HOTĂRÂRE nr. 7 din 8 ianuarie 2004 (*actualizată*)privind protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat(actualizată până la data de 19 septembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea măsurilor împotriva oricăror activităţi desfăşurate în legătură cu dispozitivele ilicite care permit accesul neautorizat la serviciile protejate sau la serviciile asociate. (2) Dispoziţiile prezentei hotărâri nu restricţionează furnizarea serviciilor protejate sau a serviciilor asociate care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi nici libera circulaţie a dispozitivelor de acces condiţionat.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) serviciu protejat - oricare dintre următoarele servicii care sunt oferite contra cost şi bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat:1. difuzarea de programe de televiziune şi de programe radiofonice, înţelegându-se prin aceasta orice serviciu de difuzare, astfel cum a fost definit în art. 1 lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. serviciile societăţii informaţionale, în sensul definit la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.587/2002 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană; b) acces condiţionat - orice modalitate tehnică prin intermediul căreia accesul sub o formă inteligibilă la serviciul protejat se poate face în mod restricţionat pe baza unei autorizări individuale prealabile; c) dispozitiv de acces condiţionat - orice echipament sau program informatic destinat sau adaptat pentru a permite accesul într-o formă inteligibilă la un serviciu protejat; d) serviciu asociat - instalarea, întreţinerea sau înlocuirea dispozitivelor de acces condiţionat, precum şi prestarea de servicii de comunicaţii comerciale referitoare la acestea sau la serviciile protejate; e) comunicaţii comerciale - orice formă de publicitate, marketing, sponsorizare, promoţie şi relaţii publice realizate în scopul promovării dispozitivelor de acces condiţionat sau a serviciilor protejate; f) dispozitiv ilicit - orice dispozitiv de acces condiţionat care nu a fost autorizat de către furnizorul serviciului protejat.  +  Articolul 3Sunt interzise următoarele activităţi: a) producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea sau deţinerea în scop comercial a dispozitivelor ilicite; b) instalarea, întreţinerea sau înlocuirea în scop comercial a unui dispozitiv ilicit; c) utilizarea comunicaţiilor comerciale în scopul promovării dispozitivelor ilicite.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este autoritatea competentă în domeniul protecţiei juridice a serviciilor bazate pe accesul condiţionat sau constând în accesul condiţionat. (2) Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este organismul responsabil cu exercitarea activităţilor de supraveghere şi ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. (3) Personalul de control împuternicit în acest scop al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei are dreptul să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecţii, inclusiv inopinate, la orice instalaţii, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizorul de servicii protejate în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.--------------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.--------------Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Dan NicaBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 7.------------