METODOLOGIE ŞI CRITERII din 27 octombrie 2008de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2008   +  Capitolul I Acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile de învăţământ cu personalitate juridică. (2) În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ poate beneficia de gradaţia de merit, acordată prin concurs.  +  Articolul 2 (1) Această gradaţie se acordă potrivit art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art. 101 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru acordarea gradaţiei de merit se vor avea în vedere numărul de posturi didactice de predare, didactice auxiliare şi de conducere existente la nivelul inspectoratului şcolar, precum şi numărul de gradaţii de merit acordate. (4) În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi din palatele copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit. (5) În situaţia în care personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere beneficiar al gradaţiei de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În situaţia în care personalul didactic şi cel de conducere beneficiar al gradaţiei de merit este pretransferat/transferat în alt judeţ, acesta îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/ transferat.  +  Articolul 3Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2009.  +  Articolul 4 (1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. (2) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit pot participa: a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, şi suplinitorii, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, care au performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării; b) personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la casa corpului didactic, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării şi o vechime în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani. (2) Condiţiile prevăzute mai sus trebuie să le îndeplinească şi: a) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari; b) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor; c) personalul didactic auxiliar din unităţile conexe din învăţământul preuniversitar. (3) În cazul întreruperii activităţii la catedră în perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009, se evaluează perioada de 4 ani, până la 16 ianuarie 2009, în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea la catedră, fără a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obţinerea gradaţiei de merit în sesiunile anterioare.  +  Secţiunea a 3-a Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 6 (1) Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru palatele şi cluburile copiilor, transmisă inspectoratelor şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor, ţinându-se seama de următoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat în perioada 17 ianuarie 2005 - 16 ianuarie 2009 sau în perioada prevăzută la art. 5 alin. (3):1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, cum sunt: a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional (de exemplu, ponderea elevilor cu performanţe în clasa următoare); b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare; c) performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de profil/olimpiade şcolare, concursuri cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, materializate în obţinerea premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională şi a premiilor (locurile I, II, III), menţiunilor şi premiilor speciale la faza naţională, judeţeană/municipiul Bucureşti şi interjudeţeană/regională, precum şi în obţinerea de premii speciale. Este indicat să se precizeze numele cadrului didactic; d) pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene (incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului), naţionale şi internaţionale; e) pregătirea loturilor olimpice, activitatea în unităţi şcolare vocaţionale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile şi olimpiadele judeţene, interjudeţene, naţionale ori internaţionale; organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau interjudeţean; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean; f) rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional; g) activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi centrele de pregătire zonală din cadrul unităţilor de învăţământ vocaţionale (muzică, seminarii, şcoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectură, sport etc.) sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare; h) activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară, grădiniţă de vară, activităţi de desegregare, de educaţie incluzivă, nediscriminatorie, de educaţie multiculturală/interculturală, educaţie pentru diversitate/alteritate, programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional); i) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea unor activităţi practice, educative, pentru formarea de abilităţi de comunicare, antreprenoriale şi tehnice; j) rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, şi în activităţi de voluntariat, la nivelul comunităţii locale; k) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare; l) participarea la cursuri de formare; m) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; n) integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială.2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică, materializate în: a) contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală; b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN; c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate; d) activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, e) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate.3. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, de alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul "A doua şansă" etc., recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.4. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestată prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare, ca urmare a: a) contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului; b) atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale; c) realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară; d) realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional; e) realizărilor în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia profesională (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învăţare). (2) Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic şi didactic auxiliar se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activităţi. Pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ se va elabora o grilă specifică de evaluare. Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj. (3) Realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) pct. 4 lit. a)-d) este obligatorie pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ.  +  Articolul 7Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit sunt stabilite în fişa de evaluare a activităţii, elaborată de inspectoratul şcolar pe baza fişei postului.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice şi personal didactic auxiliar, punctajele cu ponderile aferente fiind separate pentru educatoare, învăţători, profesori şi cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special, personalul didactic auxiliar şi personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, cu consultarea sindicatelor reprezentative din învăţământ la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 6. (2) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, punctajele cu ponderile aferente sunt detaliate în grilele din anexele nr. 4 şi 5.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de acordare a gradaţiei de merit  +  Articolul 9 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit. (2) Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar. (3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit este formată din: a) preşedinte - un inspector de specialitate din Direcţia generală management învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) secretar - un inspector din Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; c) membri - inspectori şcolari de specialitate/metodişti din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la documentele comisiilor şi dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Articolul 10În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs cuprinde următoarele etape:1. Candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ/conexe raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, însoţit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fişa de evaluare elaborată de inspectoratul şcolar pentru acordarea gradaţiei de merit la categoria de personal în care acesta se încadrează.2. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi a documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă.3. Directorul unităţii de învăţământ/conexe depune la secretariatul inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare însoţit de documentele doveditoare, aprecierea sintetică a consiliului profesoral, precum şi propria apreciere, care trebuie să fie obiectivă, cu referire şi la deontologia profesională, la abilităţile de comunicare ale candidatului în cadrul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea directorului unităţii de învăţământ/conexe, în situaţia în care candidează, se face de către inspectorul de management şi evaluare instituţională. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de către un inspector din Direcţia generală management învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Inspectorul de management şi evaluare instituţională din Direcţia generală management învăţământ preuniversitar are obligaţia de a depune la dosarul candidatului aprecierea până la data de 20 februarie 2009.4. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul şcolar de specialitate întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fişă.5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului şcolar de specialitate, pe care le examinează, stabileşte punctajul final şi întocmeşte lista în ordinea descrescătoare a acestuia, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită va fi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.6. În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar preşedintele comisiei prezintă propunerile de acordare a gradaţiilor de merit.7. Consiliul de administraţie aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, şi o afişează la inspectoratul şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1.8. Cadrele didactice au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Contestaţiile se rezolvă în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării acestora de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general/director din Direcţia generală management învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor; b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare (altul decât cel din comisia de coordonare a concursului/un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar şi inspectorul şcolar cu atribuţii privind managementul resurselor umane/inspectori de specialitate din cadrul Direcţiei generale management învăţământ preuniversitar şi şeful Serviciului juridic din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Palatul Naţional al Copiilor, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de coordonare a concursului.Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.La lucrările comisiei de contestaţii participă şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, în calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi hotărârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aprobă în comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.Cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului.Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. b) Hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi/funcţii de conducere din unităţile de învăţământ aparţin inspectorului şcolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescătoare a punctajului pe posturi şi discipline, care a fost aprobată de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/domenii de activitate/funcţii de conducere din unităţi de învăţământ.10. Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar înaintează lista candidaţilor validaţi, la Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu adresa de înaintare, conţine: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor; b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 11Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit şi elaborează ordinul ministrului pentru acordarea gradaţiei de merit cadrelor didactice.  +  Capitolul II Acordarea salariului de merit în învăţământul preuniversitar  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 12În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic şi didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 13Numărul salariilor de merit pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se calculează la totalul posturilor didactice şi didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar şi se distribuie pe unităţi de învăţământ, indiferent de numărul cadrelor didactice şi didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 14 (1) a) Pentru personalul de execuţie procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. b) Pentru personalul de conducere procentul de până la 15% se aplică la suma salariului de bază al funcţiei didactice din grilă, stabilit conform normelor de salarizare în vigoare, cu indemnizaţia de conducere, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent. (3) Persoanele care solicită acordarea salariilor de merit vor depune la conducerea unităţii de învăţământ o fişă-tip de autoevaluare. (4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (5) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al unităţilor de învăţământ de la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie şi cel mult o treime pentru funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ. (6) În situaţia în care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive şcolare şi celui din palatele copiilor, i se modifică locul de muncă, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează salariul de merit. (7) În situaţia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este detaşat în alt judeţ, acesta îşi păstrează salariul de merit, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În situaţia în care personalul didactic beneficiar al salariului de merit este pretransferat/transferat în alt judeţ, acesta îşi păstrează salariul de merit, cu încadrarea în numărul maxim de salarii de merit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-a pretransferat/transferat. (9) În situaţia în care persoana care a obţinut salariul de merit a renunţat la el ca urmare a obţinerii gradaţiei de merit, chiar dacă acesteia nu i-a încetat contractul individual de muncă cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit, începând de la data de 1 a lunii următoare pe perioada rămasă, altei persoane din aceeaşi unitate de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului. (10) În situaţia în care beneficiarul salariului de merit îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ, plata salariului de merit se face de către unitatea de învăţământ în care acesta îndeplineşte funcţia de bază.  +  Articolul 15Pentru directorii şi directorii adjuncţi, salariile de merit se aprobă de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar din numărul salariilor repartizate unităţii respective.  +  Articolul 16Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit.  +  Articolul 17Salariul de merit se acordă pe an calendaristic, începând cu 1 ianuarie 2009, pe baza punctajului realizat în urma evaluării activităţii desfăşurate de candidat în anul calendaristic precedent, conform fişei de evaluare stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în baza prezentei metodologii.  +  Articolul 18 (1) Contestaţiile se depun la conducerea unităţii de învăţământ sau la inspectoratul şcolar, după caz, în termen de 3 zile calendaristice lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 3. (2) Contestaţiile se soluţionează de o comisie numită prin decizie a directorului unităţii, respectiv a inspectorului şcolar general. (3) Hotărârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă şi poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de bază pentru acordarea salariului de merit  +  Articolul 19 (1) La concursul pentru acordarea salariului de merit poate participa personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din unităţile de învăţământ cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 6 luni şi calificativul "Foarte bine" în anul şcolar precedent. (2) Criterii privind calitatea activităţii instructiv-educative (50 de puncte): a) progrese înregistrate în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în urma testărilor şi a examenelor de sfârşit de ciclu; b) performanţe obţinute cu preşcolarii/elevii la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel local/judeţean şi naţional; c) activitate de şef de catedră/comisie metodică, metodist, coordonator de cerc pedagogic, membru în consiliul consultativ de specialitate, formator, mentor, preşedinte/membru în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; d) activitate de profesor coordonator de proiecte şi programe educative; e) activitate desfăşurată pentru amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare; f) utilizarea Sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ în care acesta există; g) coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; h) activităţi educative desfăşurate cu elevii care au cerinţe educative speciale:1. activitate de predare, învăţare, evaluare, diagnosticare şi terapie desfăşurată cu copiii cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă;2. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială;3. rezultatele comunicării cu părinţii şi cu autorităţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale. (3) Pentru personalul de conducere şi cadrele didactice coordonatoare de proiecte şi programe educative, evaluarea se va face pe baza unei fişe speciale elaborate la nivelul inspectoratului şcolar, care va cuprinde indicatori specifici.  +  Articolul 20 (1) Criterii privind activitatea metodică, ştiinţifică şi culturală (50 de puncte): a) valorificarea competenţelor dobândite în cadrul cursurilor de perfecţionare, prin susţinerea de activităţi demonstrative sau comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate, în şcoală; b) susţinerea de activităţi demonstrative sau comunicări la sesiuni ştiinţifice de specialitate, la nivel local/judeţean/naţional; c) elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste de specialitate, acreditate; d) obţinerea unor rezultate cu elevii, în urma participării la concursurile şcolare, precum şi la activităţi cultural-artistice şi sportive recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; e) responsabilităţi suplimentare, neremunerate, desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional (membru în comisia naţională de specialitate, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare, coordonarea unor programe educaţionale în colaborare cu inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alţi parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondială, PHARE, MATRA, UNICEF, participarea la programele de reformă a învăţământului preuniversitar PHARE, iniţierea şi derularea unor programe Socrates, Comenius etc.) recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; f) participarea la cursuri de formare; g) contribuţii la creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de învăţământ prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, operatori economici etc.; h) realizarea unor proiecte de finanţare din surse extrabugetare; i) activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social. (2) Se vor puncta comunicările şi lucrările elaborate şi prezentate în perioada evaluată.  +  Articolul 21Fiecare unitate şcolară, prin consiliul de administraţie, va stabili o fişă cu punctaj defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat, în vederea întocmirii raportului de autoevaluare a activităţii, pe baza documentelor doveditoare, depuse pentru fiecare categorie de personal angajat. Fişa cu punctajul defalcat se va afişa la avizierul unităţii şcolare, înainte de întocmirea dosarelor candidaţilor, conform graficului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 22La toate etapele de acordare a salariului de merit participă, în calitate de observatori, liderul/liderii organizaţiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile reprezentative la nivel de ramură învăţământ, ale căror observaţii se consemnează în proceseleverbale, care au drept de acces la toate documentele şi pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.  +  Articolul 23 (1) Pentru personalul didactic auxiliar, salariul de merit se va acorda în urma evaluării calităţii şi eficienţei activităţilor cuprinse în fişa postului de către consiliul de administraţie al unităţii şcolare. (2) Realizarea criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. g) şi h) din prezenta metodologie este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.  +  Articolul 24Candidaţii care au obţinut salariul de merit pot să participe la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit. În cazul în care vor fi nominalizaţi să obţină gradaţie de merit, candidaţii au obligaţia să opteze pentru una dintre cele două, după emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului de aprobare a listei.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 25Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.575/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 21 noiembrie 2007.  +  Anexa 1 la metodologieGRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordareagradaţiilor de merit - sesiunea 2009- 19 ianuarie-13 februarie 2009: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar;- 16-20 februarie 2009: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit;- 23 februarie-6 martie 2009: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate;- 9-11 martie 2009: consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării;- 13 martie 2009: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;- 13-17 martie 2009: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;- 18-20 martie 2009: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;- 23 martie 2009: validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;- 25-27 martie 2009: înaintarea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în vederea emiterii ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ, nominalizat pentru acordarea gradaţiei de merit;- 29 mai 2009: elaborarea ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.NOTĂ:Cadrele didactice de la Palatul Naţional al Copiilor vor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, respectând graficul de mai sus.  +  Anexa 2 la metodologieTABEL NOMINALcu punctajul obţinut pentru candidaţii aprobaţi
                 
    Nr. crt.Numele şi prenumeleFuncţiaSpecialitateaVechimea în învăţământUnitatea de învăţământPunctajul obţinut
               
  NOTĂ:În cazul personalului didactic de îndrumare şi control, la rubrica "Unitatea de învăţământ" se va preciza unitatea de învăţământ unde are obligaţia de predare. Adeverinţele emise de unităţile de învăţământ respective se vor anexa la lista transmisă, prin poştă, la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
   +  Anexa 3 la metodologieGRAFICULdesfăşurării acţiunilor pentru acordareasalariului de merit în anul 2009- 18-21 noiembrie 2008: inspectoratul şcolar analizează, repartizează şi transmite unităţilor de învăţământ numărul salariilor de merit;- 24-26 noiembrie 2008: afişarea la avizierul unităţii de învăţământ a fişei cu punctajul defalcat, pentru fiecare categorie de personal angajat;- 27 noiembrie-5 decembrie 2008: personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ cu rezultate deosebite întocmeşte un raport de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune la conducerea unităţii; personalul de conducere, de îndrumare şi control întocmeşte raportul de autoevaluare a activităţii şi o cerere, care se vor depune la inspectoratul şcolar;- 8-9 decembrie 2008: cererea şi raportul se analizează în consiliul profesoral al unităţii, care formulează o apreciere sintetică (pentru fiecare solicitant în parte) şi face propuneri, pe care le înaintează spre aprobare consiliului de administraţie;- 10-11 decembrie 2008: consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă nominal personalul căruia i se atribuie salariul de merit, în limita locurilor acordate de inspectoratul şcolar, şi transmite numele acestuia inspectoratului şcolar spre validare; consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar analizează cererea şi raportul de autoevaluare al personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control şi aprobă nominal persoanele cărora li se aprobă salariul de merit;- 12 decembrie 2008: validarea şi afişarea rezultatelor;- 12-16 decembrie 2008: depunerea contestaţiilor;- 17-18 decembrie 2008: soluţionarea contestaţiilor;- 19 decembrie 2008: afişarea rezultatelor la contestaţii.NOTĂ:1. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ va întocmi şi va depune raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate, la inspectoratul şcolar.2. Aprobarea nominală va fi dată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în limita locurilor aprobate.  +  Anexa 4 la metodologieA. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit- directorul/directorul adjunct al clubuluisportiv şcolar/liceu cu program sportiv -Anul şcolar ......- Numele şi prenumele: ..................- Funcţia: ..............................- Unitatea de învăţământ: ...............- Vechimea în învăţământ: ...............- Gradul didactic: ......................
                 
    Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009)Punctaj maximSubcriterii care trebuie îndeplinite de către candidatDetalierea punctajului maximAutoevaluarePunctaj acordat
    01. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă20a)        
    b)        
    c)        
    d)        
    e)        
    f)        
    g)        
    h)        
    i)        
    j)        
    k)        
    l)        
    m)        
    n)        
    02. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică20a)        
    b)        
    c)        
    d)        
    e)        
    03. Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, alţi parteneri30        
    04. Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe, făcând vizibile rezultatele acesteia în presă, pe site-urile educaţionale, prin sporirea calităţii actului educaţional, manifestat prin locul ocupat de şcoală în ierarhia stabilită de inspectoratele şcolare30a)        
    b)        
    c)        
    d)        
    e)        
    f)        
    TOTAL100      
  NOTĂ: a) Stabilirea subcriteriilor şi detalierea punctajului maxim se fac de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.B. Criteriile specifice şi grila de punctajpentru acordarea gradaţiei de merit- personal didactic din învăţământulsportiv integrat şi suplimentar -(profesori de educaţie fizică şi sport şi antrenori)Anul şcolar ......- Numele şi prenumele: .................- Funcţia: .............................- Unitatea de învăţământ: ..............- Vechimea în învăţământ: ..............- Gradul didactic: .....................
               
    Nr. crt.Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 17 ianuarie 2005-16 ianuarie 2009)Punctaj maximDetalierea punctajului maximAutoevaluareEvaluarea inspectoratului şcolar
    01.CRITERIUL ACTIVITĂŢILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ75      
      a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual pentru disciplinele de specialitate în învăţământul vocaţional:10      
      - selecţia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv;      
      - ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu;      
      - elevi cu dublă legitimare;      
      - elevi transferaţi      
      - elevi participanţi la pregătire, întreceri, concursuri şi competiţii cu loturile naţionale.      
      b) Rezultate deosebite obţinute în selecţie, pregătirea şi promovarea sportivilor cu calităţi deosebite pentru sportul de performanţă:15      
      - selecţia sportivilor cu calităţi deosebite;      
      - pregătirea sportivilor cu calităţi deosebite;      
      - promovarea sportivilor cu calităţi deosebite.      
      c) Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile naţionale şi internaţionale, materializate prin obţinerea locurilor I, II, III, IV, V şi VI:50      
      c.1) La disciplinele sportive individuale:
      Competiţii internaţionale oficiale        
      - campionate internaţionale, locul I, copii      
      - campionate internaţionale, locul II, copii      
      - campionate internaţionale, locul III, copii      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate europene, locul I, copii      
      - campionate europene, locul II, copii      
      - campionate europene, locul III, copii      
      - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
      - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate mondiale, locul I, copii      
      - campionate mondiale, locul II, copii      
      - campionate mondiale, locul III, copii      
      - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - Jocuri Olimpice, locul I      
      - Jocuri Olimpice, locul II      
      - Jocuri Olimpice, locul III      
      - Jocuri Olimpice, locul IV      
      - Jocuri Olimpice, locul V      
      - Jocuri Olimpice, locul VI      
      - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII      
      - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
      Competiţii naţionale oficiale        
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
      - campionate naţionale, locul I, copii      
      - campionate naţionale, locul II, copii      
      - campionate naţionale, locul III, copii      
      - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      c.2) La disciplinele sportive de echipă:
      Competiţii internaţionale oficiale        
      - campionate internaţionale, locul I, copii        
      - campionate internaţionale, locul II, copii      
      - campionate internaţionale, locul III, copii      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate internaţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate internaţionale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate internaţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate balcanice, locul I, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul II, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locul III, tineret/seniori      
      - campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate europene, locul I, copii      
      - campionate europene, locul II, copii      
      - campionate europene, locul III, copii      
      - campionate europene, locurile IV-VI, copii      
      - campionate/cupe europene, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - campionate mondiale, locul I, copii      
      - campionate mondiale, locul II, copii      
      - campionate mondiale, locul III, copii      
      - campionate mondiale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate/cupe mondiale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      - Jocuri Olimpice, locul I      
      - Jocuri Olimpice, locul II      
      - Jocuri Olimpice, locul III      
      - Jocuri Olimpice, locul IV      
      - Jocuri Olimpice, locul V      
      - Jocuri Olimpice, locul VI      
      - Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII      
      - Jocuri Olimpice, realizarea condiţiilor de participare      
      Competiţii naţionale oficiale        
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul I        
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul II      
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locul III      
      - campionate naţionale şcolare - CSS/LPS, locurile IV-VI      
      - campionate naţionale, locul I, copii      
      - campionate naţionale, locul II, copii      
      - campionate naţionale, locul III, copii      
      - campionate naţionale, locurile IV-VI, copii      
      - campionate naţionale, locul I, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locul II, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locul III, juniori (III, II, I)      
      - campionate naţionale, locurile IV-VI, juniori (III, II, I)      
      - campionate/cupe naţionale, locul I, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locul II, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locul III, tineret/seniori      
      - campionate/cupe naţionale, locurile IV-VI, tineret/seniori      
      d) Pregătirea loturilor judeţene pentru olimpiadă la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la olimpiada judeţeană şi naţională; organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean:        
      - pregătirea loturilor judeţene;      
      - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare;      
      - membru în comisia de organizare a etapei judeţene;      
      - membru în comisia de organizare a etapei naţionale;      
      - însoţitor al elevilor la etapa judeţeană;      
      - însoţitor al elevilor la etapa naţională;      
      - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel interjudeţean;      
      - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel naţional;      
      - organizarea şi participarea la spectacole, expoziţii, simpozioane la nivel internaţional.      
    e) Pregătirea loturilor naţionale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare şi profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale:        
      - pregătirea loturilor naţionale/olimpice;      
      - membru al comisiilor/grupurilor naţionale de coordonare;      
      - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel judeţean;      
      - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel zonal;      
      - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel naţional;      
      - membru în comisiile de organizare a competiţiilor de nivel internaţional;      
      - profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competiţiile judeţene şi interjudeţene;      
      - profesor-antrenor la întrecerile/concursurile/competiţiile naţionale şi internaţionale.      
      f) Rezultate notabile/măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală şi finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, cu impact la nivel local/judeţean/al municipiului Bucureşti/naţional/internaţional:        
      - cu impact la nivel local;      
      - cu impact la nivel judeţean;      
      - cu impact la nivel interjudeţean;      
      - cu impact la nivel naţional;      
      - cu impact la nivel internaţional.      
      g) Rezultatele comunicării cu părinţii, cu unităţile de învăţământ şi cu autorităţile locale, concretizate în reducerea abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a comportamentelor marginale:        
      - cu autorităţile locale;      
      - cu unităţile de învăţământ      
      - cu părinţii.      
      h) Activitate desfăşurată cu elevii capabili de performanţă în centrele naţionale olimpice de excelenţă:        
      - director tehnic;      
      - profesor/antrenor.      
      i) Rezultate obţinute în organizarea cu elevii a unor activităţi practice, educative pentru formarea de abilităţi de comunicare, colaborare şi organizare        
      j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţional, la nivel local/judeţean/naţional/ internaţional, şi în activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale:        
      - proiecte de parteneriat educaţional la nivel local;      
      - proiecte de parteneriat educaţional la nivel judeţean;      
      - proiecte de parteneriat educaţional la nivel naţional;      
      - proiecte de parteneriat educaţional la nivel internaţional;      
      - activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii locale.      
      k) Activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare        
    02.CRITERIUL PRIVIND PERFORMANŢE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICĂ10      
      a) Contribuţia la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice, reviste şcolare, avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală:        
      - programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri metodice, manuale şcolare;      
      - reviste şcolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate şi instalaţii sportive);      
      - cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN;      
      - crearea de platforme de e-learning;      
      - elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs;      
      - elaborarea de programe vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală.      
      b) Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN        
      c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judeţean/naţional/ internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore), care să vizeze asigurarea calităţii şi personalizarea concretă de comunicare cu familia şi comunitatea privind participarea şi contribuţia la activităţile menţionate:        
      - activitate de evaluator de manuale;      
      - activitate de mentorat;      
      - activitate de formator;      
      - activitate în domeniul sindical la nivel:      
      - local/judeţean;      
      - naţional/internaţional;
      - participarea cu comunicări la simpozioane judeţene, regionale (zonale), naţionale şi/sau internaţionale;      
      - participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formator;      
      - contribuţie la cercetări ştiinţifice fundamentale în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei.      
      d) Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic:        
      - activitate ca metodist;      
      - activitate ca membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar;      
      - activitate în comisia naţională de specialitate.      
      e) Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi altor structuri de dialog social şi în comisii naţionale de specialitate:        
      - activitate desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ;      
      - activitate desfăşurată în cadrul unor comisii consultative de dialog social şi altor structuri de dialog social;      
      - activitate desfăşurată în comisii naţionale de specialitate.      
    03.CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE REFORMĂ EDUCAŢIONALĂ, COORDONATE DE INSPECTORATUL ŞCOLAR, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI, DE ALŢI PARTENERI10      
      a) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de inspectoratul şcolar        
      b) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului        
      c) participare la proiecte, în cadrul programelor de reformă educaţională, coordonate de alţi parteneri şi recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului        
    04.CRITERIUL PRIVIND CREŞTEREA PRESTIGIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT/CONEXE, FĂCÂND VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIA ÎN PRESĂ, PE SITE-URILE EDUCAŢIONALE, PRIN SPORIREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL, MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE ŞCOALĂ ÎN IERARHIA STABILITĂ DE INSPECTORATELE ŞCOLARE5      
      a) ca urmare a contribuţiilor individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea practicii managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului        
      b) ca urmare a atragerii de finanţări extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico- materiale        
      c) ca urmare a realizării de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetară        
      d) ca urmare a realizării de parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al sportului (universităţi, cluburi sportive, asociaţii, fundaţii etc.) la nivel local, regional, naţional şi internaţional        
    TOTAL100    
  NOTĂ: a) Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. b) Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverinţelor etc., eliberate de instituţiile abilitate.
   +  Anexa 5 la metodologieA. GRILA DE PUNCTAJ pentru acordarea gradaţiei de merit pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor
               
    CriteriulSubcriteriiDetalierea punctajului maximPunctaj acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructivă - educativă (punctaj maxim: 30 de puncte)Atragerea şi creşterea numărului copiilor în activităţile cercului (depăşirea numărului de elevi faţă de normativ)    
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locurilor I, II, III şi menţiunilor la faza internaţională şi naţională şi a locurilor I, II, III şi premiilor speciale la faza interjudeţeană/ regionalăInternaţionalLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Menţiune/ Premiu special    
    NaţionalLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Premiu special    
    Interjudeţean/ judeţeanLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Premiu special    
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/ Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiInternaţional      
    Naţional      
    Interjudeţean      
    Judeţean      
    Organizarea de concursuri şi festivaluriInternaţional      
    Naţional      
    Interjudeţean/ regional      
    Organizare de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional      
    Naţional      
    Interjudeţean/ regional      
    Participare la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional      
    Naţional      
    Interjudeţean/ regional      
    Finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţionalInternaţional      
    Naţional      
    Judeţean      
    Local      
    Activităţi desfăşurate cu copii cu cerinţe educative speciale/ instituţionalizaţi etc.Naţional      
    Judeţean      
    Local      
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare    
    Participare la cursuri de formare    
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii    
    2. Performanţe deosebite în inovarea didactică (punctaj maxim: 30 de puncte)Contribuţia la:activitatea educativă inovativă din cadrul palatului/clubului copiilor    
    elaborarea de metodologii/ regulamente la nivel naţional    
    elaborarea de materiale didactice auxiliare, îndrumătoare/ghiduri metodice    
    reviste şcolare    
    Iniţierea şi organizarea unor forme variate de formare a cadrelor didactice din palatele şi cluburile copiilor    
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN    
    Activitatea de evaluator de proiecte educative şcolare şi extraşcolare, de iniţiator şi coordonator de proiecte educative de mentorat, de formator. Activitate în domeniul sindicalNaţional    
    Judeţean    
    Local    
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)    
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate    
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformă (punctaj maxim: 20 de puncte)Proiecte de parteneriat educaţional coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alţi parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria etc.)    
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ (punctaj maxim: 20 de puncte)Contribuţie individuală şi/sau în echipă la îmbunătăţirea managementului educaţional şi instituţional, în contextul reformei învăţământului    
    Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare    
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional      
    Naţional      
    Regional      
    Local      
    Contribuţia la promovarea imaginii instituţiei în mass-media locală, naţională, internaţională, site-uri educaţionale, în comunitate  
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, iar pentru Palatul Naţional al Copiilor, de către Direcţia generală management învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.B. GRILA DE PUNCTAJ pentru acordarea gradaţiei de merit pentru cadrele didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor
               
    CriteriulSubcriteriiDetalierea punctajului maximPunctaj acordat
    1. Activităţi complexe cu valoare instructiv - educativă (punctaj maxim: 40 de puncte)Atragerea şi menţinerea copiilor în activităţile cercului (depăşirea nr. de elevi faţă de normativ)    
    Performanţe în pregătirea copiilor distinşi la concursuri de profil, materializate în obţinerea locurilor I, II, III şi menţiunilor la faza internaţională şi naţională şi a locurilor I, II, III şi premiilor speciale la faza interjudeţeană/regionalăInternaţionalLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Menţiune/ Premiu special    
    NaţionalLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Premiu special    
    Interjudeţean/ judeţeanLocul I    
    Locul II    
    Locul III    
    Premiu special    
    Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile şcolare incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/ Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiInternaţional    
    Naţional    
    Interjudeţean    
    Local    
    Organizare de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional    
    Naţional    
    Interjudeţean/ regional    
    Municipal/local    
    Participare la spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane etc.Internaţional    
    Naţional    
    Interjudeţean/ regional    
    Municipal/local    
    Finalizarea unor proiecte de parteneriat educaţionalInternaţional    
    Naţional    
    Judeţean    
    Local    
    Activităţi desfăşurate cu copii cu cerinţe educative speciale/ instituţionalizaţi etc.Naţional    
    Judeţean    
    Local    
    Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare    
    Participare la cursuri de formare    
    Participări cu lucrări de specialitate la conferinţe şi seminarii    
    2. Performanţe deosebite în inovarea didactică (punctaj maxim: 30 de puncte)Contribuţia la elaborarea de:programe şcolare    
    metodologii/regulamente la nivel naţional    
    materiale auxiliare didactice, îndrumătoare/ghiduri metodice    
    reviste şcolare    
    Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice de specialitate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN    
    Activitatea de evaluator, iniţiator şi coordonator de proiecte educative, de mentorat, de formator. Activitate în domeniul sindicalNaţional    
    Judeţean    
    Local    
    Participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic sau în cadrul unor proiecte educative, în calitate de formatori (minimum 24 de ore cursul)    
    Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice şi consilii consultative de dialog social şi al altor structuri de dialog social şi în comisiile naţionale de specialitate    
    3. Parteneriat educaţional în cadrul programelor de reformă (punctaj maxim: 20 de puncte)Proiecte de parteneriat educaţional coordonate de inspectoratul şcolar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alţi parteneri (Institutul Francez, British Council, PHARE, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria etc.)    
    4. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ (punctaj maxim: 10 puncte)Contribuţie individuală şi/sau în echipă la dezvoltarea managementului educaţional, în contextul reformei învăţământului    
    Realizarea unor proiecte cu finanţare din surse extrabugetare    
    Parteneriate cu instituţiile din domeniul educaţiei şi al culturii (universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură, case de cultură, asociaţii, fundaţii etc.)Internaţional    
    Naţional    
    Regional    
    Local  
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, iar pentru Palatul Naţional al Copiilor, de către Direcţia generală management învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
   +  Anexa 6 la metodologieFişa-cadru de punctaj pentru personalul didactic
         
    CriteriulPunctajul maxim
    1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă60 de puncte
    2.Criteriul privind performanţele deosebite în inovarea didactică30 de puncte
    3.Criteriul privind participarea la proiecte5 puncte
    4.Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe5 puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.Fişa-cadru de punctaj pentru funcţiile de conducere
         
    CriteriulPunctajul maxim
    1.Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă20 de puncte
    2.Criteriul privind performanţele deosebite în inovarea didactică20 de puncte
    3.Criteriul privind participarea la proiecte30 de puncte
    4.Criteriul privind creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe30 de puncte
  NOTĂ:Detalierea punctajului maxim se realizează de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.----------