NORME METODOLOGICE din 25 iunie 2008privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 17 noiembrie 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Intervenţiile asupra monumentelor istorice, aşa cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, indiferent de regimul lor juridic, vor fi efectuate numai de specialişti, experţi şi verificatori tehnici atestaţi, înscrişi în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 2Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea condiţiilor necesare pentru cercetarea şi inventarierea monumentelor istorice, expertizarea, proiectarea, verificarea şi execuţia lucrărilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 3Atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici se face de Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, denumit în continuare Institutul, pe baza evaluării competenţelor în domeniul protejării monumentelor istorice, stabilite pe baza: a) studiilor în pregătirea profesională de bază, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, după caz; b) pregătirii de specialitate, atestată prin forme de specializare-perfecţionare sau prin durata şi calitatea activităţilor prestate în domeniul monumentelor istorice; c) experienţei dobândite prin participarea nemijlocită la executarea de lucrări, proiecte, dirigentare sau avizare, după caz.  +  Capitolul II Domeniul, exigenţele, calităţile şi specializările de atestare  +  Articolul 4Domeniul în care se face atestarea specialiştilor, experţilor, experţilor tehnici, verificatorilor şi verificatorilor tehnici în baza prezentelor norme metodologice este protejarea monumentelor istorice.  +  Articolul 5Exigenţele de atestare a specialiştilor şi experţilor sunt: a) specialist debutant; b) specialist; c) expert; d) expert tehnic.  +  Articolul 6Calităţile pentru care se acordă atestat sunt următoarele:1. pentru specialişti: a) elaborator studii, cercetări şi inventariere monumente istorice; b) şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice, componente artistice şi/sau urbanism istoric, după caz; c) şef proiect complex, doar pentru arhitecţi; d) verificator/verificator tehnic; e) executant lucrări, în funcţie de specializare; f) diriginte lucrări, în funcţie de specializare; g) urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice, în funcţie de specializare;2. pentru experţi/experţi tehnici: a) pentru calitatea solicitată în funcţie de specializarea profesională; b) se pot accepta şi calităţi pentru specializări conexe, în funcţie de dovedirea cunoaşterii acestora sau în funcţie de titlurile ştiinţifice de specialitate dobândite, publicaţii etc., după caz.  +  Articolul 7Specializările pentru care se acordă atestat sunt: a) studii, cercetări şi inventariere monumente istorice; b) urbanism istoric; c) restaurare arhitectură; d) consolidare/restaurare, structuri istorice; e) conservare/restaurare pictură murală şi/sau pe lemn; f) restaurare lemn, lemn policrom, după caz; g) conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi/sau ceramică, după caz; h) conservare/restaurare metal; i) conservare/restaurare vitralii.  +  Articolul 8 (1) În vederea asigurării condiţiilor de exercitare în mod liber a profesiei, atestarea specialiştilor pentru specializările prevăzute în prezentele norme metodologice se realizează şi pentru debutanţi. (2) În condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, specialistul debutant poate elabora studii, cercetări, inventariere, documentaţii de intervenţie, de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare, executare lucrări sau dirigentare la monumente istorice clasate în grupa "B". (3) Atestarea experţilor/experţilor tehnici, în raport cu responsabilităţile pe care şi le pot asuma aceştia în cadrul intervenţiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializările prevăzute la art. 7. (4) Atestarea verificatorilor/verificatorilor tehnici, în raport cu responsabilităţile pe care şi le pot asuma aceştia în cadrul intervenţiilor asupra monumentelor istorice, se face pentru specializările prevăzute la art. 7.  +  Capitolul III Condiţii de atestare a specialiştilor şi experţilor  +  Articolul 9 (1) Atestarea în calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale: a) studii pentru specialist-debutant şi specialist - absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de atestare şi master pentru absolvenţii facultăţilor cu 3 ani de studii (total minimum 5 ani de studii universitare); b) pregătire de specialitate - pentru specialist-debutant 2 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice pentru care se solicită atestarea; pentru specialist 3 ani de activitate efectivă în domeniul protejării monumentelor istorice. Este considerată activitate şi absolvirea cursurilor de specializare postuniversitare sau a celorlalte forme de pregătire de specialitate agreate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); c) experienţă: pentru calitatea de specialist - participarea ca întocmitor a minimum două lucrări de investigare, cercetare ori inventariere de monumente istorice aprobate, însuşite sau avizate, după caz, ori a două proiecte din domeniul monumentelor istorice avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau participarea la executarea, dirigentarea a minimum două lucrări de conservare, consolidare, restaurare, reabilitare a unor monumente istorice, încheiate prin procese-verbale de terminare a lucrărilor favorabile ori minimum 5 ani de avizare, cumulat cu proiecte şi/sau cu lucrări executate. (2) Atestarea în calitatea de specialist a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii condiţiilor generale, prevăzute la alin. (1), precum şi a următoarelor condiţii specifice: a) pentru calitatea de şef de proiect de specialitate restaurare arhitectură sau urbanism istoric este necesară obţinerea dreptului de semnătură din partea Ordinului Arhitecţilor din România sau Registrului Urbaniştilor din România, după caz; b) se exceptează persoanele fizice, absolvenţi de şcoli tehnice de arhitectură, care până la data prezentului ordin au dovedit o experienţă acumulată în domeniul proiectării lucrărilor de restaurare concretizată în documentaţii elaborate şi avizate; c) pentru calitatea dirigentare lucrări din domeniile "Restaurare arhitectură" şi "Restaurare, consolidare structuri istorice" este obligatorie obţinerea în prealabil a autorizaţiei eliberate de Inspectoratul de Stat în Construcţii; d) pentru calitatea de specialist în executare lucrări de consolidare/restaurare structuri istorice arhitectură şi dirigentare lucrări, pot fi atestaţi în categoria specialist-debutant şi, respectiv, specialist şi absolvenţii cursurilor universitare tehnice de specialitate de scurtă durată, cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru specialist debutant, şi a celor prevăzute pentru specialişti, dar majorate cu 50%; e) pot fi atestate în calitate de executant lucrări de consolidare/restaurare, construcţii/arhitectură şi persoane fizice fără studii de specialitate în domeniu, dar care, la data prezentului ordin, au o experienţă de minimum 7 ani de execuţie a lucrărilor, au lucrări finalizate, admise la recepţie şi/sau notate cu calificativele: "bine", "foarte bine" sau "excepţional"; f) pentru obţinerea calităţii de specialist debutant, atestarea se va realiza pe baza evaluării, prin completarea unei grile-test având ca tematică principiile de restaurare, legislaţia şi reglementările specifice domeniului, în funcţie de calităţile şi specializările de atestare solicitate.  +  Articolul 10 (1) Atestarea în calitatea de expert a persoanelor fizice se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale: a) studii superioare de lungă durată la care se pot adăuga diploma de doctor şi/sau două tratate de specialitate; pentru acele specialităţi care nu au organizate studii doctorale, se echivalează cu autoratul principal a 3 tratate publicate în edituri de specialitate; b) vechime - minimum 10 ani de activitate efectivă în domeniul monumentelor istorice; c) experienţă - minimum 7 lucrări de complexitate deosebită realizate, după caz, ca autor, elaborator, conducător de colectiv sau şef proiect în domeniul de specializare. (2) Sunt considerate de complexitate deosebită acele lucrări, proiecte sau studii care presupun coordonarea între specialităţi diferite, soluţii tehnice şi/sau conceptuale deosebite.  +  Articolul 11 (1) Atestarea în calitatea de expert, expert tehnic, verificator sau verificator tehnic se face pe baza îndeplinirii următoarelor condiţii generale:- studii: superioare de lungă durată;- vechime: minimum 3 ani în domeniu ca specialist atestat;- experienţă: minimum 3 studii sau proiecte avizate. (2) Complementar îndeplinirii condiţiilor generale prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea calităţii de expert tehnic şi/sau verificator tehnic proiecte în domeniile "Restaurare arhitectură" şi "Restaurare, consolidare structuri istorice" este necesară, în prealabil, deţinerea atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  +  Capitolul IV Procedura de atestare  +  Articolul 12 (1) În vederea atestării, persoanele interesate vor depune la Institut, direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, un dosar care va cuprinde: a) cerere-tip, conform anexei nr. 9; b) copie de pe carnetul de muncă; c) copii legalizate ale diplomelor de studii, cuprinzând foile matricole ale studiilor postliceale, universitare şi postuniversitare parcurse, titlurile ştiinţifice dobândite, alte acte probând participarea şi absolvirea unor forme de pregătire în domeniul de atestare; d) copie legalizată a actului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România, după caz; e) copii ale certificatelor privind dreptul de semnătură şi înscrierea în Registrul arhitecţilor şi în Registrul urbaniştilor a atestatului eliberat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor pentru exigenţele de expert tehnic, verificator tehnic şi diriginte de şantier, după caz; f) copia actului de identitate; g) certificat de cazier judiciar; h) curriculum vitae; i) memoriu de activitate în domeniul de atestare; j) lista cuprinzând lucrările efectuate în domeniul monumentelor istorice; pentru fiecare caz se specifică calitatea şi responsabilităţile deţinute, cu obligativitatea prezentării unui extras-album de lucrări, a cărţilor publicate şi a unei mape cu principalele articole publicate; k) copii ale avizelor eliberate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de serviciile publice deconcentrate, pentru proiecte ori lucrări la care a colaborat în specialitatea pentru care se solicită atestarea sau, după caz, procesele-verbale de recepţie pentru lucrările executate; l) chitanţă de achitare a tarifului de atestare, în original. (2) Evidenţa dosarelor de atestare primite la Institut se ţine într-un registru special. (3) Dosarele de atestare se pot restitui solicitanţilor respinşi, la cerere. (4) În cazul în care Comisia de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice, denumită în continuare Comisia, solicită completarea dosarului de atestare, în scris, nedepunerea documentelor în termenul prevăzut va conduce la respingerea dosarului. Termenul de depunere a documentelor solicitate nu poate fi mai mic de 15 zile şi mai mare de 30 de zile lucrătoare.  +  Articolul 13 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte listele cuprinzând solicitările primite; b) verifică realitatea şi conformitatea documentelor din dosarele de atestare; c) analizează dosarele prezentate şi propune, după caz:- admiterea solicitării de atestare şi eliberarea documentelor de atestare, respectiv adeverinţa de atestare pentru specialişti debutanţi, certificatul de atestare şi legitimaţia de atestare pentru specialişti, experţi şi verificatori tehnici;- solicitarea de completări suplimentare, după caz, constând în documente, precizări, clarificări scrise ori orale, examinare, în scris, pentru debutanţi;- respingerea dosarului ca nefiind în concordanţă cu normele de atestare; d) stabileşte subiecte şi tematica pentru evaluarea specialiştilor debutanţi; e) analizează dosarele unităţilor de învăţământ, ale entităţilor publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice, lista cursurilor postliceale, postuniversitare, a cursurilor, atelierelor şi şantierelor de specializare, precum şi exigenţele şi competenţele pentru care acestea sunt considerate relevante. (2) Comisia organizează sesiuni de atestare lunar şi anunţă data şi ora de desfăşurare a acestora prin afişare la sediul Institutului şi/sau pe pagina de internet a acestuia. (3) Comisia poate fi reunită şi în afara sesiunilor lunare, în scopul analizării situaţiilor de suspendare, anulare a documentelor de atestare, precum şi în alte cazuri. (4) Punctul de vedere al fiecăruia dintre membrii Comisiei se consemnează într-un registru special de procese-verbale, care se contrasemnează de secretarul Comisiei. (5) Pe baza verificărilor efectuate, Comisia adoptă hotărâri privind acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării; (6) În baza hotărârilor Comisiei, directorul Institutului emite deciziile de acordare a atestatului solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitării. (7) Decizia de atestare are ca efect înscrierea solicitantului în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau în Registrul specialiştilor. (8) Decizia de respingere a atestării poate fi contestată la Institut, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării. (9) Contestaţiile se analizează de o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care funcţionează în cadrul Direcţiei de specialitate din minister, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea lor. Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt aprobate prin decizie a directorului general al Institutului. (10) Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată în condiţiile legii contenciosului administrativ  +  Articolul 14 (1) Institutul eliberează, în termen de 30 de zile de la data atestării, documentele de atestare, respectiv adeverinţa de atestare pentru specialişti debutanţi, certificatul de atestare şi legitimaţia de atestare pentru specialişti, experţi şi verificatori tehnici, conform machetelor prezentate în anexele la prezentele norme metodologice. (2) În baza adeverinţei ori a certificatului de atestare, persoanele atestate îşi vor confecţiona, pe propria răspundere, ştampila/ştampilele individuală/individuale, ce se vor aplica pe proiectele, documentaţiile sau documentele pe care le elaborează, le coordonează sau verifică, după caz. (3) Ştampila are dimensiune rotundă cu diametrul de 50 mm. (4) Experţii şi specialiştii atestaţi pentru calitatea dirigentare lucrări, precum şi verificatorii tehnici sunt obligaţi să îşi confecţioneze o ştampilă separată ce va fi folosită în momentul în care îşi exercită atribuţiile. (5) Documentele de atestare şi ştampilele sunt netransmisibile.  +  Articolul 15 (1) Secretariatul Comisiei stabileşte şi publică semestrial pe site-ul Institutului şi al Ministerului Culturii şi Cultelor Lista unităţilor de învăţământ, a entităţilor publice ori private care organizează forme de pregătire profesională agreate pentru atestarea în domeniul monumentelor istorice şi lista cursurilor postliceale, postuniversitare, considerate relevante. (2) Înscrierea acestor forme de pregătire profesională pe lista entităţilor agreate se face prin decizie a directorului general al Institutului, la propunerea Comisiei, în baza prezentării de către cei interesaţi a dosarului cuprinzând: a) denumirea şi statutul juridic al formei de pregătire; b) regulamentul de funcţionare (admitere, promovare, absolvire etc.); c) programa şi planul de învăţământ sau pregătire practică; d) lista cadrelor didactice ori a instructorilor, după caz, însoţită de CV-urile acestora.  +  Capitolul V Atribuţii şi răspunderi ale specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de Ministerul Culturii şi Cultelor  +  Articolul 16Atribuţii şi răspunderi comune ale experţilor/experţilor tehnici, verificatorilor/verificatorilor tehnici şi ale specialiştilor: a) au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei comune şi speciale în materie de intervenţii asupra monumentelor istorice; b) au obligaţia respectării avizelor de specialitate obţinute pentru lucrările pe care le efectuează, în litera şi spiritul conservării şi restaurării ştiinţifice consacrate prin Carta de la Veneţia; c) au obligaţia de a pune la dispoziţie organismelor de control abilitate, la cererea acestora, spre consultare, datele şi documentaţiile solicitate; d) sunt obligaţi să înştiinţeze Comisia şi compartimentul de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia despre orice situaţii de degradare sau de încălcare a prevederilor legale privind monumentele istorice; e) pentru modificarea soluţiilor conceptuale sau de mare complexitate tehnică din proiectul avizat iniţial, experţii, verificatorii tehnici şi specialiştii au obligaţia de a obţine avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 17Atribuţii şi răspunderi specifice specialiştilor: (1) Specialiştii debutanţi au dreptul de a realiza studii, cercetări, documentaţii tehnice, să fie membri în colectivele de inventariere, proiectare şi execuţie şi să urmărească executarea de lucrări având ca obiect monumente istorice de grupa B. (2) Elaboratorii de studii, cercetări şi inventariere a monumentelor istorice trebuie: a) să cunoască criteriile de atribuire sau de pierdere a regimului juridic de monument istoric; b) să cunoască metodologia de întocmire a fişelor de monument; c) să întocmească documentele primare ce stau la baza fişelor de monument, măsurători, relevee sumare, fotografii, cercetare de arhivă, bibliografie, alte cercetări specifice, după caz, precum şi a rapoartelor de inspecţie; d) să cunoască legislaţia naţională în vigoare din domeniu, precum şi convenţiile internaţionale privind protejarea şi conservarea monumentelor istorice la care România este parte; e) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a studiilor şi cercetărilor întocmite; f) să respecte prevederile legii dreptului de autor. (3) Şefii de proiect complex sau de specialitate trebuie: a) să elaboreze proiecte şi/sau, după caz, să coordoneze toate specialităţile care concură la realizarea proiectului; b) să fundamenteze riguros, din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, soluţiile adoptate, în acord cu cerinţele stipulate în legislaţia naţională şi cu recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor istorice; c) să respecte concluziile conceptuale ale expertizelor, precum şi prevederile referatelor de verificare tehnică; d) să prezinte Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea acestuia, datele ştiinţifice şi tehnice necesare pentru susţinerea proiectelor elaborate; e) să respecte avizele Ministerului Culturii şi Cultelor prin introducerea prevederilor acestora în lucrările elaborate; f) să prezinte spre reavizare eventualele modificări şi completări majore faţă de soluţiile avizate anterior, în cazul apariţiei unor situaţii noi pe şantierele de restaurare; g) să urmărească, să verifice şi să aprobe pe şantier modul de punere în operă a documentaţiilor pe care le-au întocmit; h) să dispună, fără încălcarea avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, adaptările soluţiilor tehnice în conformitate cu situaţia reală din şantier prin acte scrise; i) să participe, dacă sunt invitaţi, la analizarea ofertelor de execuţie a lucrărilor propriu-zise, precum şi la recepţionarea acestora; j) să semneze şi să ştampileze toate documentaţiile elaborate; k) să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor elaborate. (4) Executanţii de lucrări trebuie: a) să conducă lucrări de intervenţii la monumentele istorice, numai în baza documentaţiilor de execuţie avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea prevederilor cuprinse în autorizaţia şi în avizele legale de construire; b) să coordoneze activitatea de ataşamentare a lucrărilor executate şi să îşi însuşească conţinutul caietelor de ataşamente; c) să asigure conducerea punctelor de lucru din subordine cu personal calificat şi specializat în domeniu; d) să cunoască cu exactitate conţinutul documentaţiilor de execuţie pentru toate punctele de lucru din subordine; e) să asigure informarea operativă a şefului de proiect şi a dirigintelui lucrării, ori de câte ori este cazul, despre evoluţia lucrărilor şi, în special, despre necesitatea de adaptare a soluţiilor din documentaţie cu situaţia reală din teren; f) să cunoască principiile generale de restaurare şi de conservare stipulate în legislaţia naţională şi în recomandările din actele internaţionale din domeniul monumentelor istorice; g) să nu permită abaterea de la prevederile documentaţiei avizate sau de la dispoziţiile de şantier; h) să cunoască tehnicile şi materialele tradiţionale de execuţie, specifice domeniului de activitate; i) să se preocupe permanent de perfecţionarea angajaţilor în meseriile tradiţionale ce acoperă domeniul; j) să oprească executarea lucrărilor în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate, abateri de la prevederile proiectului de execuţie ori au fost descoperite urme de interes arheologic, arhitectural sau artistic, să asigure punerea în siguranţă a descoperirii şi să permită reluarea lucrărilor numai după decizia şefului de proiect şi a comisiei zonale a monumentelor istorice; k) să răspundă, conform atribuţiilor ce le revin, de realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor specifice lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric; l) să întocmească şi să ţină la zi registrele de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răspund; să ţină la zi jurnalul de restaurare şi întreaga documentaţie necesară tipului de proiect; m) să urmărească şi să respecte normele de protecţia muncii. (5) Diriginţii de lucrări: a) dirigintele de şantier este reprezentantul angajatorului pentru lucrările de execuţie, prin care acesta îşi exercită controlul asupra corectitudinii tehnice şi economice a lucrărilor contractate; b) dirigintele de şantier are toate atribuţiile şi răspunderile pe care i le acordă angajatorul în conformitate cu prevederile juridice şi tehnice privind activitatea generală în construcţii, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice, după cum urmează:1. cunoaşterea temeinică, din punct de vedere tehnic şi ştiinţific, a documentaţiilor avizate ce se execută;2. supravegherea şi controlul corectitudinii intervenţiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;3. aducerea la cunoştinţă angajatorului a necesităţii asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuţie;4. urmărirea aplicării cu stricteţe a înscrisurilor din registrul de comunicări de şantier, inspecţie şi control şi din registrul de dispoziţii de şantier;5. asigurarea în permanenţă a celei mai bune conlucrări între beneficiar şi finanţator, pe de o parte, şi specialişti - cercetători, proiectanţi şi executanţi, pe de altă parte;6. verificarea în permanenţă a calităţii materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;7. verificarea temeinică a înscrisurilor şi a schiţelor din caietele de ataşamente ale şantierului, cu poziţionarea exactă a fiecărei intervenţii, având în vedere importanţa acestor caiete în cadrul jurnalului de restaurare;8. semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural şi solicitarea către angajator de a lua măsurile de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor şi decizia privind continuarea lucrărilor;9. participarea şi urmărirea întocmirii jurnalului de restaurare cartea construcţiei şi predarea acesteia deţinătorului monumentului la recepţia lucrărilor.  +  Articolul 18Atribuţii şi răspunderi specifice experţilor şi experţilor tehnici: a) experţii atestaţi conform prezentelor norme metodologice sunt singurii îndreptăţiţi să elaboreze expertize, dar numai pentru specializarea în care au fost atestaţi, respectiv: arhitectură, structură, urbanism, restaurare componente artistice, studii, cercetări; b) răspund de asigurarea cerinţelor impuse de doctrinele ori principiile conservării şi restaurării monumentelor istorice, precum şi de normele de restaurare stipulate în convenţiile internaţionale din domeniul monumentelor istorice la care România este parte, atât prin stabilirea domeniilor în care este necesară abordarea studiilor şi a cercetărilor preliminare, cât şi prin conceptele de restaurare, de la conservare şi consolidare până la punerea în valoare; c) experţii în specialitatea arhitectură coordonează toate specialităţile ce concură la elaborarea expertizelor, la întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectelor de execuţie; d) experţii vor certifica în fazele următoare de proiectare că s-au respectat soluţiile de principiu conţinute în concluziile expertizei, precum şi avizele eliberate de Ministerul Culturii şi Cultelor, iar pe parcursul executării lucrărilor şi la recepţia acestora, punerea în operă a proiectului; e) experţii vor stabili specialităţile pentru care sunt necesare investigaţii şi verificări pentru extinderea expertizei şi/sau fazele următoare de cercetare şi proiectare; f) experţii vor semna şi vor ştampila toate piesele scrise şi desenate ale expertizelor pe care le întocmesc; g) experţii pot elabora studii, cercetări şi proiecte, dar nu pot verifica şi aviza propriile documentaţii elaborate; h) experţii vor ţine la zi registrul de evidenţă a expertizelor întocmite şi a acordurilor cu privire la documentaţiile elaborate de specialiştii întocmitori; i) răspunderile experţilor care au primit atestatul şi îşi exercită atribuţiile în exigenţele pentru verificare proiecte, şef de proiect de specialitate, executare lucrări, dirigentare lucrări sunt aceleaşi cu cele ale specialiştilor.  +  Articolul 19Atribuţii şi răspunderi specifice verificatorilor şi verificatorilor tehnici: a) să verifice, conform specializărilor pentru care au fost atestaţi, conţinutul şi calitatea documentaţiilor pentru care se solicită verificarea; b) să verifice documentaţiile tehnice de execuţie privind intervenţiile la monumentele istorice; c) să nu exercite atribuţiile de verificator asupra propriilor proiecte; d) să urmărească în fazele de proiectare prezentate respectarea prevederilor expertizelor avizate, precum şi a conţinutului avizelor Ministerului Culturii şi Cultelor acordate la faze anterioare de proiectare; e) să atenţioneze proiectantul cu privire la modificările ce pot decurge din alte cerinţe şi/sau reglementări tehnice în vigoare şi să stabilească modul de soluţionare; f) să semneze şi să ştampileze piesele scrise şi desenate care au făcut obiectul verificării şi să întocmească referatul de verificare în conformitate cu exigenţele legale; g) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă al documentaţiilor verificate.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 20 (1) Nerespectarea atribuţiilor şi răspunderilor ce revin specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, în funcţie de gravitatea faptei comise, se sancţionează astfel: a) avertisment, care se constituie într-o comunicare justificată a sancţiunii; b) suspendarea certificatului de atestare şi a legitimaţiei pe o perioadă de la 6 luni la 2 ani; c) anularea certificatului de atestare şi a legitimaţiei. (2) Aplicarea sancţiunilor se face gradual sau direct, în funcţie de gravitatea faptei.  +  Articolul 21 (1) Aplicarea sancţiunilor se face la sesizarea specialiştilor direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a împuterniciţilor Ministerului Culturii şi Cultelor sau a compartimentului de specialitate din minister ori a membrilor Comisiei. (2) Raportul de constatare/sesizarea întocmit/întocmită de persoanele prevăzute la alin. (1) va fi supus/supusă analizei unei comisii formate din 3 specialişti/experţi, numită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care propune, după caz, clasarea sesizării, stabilirea sancţiunii şi durata acesteia. (3) Comisia prevăzută la alin. (2) este constituită din următoarele persoane: un specialist numit de Comisie, unul recomandat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi unul propus de către cel împotriva căruia este formulată sesizarea, din rândul persoanelor înscrise în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau în Registrul specialiştilor. (4) Aplicarea sancţiunilor se face prin decizie a directorului general al Institutului, pe baza referatului comisiei prevăzute la alin. (2). (5) Decizia directorului general al Institutului se comunică, prin scrisoare cu confirmare de primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Articolul 22Pe perioada în care documentele de atestare sunt suspendate sau anulate, persoana fizică în cauză nu mai poate realiza activităţi în domeniul protejării, conservării şi restaurării monumentelor istorice, iar lista se publică pe site-ul Institutului şi pe cel al Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 23Avertismentul şi suspendarea documentelor de atestare se consideră ridicate la data îndeplinirii condiţiilor care au condus la luarea măsurii de sancţionare, până la sfârşitul perioadei de sancţionare.  +  Articolul 24Anularea certificatului de atestare se face în următoarele cazuri: a) când, prin activitatea sa, persoana fizică atestată produce mutilări sau distrugeri ale monumentului istoric, ca urmare a nerespectării documentaţiilor şi avizelor; b) când persoana fizică atestată a fost condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni legate de exercitarea profesiei; c) când persoana atestată are cel puţin 3 stadii, expertize, proiecte respinse la avizare.  +  Articolul 25Documentele de atestare suspendate sau anulate se predau de către deţinători Institutului în termen de 15 zile de la înştiinţare.  +  Articolul 26În cazul în care faptele care au condus la suspendarea sau la anularea certificatului de atestare întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, Comisia propune directorului general al Institutului sesizarea autorităţilor publice competente.  +  Articolul 27 (1) Suspendarea sau, după caz, anularea documentelor de atestare produce efect de la data comunicării deciziei. (2) Titularul unui atestat anulat nu mai are dreptul să solicite eliberarea unui nou atestat timp de 3 ani de la data retragerii. (3) Suspendarea sau anularea atestatului este menţionată în Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici sau, după caz, în Registrul specialiştilor.  +  Articolul 28 (1) Deciziile de suspendare sau, după caz, de anulare a atestatului pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării. (2) Contestaţiile se depun la Institut şi se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiţi prin decizie a directorului general al Institutului. (3) Persoanele nemulţumite se pot adresa instanţelor de judecată competente, în condiţiile legii. (4) Pe perioada rezolvării contestaţiilor prevăzute la alin. (2), drepturile pe care le acordă documentele de atestare sunt suspendate.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29Diriginţii de şantier, responsabilii cu urmărirea comportării în timp a lucrărilor şi responsabilii privind controlul tehnic de calitate, autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pot lucra în domeniul monumentelor istorice cu condiţia obţinerii atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 30Experţii tehnici, verificatorii tehnici şi responsabilii tehnici cu execuţia, atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pot lucra în domeniul monumentelor istorice cu condiţia obţinerii atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 31Experţii tehnici şi verificatorii tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, atestaţi şi de Ministerul Culturii şi Cultelor - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, după prelungirea termenului de valabilitate a atestatului de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, se vor prezenta la Institut pentru prelungirea termenului de valabilitate a atestatului Ministerului Culturii şi Cultelor, care se consemnează în legitimaţie de către conducerea Institutului.  +  Articolul 32Specialiştii şi experţii atestaţi în baza Ordinului ministrului culturii nr. 2.032/1999 pentru înfiinţarea Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, pot solicita Institutului actualizarea documentelor de atestare.  +  Articolul 33Nu pot fi atestate persoanele cărora li s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea unei infracţiuni.  +  Articolul 34Atestarea persoanelor fizice din statele membre ale Uniunii Europene, care execută lucrări de restaurare a monumentelor istorice şi solicită înscrierea în Registrul specialiştilor şi în Registrul experţilor tehnici, se face automat, în urma prezentării atestatului de liberă practică în specializarea respectivă obţinut în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie legalizată, împreună cu o traducere a acestuia în limba română, autentificată de autorităţile competente din statul care a emis respectivul atestat.  +  Articolul 35Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologice----------  +  Anexa 2la normele metodologice----------  +  Anexa 3la normele metodologice----------  +  Anexa 4la normele metodologice----------  +  Anexa 5la normele metodologice----------  +  Anexa 6la normele metodologice----------  +  Anexa 7la normele metodologice----------  +  Anexa 8la normele metodologice----------  +  Anexa 9la normele metodologice                            Domnule Director general    Subsemnatul/Subsemnata, .................................., nnăscut/născută  la data de ................................... în*1) ......................,  ţara .................., domiciliat/domiciliată în*2) .....................,  ţara .................., cetăţean al*3) ...................................,  legitimat/legitimată cu B.I./C.I/paşaport seria ............ nr. ..........,  CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, eliberat/eliberată de ....................,  de profesie ...................., solicit atestarea profesională în domeniul  protejării monumentelor istorice din România pentru exigenţa, calităţile şi  specializările următoare:    - exigenţa .............................;    - calităţile ...............................;    - specializările ........................ .    Anexat depun documentele prevăzute în Normele metodologice privind  atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul  protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii  şi cultelor nr. 2.398/2008, publicat în Monitorul Oficial al României,  Partea I, nr. ........ .    Declar că am luat cunoştinţă de atribuţiile, obligaţiile şi răspunderile  persoanei fizice atestate, pe care înţeleg să le respect întocmai, conform  prevederilor legale.    De asemenea, declar că, în cazul atestării, sunt/nu sunt de acord cu  publicarea datelor personale din Registrul specialiştilor/experţilor,  gestionate de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, şi mă angajez ca,  în cazul în care mi se modifică coordonatele de contact, să vi le transmit  de îndată pentru actualizarea datelor din registru.    În final, vă rog să dispuneţi să mi se comunice din timp data la care  trebuie să mă prezint pentru un eventual interviu sau pentru ridicarea  atestatului, după caz.    Cu mulţumiri,    Localitatea .................... Numele/prenumele solicitantului    Data ........................... ................................                                          Semnătura ......................                                          Sau prin reprezentant legal:                                          ................................                                          Numele/prenumele                                          ................................                                          Semnătura şi ştampila ..........                                          ................................                                          Telefon/fax, e-mail: ...........                                          ................................  Domnului Director general al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice---------   *1) Localitatea, coordonatele administrative.   *2) Adresa, localitatea, coordonatele administrative.   *3) Ţara membră/nemembră a Uniunii Europene.--------