NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 29 octombrie 2008privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) autorizaţie sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională; b) activităţi supuse autorizării sanitare veterinare activităţile desfăşurate în unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală şi care se autorizează de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, înainte de începerea desfăşurării acestora, prevăzute în anexa nr. 1; c) codul cifric - grupul de cifre acordat de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală; d) număr de autorizare sanitară veterinară - numărul unic acordat unităţii de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activităţile din unităţile supuse controlului sanitar veterinar, care este compus din:(i) indicativul judeţului urmat de codul cifric acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru obiectivele cuprinse în anexa nr. 1 pct. II; sau(îi) din codul cifric acordat de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru unităţile autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.Numerele de autorizare sanitară veterinară acordate de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt alcătuite după cum urmează:1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de carne roşie şi carne de pasăre;2. litera L urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a laptelui şi produselor lactate;3. litera F urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a peştelui şi produselor din pescuit;4. litera C urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de reambalare a produselor de origine animală;5. litera D urmată de cod cifric, pentru unităţile de depozitare a produselor de origine animală independente;6. EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a ouălor;7. LEP urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de producere a ouălor lichide;8. EPP urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a ouălor;9. FS urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a pulpelor de broască şi a melcilor;10. litera H urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a mierii şi a altor produse apicole; e) înregistrare sanitară veterinară - activitatea de înscriere a unităţilor care produc alimente de origine animală, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unităţilor de vânzare cu amănuntul sau cu vânzare directă, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; f) personal sanitar veterinar de specialitate - medicii veterinari din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare; g) referat de evaluare - documentul întocmit de personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în care este înscrisă concluzia evaluării pentru unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, care solicită autorizarea sanitară veterinară; h) produse de origine animală - alimentele de origine animală, inclusiv mierea şi sângele, moluştele bivalve, echinodermele, tunicatele şi gasteropodele marine vii destinate consumului uman; i) operator din sectorul alimentar -persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în domeniul alimentar, în cadrul unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau valorifică produse de origine animală.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară veterinară a activităţilor din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală  +  Articolul 3 (1) Unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală pot să desfăşoare activităţi supuse controlului sanitar veterinar numai după emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de către autoritatea sanitară veterinară competentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Autorizaţia sanitară veterinară pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I se eliberează de către Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autorizaţia sanitară veterinară pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II se eliberează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Înainte de amplasare şi de începerea construcţiei, reamenajarea, retehnologizarea şi mărirea capacităţii în cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii trebuie să înainteze direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea verificării şi certificării conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, documentaţia care va conţine următoarele documente: a) cererea din partea unităţii; b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; c) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor; d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului; e) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9. (5) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, directorul executiv al direcţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va emite o notificare, conform modelului din anexa nr. 2, care va fi înaintată reprezentantului legal al unităţii, în care va preciza că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare şi va aplica ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare". (6) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată neconformităţi faţă de reglementările sanitare veterinare în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte o notă de constatare, conform modelului din anexa nr. 3, în care va înscrie toate deficienţele constatate şi va emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: "În urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentaţiei depuse, precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare." (7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii trebuie autorizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau, în cazul unităţilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, de către Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (8) Tariful perceput de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii documentaţiei depuse cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară şi se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.  +  Articolul 4Înainte de începerea activităţii, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a obţine autorizaţia sanitară veterinară de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, sau, după caz, autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare/autorizaţia sanitară veterinară condiţionată, de la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.  +  Articolul 5În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde: a) cererea din partea unităţii, cu precizarea activităţilor; b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor; c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; d) memoriul tehnic justificativ; e) copia certificatului unic de înregistrare; f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul; g) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9.  +  Articolul 6 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a soluţiona cererea în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă şi sănătate publică veterinară. (2) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, după finalizarea evaluării, în unitatea ce solicită autorizarea sanitară veterinară, referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4, şi fişa de evaluare, conform modelului stabilit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru fiecare tip de unitate, care cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare, respectiv Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare, şi Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004, cu amendamentele ulterioare; la fişa de evaluare se ataşează nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluării, conform modelului din anexa nr. 3.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării referatului de evaluare, a fişei de evaluare şi a notei de constatare, autorizaţia sanitară veterinară conform modelului cuprins în anexa nr. 5. (2) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înaintează cu adresă Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor documentaţia prevăzută la art. 5, referatul de evaluare, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară, fişa de evaluare şi nota de constatare, în care se precizează faptul că unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare pentru autorizarea sanitară veterinară şi solicită verificarea unităţii de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea autorizării sanitare veterinare a activităţii. (3) În situaţia în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul direcţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, va înscrie în referatul de evaluare, în fişa de evaluare, precum şi în nota de constatare deficienţele constatate şi măsurile dispuse. (4) Fişa de evaluare şi nota de constatare vor fi aduse la cunoştinţă reprezentantului legal al unităţii. (5) După remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii. (6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să ţină o evidenţă a unităţilor autorizate sanitar veterinar privind: denumirea şi adresa unităţii, activităţile pentru care s-a acordat autorizarea sanitară veterinară, numărul şi data autorizării unităţii şi să comunice periodic la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cu unităţile autorizate sanitar veterinar.  +  Articolul 8 (1) Autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute în anexa nr.1 cap. IV din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde: a) cererea din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacităţii de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate şi a numărului de înmatriculare al mijlocului de transport; b) copia de pe certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport; c) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la anexa nr. 9. (4) În situaţia în care, după efectuarea verificării din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislaţiei în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va emite autorizaţia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (5) Autorizaţiile pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea acordării unei vize anuale, în condiţiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (6) Pentru obţinerea vizei anuale pe autorizaţia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, operatorul din sectorul alimentar va achita o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară.  +  Articolul 9 (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care şi-au schimbat domeniul de activitate şi care îndeplinesc cerinţele referitoare la structură şi echipamente, au elaborat programul HACCP şi este în curs de implementare, pot fi autorizate condiţionat pentru o perioadă de 3 luni. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie în conformitate cu prevederile art. 5. (3) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea sanitară veterinară condiţionată, referatul de evaluare, fişa de evaluare, precum şi nota de constatare. (4) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor depune la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor documentaţia completă, în conformitate cu prevederile art. 5, împreună cu o cerere scrisă, conform modelului din anexa nr. 10, pentru acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară condiţionată. (5) Personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în baza evaluării documentaţiei depuse şi, după caz, în urma auditului la faţa locului, va comunică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numărul de autorizare sanitară veterinară condiţionată, printr-o adresă scrisă, semnată de directorul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară, conform modelului din anexa nr. 11. (6) În baza numărului de autorizare sanitară veterinară condiţionată acordat de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor emite autorizaţia sanitară veterinară condiţionată pentru desfăşurarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. (7) Unităţile care au fost autorizate sanitar veterinar condiţionat vor fi evaluate cel puţin o dată în primele 3 luni de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/compartimentului/biroului de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (8) În intervalul de timp de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitară veterinară condiţionată a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a solicita direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (9) În cazul în care unitatea îndeplineşte toate cerinţele pentru autorizare sanitară veterinară, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor solicita la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare acordarea autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform procedurii descrise la art. 10. (10) Dacă în urma controlului efectuat de personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se constată că s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu îndeplineşte încă în totalitate condiţiile sanitare veterinare relevante prevăzute de legislaţia în vigoare, Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor poate prelungi autorizaţia sanitară veterinară condiţionată cu încă 3 luni. (11) Autorizaţia sanitară veterinară condiţionată a unităţilor se acordă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 luni, fără a fi depăşită o perioadă totală de maximum 6 luni. Unităţile care nu obţin autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală în termen de 6 luni de la data acordării autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate îşi suspendă activitatea, până la data obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (12) Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate sanitar veterinar condiţionat va fi identică cu marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele obţinute în unităţile care au fost autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. (13) În vederea autorizării sanitare veterinare condiţionate reprezentantul legal al unităţii va achita jumătate din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii documentaţiei.  +  Articolul 10 (1) În vederea autorizării sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală a unităţilor prevăzute în anexa nr.1 pct. I, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti depune la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie completă, care va cuprinde: a) adresa din partea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în care se precizează faptul că unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare şi prin care se solicită verificarea de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea autorizării sanitare veterinare a activităţii; b) referatul de evaluare, conform modelului din anexa nr. 4, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară a activităţii; c) fişa de evaluare şi nota de constatare; d) cererea din partea solicitantului, cu precizarea activităţilor; e) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor; f) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; g) memoriul tehnic justificativ; h) copia certificatului unic de înregistrare; i) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul. (2) În termen de 30 de zile de la primirea documentaţiei prevăzute la alin. (1) echipa de audit formată din reprezentanţi de la nivelul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de la nivel local va întocmi la faţa locului un raport de audit, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară sau, după caz, autorizare sanitară veterinară condiţionată a activităţii pentru care s-a solicitat autorizarea sanitară veterinară ori neautorizarea activităţii. (3) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la următoarele aspecte: a) prevederi generale şi scopul auditului:1. data/perioada efectuării auditului;2. numerele de înregistrare acordate de autoritatea competentă şi de operatorul din sectorul alimentar;3. numele şi funcţia persoanelor care participă la audit;4. actele normative în baza cărora se efectuează auditul;5. scopul efectuării auditului; b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformităţi, neconformităţi cu privire la prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv:1. igiena şi întreţinerea spaţiilor, facilităţilor şi echipamentelor;2. informaţii privind asigurarea lanţului alimentar şi sistemului rapid de alertă;3. inspecţia ante- şi post-mortem;4. respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor;5. originea, calitatea materiilor prime şi selectarea furnizorilor;6. igiena preoperaţională, operaţională şi postoperaţională;7. igiena şi starea de sănătate a personalului lucrător;8. respectarea procedurilor de bune practici de igienă şi producţie;9. monitorizarea şi controlul parametrilor de producţie;10. controlul respectării conformităţii cu parametrii fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminanţi şi substanţe interzise;11. controlul igienei materialelor care intră în contact cu produsele;12. controlul dăunătorilor;13. controlul potabilităţii apei;14. controlul trasabilităţii, etichetării şi marcării produselor;15. controlul şi monitorizarea deşeurilor;16. instruirea personalului în domeniul igienei şi al practicilor de lucru;17. elaborarea şi respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;18. alte aspecte care se consideră necesar a fi menţionate; c) recomandări din partea echipei de audit în vederea remedierii neconformităţilor; d) măsuri dispuse de echipa de audit atunci când se constată abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare; e) concluziile echipei de audit; f) numele şi semnăturile persoanelor care au participat la audit, ştampilele oficiale din partea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi operatorului din sectorul alimentar. (4) Echipa de audit prevăzută la alin. (2), prin reprezentantul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prezintă raportul de audit conducerii Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (5) În funcţie de concluziile cuprinse în raportul de audit, pentru unitatea care îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare, Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va acorda un număr de autorizare sanitară veterinară sub care aceasta îşi poate desfăşura activitatea şi va elibera autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, în care se vor înscrie codurile şi activităţile pentru care se acordă autorizaţia, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. III. (6) În situaţia în care în urma auditului se constată că unităţile prevăzute la anexa nr. 1 pct. I nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, acestea nu vor fi autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare, raportul de audit cuprinzând neconformităţile pentru care se propune neacordarea autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare. (7) În cazul unităţilor care au obţinut autorizaţie sanitară veterinară condiţionată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se va acorda acelaşi număr de autorizare sanitară veterinară ca cel înscris pe autorizaţia sanitară veterinară condiţionată. (8) Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va transmite prin poştă sau prin delegat din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub semnătură, autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, în original, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va înainta unităţii autorizaţia sanitară veterinară printr-o adresă scrisă. (9) După obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare din partea autorităţii sanitare veterinare competente, întreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul şi/sau distribuţia produselor obţinute revine operatorului din sectorul alimentar.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va comunică în scris acest fapt Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi va dispune suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii. (2) Suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii sanitare veterinare a unităţilor se va dispune de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza propunerilor scrise din partea Direcţiei generale de inspecţie şi coordonare P.I.F., Corpului de control al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau în urma verificării directe de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară. (3) Atunci când unităţile care sunt autorizate sanitar veterinar solicită autorizarea sanitară veterinară a unor activităţi suplimentare pentru care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, se va parcurge procedura de autorizare sanitară veterinară prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară pentru activitatea pentru care se solicită autorizarea sanitară veterinară, se va retrage autorizaţia sanitară veterinară deţinută anterior şi se va elibera o nouă autorizaţie sanitară veterinară care va include toate activităţile autorizate.  +  Articolul 12 (1) În vederea autorizării sanitare veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, autorizate sanitar veterinar, care şi-au schimbat denumirea, dar continuă să desfăşoare aceleaşi activităţi în aceleaşi obiective, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde: a) cererea din partea unităţii în vederea autorizării sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unităţii şi a activităţilor desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14; b) copia de pe încheierea judecătorească prin care se dispune schimbarea denumirii unităţii; c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii; d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul. (2) În vederea autorizării sanitare veterinare a unităţilor prevăzute la alin. (1), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va depune la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care va cuprinde: a) adresa din partea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în care se precizează faptul că unitatea şi-a schimbat denumirea, îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi solicită emiterea unei noi autorizaţii sanitare veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15; b) cererea din partea solicitantului, cu precizarea noii denumiri a unităţii şi a activităţilor desfăşurate; c) copia de pe încheierea judecătorească prin care se dispune schimbarea denumirii unităţii; d) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii; e) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul. (3) În baza documentaţiei transmise de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va elibera o nouă autorizaţie sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, păstrând acelaşi număr de autorizare sanitară veterinară, şi va dispune direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti retragerea autorizaţiei sanitare veterinare acordate anterior, care cuprinde vechea denumire a unităţii. (4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va solicita operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresă scrisă, prezentarea în original a autorizaţiei sanitare veterinare acordate anterior, în vederea anulării acesteia. (5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va transmite, în original, autorizaţia sanitară veterinară, acordată anterior operatorului din sectorul alimentar, Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care va proceda la anularea acesteia.  +  Articolul 13 (1) Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere încadrarea în funcţie de factorii de risc a unităţii pe grupe de risc, conform analizei de risc, auditează ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 2 ani, unităţile autorizate sanitar veterinar cuprinse în anexa nr. 1 pct. I. (2) În funcţie de rezultatul auditului, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor care a efectuat auditul va dispune menţinerea autorizaţiei sanitare veterinare sau, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va verifica ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe semestru, unităţile autorizate sanitar veterinar cuprinse în anexa nr. 1. (4) În funcţie de rezultatul verificării, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a efectuat controlul, va dispune menţinerea autorizaţiei sanitare veterinare sau, după caz, va propune suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii.  +  Articolul 14 (1) În cazul unităţilor cuprinse la anexa nr. 1 pct. I, pentru care s-a dispus suspendarea activităţii, reluarea activităţii se dispune de către Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor numai după ce unitatea înştiinţează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele. (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică remedierea deficienţelor, întocmeşte nota de constatare, conform modelului din anexa nr. 3 şi notifică în scris la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor remedierea deficienţelor.  +  Articolul 15Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor va comunică decizia de interzicere a desfăşurării activităţii, pentru activitatea desfăşurată în unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi va exclude unitatea din lista unităţilor autorizate sanitar veterinar, publicată pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care unitatea aprobată pentru schimburi intracomunitare intenţionează să deruleze operaţiuni de export de produse de origine animală în ţări terţe, reprezentanţii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor efectua, după caz, verificări şi audituri la faţa locului în vederea evaluării modului în care sunt îndeplinite condiţiile de export stabilite de ţara terţă importatoare. (2) În cazul în care în urma verificărilor şi auditurilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1) se constată că unitatea corespunde prevederilor stabilite de ţara terţă importatoare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică ţării terţe importatoare că unitatea poate efectua export de produse de origine animală şi va comunică această decizie operatorului din sectorul alimentar în cauză.  +  Capitolul III Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului oficial veterinar efectuat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, notifică acest fapt reprezentantului legal al unităţii verificate şi poate dispune sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale. (3) Pe lângă sancţiunea contravenţională, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune una sau mai multe măsuri, după cum urmează: a) suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, pentru activităţile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare; b) interzicerea desfăşurării activităţii, pentru activitatea care se desfăşoară fără îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare.  +  Articolul 18 (1) (i) În cazul suspendării activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară, Direcţiei generale de inspecţie şi coordonare P.I.F din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivaţia tehnică a suspendării activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi propun directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emiterea ordonanţei privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.(îi) Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare pentru activităţile desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notifică Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.(iii) Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare pentru activităţile desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. II se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în urma propunerii din partea personalului sanitar veterinar de specialitate care a efectuat evaluarea sau, după caz, din cadrul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară, Direcţiei generale de inspecţie şi coordonare P.I.F din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi va fi notificată la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) (i) Termenul de remediere a deficienţelor, înscris în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, curge de la data emiterii notificării către reprezentantul legal al unităţii şi nu poate fi mai mare de 45 de zile în cazul în care deficienţele au fost constatate ca urmare a unei acţiuni de control efectuate de către medicii veterinari oficiali.(îi) În cazul în care se emite ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare ca urmare a solicitării din partea unităţii, termenul înscris în ordonanţă nu poate fi mai mare de 4 luni.(iii) Pe perioada suspendării activităţii unităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a unităţii, mărcile de sănătate/identificare şi certificatele sanitare veterinare. (3) În cazul în care neconformităţile nu au fost remediate în termenul înscris în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va retrage autorizaţia sanitară veterinară deţinută de unitate şi va elibera ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului din anexa nr. 8, pe care o notifică la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia. (4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va retrage autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. II şi va emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului din anexa nr. 8, atunci când în cadrul acţiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate. (5) (i) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii şi retrage autorizaţia sanitară veterinară a unităţilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.(îi) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va transmite la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu adresă scrisă, copia ordonanţei de suspendare a activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare sau de interzicere a desfăşurării activităţii emise, împreună cu autorizaţia sanitară veterinară în original.(iii) Ordonanţele de suspendare şi de interzicere a desfăşurării activităţii eliberate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se înscriu într-un registru constituit în acest scop. (6) Reluarea activităţii din unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pentru care s-a emis ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legale. (7) Reprezentanţii legali ai unităţilor prevăzute la anexa nr. 1 trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi să solicite reverificarea unităţii de către personalul sanitar veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficienţele au fost corectate. (8) În cazul în care se constată că activităţile cuprinse în anexa nr. 1 se desfăşoară fără autorizaţie sanitară veterinară sau atunci când activităţile continuă să se desfăşoare după suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi va informa în acest sens autorităţile teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 19Activităţile din unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice.  +  Articolul 20Pentru autorizarea sanitară veterinară a activităţii din unităţile cuprinse în anexa nr. 1, tarifele stabilite în anexa nr. 9 se achită de către solicitant la depunerea documentaţiei în conformitate cu prevederile art. 5, în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţiile sanitare veterinare eliberate pentru unităţile cuprinse în anexa nr. 1 în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc alimente de origine animală, cu modificările ulterioare, rămân valabile atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare de funcţionare. (2) Autorizaţiile sanitare veterinare care au fost eliberate unităţilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, care beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data 31 decembrie 2009, în baza unor acte normative anterioare, rămân valabile până la finalizarea termenelor de execuţie a lucrărilor prevăzute în programele de modernizare şi restructurare, cu condiţia respectării condiţiilor generale de igienă.  +  Articolul 22Unităţile care deţin atestate emise în conformitate cu legislaţia în vigoare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici tradiţionale trebuie să obţină autorizaţia sanitară veterinară/înregistrarea sanitară veterinară de la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 23Autorizaţiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de către solicitanţi, în termen de 30 de zile de la data eliberării, vor fi anulate.  +  Articolul 24 (1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse de origine animală obţinute în unităţile care beneficiază de o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2009, în vederea alinierii la cerinţele impuse de legislaţia Uniunii Europene. (2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute în unităţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi au fost autorizate sanitar veterinar să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform fără separare, cuprinse în lista din cap. I al anexei la Decizia Comisiei 2007/27/CE, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene în unităţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi care au fost autorizate sanitar veterinar să recepţioneze lapte conform şi neconform pe linii separate.  +  Articolul 25Exportul produselor de origine animală către ţările terţe se realizează numai după notificarea Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi în baza certificatului de sănătate stabilit de autorităţile veterinare din ţările terţe.  +  Articolul 26În vederea informării publice, Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista cuprinzând unităţile autorizate sanitar veterinar, pe care o va actualiza permanent, în funcţie de schimbările survenite.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinarăI. Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare de către Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa AlimentelorA. Unităţi cu activităţi generale:1. depozit frigorific: unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală congelate şi/sau refrigerate;2. unitate de reambalare: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea şi livrarea acestora.B. Carne de ongulate domestice - cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:1. abator: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;2. unitate de tranşare: unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.C. Carne de pasăre şi de lagomorfe:1. abator: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea de păsări sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare: unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de pasăre, precum şi livrarea produselor rezultate.D. Carne de vânat de crescătorie:1. abator: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea vânatului de crescătorie şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare carne de vânat de crescătorie: unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat de crescătorie, precum şi livrarea produselor rezultate.E. Carne de vânat sălbatic:1. unităţi care manipulează carne de vânat sălbatic: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sălbatic şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare carne de vânat sălbatic: unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfaşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat sălbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.F. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:1. unităţi de carne tocată: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mărunţirea cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia;2. unităţi de carne preparată: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;3. unităţi de carne separată mecanic: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia.G. Produse din carne:- unităţi de procesare: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.H. Moluşte bivalve vii:- centru de purificare: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării şi pentru a le face proprii consumului uman.I. Peşte şi produse din pescuit:1. vas-fabrică: orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăşoară operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;2. vas-congelator: orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare şi livrare;3. unitate de produse proaspete din pescuit - Cherhana: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;4. unitate de procesare a produselor din pescuit: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;5. piaţa de licitaţie peşte şi produse din pescuit: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit către operatorii economici.J. Lapte crud şi produse din lapte:1. unitate de procesare a laptelui materie primă: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţată;2. unitate de procesare a produselor lactate: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite.K. Ouă şi produse din ouă:1. unităţi de producere a ouălor lichide: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor şi obţinerea produselor din ouă lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. unităţi de procesare a ouălor: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea şi procesarea produselor din ouă, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;3. centru de ambalare a ouălor: unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum.L. Pulpe de broască şi melci:- unitate de procesare: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.M. Grăsimi animale, untură, jumări:1. unitate de procesare grăsimi animale: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare grăsimi animale: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grăsimilor animale.N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:- unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.O. Gelatină:1. unitate de producere a gelatinei: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime: oase, piei, de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare materii prime pentru gelatină: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime: oase şi piei şi livrarea acestora la unităţile de procesare.P. Colagen:1. unităţi de producere a colagenului: unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime: oase şi piei, de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare materii prime pentru colagen: unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime: oase şi piei şi livrarea acestora la unităţile de procesare.R. Alte activităţi:- unităţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole: unităţi cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.II. Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare de către Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti1. piaţă agroalimentară, piaţa angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală: spaţiu cu amenajări care include mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar şi consumatorului final;2. centru de colectare moluşte vii: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, condiţionarea, curăţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;3. piaţă de desfacere peşte şi produse din pescuit: unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;4. centru de colectare lapte materie primă: unitate independentă sau aparţinând unei unităţi de procesare a laptelui materie primă cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, răcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare;5. mijloc de transport produse alimentare de origine animală: orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc., înregistrată ca mijloc de transport specializat şi dotată corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.III. Activităţile din unităţile care produc, procesează şi depozitează alimente de origine animală 
  Nr. crt. Sectoarele principale Codurile categoriilor de unităţi care vor fi înscrise în autorizarea sanitară veterinară de funcţionare
  1. Carne CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
  2. Lapte CC, CS, PP, RW
  3. Ouă CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW
  4. Produse de pescărie/moluşte bivalve vii AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV
  5. Grăsime, gelatină, colagen CC, PP
  6. Miere HP
      Legenda: 
  Categorie/Activitate Specii Observaţii
  AH = hala de licitaţie CC = centru de colectare CP = unitate de tranşare CS = depozit frigorific DC = centru de expediere EPC = centru de ambalare ouă EPP = unitate de procesare ouă FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit FV = vas fabrică GHE = unitate care mani- pulează vânat HP = unitate procesare miere LEP = unitate pentru ou lichid MM = unitate pentru carne tocată MSM = unitate pentru carne separată mecanic MP = unitate pentru carne preparată PC = centru de purificare PP = unitate de procesare RW = unitate de reambalare SH = abator WM = piaţă angro ZV = vas-congelator A = pasăre B = bovine C = caprine L = lagomorfe O = ovine P = porcine S = solipede F = peşte şi produse din pescuit fG = alte mamifere de crescătorie decât ungulatele domestice R = ratite wA = păsări sălbatice wL = lagomorfe sălbatice wU = ungulate sălbatice wG = mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele sălbatice şi lagomorfele sălbatice bl = produse din sânge mp = produse din carne pap = extracte din carne şi toate produsele pulbere derivate din carne st = stomacuri, vezici şi intestine, prelucrate fl = picioare de broască sn = melci ap = alte produse apicole
   +  Anexa 2 la norma sanitară veterinară
      AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
      Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............
                                     NOTIFICARE
                            Nr. ..... din ..............
                                Către .............
      Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
    Alimentelor ................., având în vedere cererea şi documentaţia
    înregistrate cu nr. .................... din data de ................, depuse
    de .........................................................................,
           (numele solicitantului/denumirea societăţii comerciale)
    din .........................................................................
                     (adresa completă)
    pentru proiectul ...........................................................,
                                      (obiectivul)
    înregistrat la Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru siguranţa Alimentelor
    ...................................................
    sub nr. ......................., în baza Notei de constatare nr. ............
    întocmite de dr. ....................., în data de ....................., şef
    Serviciu/Compartiment/Birou de igienă şi sănătate publică veterinară, în
    temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
    activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu
    modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
    completările ulterioare, avizează proiectul înaintat, care este în
    conformitate cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar,
    respectiv cu .............................................................. .
                        (Se va preciza actul normativ comunitar.)
   
  Nr. crt. Specificaţie (numele reprezentantului legal al unităţii şi denumirea societăţii comerciale):
  1. Obiectivul:
  2. Locaţia obiectivului:
  3. Activităţi:
  4. Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:
                                 Director executiv,
                              .......................
                              (semnătura şi stampila)
   +  Anexa 3 la norma sanitară veterinară  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ S.C. .......................  ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. ....... din ............  Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru  Siguranţa Alimentelor .............  nr. .......... din ................                               NOTĂ DE CONSTATARE            încheiată astăzi, .............., ora.................,        (Anexă la Fişa de evaluare nr. ............ din ..............)    Subsemnatul/Subsemnata dr. ................, în calitate de ..............,  din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  ................., în urma controlului efectuat în unitatea (profilul)  ...................., nr. autorizatiei sanitare veterinare .................,  din localitatea ......................., adresa: ...........................,  aparţinând Societăţii Comerciale ........................, telefon/fax/e-mail  ........................, în prezenţa d-lui/d-nei ..........................,  în calitate de .................. al Societăţii Comerciale .................,  am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ......................, unde am  constatat următoarele:    I. Constatări: ............................................................  .............................................................................  ........................................................................... .  (Se vor detalia toate deficienţele şi neconformităţile menţionate în fişa de  evaluare, precum şi articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din  actul normativ care nu a fost respectat.)    II. Măsuri şi recomandări, după caz: ......................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    III. Concluzii: ...........................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................      Reprezentantul Direcţiei Sanitar-Veterinare          şi pentru Siguranţa Alimentelor        .................................              (numele şi semnătura)                                         Reprezentantul legal al unităţii,                                          ...............................                                          (numele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinară    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ............    Nr. ...... data ............                              REFERAT DE EVALUARE                    pentru unităţile care produc, procesează                   şi depozitează produse de origine animală    Subsemnatul ........................, medic veterinar în cadrul Serviciului  de igienă şi sănătate publică veterinară, având funcţia de .................,  având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi  pentru Siguranţa Alimentelor .............................. sub nr. ..... din  data de ........ privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare  a unităţii ....................... pentru obiectivul .......................,  din ............................... şi activitatea, ........................,         (localitatea, str., nr.)  în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind  organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările  şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului  Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004, cu  amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:    1. Clădiri şi amenajări în funcţiune:        a) nr. clădiri ..................................;        b) nr. încăperi/suprafaţă ...................... .    2. Caracteristici constructive:        a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane .............;        b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .....................;        c) canalizare ........................................................;        d) staţii de epurare .................................................;    3. Condiţii de microclimat:        a) ventilaţie ........................................................;        b) temperatură .......................................................;        c) umiditate .........................................................;        d) luminozitate ......................................................;        e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare           a temperaturii, umidităţii etc. ...................................;        f) condiţii de depozitare şi de transport, care să asigure conservarea           materiilor prime şi produselor finite .............................;    4. Fluxul tehnologic:        a) spaţii pentru recepţie, producţie, depozitare .....................;        b) dotarea cu utilaje ................................................;        c) dotarea cu ustensile ..............................................;        d) circulaţia materiilor prime şi a produselor finite ................;        e) ambalaje, circuitul acestora ......................................;        f) sisteme de evacuare din incintă a produselor confiscate, a           deşeurilor etc. .................................... .    5. Capacităţi în funcţiune:        a) de producţie (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi           etc.);        b) de depozitare (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi           etc.), din care:        c) pentru materii prime (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi,           doze/zi etc.);        d) pentru semifinite (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi,           doze/zi etc.);        e) pentru produse finite (unitatea de măsură/timp:tone/zi, litri/zi,           doze/zi etc.);        f) pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de măsură/timp:           tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.);        g) pentru deşeuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi,           litri/zi, doze/zi etc.).    6. Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţie, combaterea       insectelor şi rozătoarelor: ............................................    7. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:        a) spălătoare pentru mâini ...........................................;        b) sterilizatoare pentru cuţite ......................................;        c) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc.           .................... .    8. Grupuri sanitare:       a) nr. cabine .........................................................;       b) dotare ............................................................ .    9. Vestiare:       a) nr. vestiare .......................................................;       b) nr. încăperi vestiar ...............................................;       c) dotare ............................................................ .   10. Personal muncitor încadrat:       a) nr. total muncitori ................................................;       b) nr. total muncitori/schimb .........................................;       c) echipa de igienizare/nr. muncitori ................................ .   11. Elaborarea şi aplicarea programelor în conformitate cu procedurile de       bună practică de igienă şi fabricaţie, analiza riscului şi punctele       critice de control (HACCP), a altor proceduri de autocontrol specifice       în unităţi şi cu regulile de bună practică de fabricaţie (GMP):       a) există program .....................................................;       b) există responsabil cu aplicarea ................................... .   12. Unitatea şi-a întocmit procedură de retragere a produselor de pe piaţă       .......................................................................:       a) în această procedură se precizează că unitatea este responsabilă de          retragerea de pe piaţă a produselor în caz de neconformitate       .......................................................................;       b) în această procedură se precizează exact locurile unde vor fi          depozitate produsele retrase de pe piaţă precum şi destinaţia          ulterioară a acestora ............................................. .   13. Asistenţa sanitară veterinară:       oficială ................. nr. ............................... pregătire       ......................................................... .   14. Amplasare, noxe, vecinătăţi:       a) distanţa faţă de perimetrele locuibile .............................;       b) surse poluante în vecinătate ...................................... .   15. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:       ........................................................................   16. Alte aspecte:       ........................................................................   17. Propuneri:       a) îndeplineşte condiţiile pentru autorizarea sanitară veterinară pentru          activitatea/activităţile ...........................................,          obiectiv ................................., specificate în cererea de          înregistrare .......................................................;       b) nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară veterinară conform          prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare ............;       c) nu corespunde activităţii .............. .             Medic veterinar Serviciu/Compartiment/Birou de igienă                         şi sănătate publică veterinară             .....................................................                         (semnătura, parafa, ştampila)                       Reprezentantul legal al unităţii,               .................................................                         (numele, semnătura, ştampila)    Verificat: Şef Serviciu/Compartiment/Birou de igienă şi sănătate    publică veterinară ..................   18. Concluzii:       a) Îndeplineşte condiţiile şi se propune emiterea autorizaţiei sanitare          veterinare, pentru activitatea/activităţile ........................,          obiectivul ........................................;       b) nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitară veterinară conform          prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare ............;       c) nu corespunde pentru desfăşurarea activităţii ..................... .                               Director executiv,                        ................................                        (semnătura, parafa şi ştampila)                   Şef Serviciu/Compartiment/Birou de igienă                        şi sănătate publică veterinară,                      ...................................                             (numele şi semnătura)  +  Anexa 5 la norma sanitară veterinară
      AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
      Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............
                          AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ
                         Nr. ........... din .............
      Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
    Alimentelor .............................., având în vedere cererea şi
    documentaţia înregistrate la nr. .................. din .....................
    ale ........................., din .........................................,
                                               (adresa completă)
    în baza referatului de evaluare şi a fişei de evaluare nr. ..................
    întocmite de dr. ....................., în calitate de ......................
    din cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de igienă şi sănătate
    publică veterinară în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004
    privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
    alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu
    modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor
    Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.
    882/2004, cu amendamentele ulterioare,
                                      DISPUNE:
    autorizarea sanitară veterinară cu nr. de autorizare ........................
                          (indicativul judeţului, urmat de numărul de autorizare)
    pentru unitatea .........................., din localitatea ................,
    str. .......... nr. ......., sectorul ............, codul poştal ...........,
    judeţul .................., pentru următoarele activităţi:
   
  Obiectiv Capacitate (tone/săptămână) Activitate Specie Observaţii
  1.
  2.
  3.
  4.
      Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei
    autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor
    activităţi decât cele autorizate sanitar veterinar în conformitate cu
    prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz,
    suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea
    contravenţională ori penală, conform legislaţiei în vigoare.
                                 Director executiv,
                             ..........................
                              (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 6 la norma sanitară veterinară    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............                        AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ        pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală                          Nr. ........ din ..........    I. Mijlocul de transport .............. seria ............, capacitatea  ..........., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ...................,  reprezentant legal al unităţii .................., adresa ...................   II. Condiţii de temperatură: _ III. Condiţii de transport: _    1. fără regim termic │_│ 1. agăţat │_│                                    _ _    2. temperatură de refrigerare │_│ 2. vrac │_│                                    _ _    3. temperatură de congelare │_│ 3. ambalat │_│                                    _ _    4. alt regim termic │_│ 4. împachetat │_│    Capacitatea de transport: ......    Se vor avea în vedere condiţiile sanitare veterinare specifice înscrise în  fişa tehnică a produsului eliberată de producător.    Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare atrage, după caz,  interzicerea desfăşurării activităţii şi sancţionarea în conformitate cu  prevederile legale.    Mijlocul de transport se autorizează pentru ............................*).                               Director executiv,                            ........................                            (semnătura şi ştampila)_________    (verso) - Viza anuală    *) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.  +  Anexa 7 la norma sanitară veterinară    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............                                   ORDONANŢĂ                        privind suspendarea activităţii              desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare                       Nr. ......... din ................    Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa  Alimentelor ........................., având în vedere prevederile Ordonanţei  Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi  pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii  Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare nr.  ..................., înregistrată la direcţia sanitar-veterinară şi pentru  siguranţa alimentelor sub nr. ................. din data de ...............,  întocmită de ......................., în calitate de ........................  la Serviciul/Compartimentul/Biroul de igienă şi sănătate publică veterinară,  în baza verificării efectuate la unitatea ..................................,  din ........................................................................,  reprezentant legal al unităţii .............................................,                                          (adresa completă)                                    DISPUNE:  suspendarea, începând cu data de ................ până la data de ..........,  a activităţii ............................., desfăşurată în baza Autorizaţiei  sanitare veterinare nr . ............. din data de ................. de către  unitatea ................., reprezentant legal al unităţii ................ .    Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al  unităţii, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind  asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, conform  prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.    Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după  caz, sancţionarea contravenţională şi interzicerea desfăşurării activităţii.       Director executiv, Reprezentantul legal al unităţii,    ......................... ..................................     (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)  +  Anexa 8 la norma sanitară veterinară    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............                                   ORDONANŢĂ                 privind interzicerea desfăşurării activităţii                       Nr. ...... din ..................    Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa  Alimentelor ........................., având în vedere prevederile Ordonanţei  Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi  pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile  Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.  882/2004, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare nr. ...........,  înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  .................. sub nr. ............. din data de .......................,  întocmită de ..............., în calitate de ................................  la Serviciul/Compartimentul/Biroul de igienă şi sănătate publică veterinară  ..........., în baza verificării efectuate la unitatea .....................,  din ................, reprezentant legal al unităţii .......................,      (adresa completă)                                    DISPUNE:  începând cu data de ................ se interzice desfăşurarea activităţii  ...........................*) de către unitatea ............................,  reprezentant legal al unităţii ................... şi retragerea autorizaţiei  sanitare veterinare nr. .................**) din data de .............. .**).    Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al  unităţii, după remedierea deficienţelor, asigurarea condiţiilor sanitare  veterinare de funcţionare şi obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare  conform prevederilor legale.    Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea  contravenţională sau penală, conform normelor legale în vigoare.        Director executiv, Reprezentantul legal al unităţii,    ........................... ....................................      (semnătura, ştampila) (semnătura, ştampila)___________    *) Se va trece codul activităţii înscris în autorizaţia sanitară       veterinară.   **) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar       funcţionează fără autorizaţia sanitară veterinară emisă de autoritatea       sanitară veterinară competentă.  +  Anexa 9 la norma sanitară veterinară
                                       TARIFE
                      pentru autorizarea sanitară veterinară a
            unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă
                    şi/sau distribuie produse de origine animală
   
  Partea Unitatea Tarif de autorizare lei/unitate/obiectiv
  I Unităţi cu activităţi generale: Depozit frigorific ................ Unitate de reambalare .................. Piaţă agroalimentară, piaţă angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală .... 300 500 300
  II Carne de ungulate domestice: Abator ...................... Unitate de tranşare ........... 500 400
  III Carne de pasăre şi lagomorfe: Abator de păsări .................. Unitate de tranşare carne pasăre ........... 500 400
  IV Carne de vânat de crescătorie: Abator ................ Unitate de tranşare carne de vânat ............ 500 400
  V Carne de vânat sălbatic: Unitate de manipulare .................. Unitate de tranşare ....... ............ 400 300
  VI Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic: Unitate pentru producerea cărnii tocate ...... Unitate de carne preparată ................... Unitate de carne separată mecanic ............ 400 400 400
  VII Produse din carne: Unitate de procesare ....................... 500
  VIII Moluşte bivalve vii: Centru de colectare moluşte bivalve vii ...... Centru de purificare moluşte bivalve vii ..... 300 300
  IX Peşte şi produse din pescuit: Vas-fabrică ................................. Vas-congelator ............................... Unitate de produse proaspete din pescuit ..... Unitate de procesare produse din pescuit ..... Piaţă de licitaţie ........................ Piaţă de desfacere .................... 500 500 500 500 400 400
  X Lapte şi produse din lapte: Centru de colectare a laptelui ............. Unitate de procesare a laptelui materie primă ............. Unitate de procesare a produselor lactate .... 100 500 500
  XI Ouă şi produse din ouă: Centru de ambalare a ouălor .......... Unitate de producere a ouălor lichide ...... Unitate de procesare a ouălor .............. 300 500 500
  XII Picioare de broască şi melci: Unitate de procesare pulpe de broască şi melci ............. 500
  XIII Grăsimi animale şi untură: Centru de colectare grăsimi animale ......... Unitate de procesare grăsimi animale ........ 300 500
  XIV Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: Unitate de procesare stomacuri, vezici şi intestine ................ 500
  XV Gelatină: Centru de colectare materii prime pentru gelatină ................... Unitate de procesare materii prime pentru gelatină ................... 300 500
  XVI Colagen: Centru de colectare materii prime pentru colagen ................... Unitate de procesare materii prime pentru colagen ................... 300 500
  Alte activităţi: Unitate de prelucrare miere şi produse apicole ..................... Unitate de producere a produselor compuse .... Şlep ................... Vagon frigorific ................. Navă pescador .................... Aeronavă ......................... Mijloace auto specializate .................. 500 400 300 300 300 300 100
   +  Anexa 10 la norma sanitară veterinară    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR               Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară              În atenţia Domnului director .......................    În urma verificării de către reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi  pentru Siguranţa Alimentelor ...................... a unităţii aparţinând  .................., din localitatea .................., str. ................  nr. ........., sectorul ............, codul ............, judeţul ..........,  în baza solicitării înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru  siguranţa alimentelor sub nr. .................. din data de ................  privind acordarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate pentru  obiectivul .........................., s-a constatat că unitatea îndeplineşte  din punct de vedere structural condiţiile sanitare veterinare de funcţionare,  cu respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al  Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, şi  ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene  nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.    Având în vedere că unitatea nu are implementate în totalitate procedurile  de autocontrol bazate pe principiile HACCP, propunem acordarea autorizaţiei  sanitare veterinare condiţionate pentru o perioadă de 3 (trei) luni.    În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare  sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează,  transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, vă rugăm să  analizaţi propunerea noastră şi să ne comunicaţi numărul de autorizare  sanitară veterinară condiţionată.                               Director executiv,                            ........................                             (semnătura, ştampila )  +  Anexa 11 la norma sanitară veterinară  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............          În atenţia domnului Director executiv ......................    Referitor la Adresa dvs. nr. ....../................, prin care solicitaţi,  în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale  Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 93/2008 pentru  aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară  veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/  sau distribuie produse de origine animală, acordarea unui număr pentru  autorizarea sanitară veterinară condiţionată pentru obiectivul ..............  din localitatea .........., str. ................. nr. ..., sectorul .......,  codul ..........., judeţul .........., aparţinând ..........................,  vă comunicăm că obiectivul .................. poate fi autorizat condiţionat,  fiind acordat nr. ..................... .    Autorizaţia sanitară veterinară condiţionată este valabilă până la data de  ...................... Până la această dată, unitatea va trebui să remedieze  deficienţele constatate de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa  Alimentelor ..............................., să elaboreze şi să implementeze  programul HACCP şi să efectueze demersurile necesare pentru obţinerea  autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse  alimentare de origine animală.    Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislaţiei  sanitare veterinare în vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare, de formă  ......................, având inscripţionate următoarele:    - în partea superioară ..............................;    - în centru .........................................;    în partea inferioară ............................... .    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ va  verifica modul de implementare a programului HACCP şi va solicita Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv  Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară, verificarea obiectivului  în vederea finalizării procedurii de autorizare.                                   Director,                             ......................                             (semnătura, ştampila)  +  Anexa 12 la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................
                    AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ CONDIŢIONATĂ
                          Nr. ........ din ...............
      Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
    Alimentelor ........................, având în vedere cererea şi documentaţia
    înregistrate la nr. ................. din ................ ale .............,
    din ...................,
         (adresa completă)
    în baza Referatului de evaluare, a Fişei de evaluare şi a Notei de constatare
    cu nr. ..................., întocmite de dr., în calitate de ................
    în cadrul Serviciului/Compartimentului/Biroului de igienă şi sănătate
    publică veterinară, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004
    privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
    alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu
    modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor
    Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr.
    882/2004, cu amendamentele ulterioare,
                                      DISPUNE:
    autorizarea condiţionată, până la data de ............., cu nr. de autorizare
    ...................
    (numărul de autorizare acordat de Direcţia de igienă şi sănătate publică
    veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
    Siguranţa Alimentelor) pentru unitatea .....................................,
    din localitatea ..................., str. .................... nr. .........,
    sectorul ..............., codul poştal ............., judeţul ..............,
    pentru următoarele activităţi:
   
  Obiectiv Capacitate tota- lă de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite) Activitate Specie Observaţii
  1.
  2.
  3.
  4.
      Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine
    animală în unităţile care au fost autorizate condiţionat trebuie să respecte
    prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
    şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare
    veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară
    veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală
    destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României,
    Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.
      Motivele acordării autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate: .........
    .............................................................................
    .............................................................................
      Data următoarei verificări: .................................... .
      Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei
    autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor
    activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu
    prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz,
    suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea
    contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
                                 Director executiv,
                             .........................
                               (semnătura, ştampila)
   +  Anexa 13 la norma sanitară veterinară
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară
                          AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ
      pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
                         Nr. ........ din ................
      Directorul Direcţiei de igienă şi sănătate publică veterinară, având în
    vedere Adresa din partea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi Pentru Siguranţa
    Alimentelor ................ nr. ................. din data de .............,
    înregistrată la Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară cu nr.
    ................ din data de ..........................., în baza Referatului
    de evaluare nr. ................ din data de ..............., întocmit de dr.
    ..............., în calitate de ............... în cadrul Direcţiei de igienă
    şi sănătate publică veterinară, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului
    nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
    siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
    215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al
    prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii
    Europene nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare,
                                      DISPUNE:
    autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse
    alimentare de origine animală cu nr. de autorizare, .................. pentru
    unitatea ..............., din localitatea ..............., str. .............
    nr. ..., sectorul ..........., codul poştal ........., judeţul .............,
    pentru următoarele activităţi:
   
  Obiectiv Capacitate tota- lă de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite) Activitate Specie Observaţii
  1.
  2.
  3.
  4.
      Marca de sănătate/identificare care va fi aplicată pe produsele de origine
    animală în unităţile care au fost autorizate condiţionat trebuie să respecte
    prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
    şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare
    veterinare care stabileste procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară
    veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală
    destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României,
    Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.
      Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei
    autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor
    activităţi decât cele autorizate sanitar veterinar în conformitate cu
    prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz,
    suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea
    contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
                                     Director,
                             ..........................
                               (semnătura, ştampila)
   +  Anexa 14 la norma sanitară veterinară    Societatea Comercială .........................    Nr. .........../...............................    DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ...........                Domnului Director executiv .....................    Având în vedere că Societatea Comercială ................., reprezentată de  ..........................., în calitate de ................, din localitatea  .................., str. ..................... nr. ..., sectorul ...........,  codul poştal ........., judeţul .............., cu obiectivul ...............  autorizat sanitar veterinar cu nr. .......... pentru activitatea/activităţile  ............ şi-a schimbat denumirea în Societatea Comercială ..............,  vă rugăm să întreprindeţi demersurile necesare în vederea obţinerii  autorizaţiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:    a) copia de pe încheierea judecătorească prin care s-a dispus schimbarea  denumirii unităţii;    b) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii;    c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului  de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială unitatea îşi are sediul/  domiciliul.                       Reprezentantul legal al unităţii,                       ..................................                             (semnătura, ştampila)  +  Anexa 15 la norma sanitară veterinară  AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ...............    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR               Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară              În atenţia Domnului director .......................    Având în vedere Cererea domnului/doamnei .................., în calitate de  reprezentant legal al unităţii ..............., înregistrată la Direcţia  Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................. sub nr.  ................ din data de ................... privind solicitarea emiterii  unei noi autorizaţii sanitare veterinare, ca urmare a schimbării denumirii  unităţii din Societatea Comercială ................. în Societatea Comercială  ..............., vă transmitem alăturat documentaţia depusă de solicitant, în  vederea emiterii autorizaţiei sanitare veterinare.    Menţionăm că, pentru unitatea ..............., obiectivul ................,  din localitatea ................, str. .................... nr. ..., sectorul  ............, codul poştal ......., judeţul ............., deţine Autorizaţia  sanitară veterinară nr. ........ pentru activitatea/activităţile .......... .    În urma evaluării unităţii ....................... s-a constatat că aceasta  îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, conform  prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.                               Director executiv,                           .........................                             (semnătura, ştampila)----