ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 4 noiembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 13 noiembrie 2008  Având în vedere necesitatea îmbunătățirii procedurii de acordare și pierdere a cetățeniei române și importanța soluționării cu celeritate de Comisia pentru cetățenie a cererilor de dobândire și pierdere a cetățeniei române,luând în considerare hotărârile judecătorești definitive și irevocabile și iminența unor noi litigii în materia cetățeniei,văzând și dificultățile rezultate din practică în această materie, ca o consecință a unui vid legislativ pentru anumite situații,ținând cont de importanța acordării unei protecții legislative eficiente minorilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Cetățenia română se dobândește de către copilul cetățean străin sau fără cetățenie prin adopție, dacă adoptatorii sunt cetățeni români. În cazul în care adoptatul este major, este necesar consimțământul acestuia.2. La articolul 8, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situații:a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional;b) solicitantul este cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene;c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;d) solicitantul a investit în România sume care depășesc 5.000.000 euro.3. La articolul 9, după alineatul 3 se introduc două noi alineate, alineatele 4 și 5, cu următorul cuprins:În cazul în care minorul a dobândit cetățenia română în condițiile alin. 1 sau 2 și nu a fost inclus în certificatul de cetățenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetățenie potrivit dispozițiilor art. 19 alin. 5 sau 7, părinții sau, după caz, părintele, cetățeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani poate formula în nume propriu cererea de transcriere sau înscriere a certificatului ori extrasului de naștere. În acest caz, dovada cetățeniei minorului se face cu cartea de identitate sau pașaportul emisă/emis de autoritățile române părintelui ori cu certificatul prevăzut de art. 19 alin. 4.4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Cetățenia română se poate acorda și persoanelor care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul 2 inclusiv și care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c), d) și e).Dispozițiile alin. 1 se aplică și apatrizilor foști cetățeni români și descendenților acestora până la gradul 2 inclusiv.Redobândirea cetățeniei de către unul dintre soți nu are nicio consecință asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul cetățean străin sau fără cetățenie al persoanei care redobândește cetățenia română poate cere acordarea cetățeniei române în condițiile prezentei legi.5. Articolul 10^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10^2Persoanele prevăzute la art. 10^1 care au domiciliul sau reședința în România pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetățeniei române la Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției, după împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul obținerii dreptului de ședere.6. La articolul 12, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Persoanele care au domiciliul sau reședința în străinătate pot depune cererea de redobândire sau de acordare întemeiată pe dispozițiile art. 10 alin. 1 și art. 10^1, însoțită de actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetățenie.7. La articolul 14, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Președintele Comisiei, prin rezoluție, stabilește termenul la care se va dezbate cererea de acordare sau redobândire a cetățeniei, dispunând totodată solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) și e).8. La articolul 14, alineatul 3 se abrogă.9. La articolul 16, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:O nouă cerere de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.10. La articolul 19, alineatul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluționare a cererii și până la data dobândirii de către părinți a cetățeniei române, acesta va depune jurământul și i se va elibera certificat de cetățenie distinct.11. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21Dovada cetățeniei române se face cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, pașaportul ori cu certificatul prevăzut la art. 19 alin. 4.Cetățenia copilului până la vârsta de 14 ani se dovedește cu certificatul său de naștere, însoțit de buletinul ori cartea de identitate, după caz, sau pașaportul oricăruia dintre părinți.În cazul în care copilul este înscris în pașaportul unuia dintre părinți sau, după caz, în buletinul de identitate, dovada cetățeniei se face cu oricare dintre aceste acte.12. La articolul 30, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare soluționării cererii de renunțare la cetățenia română, președintele Comisiei, prin rezoluție, dispune solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condiției prevăzute, după caz, la art. 26 lit. a) și b).  +  Articolul IILegea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Cătălin Marian Predoiu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Răduța Dana Matache,
  secretar de stat
  Ministrul internelor și
  reformei administrative,
  Cristian David
  București, 4 noiembrie 2008.Nr. 147.---------