ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008    Ţinând seama de necesitatea consolidării rolului Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în îndeplinirea misiunilor complexe pe care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative le are de executat atât în supravegherea graniţelor naţionale şi comune cu Uniunea Europeană, cât şi în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere, în gestionarea situaţiilor de urgenţă, salvării victimelor, precum şi în realizarea unor operaţiuni operative de înaltă specializare,având în vedere imperativele scăderii timpului de reacţie, potrivit standardelor impuse de Uniunea Europeană, flexibilitatea, mobilitatea, cercetarea din aer, în timp scurt, a unor suprafeţe mari de teren, precum şi ponderea, în ansamblul măsurilor de ordine şi siguranţă publică ale structurilor specializate ale ministerului, a serviciilor de intervenţie şi monitorizare pe care Inspectoratul de Aviaţie le desfăşoară, se impune iniţierea operaţionalizării unor noi centre zonale, care vor reprezenta încheierea procesului de acoperire a întregului teritoriu naţional,pentru evitarea producerii unor disfuncţii în ceea ce priveşte exercitarea optimă, într-o manieră integrată, a atribuţiilor ce revin Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin prisma responsabilităţilor acestuia şi în scopul asigurării, în cel mai scurt timp, a cadrului normativ necesar reorganizării Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în Inspectorat General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,întrucât se impune continuarea pregătirii personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a altor persoane care au absolvit cursurile Colegiului Naţional de Afaceri Interne, într-un cadru organizat şi susţinut, apare necesitatea înfiinţării unei organizaţii care să desfăşoare o activitate de cercetare ştiinţifică şi pregătire profesională, care nu urmăreşte obţinerea unui profit, ci promovarea, sprijinirea, dezvoltarea şi afirmarea cercetării ştiinţifice şi academice româneşti în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale,urgenţa înfiinţării Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne" este determinată de necesitatea valorificării şi fructificării imediate a rezultatelor pregătirii cursanţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne, aplicabilitate care în domeniul vizat trebuie să conducă la creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale.Lipsa acestor măsuri ar avea consecinţe perturbatoare asupra calităţii procesului educaţional.Luând în considerare faptul că aceste împrejurări constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie «Acvila», Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Agenţia Naţională Antidrog şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane. Aceste structuri au în compunere unităţi centrale de specialitate, care, după caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunităţi operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic. (3) Managementul integrat în domeniul ordinii şi siguranţei publice se realizează de Departamentul ordine şi siguranţă publică, structură operaţională fără personalitate juridică, care are în compunere Direcţia generală management operaţional, ca structură a aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi de următoarele componente de ordine şi siguranţă publică subordonate ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie «Acvila», Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Departamentul ordine şi siguranţă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul General de Aviaţie, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratului de Aviaţie. (2) Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se stabilesc prin ordin al ministrului."  +  Articolul IIÎn cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Inspectoratul de Aviaţie ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se înlocuieşte cu denumirea Inspectoratul General de Aviaţie ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul III (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, se înfiinţează Fundaţia "Colegiul Naţional de Afaceri Interne" a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumită în continuare Fundaţia, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică. (2) Fundaţia are ca obiective principale: a) promovarea, sprijinirea, dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi academice, prin reunirea membrilor săi, a cadrelor didactice şi absolvenţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", în vederea continuării pregătirii în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale; b) promovarea comunicării şi cooperării cu instituţii şi organizaţii interne şi internaţionale în vederea cunoaşterii şi dezvoltării valorilor culturale româneşti în domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale. (3) Sediul Fundaţiei este în incinta Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", care este situată în Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sectorul 1, Bucureşti. (4) Fundaţia îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului propriu, care se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 152.__________