HOTĂRÂRE nr. 1.413 din 4 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) - În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, carnetele de muncă, transmise prin poştă caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (1^1), vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte adresa de domiciliu sau de reşedinţă din străinătate.(3^2) - În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul unei persoane, carnetul de muncă va fi predat, însoţit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de către titular."2. La articolul 2, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Termenu-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009. (7) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfăşoară până la data de 31 decembrie 2010."4. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) alte activităţi legate de crearea şi actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare, precum şi alte activităţi specifice atribuţiilor caselor teritoriale de pensii."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 noiembrie 2008.Nr. 1.413._________