LEGE nr. 270 din 7 noiembrie 2008pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 14 noiembrie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Autoritatea tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajaţi ai consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică au obligaţia de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective. (2) Persoana vârstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă."2. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară va solicita serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, compartimentului de specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana vârstnică să efectueze o anchetă socială în maximum 10 zile de la solicitare. (2) Autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică, sesizată în condiţiile art. 33 şi în baza anchetei sociale, va propune măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat şi va putea solicita în instanţa judecătorească rezilierea contractului de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 7 noiembrie 2008.Nr. 270.---------