HOTĂRÎRE nr. 236 din 9 martie 1990privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în industria miniera
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 2 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 februarie 1990, se stabileşte următorul program de lucru al unităţilor miniere: a) în subteran:- în zilele de duminica şi sarbatori legale nu se lucrează la activitatea efectivă de producţie;- unităţile lucrează la activitatea de producţie în 5 sau 6 din celelalte zile ale saptaminii;- în zilele nelucrătoare, la activitatea de producţie, se reprogramează numai activităţi de inspecţie şi control, revizii, reparaţii şi alte lucrări legate de securitatea minelor şi instalaţiilor care nu se pot executa în zilele lucrătoare la producţie. b) în cariere şi instalaţii de preparare:- în carierele de lignit şi de minereuri de cupru se lucrează în regim de lucru continuu la producţie (7 zile pe saptamina) cu întreaga activitate legată de asigurarea funcţionarii carierelor, precum şi la activităţile de livrare (expediere) a producţiei şi de preparare a minereurilor; în situaţia cînd instalaţiile de preparare asigura prelucrarea minereului la nivelul planului în 6 zile pe saptamina, acestea nu vor lucra în regim de lucru continuu;- în celelalte cariere de substanţe minerale utile şi instalaţii de preparare, activitatea se desfăşoară în 5 sau 6 zile pe saptamina. c) la suprafaţa minelor:- activităţile de la suprafaţa minelor se desfăşoară în acelaşi regim de lucru ca activităţile din subteran de la mina respectiva; d) celelalte unităţi şi activităţi care contribuie la asigurarea condiţiilor de desfăşurare a proceselor de producţie din unităţile miniere - transport, cazare, cantine, intervenţii şi reparaţii şi altele - îşi vor corela corespunzător programele de lucru.  +  Articolul 2În baza prevederilor art. 113 (1) şi art. 113 (2) din Codul muncii, programul de lucru al personalului din unităţile miniere se diferentiaza după cum urmează: a) în subteran:- la minele de huila, antracit, cărbune brun (bazinul minier Comăneşti) şi de minereuri, fiecare persoana lucrează în schimburi de 6 ore timp de 5 zile pe saptamina, în cadrul programului stabilit pe unitate, conform prevederilor art. 1;- la minele de lignit, cărbune brun (cu excepţia bazinului minier Comăneşti) şi alte mine, fiecare persoana lucrează în schimburi de 8 ore timp de 5 zile pe saptamina, în cadrul programului stabilit pe unitate, conform art. 1.Prin excepţie de la prevederile alin. 1 şi 2 de mai sus, ministrul minelor poate aproba durata schimbului de lucru de 6 sau 8 ore în unităţile miniere, în funcţie de condiţiile de muncă şi necesităţile producţiei. Salariile tarifare ale muncitorilor care lucrează în subteran în schimburi de 8 ore vor fi majorate proporţional cu creşterea timpului de lucru faţă de salariile tarifare ale muncitorilor care lucrează în schimburi de 6 ore; în aceeaşi proporţie se majorează şi salariile tarifare ale maiştrilor, tehnicienilor, subinginerilor şi inginerilor care conduc şi organizează procesele de producţie.Personalul poate fi programat sa lucreze şi în zilele nelucrătoare ale activităţii de producţie pentru a efectua lucrări de inspecţie, control, revizii, reparaţii şi alte lucrări stabilite de unitate. b) în cariere, instalaţii de preparare şi în celelalte activităţi de la suprafaţa minelor:- fiecare persoana lucrează în schimburi de 8 ore timp de 5 zile pe saptamina, în cadrul programului stabilit pe unitate, conform art. 1; c) personalul din alte unităţi din sistemul Ministerului Minelor, care prestează permanent munca în procesele de producţie miniera, va avea acelaşi program de lucru ca şi personalul din unităţile miniere respective.  +  Articolul 3Normele de producţie pe post se stabilesc tinindu-se seama de normele (sarcinile) aferente programului de lucru anterior de 5 zile pe saptamina în schimburi de 8 ore, sau, după caz, de 6 zile pe saptamina în schimburi de 6 ore, în funcţie de noua durata aprobată schimbului de lucru şi de condiţiile concrete de la locurile de muncă, astfel încît acestea sa reflecte consumul de muncă real necesar pentru îndeplinirea sarcinilor.  +  Articolul 4Ministerul Minelor şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale vor corela actualele niveluri ale reţelelor de salarizare ce se aplică personalului din unităţile subordonate Ministerului Minelor şi, în funcţie de condiţiile specifice, vor trece unele unităţi sau activităţi la niveluri superioare.  +  Articolul 5Valoarea mesei zilnice ce se acordă gratuit la intrarea în schimb a personalului care beneficiază de acest drept se majorează de la 8 la 15 lei, diferenţa suportindu-se din fondurile de producţie ale unităţilor. Totodată, se aproba ca Ministerul Minelor sa acorde personalului masa gratuita la intrarea în schimb, prin extindere şi la alte unităţi la care se întrunesc condiţii similare.  +  Articolul 6Prin îmbunătăţirea Normativului de acordare a echipamentului de lucru şi de protecţie se atribuie gratuit, anual, trei perechi de cizme de cauciuc şi doua costume salopeta personalului care îşi desfăşoară activitatea în subteran, precum şi doua perechi de cizme de cauciuc, un costum salopeta şi echipament vatuit personalului care lucrează în cariere sau în alte activităţi de la suprafaţa minei.Ministerul Minelor va modifica corespunzător prevederile acestui normativ şi-l va adapta cerinţelor de imbunatatire a condiţiilor specifice de acordare a echipamentului de lucru şi de protecţie în întreaga industrie miniera.  +  Articolul 7Se aprobă acordarea gratuita de lichide antidot pentru personalul din unităţile miniere, în condiţiile stabilite de către Ministerul Minelor.  +  Articolul 8Pentru întreg personalul din unităţile miniere carbonifere, alocaţia de cărbune pentru încălzire se acordă gratuit şi în aceleaşi cote ca la minele din bazinul Valea Jiului.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri Ministerul Minelor poate elabora instrucţiunile necesare.  +  Articolul 10Se autorizeaza Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Minelor pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, sa modifice corespunzător indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 ai Ministerului Minelor.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------