizate la CDI, de către cadrele didactice în colaborare cu profesorul documentarist, acţiuni destinate sprijinirii acestora pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate de către profesorul de disciplină.  +  Articolul 52CDI facilitează accesul la informaţia privind orientarea şcolară şi profesională. Profesorul documentarist iniţiază sau participă la diverse acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, să ofere informaţii despre reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la o mai bună cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să formeze elevii în vederea alegerii carierei.  +  Articolul 53Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, regional, naţional, internaţional şi la întărirea legăturii şcoală-comunitate, alături de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unităţii de învăţământ.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii finale  +  Articolul 54În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament, unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.  +  Anexa 2     ROMÂNIA    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI                                  FIŞA - CADRU                      a postului de profesor documentarist    Postul ................................    Poziţia (numele) ......................  Cerinţe:    Studii superioare .....................    Specifice postului cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a                       documentelor care descriu şi reglementează activitatea                       profesorului documentarist şi a centrului de documentare                       şi informare (CDI)  Dificultăţile operaţiilor specifice postului:  ● manipulare carte  ● responsabilitate financiară (gestiune)  ● solicitare psihică şi fizică  Responsabilitatea implicată de post:  ● de gestiune  ● morală  ● intelectuală  Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare):  a) de subordonare: directorul unităţii de învăţământ  b) funcţionale: responsabilii comisiilor metodice  c) de colaborare: cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare  ● relaţii cu cititorii, utilizatorii  ● relaţii intrainstituţionale  ● relaţii cu editurile, firmele de presă, cu autorii  ● relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari  Aptitudini:  Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/autoevaluare critică,  capacitate de analiză şi sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric  Abilităţi:  Se recomandă a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, internet,  poştă electronică), de limbi străine, de utilizare a programelor de  gestionare a resurselor CDI.  Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate,  echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativă, rigoare, perseverenţă,  confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate,  interrelaţionare, loialitate    Domnul/Doamna ........................, posesor/posesoare al/a contractului  individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor  individuale de muncă la nr. ......................., negociază, în condiţiile  art. ............. din contractul colectiv de muncă, următoarele atribuţii şi  sarcini, structurate pe următoarele capitole:    Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii în norma de bază, cu  salariul de bază în conformitate cu reglementările în vigoare    Obiective generale    1. Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învăţământul  preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional    2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor  comunităţii locale la informaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei  societăţii    3. Adaptarea practicilor pedagogice la tendinţele psihopedagogice şi  metodice actuale    Obiective specifice    1. Profesorul documentarist formează şi dezvoltă elevilor, prin diferite  tipuri de activităţi - pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -,  competenţe specifice, necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi.    2. Profesorul documentarist se implică în elaborarea şi implementarea  politicii documentare la nivelul unităţii de învăţământ.    3. Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea  facilitării accesului la informaţie, asigurării exploatării şi valorificării  cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare,  multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării  şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.    4. Profesorul documentarist iniţiază şi participă la activităţi cu caracter  cultural, în vederea promovării culturii româneşti şi internaţionale, a  recunoaşterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării şi  valorizării pluralităţii culturale.    5. Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a  activităţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii către  comunitatea educativă şi societate.    Domenii de competenţă: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de  gestionare a CDI
           
    Nr. crt.Unităţi de competenţăAtribuţiiIndicatori de performanţă
    1.Proiectarea activităţilor CDIIdentifică şi ierahizează nevoile utilizatorilor. Elaborează strategii în domeniul "educaţiei pentru informaţie". Propune elemente de definire a politicii documentare a unităţii de învăţământ. Defineşte priorităţile şi obiectivele proiectului CDI. Proiectează activitatea CDI: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestionare. Proiectează curriculum la decizia şcolii privind tehnici de iniţiere în cercetarea documentară. Proiectează activităţi pedagogice inter/ transdisciplinare, împreună cu echipa pedagogică. Proiectează activităţi de iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative a noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC).Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor. Participă la elaborarea unei politici documentare la nivelul unităţii de învăţământ. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor legislaţiei. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi a prognozei, răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist şi este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind iniţierea în tehnici de cercetare documentară este elaborat în funcţie de particularităţile grupului instruit. Proiectul CDI este elaborat în relaţie cu echipa pedagogică. Capacitatea de relaţionare cu echipa pedagogică pentru elaborarea proiectului CDI.
    2.Planificarea activităţilor CDIElaborează planul managerial al CDI - anual şi semestrial - al activităţilor CDI. Elaborează instrumente de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.În planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficienţă ai activităţii, modalităţi de corecţie/actualizare a obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele aşteptate. Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale.
    3.Organizarea activităţilor CDIOrganizează activităţi pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestiune conform planului CDI. Organizează resursele CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor CDI. Organizează activităţi de încurajare a lecturii şi a dezvoltării gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători, editori etc.) şi cu părinţii, utilizând metode şi mijloace moderne de incitare la lectură. Organizează sau participă la activităţi audiovideo, activităţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice, elaborarea de reviste şcolare. Valorizează potenţialul cultural al fondului documentar al CDI. Asigură primirea utilizatorilor la CDI atât în cadrul activităţilor programate, cât şi al celor libere. Asigură accesul la CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevilor în şcoală. Colaborează cu profesorii de disciplină în vederea identificării obiectivelor documentare din programele şcolare. Colaborează cu echipa pedagogică a unităţii de învăţământ în planificarea şi organizarea de activităţi cu caracter educativ (educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, educaţie ecologică etc.). Organizează, împreună cu consilierul sau psihologul şcolii, activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesională/ vocaţională. Sprijină psihologul/consilierul şcolii şi echipa pedagogică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de motivare spre şcoală şi recuperare a elevilor cu dificultăţi în învăţare şi cu comportamente deviante. Participă şi organizează în colaborare cu alte cadre didactice activităţi extraşcolare, inclusiv din sfera activităţilor culturale.Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit. Activităţile organizate pun în practică strategiile elaborate iniţial şi sunt cuprinse în proiectul CDI. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea resurselor CDI. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI. Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere facilitează receptarea. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare este facilitat. Activităţile cu caracter cultural sunt derulate ţinând cont de priorităţile şcolii, politica unităţii de învăţământ, fiind în conformitate cu documentele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Prin activităţile organizate se pun în valoare potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune. Posibilele căi şi modalităţi de cooperare între arii curriculare şi discipline sunt identificate şi se regăsesc în activităţile desfăşurate în colaborare. Obiectivele documentare din programele şcolare sunt identificate în colaborare cu profesorii de disciplină. Identificarea nevoilor temporale ale activităţilor din CDI (timpul petrecut în CDI).
    4.Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specificeFormează elevii în domeniul cercetării documentare, prin desfăşurarea activităţilor planificate în CDŞ şi alte activităţi specifice. Prezintă noilor utilizatori funcţiile, organizarea CDI, activităţile care pot fi desfăşurate în cadrul CDI, regulamentul de ordine interioară, rolul şi misiunile profesorului documentarist. Educă elevii în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare şi a unei atitudini civice. Integrează secvenţe de cercetare documentară în activităţi de învăţare disciplinare şi inter/transdisciplinare diverse, în parteneriat cu cadrele didactice. Propune activităţi inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport. Desfăşoară proiecte pedagogice inter/ transdisciplinare, împreună cu echipa pedagogică. Organizează activităţi de iniţiere a elevilor în utilizarea şi valorizarea dimensiunii educative a noilor TIC. Îndrumă iniţiativele de lectură ale elevilor. Educă elevii prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de comunicare, în vederea dezvoltării competenţelor specifice. Implică elevii în animarea CDI: mediatizarea activităţilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activităţilor etc.Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de iniţiere în cercetarea documentară Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi. Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile desfăşurate în CDI Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI Realizarea activităţilor desfăşurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ- participative. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective disciplinare, cât şi obiective documentare, de dezvoltare de aptitudini şi competenţe specifice. Temele transdiciplinare răspund nevoilor de formare a elevilor; Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu; Activităţile privind animarea CDI implică şi participarea elevilor.
    5.Monitorizarea şi evaluarea activităţiiElaborează şi aplică instrumentele de feedback şi evaluare a activităţilor desfăşurate. Evaluează activitatea elevilor desfăşurată în cadrul CDŞ. Evaluează activităţile desfăşurate cu elevii. Valorizează rezultatele activităţilor desfaşurate cu elevii. Monitorizează proiectele şi planificarea activităţilor CDI. Evaluează gradul de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activităţilor planificate. Evaluează gradul de exploatare a resurselor CDI. Întocmeşte periodic rapoarte de monitorizare a activităţii şi statistici privind activitatea CDI.Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate şi al resurselor disponibile. Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi răspund funcţiilor CDI. Numărul de participanţi la activităţile organizate în CDI Numărul de utilizatori Numărul de documente consultate în cadrul CDI Numărul de volume împrumutate Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare a muncii elevilor Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a activităţilor planificate Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităţilor planificate, atunci când este necesar.
    6.Dezvoltarea de parteneriateSe implică în realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale. Colaborează cu echipa pedagogică în vederea derulării unor activităţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare. Colaborează cu instituţii de cultură şi educaţie în realizarea unor proiecte cu caracter cultural şi educativ. Colaborează la organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii.Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor propuse Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor.
    7.ComunicarePrezintă elevilor, comunităţii educative şi membrilor comunităţii locale oferta de activitate a CDI. Participă la facilitarea circulaţiei informaţiei în instituţia de învăţământ. Dezvoltă şi exploatează serviciile de comunicare (e-mail, forumuri, videoconferinţe). Colectează informaţiile de la organizaţiile de profil (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc.). Realizează puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia. Participă la promovarea activităţii CDI şi a imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi cea locală. Promovează valorile culturale româneşti şi europene din perspectiva unei identităţi culturale comune. Comunică cu utilizatorii şi partenerii. Promovează fondul documentar şi activităţile desfăşurate în CDI în rândul elevilor, comunităţii educative şi al comunităţii locale.Sursele de informare din exteriorul şi interiorul unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate. Informaţia de interes pentru beneficiari este actualizată periodic. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de învăţământ Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii CDI sunt realizate periodic. Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat.
    8.Gestionarea CDIUtilizează spaţiul CDI în conformitate cu criteriile de amenajare în vederea organizării optime a activităţii în CDI. Gestionează resursele (mobilierul, materialele şi echipamentele) CDI respectând normele în vigoare. Organizează resursele CDI în conformitate cu standardele de funcţionare. Gestionează fondul documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice în vigoare şi reglementările specifice, în vederea facilitării accesului liber la infomaţie şi organizării optime a CDI. Corelează nevoile utilizatorilor cu un fond documentar pluridisciplinar şi multisuport adecvat vârstei elevilor şi profilului unităţii şcolare. Aplică dispoziţiile şi procedurile privind informaţia prevăzute în reglementările şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informării şi documentării, în special în materie de proprietate intelectuală. Elaborează, afişează şi prezintă utilizatorilor Regulamentul intern al CDI. Asigură primirea utilizatorilor la CDI, atât la activităţi programate, cât şi la cele libere. Asigură deschiderea CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevului în şcoală. Întocmeşte documentaţia aferentă derulării proiectelor, valorificând creativ produsele proiectelor la nivelul organizaţiei, în vederea dezvoltării acesteia. Identifică nevoile financiare ale CDI pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici şcolii. Elaborează proiectul de buget pentru dotarea şi funcţionarea CDI. Identifică surse suplimentare de finanţare a activităţii CDI.Organizarea spaţiului CDI respectă standardele de amenajare ale unui CDI. În organizarea spaţiului CDI sunt respectate criteriile de amenajare. Gradul de funcţionalitate şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor Prin organizarea CDI şi prin activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare şi multisuport. Practicarea unei politici documentare prospective Realizarea operaţiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii documentare Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unităţii şcolare Regulamentul intern al CDI este propus ca parte integrantă a Regulamentului intern al unităţii şcolare. Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor. Necesarul de achiziţii a fost propus.
    9.Dezvoltare profesionalăIdentifică nevoile proprii de dezvoltare. Participă la stagii de pregătire în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei prin raportare la standardele de calitate. Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual. Participă la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de catedră. Manifestă preocupare pentru activităţi de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, TIC, comunicare în limbă străină de circulaţie internaţională şi implementarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite.Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu Numărul stagiilor de formare şi al schimburilor de experienţă la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecţionarea şi ale organizaţiei, prin raportare la standardele de calitate Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în activităţile CDI Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici Participarea la stagii de formare şi schimburi de experienţă.
       
    Director,Salariat,
      Capitolul II - Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare,  reprezentând ............................. norma de bază (ore suplimentare),  corespunzătoare unui spor de ...................... din salariul de bază,  conform reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar/  universitar ................................
       
    Director,Salariat,
      Capitolul III - Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post,  efectuate prin ordin de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore  suplimentare, premii lunare, zile libere etc.
               
    Nr. crt.ActivitateaDataRecompensa prin ......................DirectorObservaţii
               
     
    Director,
      Capitolul IV - Sancţiuni primite de angajat
               
    Nr. crt.Motivul sancţiuniiDataSancţiunea primităRector/DirectorObservaţii
               
     
    Director,
      Capitolele III şi IV au fost discutate în consiliul profesoral/consiliul de  administraţie, la care sunt invitaţi şi cei în cauză.                        Director,    Lider de sindicat,    Am luat cunoştinţă,
       
    SemnăturaData
       NOTĂ: De exactitatea datelor trecute în fişa postului răspund directorul  instituţiei/unităţii de învăţământ şi salariatul.
   +  Anexa 3     ROMÂNIA    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT    ......................                                  FIŞA - CADRU                    de evaluare a profesorului documentarist    NUMĂRUL FIŞEI POSTULUI ................................    NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC .................    PERIOADA EVALUATĂ .....................................    REZULTATUL EVALUĂRII ..................................
                 
    Nr. crt.Unităţi de competenţăAtribuţiiIndicatori de performanţăPunctaj maximPunctaj acordat
    auto- evaluareevaluare
    1.Proiectarea activităţilor Centrului de Documentare şi Informare (CDI)Identifică şi ierarhizează nevoile utilizatorilor. Elaborează strategii în domeniul "educaţiei pentru informaţie". Propune elemente de definire a politicii documentare a unităţii de învăţământ. Defineşte priorităţile şi obiectivele proiectului CDI. Proiectează activitatea CDI: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestionare. Proiectează curriculum la decizia şcolii privind tehnici de iniţiere în cercetare documentară. Proiectează activităţi pedagogice inter/transdisciplinare, împreună cu echipa pedagogică. Proiectează activităţi de iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative a noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC).Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor. Participă la elaborarea unei politici documentare la nivelul unităţii de învăţământ. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor legislaţiei. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi a prognozei, răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist şi este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind iniţierea în tehnici de cercetare documentară, propuse în cadrul curriculumului la decizia şcolii, sunt elaborate în funcţie de particularităţile grupului instruit. Proiectul CDI este elaborat în relaţie cu echipa pedagogică. Capacitatea de relaţionare cu echipa pedagogică pentru elaborarea proiectului CDI10    
    2.Planificarea activităţilor CDIElaborează planul managerial al CDI - anual şi semestrial al activităţilor CDI. Elaborează instrumente de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.În planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficienţă ai activităţii, modalităţile de corecţie/actualizare a obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele aşteptate. Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale şi cu gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale.5    
    3.Organizarea activităţilor CDIOrganizează activităţi pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestiune conform planului CDI. Organizează resursele CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utizatorilor în cadrul activităţilor CDI. Organizează activităţi de încurajare a lecturii şi dezvoltarea gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători, editori etc.) şi cu părinţii, utilizând metode şi mijloace moderne de incitare la lectură. Organizează sau participă la activităţi audiovideo, activităţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice, elaborarea de reviste şcolare. Valorizează potenţialul cultural al fondului documentar al CDI. Asigură primirea utilizatorilor la CDI atât în cadrul activităţilor programate, cât şi al celor libere. Asigură accesul la CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevilor în şcoală. Colaborează cu profesorii de disciplină în vederea identificării obiectivelor documentare din programele şcolare. Colaborează cu echipa pedagogică a unităţii de învăţământ în planificarea şi organizarea de activităţi cu caracter educativ (educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, educaţie ecologică etc.). Organizează, împreună cu consilierul sau psihologul şcolii, activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesională/ vocaţională. Sprijină psihologul/consilierul şcolii şi echipa pedagogică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de motivare spre şcoală şi recuperare a elevilor cu dificultăţi în învăţare şi cu comportamente deviante. Participă şi organizează în colaborare cu alte cadre didactice activităţi extraşcolare, inclusiv din sfera activităţilor culturale.Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit. Activităţile organizate pun în practică strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse în proiectul CDI. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea resurselor CDI. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI. Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere facilitează receptarea. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare este facilitat. Activităţile cu caracter cultural sunt derulate ţinându-se cont de priorităţile şcolii, de politica unităţii de învăţământ, fiind în conformitate cu documentele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Prin activităţile organizate se pun în valoare potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune. Posibilele căi şi modalităţi de cooperare între arii curriculare şi discipline sunt identificate şi se regăsesc în activităţile desfăşurate în colaborare. Obiectivele documentare din programele şcolare sunt identificate în colaborare cu profesorii de disciplină. Identificarea nevoilor temporale ale activităţilor din CDI (timpul petrecut în CDI)15    
    4.Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specificeFormează elevii în domeniul cercetării documentare prin desfăşurarea activităţilor planificate în cadrul curriculumului la decizia şcolii şi alte activităţi specifice. Prezintă noilor utilizatori funcţiile, organizarea CDI, activităţile care pot fi desfăşurate în cadrul CDI, regulamentul de ordine interioară, rolul şi misiunile profesorului documentarist. Educă elevii în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare şi a unei atitudini civice. Integrează secvenţe de cercetare documentară în activităţi de învăţare disciplinare şi inter/ transdisciplinare diverse, în parteneriat cu cadrele didactice. Propune activităţi inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport. Desfăşoară proiecte pedagogice inter/transdisciplinare, împreună cu echipa pedagogică. Organizează activităţi de iniţiere a elevilor în utilizarea şi valorizarea dimensiunii educative a noilor TIC. Îndrumă iniţiativele de lectură ale elevilor. Educă elevii prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de comunicare, în vederea dezvoltării competenţelor specifice. Implică elevii în animarea CDI: mediatizarea activităţilor CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activităţilor etc.Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de iniţiere în cercetarea documentară. Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi. Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile desfăşurate în CDI. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resuselor CDI. Realizarea activităţilor defăşurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ-partcipative. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective disciplinare, cât şi obiective documentare, de dezvoltare de aptitudini şi competenţe specifice. Temele transdiciplinare răspund nevoilor de formare a elevilor. Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu. Activităţile privind animarea CDI implică şi participarea elevilor.20    
    5.Monitorizarea şi evaluarea activităţiiElaborează şi aplică instrumentele de feedback şi evaluare a activităţilor desfăşurate. Evaluează activitatea elevilor desfăşurată în cadrul CDŞ; Evaluează activităţile desfăşurate cu elevii. Valorizează rezultatele activităţilor desfăşurate cu elevii. Monitorizează proiectele şi planificarea activităţilor CDI. Evaluează gradul de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activităţilor planificate. Evaluează gradul de exploatare a resurselor CDI. Întocmeşte periodic rapoarte de monitorizare a activităţii şi statistici privind activitatea CDI.Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate şi al resurselor disponibile. Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi răspund funcţiilor CDI. Numărul de participanţi la activităţile organizate în CDI Numărul de utilizatori Numărul de documente consultate în cadrul CDI Numărul de volume împrumutate Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare a muncii elevilor Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a activităţilor planificate Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităţilor planificate, atunci când este necesar10    
    6.Dezvoltarea de parteneriateSe implică în realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale. Colaborează cu echipa pedagogică în vederea derulării unor activităţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare. Colaborează cu instituţii de cultură şi educaţie în realizarea unor proiecte cu caracter cultural şi educativ. Colaborează la organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii.Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor propuse Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor10    
    7.ComunicareaPrezintă elevilor, comunităţii educative şi membrilor comunităţii locale oferta de activitate a CDI. Participă la facilitarea circulaţiei informaţiei în instituţia de învăţământ. Dezvoltă şi exploatează serviciile de comunicare (e-mail, forumuri, videoconferinţe). Colectează informaţiile de la organizaţiile de profil (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc.). Realizează puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia. Participă la promovarea activităţii CDI şi a imaginii şcolii în comunitatea educaţională şi cea locală. Promovează valorile culturale româneşti şi europene din perspectiva unei identităţi culturale comune. Comunică cu utilizatorii şi partenerii. Promovează fondul documentar şi activităţile desfăşurate în CDI în rândul elevilor, comunităţii educative şi în comunităţii locale.Sursele de informare din exteriorul şi interiorul unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate. Informaţia de interes pentru beneficiari este actualizată periodic. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de învăţământ Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii CDI sunt realizate periodic. Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat5    
    8.Gestionarea CDIUtilizează spaţiul CDI în conformitate cu criteriile de amenajare în vederea organizării optime a activităţii în CDI. Gestionează resursele (mobilierul, materialele şi echipamentele) CDI respectând normele în vigoare. Organizează resursele CDI în conformitate cu standardele de funcţionare. Gestionează fondul documentar pluridisciplinar multisuport în conformitate cu regulile biblioteconomice în vigoare şi cu reglementările specifice, în vederea facilitării accesului liber la informaţie şi organizării optime a CDI. Corelează nevoile utilizatorilor cu un fond documentar pluridisciplinar şi multisuport adecvat vârstei elevilor şi profilului unităţii şcolare. Aplică dispoziţiile şi procedurile privind informaţia prevăzute în reglementările şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informării şi documentării în special în materie de proprietate intelectuală. Elaborează, afişează şi prezintă utilizatorilor Regulamentul intern al CDI. Asigură primirea utilizatorilor la CDI atât la activităţi programate, cât şi la cele libere; Asigură deschiderea CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevului în şcoală. Întocmeşte documentaţia aferentă derulării proiectelor, valorificând creativ produsele proiectelor la nivelul organizaţiei, în vederea dezvoltării acesteia. Identifică nevoile financiare ale CDI pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici şcolii. Elaborează proiectul de buget pentru dotarea şi funcţionarea CDI. Identifică surse suplimentare de finanţare a activităţii CDI.Organizarea spaţiului CDI respectă standardele de amenajare ale unui CDI. În organizarea spaţiului CDI sunt respectate criteriile de amenajare. Gradul de funcţionalitate şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor Prin organizarea CDI şi prin activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat. Gradul de autonomie al utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare şi multisuport Practicarea unei politici documentare prospective Realizarea operaţiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii documentare Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unităţii şcolare Regulamentul intern al CDI este propus ca parte integrantă a Regulamentului intern al unităţii şcolare Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor. Necesarul de achiziţii a fost propus.20    
    9.Dezvoltarea profesionalăIdentifică nevoile proprii de dezvoltare. Participă la stagii de pregătire în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei prin raportare la standardele de calitate. Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual. Participă la întrunirile echipei pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de catedră. Manifestă preocupare pentru activităţi de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, IT, comunicare în limbă străină de circulaţie internaţională şi implementarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite.Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu Numărul stagiilor de formare şi al schimburilor de experienţă la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecţionarea şi ale organizaţiei, prin raportare la standardele de calitate Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în activităţile CDI Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici Participarea la stagii de formare şi schimburi de experienţă5    
         
    Semnătura cadrului didactic evaluat  ....................................................  Data autoevaluării .......................  Semnătura evaluatorului  ....................................................  Data evaluării ...........................PUNCTAJULCALIFICATIVUL
    81 p - 100 pFOARTE BINE
    71 p - 80 pBINE
    61 p - 70 pSATISFĂCĂTOR
    Sub 60 pNESATISFĂCĂTOR
  ---------