ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 12 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008    Având în vedere faptul că poliţiştii sunt funcţionari publici cu statut special, conferit, potrivit legii, de îndatoririle şi riscurile deosebite implicate de exercitarea atribuţiilor de serviciu privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice,ţinând cont de faptul că în ultima perioadă a crescut în mod semnificativ numărul poliţiştilor acţionaţi în instanţă ca urmare a săvârşirii unor fapte pe timpul şi în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, situaţie care conduce la apariţia unei stări necorespunzătoare asupra moralului colectiv, caracterizată prin nesiguranţă şi neîncredere manifestate în aplicarea imediată şi necondiţionată a prevederilor legale în vigoare,datorită dobândirii calităţii de partener de dialog social cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a unor organizaţii sindicale, constatate prin hotărâri judecătoreşti drept reprezentative,în scopul evitării disfuncţionalităţilor care apar în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează direct interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În situaţii temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o perioadă de cel mult 6 luni, timp în care vor beneficia de drepturile băneşti avute, cu excepţia indemnizaţiei de comandă, după caz."2. La articolul 28 alineatul (1), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"m) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;................................................................... o) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului, pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative;".3. La articolul 42, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) să informeze de îndată structura de resurse umane a unităţii din care face parte despre dobândirea calităţii procesuale de învinuit sau inculpat, precum şi despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunţate împotriva sa."4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Perioada în care raporturile de serviciu ale poliţiştilor sunt suspendate potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 11 alin. (1) din Legea sindicatelor nr. 54/2003 constituie vechime în serviciu. Pentru această perioadă funcţiile de conducere din organizaţia sindicală se echivalează cu funcţiile prevăzute în legislaţia privind salarizarea poliţiştilor, în vederea stabilirii salariului de bază brut care se ia în considerare la stabilirea drepturilor de pensie ca poliţist. (3) Echivalarea funcţiilor potrivit alin. (2) se face prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea organizaţiei sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 153.------------